Kategorie

Brexit. Wszystko co powinni wiedzieć przedsiębiorcy

BREXIT - co powinni wiedzieć przedsiębiorcy?
BREXIT - co powinni wiedzieć przedsiębiorcy?
Brexit - Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach UE - Wielka Brytania to czas, w którym kraj ten nadal jest traktowany jak państwo członkowskie z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych. Okres przejściowy zakończy się jednak nieodwołalnie 31 grudnia 2020 r.

Brexit - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego dążymy do utrzymania dotychczasowej pogłębionej współpracy - takie jest stanowisko polskiego rządu w związku ze zbliżającym się zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego. MRPiT podjęło działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie.

Obecnie trwają negocjacje UE z Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy obejmującej m.in. przyszłą współpracę gospodarczą. Bez względu jednak na ich wynik nastąpią zmiany w wymianie handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią.

Jeżeli UE i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do dalszej współpracy handlowej, w ich relacjach gospodarczych będą obowiązywać zasady Światowej Organizacji Handlu. To oznacza m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Wsparcie dla przedsiębiorców współpracujących z Wielką Brytanią

Reklama

Polska opowiada się za kontynuowaniem jak najbardziej pogłębionej formy współpracy z Wielką Brytanią. Jednak zakończenie okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców, nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu współpracy handlowej, eksportu lub importu z krajem spoza unii celnej UE i jednolitym rynkiem. MRPiT jest otwarte na wszelkie wątpliwości przedsiębiorców i służy im wsparciem merytorycznym we współpracy z odpowiednimi urzędami i ekspertami.

Działania MRPiT związane z przygotowaniem przedsiębiorców na nowe relacje handlowe z Wielką Brytanią:

· Od 2016 r. resort pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami i podejmuje działania związane z kolejnymi etapami procesu brexitu i jego następstw.

· Przedsiębiorcy mogą za pomocą dedykowanego adresu e-mail: brexit@mr.gov.pl zwrócić się bezpośrednio do ekspertów administracji publicznej z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście brexitu.

Reklama

· MRPiT udziela odpowiedzi na wszystkie pytania po konsultacji z właściwymi merytorycznie ekspertami w odpowiednich urzędach lub resortach, w oparciu o dostępną wiedzę i informacje negocjacyjne, niejednokrotnie w rozbiciu na różne scenariusze wyników negocjacji.

W połowie listopada br. MRPiT opublikowało elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorcy, w którym są najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w dotychczasowej współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku. Poradnik uwzględnia różne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej, a poprzez szereg linków tworzy mapę informacji dostępnych na stronach Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz polskich stronach rządowych. Jest pomocą dla przedsiębiorcy w poszukiwaniu aktualnych informacji oraz sugeruje stosowne porady dostosowawcze.

Negocjacje UE z Wielką Brytanią nt. dalszej współpracy gospodarczej

Nadal trwają negocjacje między UE a Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy, obejmującej m.in. przyszłą współpracę gospodarczą Państwa Unii zaakceptowały uzgodnione założenia – wytyczne negocjacyjne dla KE, które mają na celu wypracowanie akceptowalnego dla UE tekstu Umowy, dla zabezpieczenia interesów unijnych przedsiębiorców, m.in. w postaci zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wobec przedsiębiorców brytyjskich.

Najważniejszy cel tych negocjacji stanowią utrzymanie maksymalnie zbliżonej do obecnej wymiany handlowej z Wielką Brytanią oraz jak najmniej dotkliwe utrudnienia i zmiany w wymianie handlowej. Utrzymanie uczciwych warunków konkurencji przy bliskości geograficznej Wielkiej Brytanii zależne jest do kwestii takich jak właściwe i uzgodnione otoczenie regulacyjne, jak i podobne zasady pomocy publicznej.

Obecnie najbardziej spornymi punktami negocjacji są kwestie dotyczące m.in. pomocy publicznej, zarządzania umową i rybołówstwo. Należy dążyć do takich rozwiązań, które zapewnią, że Wielka Brytania - przy zachowaniu obecnej dużej skali wymiany handlowej – będzie partnerem zachowującym regulacje gwarantujące uczciwą konkurencję w różnych aspektach regulacyjnych.

W obecnej, końcowej fazie negocjacji kwestią sporną pozostały również rozbieżności m.in. w zakresie rybołówstwa, w tym przyszłego wzajemnego dostępu do łowisk. Dla Wielkiej Brytanii, jak i państw UE tego regionu, stanowi to istotną kwestię w negocjacjach ze względu na duże znaczenie tego sektora dla lokalnych gospodarek państw przybrzeżnych. Brak ustaleń w tym zakresie rzutuje bezpośrednio na ogół negocjacji.

Cło na eksport i import z Wielkiej Brytanii

Jednak nawet najbardziej ambitna Umowa nie pozwoli na uniknięcie wszystkich nowych wymogów wynikających z handlu z państwem trzecim i nie zastąpi dorobku rynku wewnętrznego. Towary przewożone i wywożone przez granicę między UE a Wielką Brytanię będą podlegać odprawie celnej i wszelkim wymogom formalnym z tym związanym. Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie, co wymagać będzie zachowania wszelkich procedur celnych stosowanych wobec państw trzecich (spoza UE). Oznacza to, że wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do państw UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii będą stosowane procedury celne.

Również przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany jako import, lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Będzie to skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego (m.in. złożenie zgłoszenia celnego przywozowego lub wywozowego).

Szacuje się, że adaptacja do nowych zasad będzie łatwiejsza i szybsza w przypadku dużych firm. Większe wyzwanie czeka małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy nigdy nie prowadzili wymiany gospodarczej z firmami spoza UE.

Handel taki może wiązać się z dodatkowymi kosztami i formalnościami, które będą dla MŚP zbyt dużą barierą do pokonania w krótkim okresie. Tym samym możliwe, że cześć MŚP zdecyduje się na rezygnację ze współpracy z brytyjskim kontrahentem i będzie poszukiwać partnerów wewnątrz UE.

Relacje UE-Wielka Brytania, co się zmieni jeżeli nie będzie podpisanej umowy?

Nie można wykluczyć, że do końca 2020 r. przyszłe relacje między UE i Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane. W sensie gospodarczym będzie to mieć konsekwencje podobne do „bezumownego brexitu”, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez Umowy o wystąpieniu. To oznacza oparcie relacji gospodarczych pomiędzy UE a Wielką Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu, a w ślad za m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych itd.

Wśród prawdopodobnych i najistotniejszych negatywnych skutków braku przyszłej umowy wymienia się:

· wprowadzenie cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich,

· konieczność zapłaty VAT od importu towarów na granicy (co do zasady),

· wprowadzenie zmian w zakresie zasad poboru akcyzy,

· wprowadzenie długotrwałych i wnikliwych kontroli granicznych, celnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych itp.,

· możliwe utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób zwierząt,

· pojawienie się kosztów związanych z dostosowaniem do nowych, brytyjskich standardów technicznych, norm sanitarnych, fitosanitarnych,

· wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy, co utrudni realizację dostaw (zakłócenia transportowo–logistyczne),

· zagrożenie osłabienia lub zerwania łańcuchów dostaw,

· możliwe utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium WB – w szczególności usług transgranicznych,

· nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia skutkujące koniecznością świadczenia usługi na podstawie przepisów brytyjskich,

· utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu,

· ograniczenia możliwości transferu danych osobowych do WB

Relacje gospodarcze między Polską a Wielka Brytanią

Wielka Brytania jest i pozostanie ważnym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski. Jest trzecim co do wielkości odbiorcą polskiego eksportu - eksport do tego kraju osiągnął wartość 42,5 mld zł (5,7 proc. udziału w skali kraju). W ciągu trzech kwartałów br. wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła 57,5 mld zł (13,1 mld euro).

Wielka Brytania jest drugim (za Niemcami) pod względem wielkości, odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Do brytyjskich sklepów trafia ok. 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego, co stanowi wartość blisko 10 mld zł po trzech kwartałach br.

Wielka Brytania jest także bardzo ważnym odbiorcą polskich usług (nr 2 po Niemczech w 2019 r.). Przychody z tytułu eksportu usług na ten rynek wyniosły w zeszłym roku blisko 21,1 mld zł. (7,8 proc. udziału w skali kraju). Czołowe pozycje w zakresie polskiego eksportu usług do Wielkiej Brytanii zajmuje zarządzanie biznesem, telekomunikacja, usługi informatyczne, informacyjne oraz transportowe.

Polski rząd ma świadomość, że przyszłe dobrze uregulowane relacje gospodarcze z WB mają ogromne znaczenie dla wielu Polaków, którzy tam mieszkają, pracują i którzy prowadzą aktywną i udaną wymianę biznesową z partnerami brytyjskimi. Dlatego chce, aby polscy przedsiębiorcy w jak najmniej bolesny sposób odczuli zmiany związane ze skutkami zakończenia tzw. okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.

Przepisy regulujące pobyt Polaków w Wielkiej Brytanii

Prawa pobytowe polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego są uregulowane już ramach Umowy o wystąpieniu. To oznacza, że polscy obywatele jeżeli przybędą do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., mogą ubiegać się o tzw. settled status lub pre-settled status

Istotną zmianą dla obywateli chcących dopiero emigrować do Wielkiej Brytanii będzie przyjęty już nowy system migracyjny, który wiąże się z odejściem Wielkiej Brytanii od wolnego przepływu osób. Do najważniejszych zmian należy: tzw. point-based system. Podstawą oceny będą takie kryteria jak:

· znajomość języka angielskiego,

· posiadane wykształcenie lub kompetencje,

· konieczność osiągnięcia wymaganego progu wynagrodzenia.

· uprzednie uzyskanie zgody na przyjazd.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.