REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracownicy tymczasowi z agencji pracy

Monika Frączek

REKLAMA

Podstawą wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Pracodawca-użytkownik wynagrodzenie za korzystanie z jego usług wypłaca agencji pracy tymczasowej, a ta rozlicza się z pracownikiem. Pracodawca i agencja mogą ustalić również zasady korzystania przez pracownika tymczasowego z urlopu wypoczynkowego.

Praca tymczasowa


Praca tymczasowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem na okres urlopowy w firmie. Pracownika tymczasowego można „zamówić” z agencji pracy tymczasowej, gdy w firmie potrzebna jest osoba do wykonywania zadań:

REKLAMA


● o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub


● których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę-użytkownika nie byłoby możliwe, lub


● których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika (art. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).


Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA


W okresie 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca taką osobę może skierować ją do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Jeżeli zaś pracownik tymczasowy świadczy pracę tymczasową w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy (w miejsce nieobecnego pracownika tego pracodawcy), zatrudnienie takie nie może przekroczyć 36 miesięcy (patrz tabela).


Dodatkowy obowiązek przed przyjęciem pracownika tymczasowego ma firma, w której działa zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca musi bowiem poinformować ją o zamiarze skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej i planowanym przyjęciu do pracy pracowników tymczasowych.


Pracodawca, u którego działa organizacja związkowa, ma obowiązek poinformować ją o planowanym zaangażowaniu pracownika tymczasowego.


Zobacz: Kwota wolna od potrąceń 2014


Tabela. Ograniczenia w powierzaniu pracy pracownikowi tymczasowemu

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:

● szczególnie niebezpiecznej, np. przy napylaniu powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń napylających,

● na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik własny pracodawcy-użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

● na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik stały pracodawcy-użytkownika, z którym rozwiązany został stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).


 
Zobacz: Systemy zatrudniania cudzoziemców

 

Przyjmowanie do pracy pracowników tymczasowych - instrukcja


Krok 1.


Wybranie agencji pracy tymczasowej i podpisanie z nią umowy cywilnoprawnej dotyczącej skierowania do pracy pracownika tymczasowego.


Przepisy nie określają charakteru ani elementów umowy zawieranej między pracodawcą a agencją pracy tymczasowej dotyczącej zatrudnienia pracownika tymczasowego. W umowie takiej warto jednak ustalić m.in.:


● zakres usług - może to być umowa jednorazowa (na jeden okres urlopowy w roku), ale pracodawca-użytkownik może się w niej zobowiązać do stałej współpracy z wybraną agencją pracy tymczasowej,

● warunki świadczenia usług,

● wysokość zapłaty za wykonywaną usługę,

● zasady wcześniejszego rozwiązania umowy z agencją,

● czas obowiązywania umowy.


Zobacz: Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim


Krok 2.


Uzgodnienie z agencją warunków pracy pracownika tymczasowego.


Aby agencja mogła zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, którego ma skierować do pracodawcy-użytkownika, pracodawca musi ustalić z nią na piśmie:


● rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

● wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

● miejsce wykonywania pracy tymczasowej.


Ponadto pracodawca-użytkownik, u którego wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu określają wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać pracę pracownik tymczasowy - musi poinformować agencję na piśmie o ich treści (art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach tymczasowych). Taka informacja ma służyć temu, żeby pracownik tymczasowy nie był traktowany mniej korzystnie - jeżeli chodzi o wynagrodzenie - niż pracownik własny tego pracodawcy-użytkownika zatrudniony na takim samym lub podobnym stanowisku (art. 15 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Zobacz: Hormonogram czasu pracy - nowy obowiązek przedsiębiorców


Krok 3.


Zawarcie przez agencję pracy tymczasowej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym i skierowanie go do pracodawcy-użytkownika.


Agencja pracy tymczasowej zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli sposób wykonywania pracy u pracodawcy-użytkownika nie będzie nosił cech charakterystycznych dla stosunku pracy, agencja może zawrzeć z osobą zainteresowaną wykonywaniem pracy tymczasowej umowę cywilnoprawną.

 
Zobacz: Obowiązki pracodawców w czasie upałów

 


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec agencji

REKLAMA


Pracodawca-użytkownik musi przekazywać agencji pracy tymczasowej informacje o rzeczywistym czasie, w jakim pracował pracownik tymczasowy. Będą to więc informacje niezbędne, np. o nadgodzinach czy pracy w dniu wolnym, aby agencja mogła prawidłowo naliczyć pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie.


Pracodawca-użytkownik powinien także rozliczyć się z agencją pracy tymczasowej i zapłacić umówione wynagrodzenie za skierowanie pracownika tymczasowego (jeżeli nie zostało ono pobrane z góry).


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec pracownika


Pracodawca-użytkownik ma wobec pracownika tymczasowego określone obowiązki. Musi m.in.:


● zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej oraz dostarczyć mu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego i poinformować o tym ryzyku,

● prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach na jakich prowadzi się ewidencję czasu pracy dla pracowników,

● informować pracownika tymczasowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy-użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników,

● umożliwić pracownikowi tymczasowemu korzystanie z urządzeń socjalnych jego firmy, np. bufetu, szatni, parkingu,

● przestrzegać zasady, że w okresie wykonywania pracy pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u niego na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy.


Pracodawca-użytkownik może mieć dodatkowe obowiązki, jeżeli sam na siebie dobrowolnie je przyjął w uzgodnieniach dokonanych z agencją pracy tymczasowej, jeszcze przed podpisaniem przez nią umowy z pracownikiem tymczasowym, np. sfinansowanie badań kontrolnych pracownika tymczasowego.


Na pracodawcy spoczywają też obowiązki wynikające wprost z Kodeksu pracy (dalej k.p.), np. konieczność udzielania 15-minutowej przerwy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego wynosi co najmniej 6 godzin, gwarantowania odpoczynku dobowego i tygodniowego, przestrzegania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (art. 132-134 k.p.).


Zobacz:
Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim


Jednak pracodawca-użytkownik nie może pracownikowi tymczasowemu powierzyć:


● innej pracy niż określona w jego umowie o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej ze względu na uzasadnione potrzeby firmy na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - na podstawie art. 42 § 4 k.p.,

● pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu, czyli np. „wypożyczać” go innej firmie (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Pracodawca-użytkownik nie jest w stosunku do pracownika tymczasowego pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.


Zobacz: Składka zdrowotna 2014

 


Organizowanie pracy z udziałem pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie. Oznacza to, że pracodawca-użytkownik może m.in.:


● wymagać od pracownika tymczasowego przestrzegania obowiązującego u niego regulaminu pracy w zakresie, w jakim zawiera on regulacje umożliwiające organizowanie pracy,

● ustalać rozkład czasu pracy pracownika tymczasowego,

● ustalać i udzielać przerw w pracy,

● wydawać pracownikowi tymczasowemu polecenia dotyczące pracy,

● wskazywać sposób wykonywania pracy, np. określić narzędzia, których ma użyć pracownik tymczasowy, a także kontrolować przebieg wykonywania obowiązków.


Zobacz: Urlop macierzyński 2013


PRZYKŁAD


U pracodawcy-użytkownika pracownicy mają - zgodnie z regulaminem pracy - obowiązek podpisywać się na liście obecności, która wyłożona przy stanowisku strażnika przy wejściu na teren zakładu pracy.

Ponadto pozostawanie na terenie zakładu pracy po godzinach wykonywania pracy wynikających z rozkładu czasu pracy wymaga - ze względu na przepisy bhp - zgody bezpośredniego przełożonego pracownika, np. kierownika zmiany.

Pracodawca-użytkownik ma więc prawo wymagać, aby zasady te respektował także pracownik tymczasowy.


Uprawnienia pracownika tymczasowego


Pracownik tymczasowy ma prawo do ustalonego z agencją pracy tymczasowej wynagrodzenia za pracę. Wypłaca je agencja. Przysługuje mu także urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy-użytkownika (lub więcej niż jednego pracodawcy-użytkownika), ale obowiązek jego udzielenia w naturze powstaje, gdy zostaje on skierowany do danego pracodawcy-użytkownika na co najmniej 6 miesięcy. Jednak agencja pracy tymczasowej wypłaci pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu w okresie pracy tymczasowej, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część (jeżeli pracownik tymczasowy pracował dłużej niż miesiąc). Środki finansowe na ten cel uzyskuje z opłaty za usługę, jaką uiszcza jej pracodawca-użytkownik. Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego (lub ekwiwalent pieniężny za dzień tego urlopu) ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało (art. 17 ust. 4 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi tymczasowemu wypłaca agencja pracy tymczasowej.


Zobacz: Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie?


Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy przed upływem uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej okresu skierowania do pracy tego pracownika. Nie ma on przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji. Zawiadamia tylko na piśmie agencję pracy tymczasowej o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.


Jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, ponieważ umożliwia rozstanie się z pracownikiem tymczasowym, gdy np. nie sprawdza się on na zajmowanym stanowisku lub zmieni się sytuacja kadrowa w firmie.


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z pracownika tymczasowego, informując agencję o przewidywanym terminie zakończenia współpracy.


Zobacz: Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców - nowe zasady

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

Od dziś ważna zmiana w prawie transportowym: taksówkarz i kurier muszą mieć polskie prawo jazdy. Będzie paraliż tych usług

Taksówkarz i kurier od dziś tylko z polskim prawem jazdy. Dziś, w poniedziałek 17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w myśl której wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przejazd w ramach wszystkich dostępnych aplikacji będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Jak wpłynie to na branżę i naszą codzienną rzeczywistość?

Branża handlowa w letargu. Co czwarta firma obawia się mniejszych zamówień, a co druga wysokich cen

Branża handlowa w Polsce jest jedyną, która nie wyszła nawet na krótko z kryzysu w ciągu minionych dwóch lat. Menadżerowie nie widzą wciąż sprzyjających okoliczności do prowadzenia biznesu w handlu – ani teraz, ani w najbliższej przyszłości.

REKLAMA

Budownictwo narzeka na brak kredytów i sięga po faktoring, to za sprawą coraz wyższych nieregulowanych na czas wzajemnych zobowiązań

Wskaźniki koniunktury poprawiają się i coraz więcej firm prognozuje poprawę płynności. Ale szukające finansowego wsparcia przedsiębiorstwa z budownictwa nie zawsze mogą liczyć na przychylność banków w staraniach o kredyt. Stały się za to klientem numer jeden dla firm faktoringowych. Dotyczy to zwłaszcza mikrofirm.

Pieniądze z KPO. Kto zyska, a kto może stracić?

W ramach KPO do Polski trafiło już 7 mld euro. Czy optymizm inwestycyjny sprawi, że w Polsce na każdym kroku będzie plac budowy, a inflacja znów poszybuje w górę? Które firmy mogą rekordowo zyskać? A kto straci?

Finansowanie ze środków UE. Z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy z MŚP?

Z jakich programów finansowania może skorzystać przedsiębiorca w 2024 roku? Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców z MŚP. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w UE.

Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

REKLAMA

Będzie zakaz nowych licencji na transport międzynarodowy, zablokuje zakładanie jednoosobowych firm

Planowany przez Ministerstwo Infrastruktury pomysł zakazu wydawania licencji dla transportu międzynarodowego może okazać się dużym problemem dla polskich przewoźników. To praktycznie zakaz zakładanie nowych jednoosobowych firm. Ponadto blokada zakupu nowych ciężarówek.

Mikrofirmy budowlane mogą się pożegnać z kredytami?

Przeterminowane zaległości firm budowlanych to już ponad półtora miliarda złotych. Większość zadłużonych przedsiębiorców to mikrofirmy. Prognozowana poprawa płynności wcale nie oznacza, że firmy mogą liczyć na kredyty bankowe.

REKLAMA