Kategorie

Pracownicy tymczasowi z agencji pracy

Monika Frączek
Podstawą wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Pracodawca-użytkownik wynagrodzenie za korzystanie z jego usług wypłaca agencji pracy tymczasowej, a ta rozlicza się z pracownikiem. Pracodawca i agencja mogą ustalić również zasady korzystania przez pracownika tymczasowego z urlopu wypoczynkowego.

Praca tymczasowa


Praca tymczasowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem na okres urlopowy w firmie. Pracownika tymczasowego można „zamówić” z agencji pracy tymczasowej, gdy w firmie potrzebna jest osoba do wykonywania zadań:


● o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub


● których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę-użytkownika nie byłoby możliwe, lub


● których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika (art. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).


Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!


W okresie 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca taką osobę może skierować ją do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Jeżeli zaś pracownik tymczasowy świadczy pracę tymczasową w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy (w miejsce nieobecnego pracownika tego pracodawcy), zatrudnienie takie nie może przekroczyć 36 miesięcy (patrz tabela).


Dodatkowy obowiązek przed przyjęciem pracownika tymczasowego ma firma, w której działa zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca musi bowiem poinformować ją o zamiarze skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej i planowanym przyjęciu do pracy pracowników tymczasowych.


Pracodawca, u którego działa organizacja związkowa, ma obowiązek poinformować ją o planowanym zaangażowaniu pracownika tymczasowego.


Zobacz: Kwota wolna od potrąceń 2014


Tabela. Ograniczenia w powierzaniu pracy pracownikowi tymczasowemu

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:

● szczególnie niebezpiecznej, np. przy napylaniu powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń napylających,

● na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik własny pracodawcy-użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

● na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik stały pracodawcy-użytkownika, z którym rozwiązany został stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).


 
Zobacz: Systemy zatrudniania cudzoziemców

 

Przyjmowanie do pracy pracowników tymczasowych - instrukcja


Krok 1.


Wybranie agencji pracy tymczasowej i podpisanie z nią umowy cywilnoprawnej dotyczącej skierowania do pracy pracownika tymczasowego.


Przepisy nie określają charakteru ani elementów umowy zawieranej między pracodawcą a agencją pracy tymczasowej dotyczącej zatrudnienia pracownika tymczasowego. W umowie takiej warto jednak ustalić m.in.:


● zakres usług - może to być umowa jednorazowa (na jeden okres urlopowy w roku), ale pracodawca-użytkownik może się w niej zobowiązać do stałej współpracy z wybraną agencją pracy tymczasowej,

● warunki świadczenia usług,

● wysokość zapłaty za wykonywaną usługę,

● zasady wcześniejszego rozwiązania umowy z agencją,

● czas obowiązywania umowy.


Zobacz: Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim


Krok 2.


Uzgodnienie z agencją warunków pracy pracownika tymczasowego.


Aby agencja mogła zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, którego ma skierować do pracodawcy-użytkownika, pracodawca musi ustalić z nią na piśmie:


● rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

● wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

● miejsce wykonywania pracy tymczasowej.


Ponadto pracodawca-użytkownik, u którego wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu określają wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać pracę pracownik tymczasowy - musi poinformować agencję na piśmie o ich treści (art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach tymczasowych). Taka informacja ma służyć temu, żeby pracownik tymczasowy nie był traktowany mniej korzystnie - jeżeli chodzi o wynagrodzenie - niż pracownik własny tego pracodawcy-użytkownika zatrudniony na takim samym lub podobnym stanowisku (art. 15 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Zobacz: Hormonogram czasu pracy - nowy obowiązek przedsiębiorców


Krok 3.


Zawarcie przez agencję pracy tymczasowej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym i skierowanie go do pracodawcy-użytkownika.


Agencja pracy tymczasowej zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli sposób wykonywania pracy u pracodawcy-użytkownika nie będzie nosił cech charakterystycznych dla stosunku pracy, agencja może zawrzeć z osobą zainteresowaną wykonywaniem pracy tymczasowej umowę cywilnoprawną.

 
Zobacz: Obowiązki pracodawców w czasie upałów

 


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec agencji


Pracodawca-użytkownik musi przekazywać agencji pracy tymczasowej informacje o rzeczywistym czasie, w jakim pracował pracownik tymczasowy. Będą to więc informacje niezbędne, np. o nadgodzinach czy pracy w dniu wolnym, aby agencja mogła prawidłowo naliczyć pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie.


Pracodawca-użytkownik powinien także rozliczyć się z agencją pracy tymczasowej i zapłacić umówione wynagrodzenie za skierowanie pracownika tymczasowego (jeżeli nie zostało ono pobrane z góry).


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec pracownika


Pracodawca-użytkownik ma wobec pracownika tymczasowego określone obowiązki. Musi m.in.:


● zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej oraz dostarczyć mu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego i poinformować o tym ryzyku,

● prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach na jakich prowadzi się ewidencję czasu pracy dla pracowników,

● informować pracownika tymczasowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy-użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników,

● umożliwić pracownikowi tymczasowemu korzystanie z urządzeń socjalnych jego firmy, np. bufetu, szatni, parkingu,

● przestrzegać zasady, że w okresie wykonywania pracy pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u niego na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy.


Pracodawca-użytkownik może mieć dodatkowe obowiązki, jeżeli sam na siebie dobrowolnie je przyjął w uzgodnieniach dokonanych z agencją pracy tymczasowej, jeszcze przed podpisaniem przez nią umowy z pracownikiem tymczasowym, np. sfinansowanie badań kontrolnych pracownika tymczasowego.


Na pracodawcy spoczywają też obowiązki wynikające wprost z Kodeksu pracy (dalej k.p.), np. konieczność udzielania 15-minutowej przerwy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego wynosi co najmniej 6 godzin, gwarantowania odpoczynku dobowego i tygodniowego, przestrzegania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (art. 132-134 k.p.).


Zobacz:
Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim


Jednak pracodawca-użytkownik nie może pracownikowi tymczasowemu powierzyć:


● innej pracy niż określona w jego umowie o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej ze względu na uzasadnione potrzeby firmy na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - na podstawie art. 42 § 4 k.p.,

● pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu, czyli np. „wypożyczać” go innej firmie (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Pracodawca-użytkownik nie jest w stosunku do pracownika tymczasowego pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.


Zobacz: Składka zdrowotna 2014

 


Organizowanie pracy z udziałem pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie. Oznacza to, że pracodawca-użytkownik może m.in.:


● wymagać od pracownika tymczasowego przestrzegania obowiązującego u niego regulaminu pracy w zakresie, w jakim zawiera on regulacje umożliwiające organizowanie pracy,

● ustalać rozkład czasu pracy pracownika tymczasowego,

● ustalać i udzielać przerw w pracy,

● wydawać pracownikowi tymczasowemu polecenia dotyczące pracy,

● wskazywać sposób wykonywania pracy, np. określić narzędzia, których ma użyć pracownik tymczasowy, a także kontrolować przebieg wykonywania obowiązków.


Zobacz: Urlop macierzyński 2013


PRZYKŁAD


U pracodawcy-użytkownika pracownicy mają - zgodnie z regulaminem pracy - obowiązek podpisywać się na liście obecności, która wyłożona przy stanowisku strażnika przy wejściu na teren zakładu pracy.

Ponadto pozostawanie na terenie zakładu pracy po godzinach wykonywania pracy wynikających z rozkładu czasu pracy wymaga - ze względu na przepisy bhp - zgody bezpośredniego przełożonego pracownika, np. kierownika zmiany.

Pracodawca-użytkownik ma więc prawo wymagać, aby zasady te respektował także pracownik tymczasowy.


Uprawnienia pracownika tymczasowego


Pracownik tymczasowy ma prawo do ustalonego z agencją pracy tymczasowej wynagrodzenia za pracę. Wypłaca je agencja. Przysługuje mu także urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy-użytkownika (lub więcej niż jednego pracodawcy-użytkownika), ale obowiązek jego udzielenia w naturze powstaje, gdy zostaje on skierowany do danego pracodawcy-użytkownika na co najmniej 6 miesięcy. Jednak agencja pracy tymczasowej wypłaci pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu w okresie pracy tymczasowej, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część (jeżeli pracownik tymczasowy pracował dłużej niż miesiąc). Środki finansowe na ten cel uzyskuje z opłaty za usługę, jaką uiszcza jej pracodawca-użytkownik. Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego (lub ekwiwalent pieniężny za dzień tego urlopu) ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało (art. 17 ust. 4 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi tymczasowemu wypłaca agencja pracy tymczasowej.


Zobacz: Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie?


Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy przed upływem uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej okresu skierowania do pracy tego pracownika. Nie ma on przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji. Zawiadamia tylko na piśmie agencję pracy tymczasowej o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.


Jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, ponieważ umożliwia rozstanie się z pracownikiem tymczasowym, gdy np. nie sprawdza się on na zajmowanym stanowisku lub zmieni się sytuacja kadrowa w firmie.


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z pracownika tymczasowego, informując agencję o przewidywanym terminie zakończenia współpracy.


Zobacz: Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców - nowe zasady

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.