REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracownicy tymczasowi z agencji pracy

Monika Frączek

REKLAMA

Podstawą wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Pracodawca-użytkownik wynagrodzenie za korzystanie z jego usług wypłaca agencji pracy tymczasowej, a ta rozlicza się z pracownikiem. Pracodawca i agencja mogą ustalić również zasady korzystania przez pracownika tymczasowego z urlopu wypoczynkowego.

Praca tymczasowa


Praca tymczasowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem na okres urlopowy w firmie. Pracownika tymczasowego można „zamówić” z agencji pracy tymczasowej, gdy w firmie potrzebna jest osoba do wykonywania zadań:

REKLAMA


● o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub


● których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę-użytkownika nie byłoby możliwe, lub


● których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę-użytkownika (art. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).


Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA


W okresie 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca taką osobę może skierować ją do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Jeżeli zaś pracownik tymczasowy świadczy pracę tymczasową w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy (w miejsce nieobecnego pracownika tego pracodawcy), zatrudnienie takie nie może przekroczyć 36 miesięcy (patrz tabela).


Dodatkowy obowiązek przed przyjęciem pracownika tymczasowego ma firma, w której działa zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca musi bowiem poinformować ją o zamiarze skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej i planowanym przyjęciu do pracy pracowników tymczasowych.


Pracodawca, u którego działa organizacja związkowa, ma obowiązek poinformować ją o planowanym zaangażowaniu pracownika tymczasowego.


Zobacz: Kwota wolna od potrąceń 2014


Tabela. Ograniczenia w powierzaniu pracy pracownikowi tymczasowemu

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:

● szczególnie niebezpiecznej, np. przy napylaniu powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń napylających,

● na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik własny pracodawcy-użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

● na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik stały pracodawcy-użytkownika, z którym rozwiązany został stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).


 
Zobacz: Systemy zatrudniania cudzoziemców

 

Przyjmowanie do pracy pracowników tymczasowych - instrukcja


Krok 1.


Wybranie agencji pracy tymczasowej i podpisanie z nią umowy cywilnoprawnej dotyczącej skierowania do pracy pracownika tymczasowego.


Przepisy nie określają charakteru ani elementów umowy zawieranej między pracodawcą a agencją pracy tymczasowej dotyczącej zatrudnienia pracownika tymczasowego. W umowie takiej warto jednak ustalić m.in.:


● zakres usług - może to być umowa jednorazowa (na jeden okres urlopowy w roku), ale pracodawca-użytkownik może się w niej zobowiązać do stałej współpracy z wybraną agencją pracy tymczasowej,

● warunki świadczenia usług,

● wysokość zapłaty za wykonywaną usługę,

● zasady wcześniejszego rozwiązania umowy z agencją,

● czas obowiązywania umowy.


Zobacz: Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim


Krok 2.


Uzgodnienie z agencją warunków pracy pracownika tymczasowego.


Aby agencja mogła zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, którego ma skierować do pracodawcy-użytkownika, pracodawca musi ustalić z nią na piśmie:


● rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

● przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

● wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

● miejsce wykonywania pracy tymczasowej.


Ponadto pracodawca-użytkownik, u którego wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu określają wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać pracę pracownik tymczasowy - musi poinformować agencję na piśmie o ich treści (art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach tymczasowych). Taka informacja ma służyć temu, żeby pracownik tymczasowy nie był traktowany mniej korzystnie - jeżeli chodzi o wynagrodzenie - niż pracownik własny tego pracodawcy-użytkownika zatrudniony na takim samym lub podobnym stanowisku (art. 15 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Zobacz: Hormonogram czasu pracy - nowy obowiązek przedsiębiorców


Krok 3.


Zawarcie przez agencję pracy tymczasowej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym i skierowanie go do pracodawcy-użytkownika.


Agencja pracy tymczasowej zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli sposób wykonywania pracy u pracodawcy-użytkownika nie będzie nosił cech charakterystycznych dla stosunku pracy, agencja może zawrzeć z osobą zainteresowaną wykonywaniem pracy tymczasowej umowę cywilnoprawną.

 
Zobacz: Obowiązki pracodawców w czasie upałów

 


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec agencji

REKLAMA


Pracodawca-użytkownik musi przekazywać agencji pracy tymczasowej informacje o rzeczywistym czasie, w jakim pracował pracownik tymczasowy. Będą to więc informacje niezbędne, np. o nadgodzinach czy pracy w dniu wolnym, aby agencja mogła prawidłowo naliczyć pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie.


Pracodawca-użytkownik powinien także rozliczyć się z agencją pracy tymczasowej i zapłacić umówione wynagrodzenie za skierowanie pracownika tymczasowego (jeżeli nie zostało ono pobrane z góry).


Obowiązki pracodawcy-użytkownika wobec pracownika


Pracodawca-użytkownik ma wobec pracownika tymczasowego określone obowiązki. Musi m.in.:


● zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej oraz dostarczyć mu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego i poinformować o tym ryzyku,

● prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach na jakich prowadzi się ewidencję czasu pracy dla pracowników,

● informować pracownika tymczasowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy-użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników,

● umożliwić pracownikowi tymczasowemu korzystanie z urządzeń socjalnych jego firmy, np. bufetu, szatni, parkingu,

● przestrzegać zasady, że w okresie wykonywania pracy pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni u niego na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy.


Pracodawca-użytkownik może mieć dodatkowe obowiązki, jeżeli sam na siebie dobrowolnie je przyjął w uzgodnieniach dokonanych z agencją pracy tymczasowej, jeszcze przed podpisaniem przez nią umowy z pracownikiem tymczasowym, np. sfinansowanie badań kontrolnych pracownika tymczasowego.


Na pracodawcy spoczywają też obowiązki wynikające wprost z Kodeksu pracy (dalej k.p.), np. konieczność udzielania 15-minutowej przerwy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego wynosi co najmniej 6 godzin, gwarantowania odpoczynku dobowego i tygodniowego, przestrzegania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (art. 132-134 k.p.).


Zobacz:
Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim


Jednak pracodawca-użytkownik nie może pracownikowi tymczasowemu powierzyć:


● innej pracy niż określona w jego umowie o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej ze względu na uzasadnione potrzeby firmy na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - na podstawie art. 42 § 4 k.p.,

● pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu, czyli np. „wypożyczać” go innej firmie (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Pracodawca-użytkownik nie jest w stosunku do pracownika tymczasowego pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.


Zobacz: Składka zdrowotna 2014

 


Organizowanie pracy z udziałem pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie. Oznacza to, że pracodawca-użytkownik może m.in.:


● wymagać od pracownika tymczasowego przestrzegania obowiązującego u niego regulaminu pracy w zakresie, w jakim zawiera on regulacje umożliwiające organizowanie pracy,

● ustalać rozkład czasu pracy pracownika tymczasowego,

● ustalać i udzielać przerw w pracy,

● wydawać pracownikowi tymczasowemu polecenia dotyczące pracy,

● wskazywać sposób wykonywania pracy, np. określić narzędzia, których ma użyć pracownik tymczasowy, a także kontrolować przebieg wykonywania obowiązków.


Zobacz: Urlop macierzyński 2013


PRZYKŁAD


U pracodawcy-użytkownika pracownicy mają - zgodnie z regulaminem pracy - obowiązek podpisywać się na liście obecności, która wyłożona przy stanowisku strażnika przy wejściu na teren zakładu pracy.

Ponadto pozostawanie na terenie zakładu pracy po godzinach wykonywania pracy wynikających z rozkładu czasu pracy wymaga - ze względu na przepisy bhp - zgody bezpośredniego przełożonego pracownika, np. kierownika zmiany.

Pracodawca-użytkownik ma więc prawo wymagać, aby zasady te respektował także pracownik tymczasowy.


Uprawnienia pracownika tymczasowego


Pracownik tymczasowy ma prawo do ustalonego z agencją pracy tymczasowej wynagrodzenia za pracę. Wypłaca je agencja. Przysługuje mu także urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy-użytkownika (lub więcej niż jednego pracodawcy-użytkownika), ale obowiązek jego udzielenia w naturze powstaje, gdy zostaje on skierowany do danego pracodawcy-użytkownika na co najmniej 6 miesięcy. Jednak agencja pracy tymczasowej wypłaci pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu w okresie pracy tymczasowej, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część (jeżeli pracownik tymczasowy pracował dłużej niż miesiąc). Środki finansowe na ten cel uzyskuje z opłaty za usługę, jaką uiszcza jej pracodawca-użytkownik. Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego (lub ekwiwalent pieniężny za dzień tego urlopu) ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało (art. 17 ust. 4 ustawy o pracownikach tymczasowych).


Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi tymczasowemu wypłaca agencja pracy tymczasowej.


Zobacz: Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie?


Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy przed upływem uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej okresu skierowania do pracy tego pracownika. Nie ma on przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji. Zawiadamia tylko na piśmie agencję pracy tymczasowej o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.


Jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, ponieważ umożliwia rozstanie się z pracownikiem tymczasowym, gdy np. nie sprawdza się on na zajmowanym stanowisku lub zmieni się sytuacja kadrowa w firmie.


Pracodawca-użytkownik może zrezygnować z pracownika tymczasowego, informując agencję o przewidywanym terminie zakończenia współpracy.


Zobacz: Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców - nowe zasady

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA