REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy

Danuta Klucz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W niektórych sytuacjach pracodawca musi zmienić pracownikowi rodzaj wykonywanej przez niego pracy. Zwykle wynika to z konieczności ochrony zdrowia pracownika.

Czy praca przy komputerze jest zakazana

REKLAMA

Pracownica zatrudniona w dziale księgowości przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jest w ciąży. Jej codzienna praca polega na wprowadzaniu danych do bazy komputera i rozliczaniu kosztów firmy. Czy ze względu na ciążę muszę przenieść ją do innej pracy?

Nie

Wprawdzie uciążliwość pracy przy komputerze powoduje, że na pracodawcy spoczywają określone obowiązki wobec ciężarnej pracownicy, to jednak nie oznacza to od razu konieczności zmiany dotychczasowej pracy. Otóż kodeks pracy statuuje generalny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. Rodzaje prac wzbronionych kobietom zawierają przepisy wykonawcze, które wśród nich wymieniają pracę przy obsłudze monitorów ekranowych, jeśli pracownica ma kontakt z komputerem powyżej czterech godzin na dobę. Oznacza to, że krótszy kontakt z komputerem generalnie nie stanowi dla ciężarnej pracownicy przeszkody w wykonywaniu dotychczasowej pracy. Jeżeli jednak pracuje ona przy komputerze w czasie dłuższym niż dopuszczalny, pracodawca musi go ograniczyć do dozwolonej liczby godzin. Dopiero gdy dostosowanie warunków na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy okazuje się niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości - zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Żadna z wymienionych zmian nie może pociągać za sobą ujemnych konsekwencji w sferze płacowej pracownicy.

Podstawa prawna

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Art. 179 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

• Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

Czy trzeba zmienić rodzaj stanowiska

Jedna z pracownic przedstawiła zaświadczenie lekarskie, z którego wynikają przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy. Lekarz wskazał szkodliwy wpływ tej pracy z uwagi na karmienie przez nią dziecka piersią. Czy w związku z tym muszę przenieść ją do innej pracy?

Tak

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonej pracy przez pracownicę karmiącą dziecko piersią (także ciężarną) mogą również wynikać z przedłożonego przez nią orzeczenia lekarskiego. Wówczas pracodawca obowiązany jest dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach kodeksu pracy lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zorganizowanie pracy w sposób eliminujący zagrożenie dla jej zdrowia, pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić ją na czas karmienia dziecka piersią ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podstawa prawna

• Art. 179 par. 2 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy pracownik ma prawo do wyrównania pensji

Jestem w trzecim miesiącu ciąży. Z uwagi na to, że źle ją znoszę, udałam się do lekarza, który zabronił mi wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca zamierza przenieść mnie na okres ciąży do innej pracy, która jest niżej wynagradzana. Czy będę miała prawo do wyrównania?

Tak

W niektórych sytuacjach, gdy pracodawca zmienia pracownikowi stanowisko pracy, zmuszony jest pozostawić wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Z reguły wynika to ze szczególnej ochrony pracownika, który wskutek takich zmian nie może ponosić ujemnych konsekwencji finansowych. Jedną z podstawowych powinności w zakresie ochrony macierzyństwa jest zapewnienie pracownicom w ciąży odpowiednich warunków pracy. Pracodawca może skorzystać z kilku rozwiązań, ale w każdym przypadku pracownica ma gwarancję uzyskiwania dotychczasowych zarobków. Przeniesienie pracownicy do pracy na innym stanowisku albo zmiana warunków pracy na dotychczasowym stanowisku, w tym także skrócenie czasu pracy, nie może bowiem pociągać za sobą ujemnych konsekwencji w sferze płacowej pracownicy. Dlatego w razie, gdy zmiany te spowodują obniżenie jej dotychczasowego wynagrodzenia, ma ona prawo do dodatku wyrównawczego.

Podstawa prawna

• Art. 179 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można zignorować wykaz prac wzbronionych

Pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jest w ciąży. Dotychczas wykonywała pracę, która figuruje w wykazie prac wzbronionych. Aktualnie nie dysponujemy inną pracą, która byłaby dla niej odpowiednia. Czy brak takiej pracy pozwala na zatrudnianie ciężarnej na dotychczasowym stanowisku?

Nie

Obowiązek przeniesienia ciężarnej pracownicy do pracy dozwolonej ma charakter bezwzględny, co oznacza, że jego realizacja jest obowiązkiem pracodawcy bez względu na warunki organizacyjne panujące w zakładzie i jego faktyczne możliwości. Zmiana pracy powinna nastąpić na początku ciąży. W praktyce może jednak mieć to miejsce dopiero z chwilą ujawnienia przez kobietę stanu ciąży, czyli po przedstawieniu świadectwa lekarskiego. Nowa praca może być pracą rodzajowo inną. Kodeks pracy nie wymaga także, aby była to praca odpowiadająca kwalifikacjom pracownicy odsuniętej od dotychczasowej pracy. Istotne jest to, aby dokonana zmiana sprzyjała prawidłowemu przebiegowi ciąży. Przeniesienie pracownicy do innej pracy ma charakter przejściowy. Toteż modyfikacja warunków umowy obejmuje tylko okres związany z przysługującą jej szczególną ochroną, a po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy określonej w umowie o pracę. Gdyby jednak okazało się, że pracodawca nie może skierować pracownicy do innej pracy, obowiązany jest zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podstawa prawna

• Art. 176 i 179 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można powierzyć dotychczasową pracę

Do pracy powrócił pracownik, który kilka miesięcy wcześniej uległ wypadkowi przy pracy. Przedstawił on zaświadczenie, z którego wynika, że jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. Czy mogę zatrudniać go przy poprzedniej pracy, jeżeli wyraził na to zgodę?

Nie

Pracodawca zobowiązany jest zmienić rodzaj pracy pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracownik przedłoży orzeczenie o takiej treści, pracodawca ma obowiązek przenieść go do odpowiedniej pracy. W gruncie rzeczy chodzi tu o zapewnienie pracownikowi takich warunków pracy, które umożliwią wykorzystanie jego ograniczonej zdolności do wykonywania pracy. W takiej sytuacji pracownik korzysta także z pewnych gwarancji. Ma on bowiem prawo do dodatku wyrównawczego przez okres do sześciu miesięcy. Poza tym praca, do której zostanie przeniesiony, musi być dla niego odpowiednia, a więc powinna odpowiadać stanowi jego zdrowia i kwalifikacjom zawodowym. Obowiązek przeniesienia pracownika na inne stanowisko ma charakter bezwzględny i nie zależy od woli pracownika. Oznacza to, że od obowiązku przeniesienia do innej pracy nie zwalnia pracodawcy to, że pracownik wyraził zgodę na wykonywanie dotychczasowej pracy.

Podstawa prawna

• Art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy pracownik wraca na poprzednie stanowisko

U jednego z zatrudnionych u mnie pracowników stwierdzono objawy choroby zawodowej. Zamierzam przenieść go do innej pracy. Czy po upływie okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim pracownik wraca na swoje poprzednie stanowisko?

Tak

Obowiązek przeniesienia do innej pracy dotyczy pracownika, u którego stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść go do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Odsunięcie pracownika od dotychczasowej pracy ma na celu wyeliminowanie działania czynnika, który wywołał objawy choroby zawodowej. Przeniesienie służy więc poprawie jego stanu zdrowia. Natomiast nie powoduje ono zmiany treści stosunku pracy, lecz tylko na pewien czas zawiesza warunki umowy dotyczące rodzaju pracy. Toteż po upływie terminu wynikającego z orzeczenia lekarskiego pracownik wraca na swoje wcześniejsze stanowisko.

Podstawa prawna

• Art. 230 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy chałupnik ma prawo do dodatku

Jeden z zatrudnionych chałupników dostarczył mi orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono objawy choroby zawodowej i niemożność wykonywania dotychczasowej pracy. Czy obniżenie pensji wskutek zmiany pracy rodzi obowiązek wypłaty dodatku wyrównawczego?

Tak

W razie konieczności stwierdzonej orzeczeniem lekarskim pracodawca powinien powierzyć osobie zatrudnionej na podstawie umowy nakładczej inną pracę nienarażającą ją na działanie czynnika, który wywołał objawy powstawania choroby zawodowej. Jeżeli zaś wskutek powierzenia innej pracy wykonawca nie może uzyskać dotychczasowego wynagrodzenia, przysługuje mu dodatek wyrównawczy przez okres do trzech miesięcy, jednak najwyżej do wysokości najniższego wynagrodzenia. Wykonawca może też otrzymywać dodatek dłużej - do sześciu miesięcy, wtedy gdy dotychczasowy przebieg leczenia rokuje odzyskanie przez niego zdolności do pracy poprzednio wykonywanej lub podobnej. Należy dodać, że do dodatku wyrównawczego przez okres trzech miesięcy ma także prawo wykonawca, któremu ze względu na niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nakładca powierzył inną odpowiednią pracę.

Podstawa prawna

• Par. 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Danuta Klucz

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA