Kategorie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Joanna Kalinowska
Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne i jej opłacanie różnią się od zasad naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Różnice są szczególnie widoczne przy rozpatrywaniu obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.). Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Wysokość składki, jaką muszą płacić na ubezpieczenie zdrowotne, jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców.

Wysokość składki zdrowotnej

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest kwota stanowiąca równowartość 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

WAŻNE!

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

Taka regulacja wynika z art. 79 ust. 2 ustawy zdrowotnej. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić składkę w pełnej wysokości również za miesiąc, w trakcie którego rozpoczął lub zakończył prowadzić działalność. Całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne musi zapłacić również za miesiąc, w którym chorował, nawet jeśli choroba trwała cały miesiąc i za cały miesiąc nie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne z powodu nabycia uprawnień do zasiłku chorobowego.

Przykład

Osoba, która do 15 lipca 2007 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, od 20 lipca zaczęła prowadzić własną działalność. 30 lipca zachorowała i nabyła prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ posiadała okres ubezpieczenia chorobowego dłuższy niż 180 dni. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaciła od kwoty zmniejszonej proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym miesiącu. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne musiała opłacić w pełnej wysokości, tj. w kwocie 184,80 zł (9% z podstawy wymiaru wynoszącej 2053,34 zł).

WAŻNE!

Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru w wysokości 75% wynagrodzenia dotyczy również osób uprawnionych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składka z każdego tytułu

Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z kilku tytułów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne musi opłacić z każdego z tych tytułów. Nie ma tutaj zastosowania zasada dotycząca ubezpieczeń społecznych, że opłacanie składek z jednego tytułu może zwalniać z obowiązku płacenia tych składek z innych tytułów.

W związku z tym każdy przedsiębiorca, który poza prowadzeniem działalności wykonuje równocześnie inną pracę zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, opłaca tyle składek zdrowotnych, ile ma tytułów do tego ubezpieczenia.

Istotne jest przy tym, że za odrębne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego uważa się również poszczególne rodzaje działalności. W związku z tym osoba prowadząca działalność pozarolniczą uzyskująca przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności opłaca składkę zdrowotną odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Rodzaje działalności:

l działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,

l działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

l działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,

l działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,

l działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,

l wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,

l wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

l wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

l inna niż określona wcześniej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określona została w ostatnim punkcie.

Bez względu na liczbę wpisów do ewidencji jest to jedna działalność gospodarcza, dlatego osoba, która prowadzi działalność na podstawie kilku wpisów do ewidencji ma obowiązek opłacać jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne (art. 82 ust. 3 i 5 ustawy zdrowotnej).

Natomiast w przypadku prowadzenia kilku spółek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba opłacić z każdej z nich. Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w formie kilku spółek cywilnych (art. 82 ust. 4 ustawy zdrowotnej). Prowadzenie kilku spółek cywilnych na podstawie jednego wpisu do ewidencji nie ma w tym przypadku znaczenia, składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana z tytułu każdej z tych spółek.

Przywileje dla przedsiębiorcy - emeryta/rencisty

Ustawa zdrowotna przewiduje ulgi w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, która obejmuje osoby prowadzące działalność i osoby z nimi współpracujące, które posiadają uprawnienia do emerytury lub renty bądź są osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Po spełnieniu dodatkowych warunków takie osoby mogą być zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej lub uprawnione do obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.

Prawo do emerytury lub renty zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności, jeśli emerytura lub renta (wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym lub dodatkiem dla sieroty zupełnej) nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo:

l przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie równowartości 50% kwoty najniższej emerytury lub

l z działalności opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

A zatem składki zdrowotnej nie opłaca w 2007 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą z ustalonym prawem do emerytury lub renty, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty 936 zł, jeżeli z działalności:

l uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 298,73 zł, tj. 50% z kwoty najniższej emerytury (597,46 zł) lub

l opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Przykłady

Przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z działalności opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 462 zł. Z prowadzonej działalności w czerwcu 2007 r. uzyskał przychód w wysokości 290 zł, więc za czerwiec nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za lipiec przychód z działalności 310 zł, więc za ten miesiąc składka na ubezpieczenie zdrowotne musi zostać opłacona.

Przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury w wysokości 927 zł. Z działalności opłaca podatek w formie karty podatkowej. Ponieważ emerytura jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, a podatek z działalności opłacany jest w formie karty podatkowej, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności niezależnie od wysokości przychodów osiąganych z działalności.

Ulga dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy nie tylko emerytów i rencistów, ale także osób, które zostały zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunki do zwolnienia są takie same jak w przypadku emerytów i rencistów - czyli:

l przychody z działalności nie mogą przekraczać miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub

l podatek z działalności musi być opłacany w formie karty podatkowej.

Osoba prowadząca działalność nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą przy jej prowadzeniu, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przy czym zwolnienie ze składki obejmuje tylko te miesiące, w których przychód ze współpracy jest niższy, nie przekroczył 50% najniższej emerytury, tj. obecnie 298,73 zł.

Ponadto składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności, zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, może być obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej, jeśli:

l uzyskuje ona przychód jedynie z tytułu współpracy,

l należna zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułu współpracy jest niższa od należnej składki.

Ustalając, czy niepełnosprawność uprawnia do tej ulgi, należy zwrócić uwagę, że mają tu zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.).

W związku z tym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności traktuje się orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o I grupie inwalidzkiej oraz orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uprawniającej do zasiłku pielęgnacyjnego, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności traktuje się orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o II grupie inwalidzkiej.


Joanna Kalinowska

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?