Kategorie

Jak zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy

Ewa Wronikowska
inforCMS
Procedurę wypowiedzenia zmieniającego stosuje się w sytuacji, gdy pracodawca jednostronnie chce pogorszyć pracownikom warunki zatrudnienia. Natomiast w przypadku gdy pracownik godzi się na zmiany, strony stosunku pracy mogą posłużyć się porozumieniem zmieniającym.


Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy wywołującym określoną zmianę po upływie okresu wypowiedzenia (pod warunkiem że na przedmiotową zmianę wyraził zgodę pracownik). Instytucję tę stosuje się w razie potrzeby pogorszenia warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 par. 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.


Wypowiedzenie zmieniające


Oznacza to, że w tym przypadku stosuje się przepisy określające długość okresu wypowiedzenia, obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, doręczenia oświadczenia woli drugiej stronie oraz konsultacji ze związkiem zawodowym zamiaru wypowiedzenia. Ponadto w tym przypadku stosuje się także przepisy dotyczące zakazów wypowiedzenia, m.in. zakazu wypowiadania w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, urlopu pracownika, w okresie ciąży, w wieku przedemerytalnym, a także chronionym działaczom związków zawodowych.


Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Reklama


W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.


Pomocniczy wzór pisma o wypowiedzeniu warunków umowy stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).


Nowe warunki zatrudnienia


Pracodawca, chcąc skorzystać z wypowiedzenia w celu zmiany warunków pracy lub/i płacy, powinien:

l ustalić zakres zmiany warunków zatrudnienia, np. zmiana warunków wynagradzania, warunków pracy lub i jednych, i drugich,

l ustalić przyczynę wypowiedzenia zmieniającego (np. problemy finansowe pracodawcy, mała wydajność pracownika w pracy, przeniesienie na inne stanowisko pracy) i dokładnie ją sprecyzować, odnosząc do konkretnego pracownika,

l skonsultować zamiar wypowiedzenia ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika (wystosować do związku zawodowego pismo o zamiarze złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy wraz z określeniem konkretnej zmiany oraz uzasadnienie),

l rozpatrzyć opinie związku zawodowego (jeżeli związek zajmie stanowisko w sprawie, pracodawca nie ma obowiązku wzięcia go pod uwagę, aczkolwiek jeżeli argumenty przekonują go, może zrezygnować z dokonywania wypowiedzenia),

l sporządzić dla pracownika pismo wypowiadające warunki płacy wraz z podaniem uzasadnienia i wskazać w nim propozycje nowych warunków wynagradzania,

l ustalić, czy pracownik nie znajduje się w okresie ochronnym lub nie należy do grupy pracowników chronionych,

l doręczyć pracownikowi pismo (w taki sposób, aby pracownik mógł się z nim zapoznać).

Reklama


Niedopuszczalne jest wskazywanie przyczyny zbyt ogólnie, np. utrata zaufania do pracownika, niewłaściwe wykonywanie obowiązków, nieprzydatność na dotychczasowym stanowisku pracy. Przyczynę należy dokładnie określić, a w razie potrzeby nawet opisać w wyczerpujący sposób.


Do zmiany warunków wynagradzania dochodzi wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem że pracownik je przyjmie, tzn. nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na nowe warunki zatrudnienia, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.


Porozumienie zmieniające


Innym sposobem zmiany warunków pracy lub płacy jest porozumienie zmieniające. Jest to dwustronne oświadczenie woli stron stosunku pracy. Porozumienie zmieniające nie podlega szczególnym rygorom prawnym. Instytucji tej nie reguluje kodeks pracy, brak też jest pomocniczego wzoru takiego pisma. W tym przypadku możliwość jego stosowania wynika z zasady autonomii woli stron stosunku pracy i wolności umów.


Strony, godząc się na określonego rodzaju zmiany, muszą wskazać sposób, w jaki ulegają one zmianie, oraz termin, w jakim zaczną obowiązywać. Brak określenia terminu powoduje, że zmiany wywierają skutek w momencie podpisania porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest niemożliwość zawierania takich postanowień, które byłyby mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.


Za pomocą porozumienia zmieniającego można zatem pogorszyć pracownikowi warunki jego zatrudnienia, oczywiście pod warunkiem że wyrazi on na to zgodę. Można zatem obniżyć pracownikowi wynagrodzenie, pozbawić go dodatków do wynagrodzenia, zwiększyć zakres jego obowiązków lub przenieść go na inne stanowisko pracy.


Zmiany dokonywane porozumieniem zmieniającym nie wymagają podawania uzasadnienia ani nie podlegają konsultacji związkowej. Ponadto nie obowiązują w tym przypadku zakazy wypowiadania.


4 KROKI DO ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA PRZEZ POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE

1 Ustal zakres zmiany warunków zatrudnienia oraz datę, od kiedy mają obowiązywać.

2 Przedstaw propozycje zmiany pracownikowi i postaraj się uzyskać jego zgodę.

3 Sporządź pismo (dwa egzemplarze) zawierające przedmiotowe zmiany i uzyskaj podpis pracownika (zgodę pracownika).

4 Doręcz jeden egzemplarz podpisanego pisma pracownikowi.


PRZYKŁAD

ZMIANA WYMIARU CZASU PRACY

Czy za pomocą wypowiedzenia zmieniającego można zmniejszyć pracownikowi wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 1/2?

Obniżenie wymiaru zatrudnienia to jeden z elementów umowy o pracę, czyli stanowi on istotny warunek zatrudnienia. Dopuszczalne zatem będzie wypowiedzenie warunków pracy w zakresie zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika z pełnego etatu na połowę.


PODSTAWA PRAWNA

l Art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


EWA WRONIKOWSKA

gp@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Jak podróżować w czasie pandemii?

  Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

  Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Czy CPK ma szansę stać się portem lotniczym 3. generacji?

  Port lotniczy 3. generacji a CPK. Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Incheon, a od lutego 2021 r. także doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego zamierza zmienić paradygmat współczesnych lotnisk przekształcając się w port lotniczy 3. generacji. Czy koncepcja azjatyckiego partnera sprawdzi się także w przypadku CPK?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

  Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

  Prognoza wzrostu PKB Polski w 2021 i 2022 r. 

  PKB Polski - prognoza 2021. Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. Przedstawiła również prognozę na 2022 rok.

  Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju eko-biznesu

  Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Trwa nabór do Inkubatora wniosków LIFE, który zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

  Bez podwyżki stóp procentowych nie zdusimy wysokiej inflacji [VIDEO]

  Inflacja w Polsce jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP. Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa.

  Hotele otwarte. Czy branża odrobi straty?

  Hotele vs COVID-19. Czy w ogóle, i w jakim tempie, branża hotelarska odrobi straty po kilkumiesięcznym zakazie działalności? Czy ponowne otwarcie sprawi, że unikniemy fali upadłości w tym sektorze gospodarki?

  Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

  Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

  Od kiedy otwarte kina i siłownie? Jest wcześniejszy termin

  Jest nowy termin otwarcia instytucji kultury oraz siłowni, klubów fitness i basenów. Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu otwarcia o 8 dni.

  Czy to koniec home office? Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi

  Czy home office zostanie z nami na dłużej? Badania KPMG sugerują, że największe firmy spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

  Small Business Units - co to za inwestycje?

  Czym charakteryzują się inwestycje typu Small Business Units i do kogo najczęściej są skierowane? Co należy wiedzieć o inwestycjach typu SBU?

  RODO w praktyce - co się zmieniło przez 3 lata?

  RODO: 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Czy według polskich pracowników, unijne rozporządzenie zwiększyło dbałość pracodawców o ochronę danych osobowych? Co jeszcze się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów?

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do programu „Nowa Energia”

  Nowa Energia to program wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji energetycznych budynków. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie z programu i jakie warunki należy spełnić.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.