Kategorie

Wymuszone wstrzymanie prac lub działalności

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należyta realizacja tego obowiązku wymaga organizowania pracy w odpowiedni sposób, jak również zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp.


Niedopełnienie obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników, czyli niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - przy zaistnieniu warunków określonych przepisami rangi ustawowej - może skutkować w szczególności nakazaniem pracodawcy: wstrzymania prac lub działalności; wstrzymania eksploatacji maszyn; odsunięcia pracownika od wykonywania pracy określonego rodzaju lub w określonym miejscu; zaprzestania prowadzenia działalności lub działalności określonego rodzaju, a w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych - unieruchomienia zakładu. Uprawnionymi do podjęcia działań wymuszających na pracodawcy (osobie działającej w jego imieniu) podjęcie takich decyzji są organy: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, lecz również wykonujący zadania służby bhp oraz społeczni inspektorzy pracy. Prawo powstrzymania się od pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom bhp przysługuje również pracownikowi.


Inspektor pracy


Uprawnienie stosowania nakazów wymuszających bezwzględny obowiązek przerwania prac - w najszerszym zakresie - przysługuje inspektorom pracy.


Podstawę prawną zastosowania przez inspektorów pracy środków prawnych tak dolegliwych w skutkach mogą stanowić wyłącznie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie może stanowić podstawy prawnej naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady bhp są bowiem regułami pozaprawnymi, tzn. nie są nigdzie określone w przepisach prawa, ale przepisy prawa odwołują się do nich, jako reguł postępowania wynikających z doświadczenia życiowego oraz przesłanek naukowych i technicznych.


Dopuszczalność zastosowania środka prawnego wymuszającego:

Reklama

l czasowe przerwanie wykonywania prac lub eksploatacji maszyn i urządzeń jest uzależnione od wykazania przez inspektora pracy naruszenia przepisów prawa pracy w taki sposób, iż praca na danym stanowisku jest wykonywana w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących tę działalność.


Przepisy nie definiują pojęcia „bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia”. W piśmiennictwie takim stanem określa się sytuację, w której może nastąpić znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia szkody na osobie. Chodzi tu o przypadki, gdy szkoda wprawdzie jeszcze nie nastąpiła, jednakże prawdopodobieństwo jej nastąpienia jest znaczne. Oceny bezpośredniości zagrożenia dokonuje inspektor pracy.


W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że prace są wykonywane lub działalność jest prowadzona w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, inspektor pracy jest nie tylko uprawniony, lecz również bezwzględnie obowiązany do nakazania odpowiednio: wstrzymania prac; wstrzymania działalności; wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń; zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności.


Przykład

Inspektor pracy nakazał:

- wstrzymać prace przy użyciu przenośnika taśmowego usytuowanego w wykopie pod obiekt H 4 transportującego urobek gruntu na samochody do czasu zainstalowania osłon bębnów prowadzących;

- wstrzymać prace w wykopie wąskoprzestrzennym na odcinku od strony północnej budynku K 23 do czasu umocnienia ścian wykopu w obrębie tego odcinka.

Zakazał - w obrębie składowiska materiałów - wykonywania prac przy użyciu żurawia w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

Względy uzasadniające uznanie zagrożenia - jako stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników zatrudnionych przy tych pracach - wynikające odpowiednio:

- z braku osłon bębnów prowadzących,

- z głębokości niezabezpieczonego wykopu wąskoprzestrzennego z uwzględnieniem np. możliwości odłamu gruntu

powinny być w sposób jednoznaczny określone w protokole z kontroli. Wadliwe uzasadnienie nakazu (zawarte w protokole z kontroli) albo uzasadnienie pozorne, niepełne, niepowiązane z treścią decyzji może być zaskarżone w trybie administracyjnym.

O wykonaniu nakazu adresat nakazu jest obowiązany poinformować właściwego inspektora pracy.


Wznowienie wstrzymanych prac może nastąpić dopiero po definitywnym wyeliminowaniu zagrożenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca lub osoba działająca w imieniu pracodawcy, bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji z inspektorem pracy.


l skierowanie do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.


W sytuacji stwierdzenia wykonywania takich prac inspektor pracy jest obowiązany wydać nakaz skierowania do innych prac pracownika lub innych osób dopuszczonych do pracy.

Reklama


Wykonanie takiego nakazu skutkuje zaprzestaniem pracy na danym stanowisku przez osobę imiennie wskazaną. Oznacza to, że nie ma przeszkód powierzenie wykonywania pracy na tym stanowisku innej osobie nieobjętej przesłankami wyłączającymi możliwość świadczenia pracy na danym stanowisku.


Inspektor pracy, wydając nakaz skierowania do innej pracy pracownika lub osoby dopuszczonej do pracy - nie wskazuje stanowiska, na które osoba ta ma być przesunięta. Decyzję taką podejmuje pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. Decyzja skierowania do innej pracy nie ma charakteru nieodwracalnego. W sytuacji gdy odpadnie przyczyna przesunięcia na inne stanowisko pracownika lub osoby dopuszczonej do pracy, nie ma przeszkód jej powrotu na dotychczasowe stanowisko pracy.


Z mocy ustawy termin wykonania nakazów wstrzymania prac, skierowania do innych prac, wstrzymania eksploatacji maszyny lub urządzenia, zakazania wykonywania pracy lub działalności jest natychmiastowy. Wniesienie odwołania od nakazu wstrzymania prac nie wstrzymuje jego wykonania, jednakże okręgowy inspektor pracy może wstrzymać wykonanie nakazu do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli przedsięwzięcia podjęte przez pracodawcę (osobę działającą w jego imieniu) wyłączają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników.


Okręgowy inspektor pracy


Ustawodawca wyposażył okręgowych inspektorów pracy w uprawnienie o szczególnie dolegliwym skutku - mogą wydawać nakazy zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju. Przesłanką wydania nakazu jest stwierdzenie, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy w wydziale, dziale, zakładzie jako całości zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących prace na innej podstawie niż stosunek pracy. Zagrożenia wynikające ze stanu bhp nie mogą mieć charakteru bezpośredniego, bowiem inspektor pracy powinien podjąć bezzwłocznie działania w celu wyeliminowania takich zagrożeń. Wobec braku ustawowej definicji takiego stanu, w piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmuje się, że w szczególności powinien charakteryzować się rażącym odstępstwem od np.:

l norm powierzchniowo-przestrzennych oraz wysokości pomieszczeń pracy;

l wymogów oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym;

l wymogów zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza na stanowiskach pracy;

l wymogów zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy, a także zapewnienia wentylacji miejscowej o skuteczności eliminującej przekroczenie norm higieniczno-sanitarnych;

l wymogów związanych z eliminowaniem zagrożenia pożarowego.


Stany te powinny występować w zasadzie jednocześnie i stwarzać udowodnione zagrożenie dla życia i zdrowia. Występujące zagrożenia powinny mieć charakter trwały lub powtarzalny, a w każdym razie - nie jednorazowy.


Ustalony w nakazie termin zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działalności bądź działalności określonego rodzaju należy postrzegać - w pierwszej kolejności - jako termin, do upływu którego należy doprowadzić stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie do odpowiadającego wymaganiom określonym przepisami. Jeżeli przed upływem ustalonego terminu strona doprowadzi do pożądanej poprawy warunków pracy, może wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, jako że stała się bezprzedmiotowa.


Jeżeli - pomimo podjęcia robót modernizacyjnych - nie jest możliwe wykonanie wymaganego zakresu robót, szczególnie ze względów technologicznych, zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o przesunięcie wyznaczonego terminu także w trybie wzruszenia decyzji ostatecznej.


Państwowy inspektor sanitarny


W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych powodującego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny w szczególności ma prawo nakazać:

l unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej,

l wyłączenie z eksploatacji środka transportu,

l likwidację hodowli lub chowu zwierząt.


Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.


Organ dozoru technicznego


Urząd dozoru technicznego i podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi objętymi ustawą z 21 grudnia 2006 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.), z wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych jednostek dozoru technicznego.


Organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest uprawniony wydać decyzję:

l o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia - w przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym albo stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska;

l o wycofaniu tego urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania - jeżeli urządzenie dopuszczone do obrotu stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.


Ponowne dopuszczenie do eksploatacji i obrotu urządzeń może nastąpić na zasadach określonych wymienioną ustawą.


Wykonujący zadania służby bhp


Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca zadania tej służby uprawnieni są do niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób. Pracownikowi służby bhp lub osobie wykonującej zadania tej służby przysługuje także prawo: niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej; niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób; wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.


Społeczny inspektor pracy


Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych co najmniej w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.


Społecznemu inspektorowi pracy przysługuje prawo zwrócenia się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od pracy - w przypadku gdy zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników.


Zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy przysługuje uprawnienie do wystąpienia do pracodawcy (werbalnie) o natychmiastowe usunięcie stwierdzonego bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy. W razie niepodjęcia odpowiednich działań, zakładowy społeczny inspektor pracy jest uprawniony do wydania, w formie pisemnej (dla celów dowodowych), zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe.


Pracownik


Pracownik (z własnej inicjatywy) może powstrzymać się od wykonywania określonej pracy, gdy w jego ocenie warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Kwalifikowaną formą uprawnienia do powstrzymania się od pracy jest uprawnienie do oddalenia się z miejsca zagrożenia (i zawiadomienia o tym niezwłocznie przełożonego), jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia (art. 210 § 1 i 2 k.p.).


Pracownik - z wyłączeniem pracowników, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia - ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego (subiektywnie oceniając) stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób (art. 210 § 4 i 5 k.p.). Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychotechnicznej określił Minister Pracy i Polityki Socjalnej rozporządzeniem z 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 287).


Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.).


Jan Pióro

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?