Kategorie

Kiedy wystawiać faktury wewnętrzne

Elżbieta Doncer
inforCMS
Faktury wewnętrzne dokumentują czynności wykonane w obrocie zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponieważ nie odnoszą się do nich wprost żadne przepisy, często pojawiają się problemy związane z ich wystawianiem.

Poznaj program Fakturowanie Infor System - Testuj za darmo  przez 30 dni

Poza tradycyjną fakturą VAT, która jest podstawowym dokumentem stosowanym w rozliczaniu VAT, podatnicy stosują wiele innych dokumentów, które są jej modyfikacją, m.in. faktury wewnętrzne. Cechą charakterystyczną faktur wewnętrznych jest brak odbiorcy. Podatnik, który jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, wystawia ją na własne potrzeby, by udowodnić fakt naliczenia VAT. W sferze tego podatku nie ma tu drugiej strony transakcji uprawnionej do odliczenia podatku bądź zobowiązanej do jego zapłaty.

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego wystawiania faktur VAT do ich wystawiania uprawnione są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Rejestracja polega na złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej ustawie o VAT.

Faktury wewnętrzne dokumentują czynności wykonane w obrocie zarówno krajowym, jak i zagranicznym, takie jak:

1. Przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

a) przekazanie lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

b) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

Reklama

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Ten przepis nie ma jednak zastosowania do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, co oznacza, że w tych przypadkach nie powstanie obowiązek dokumentowania dostawy za pomocą faktur wewnętrznych.

2. Nieodpłatne świadczenia usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

4. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

5. Import usług.

6. Zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Organy podatkowe wymagają, mimo że nie wynika to wprost z przepisów, aby również otrzymanie dotacji dokumentować fakturami wewnętrznymi.

Za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą dokonane w tym okresie czynności.

 

Dane, jakie powinna zawierać faktura wewnętrzna

Reklama

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych są takie jak w przypadku faktur zwykłych. Określa je rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Do faktur wewnętrznych należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące: elementów faktury (§ 5 rozporządzenia), terminów wystawiania faktur (§ 9-12), faktur zaliczkowych (§ 10), faktur korygujących (§ 13 i 14), opakowań zwrotnych (§ 16), obowiązku przechowywania faktur (§ 21). Wyjątkiem od ogólnych zasad dotyczących wystawiania faktur jest to, że jeśli nieodpłatnie przekazywane towary lub świadczone usługi nie mają konkretnego nabywcy, to faktury wewnętrzne, w tym wystawiane w formie elektronicznej, nie muszą zawierać danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności. Faktury te mogą również nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta - w przypadku dokumentowania dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz importu usług.

Faktury wewnętrzne można wystawić w jednym egzemplarzu. Należy je przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą VAT. Jednak faktura wewnętrzna dokumentująca WNT spełnia podwójną funkcję. Służy do rozliczenia podatku należnego, a także stanowi dokument, na podstawie którego można odliczyć VAT naliczony od tego nabycia. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie jej w dwóch egzemplarzach. Wtedy na podstawie kopii dołączonej do rejestru sprzedaży rozliczany jest VAT należny, a na podstawie oryginału załączonego do rejestru zakupu odliczany jest VAT naliczony.

Rozporządzenie nie określa urzędowego wzoru faktury wewnętrznej. Istnieje zatem dowolność w jej konstruowaniu, z tym że należy zachować minimum wymaganych danych przewidzianych dla faktur VAT, które są określone w § 5 rozporządzenia w sprawie faktur.

Terminy wystawiania faktur wewnętrznych

Ogólna zasada mówi, że faktury należy wystawiać nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (np. usługi ciągłe), dokumenty te należy wystawiać nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Zważywszy, że za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) podatnik może wystawić jedną fakturę wewnętrzną dokumentującą dokonane w tym okresie czynności, można przyjąć, że obowiązek wystawienia faktur nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi nie dotyczy faktur wewnętrznych. Podatnik może więc wystawić taką fakturędo siódmego dnia miesiąca (kwartału) następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Potwierdza to interpretacja przepisów podatkowych z 8 września 2005 r. dokonana przez Dolnośląski Urząd Skarbowy (sygn. PP II 443/1/172/163/05), w myśl której, gdy podatnik dokumentuje czynności dokonane w danym okresie jedną fakturą wewnętrzną, właściwe jest odpowiednie zastosowanie do faktur wewnętrznych przepisu stanowiącego, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Przepis ten odnosi się wprawdzie do faktur dokumentujących sprzedaż o charakterze ciągłym, jednak opierając się na założeniu racjonalności ustawodawcy, uznać należy, że znajduje on zastosowanie także do faktur wewnętrznych dokumentujących wszystkie ww. czynności dokonane w danym okresie rozliczeniowym.

Termin wystawienia faktury wewnętrznej w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług

Termin wystawienia faktury wewnętrznej w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług nie jest w żaden sposób warunkowany datą wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta. W przypadku tych czynności faktura wewnętrzna będzie jedynym dokumentem potwierdzającym, dla celów VAT, prawidłowe naliczenie podatku. Faktura od zagranicznego kontrahenta może co najwyżej zostać potraktowana jako załącznik do faktury wewnętrznej, dowód prawidłowego jej wystawienia. Oznacza to, że również w tych przypadkach będzie obowiązywała ogólna zasada mówiąca o tym, że fakturę tę należy wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi (wydania towaru).

Jeśli w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów lub importem usług kontrahentowi została przekazana zaliczka, to jednostka ma obowiązek ujęcia jej na fakturze wewnętrznej wystawionej nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia dokonania zapłaty. Natomiast na podstawie otrzymanej od kontrahenta faktury końcowej należy wystawić fakturę wewnętrzną, w której jako podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę wynikającą z faktury końcowej, pomniejszoną o wartość zapłaconej wcześniej zaliczki. Ustawodawca nie wskazuje dokładnego terminu wystawienia faktury wewnętrznej, a podatek od towarów i usług rozliczany jest za okresy miesięczne. Faktura wewnętrzna VAT służy wyłącznie do prawidłowego rozliczenia podatku z tytułu określonych zdarzeń, np. importu usług, dlatego dopuszczalne jest, aby taki dokument był wystawiony i zaewidencjonowany przed złożeniem deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku z tytułu tego importu.

 

Termin wystawienia faktury wewnętrznej w przypadku usług transportu międzynarodowego i transportu wewnątrzwspólnotowego, podlegających opodatkowaniu VAT

W przypadku usług transportu międzynarodowego i transportu wewnątrzwspólnotowego, podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Natomiast z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie faktur wynika, że fakturę należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku. A więc faktura wewnętrzna dotycząca transportu powinna być wystawiona najpóźniej w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Najczęściej będzie to data zapłaty. Jeśli będzie wystawiona zbiorcza faktura, termin ten nie obowiązuje.

Faktury wewnętrzne korygujące

Do faktur wewnętrznych można wystawić faktury korygujące, ale jedynie w sytuacjach określonych w rozporządzeniu, bez względu na to, czy dana okoliczność została udokumentowana wystawieniem faktury przez kontrahenta. Faktury wewnętrzne mogą być korygowane w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Fakturę korygującą wewnętrzną wystawia się na takich samych zasadach jak fakturę korygującą VAT. Powinna więc ona zawierać termin wystawienia (wskazane jest, aby była wystawiona przed końcem miesiąca, w którym nastąpiły zdarzenia powodujące obowiązek korekty) oraz takie elementy, jak:

•  oznaczenie „Faktura wewnętrzna korygująca”,

•  podstawowe informacje dotyczące wystawcy, dostawcy towaru i usługi lub odbiorcy (w przypadku przekazania towarów lub usług),

•  pozycja korygowana przed jej dokonaniem i w brzmieniu po korekcie oraz kwoty podane w omyłkowej i prawidłowej wartości,

•  kwota zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego po korekcie,

•  wskazanie ilości zwróconych towarów - jeżeli korekta spowodowana jest zwrotem towaru.

Przykład 1

Spółka Zet, która jest podatnikiem VAT UE, zleciła firmie niemieckiej transport towarów z Niemiec do Polski. Ponieważ jednostka podała swój polski numer VAT UE, jest zobowiązana rozliczać VAT od transportu wewnątrzwspólnotowego.

17 grudnia 2008 r. usługa została wykonana. Faktura zagraniczna została wystawiona z datą 8 grudnia 2008 r. 9 stycznia 2009 r. spółka uregulowała swoje zobowiązanie, które wynosiło 1000 euro.

Obowiązek podatkowy powstał 9 stycznia 2009 r.

Polski podatnik w celu ustalenia podstawy przelicza na złote wartość faktury określoną w euro. Według art. 31a ust. 2 ustawy o VAT kontrahent zagraniczny wystawił fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Przeliczenia na złote należy więc dokonać według kursu średniego danej waluty obcej (euro) ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury zagranicznej.

Do rozliczenia trzeba więc przyjąć kurs z 5 grudnia 2008 r., ponieważ jest to ostatni dzień roboczy przed 8 grudnia 2008 r.

5 grudnia 2008 r. kurs ten wynosił 3,8881 PLN/EUR, w związku z tym podstawą opodatkowania będzie: 1000 euro x 3,8881 PLN/EUR = 3888,10 zł.

Ten sam kurs będzie obowiązywał dla celów podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Ujęcie zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego:

Wn  „Rozliczenie zakupu” 3 888,10

Ma  „Rozrachunki z dostawcami” 3 888,10

2. Zarachowanie wartości usługi w koszty:

Wn  „Usługi obce” 3 888,10

Ma  „Rozliczenie zakupu” 3 888,10

3. VAT według danych z faktury wewnętrznej, który jest jednocześnie VAT należnym i naliczonym:

Wn  „VAT naliczony” 701,13

Ma  „VAT należny” 701,13

4. Zapłata zobowiązania. Kurs zastosowany do wyceny rozchodu waluty wyniósł 4,0159 PLN/EUR. Równowartość zapłaty w polskich złotych: 1000 euro x 4,0159 PLN/EUR = 4015,90 zł

Wn  „Rozrachunki z dostawcami” 4 015,90

Ma  „Rachunek walutowy” 4 015,90

5. Zarachowanie ujemnej różnicy kursowej: 3888,10 zł - 4015,90 zł = -127,80

Wn  „Koszty finansowe” 127,80

Ma  „Rozrachunki z dostawcami” 127,80

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to podatek niepodlegający odliczeniu z tytułu transportu wewnątrzwspólnotowego obciąża bezpośrednio koszty działalności:

Wn  „Podatki i opłaty”,

Ma  „VAT naliczony”.

 

Przykład 2

Jednostka będąca podatnikiem VAT przekazała w formie darowizny zestaw komputerowy, którego wartość początkowa wynosiła 4000 zł. Zestaw ten był całkowicie zamortyzowany. Przy nabyciu tego środka trwałego jednostce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ewidencja księgowa

1. LT - rozchód środka trwałego (zestawu komputerowego) w związku z przekazaniem go w formie darowizny:

Wn  „Umorzenie środków trwałych” 4 000

Ma  „Środki trwałe” 4 000

2. VAT należny z faktury wewnętrznej: 4000 zł x 22% = 880 zł

Wn  „Pozostałe koszty operacyjne” 880

Ma  „VAT należny” 880

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odpowiedzialność karna za wystawiane faktury

Szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT przez podatników mają odzwierciedlenie w przepisach ustawy - Kodeks karny skarbowy, regulującej m.in. odpowiedzialność podatników za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

W stosunku do sprawcy, który wbrew obowiązkowi nie wystawia faktur, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania oraz nie przechowuje faktur, maksymalna kara grzywny wynosi 180 stawek dziennych. Wadliwa jest taka faktura, która nie zawiera wszystkich elementów, jakie zawierać powinna, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Za faktury wystawione nierzetelnie kara jest wyższa i wynosi do 240 stawek dziennych. Nierzetelność faktury będzie miała miejsce wówczas, gdy np. podatnik wystawi fakturę, podczas gdy sprzedaż w rzeczywistości nie będzie miała miejsca.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe orzekana jest w stawkach dziennych. Jedna stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie wynosi ono 1276 zł. Kara grzywny nie może też przekraczać czterystukrotności minimalnej stawki dziennej.

•  art. 7 ust. 2-4, art. 19 ust. 13 pkt 2a, art. 31a, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

•  § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 23 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

• art. 62 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1355

Elżbieta Doncer

księgowa z licencją MF

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!