Kategorie

Stawki podatków w krajach Unii Europejskiej

inforCMS
Planujesz podjąć działalność gospodarczą poza terytorium Polski? Sprawdź stawki podatków obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej.

 

AUSTRIA

CIT
Stawka wynosi 34 proc. (minimalna kwota podatku od spólki z o.o. wynosi 1750 euro i dal spółki akcyjnej 3500 euro, opodatkowaniu podlegają dywidendy - 25 proc.)

PIT
Jeśli polski podatnik wyjedzie do pracy w Austrii, ale nie zostanie rezydentem tego kraju, w Austrii będzie musiał rozliczać się tylko z dochodów austriackich. W Austrii dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu jest jego wynagrodzenie podstawowe, jak również wartość dodatkowych świadczeń w naturze lub w gotówce otrzymanych od pracodawcy.

 

Dochód (w euro)

Podatek/Stawka (euro/+ proc. nadw.)

do 10 000

10 000 - 25 000

25 000 - 51 000

Powyżej 51 000

0/0

5750/23

17 085/33,5

-/50

VAT
Stawka wynosi 20 proc., obniżona to 10 proc., a 0 proc. ma zastosowanie w eksporcie towarów i usług oraz przy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

 


BELGIA

CIT
Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych CIT, wynosi 33 proc. Firmy, których dochody podlegające opodatkowaniu nie przekraczają kwoty 323 750 euro, objęte są korzystniejszą formą podatku progresywnego.

Przedziały podatku progresywnego to:

- 24,98 proc. dla dochodów od 0 do 25 000 euro,

- 31,93 proc. dla dochodów od 25 000,01 do 90 000 euro,

- 33,99 proc. dla dochodów od 90 000,01 do 323 750 euro.

Powyższe stawki nie obejmują dodatkowego podatku gminnego ani aglomeracyjnego (6 proc.), ani też kwot zwolnionych z podatku.

PIT

Dochód (w euro)

Podatek (w proc.)

0 - 7320

7420 - 10 570

10 570 - 17 610

17 610 - 32 270

Powyżej 32 270

25

30

40

45

50

VAT
Podstawowa stawka VAT wynosi 21 proc. dodatkowo występują stawki zredukowane w wysokości 12 proc., 6 proc. i 0 proc.

 

CYPR

Reklama

CIT
Stawka wynosi 10 proc. Cypryjskim rezydentem podatkowym (CRP) są te osoby prawne (firmy), które mają zarząd na terytorium Cypru. Płaca one CIT od całości dochodów. Firmy nie będące CPR, lecz posiadające na Cyprze zakład, płacą CIT z tej części dochodu, która jest generowana z Cypru.

PIT
Dla celów podatkowych za cypryjskich rezydentów uważa się osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni. Rezydenci płacą podatki osobiste od wszystkich dochodów (kraj i zagranica). Nierezydenci od dochodów powstałych na Cyprze.

 

Dochód (w CYP)

Stawka podatku

0 - 10 000

10 001 - 15 000

15 001 - 20 000

Powyżej 20 001

bez podatku

20 proc.

25 proc.

30 proc.

VAT
Podstawowa stawka wynosi 15 proc. Zredukowaną 5-proc. objęte są pewne grupy dóbr i usług. Stawką zerową objęte są: produkty farmaceutyczne i produkty spożywcze do 1 stycznia 2008 r. Zwolniony z VAT jest obrót działkami budowlanymi. Obowiązuje 15-proc. VAT od nieruchomości. Jeżeli jednak jest to dla nabywcy pierwsza nabywana nieruchomość, VAT wynosi 5 proc.

 


CZECHY

CIT
24 %

 

Skala PIT

Dochód roczny (w CZK)

Podatek

+ procent

Od dochodu powyżej

0 - 121 200

121 200 - 218 400

218 400 - 331 200

powyżej 331 200

12 %

14 544 CZK

33 012 CZK

61 212 CZK

 

+ 19

+ 25

+ 32

 

121 200

218 400

331 200

VAT
19 % - stawka podstawowa i 5% stawka obniżona

 

DANIA

CIT
30 %

PIT
Składa się z 2 części:

- liniowy podatek municypalny - stawka zależy od regionu - średnio 33 %;

- progresywny podatek państwowy:

5,5% - dla dochodów powyżej 37,6 tys. DKK

6% - dla dochodów powyżej 259,5 tys. DKK

15% - dla dochodów powyżej 311,5 tys. DKK

Ponadto osoby fizyczne płacą podatek w wysokości 9% na rzecz ubezpieczenia socjalnego.

VAT
25 %

 


ESTONIA

CIT
Jeżeli dochód spółki (zysk netto) nie zostaje wypłacony udziałowcom i akcjonariuszom jako dywidenda (zostaje zatrzymany w spółce - nie podlega opodatkowaniu. Natomiast wypłacane udziałowcom i akcjonariuszom dywidendy i inne transfery zysków są opodatkowane stawką 22% (21% w 2008 r. i 20% w 2009 r.)

VAT
18 % - stawka podstawowa, 5% stawka obniżona oraz stawka 0%

PIT
22 % (do 24 tys. EEK - dochód roczny zwolniony z podatku)

 


FINLANDIA

Reklama

CIT
W roku 2007 stawka wynosi 26 proc. - od całości dochodów. Z podatku zwolnione są : kapitały, które zostały pokryte przez udziałowców, zwroty podatku dochodowego (z wyłączeniem odsetek) i przekazy ze spółek. Ostatni przypadek to konsekwencja faktu, że spółki nie są traktowane jako podmioty dla celów podatkowych, lecz dochód do opodatkowania jest przypisany do partnera.

PIT
Główne podatki od osób fizycznych to państwowy podatek od osób fizycznych pobierany na rzecz skarbu państwa i podatek komunalny na rzecz gminy. Progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych liczony jest od uzyskanych przychodów, pensji, wynagrodzeń, wszelkich celowych wypłat, bonusów dla kierownictwa, uzyskanych prowizji, wartości czynszu od wynajmowanych dla pracowników bezpłatnych lokali mieszkalnych, dodatków, także tych na pokrycie kosztów zamieszkania, dodatków samochodowych i zasiłków wypłacanych bezrobotnym.

Skala podatkowa 2007

Dochód (w euro)

Wysokość podatku od wartości progowej (w euro)

+ Procent liczony od nadwyżki

12 400 - 20 400

8

9

20 400 - 33 400

728

19,5

33 400 - 60 800

3263

24

powyżej 60 800

9839

32

VAT
Stawka podstawowa to 22 proc. Stawka 17 proc. obejmuje: artykuły spożywcze (z wyłączeniem np. usług gastronomicznych, wody pitnej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych); żywności i pasze dla zwierząt. Stawką 8-proc. objęte są: lekarstwa, książki, spektakle kinowe, przewóz pasażerów, hotele i inne usługi mieszkaniowe, opłaty za wstęp np. do teatru.

Stawką 0 proc. objęte są m.in. usługi poligraficzne.

Podatek jest liczony dla podmiotów i osób prawnych podlegających opodatkowaniu, których obrót roczny przekracza 8,5 tys. euro. Limit zwolnień nie obejmuje: samorządów i osób zagranicznych, które nie posiadają stałego zamieszkania w Finlandii. W Finlandii w zakresie VAT obowiązują również liczne zwolnienia podmiotowe, w tym np. na usługi medyczne, oświatowe, ubezpieczeniowe.

 

FRANCJA

CIT
Stawka wynosi 33,33 proc. Są nim obciążone m.in. spółki z o.o., akcyjne, spółdzielnie, a nawet spółki cywilne prowadzące działalność przemysłową lub handlową. Nie podlegają temu podatkowi spółki z o.o. prowadzące działalność przemysłową, rzemieślniczą, handlową i rolniczą, której udziałowcami są osoby spokrewnione (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie)
Zaliczkę na podatek dochodowy płaci się w czterech ratach: do 20 lutego, 20 maja, 20 sierpnia i 20 listopada.

PIT
Na razie znana jest progresywna skala tego podatku na rok 2006. Skala na rok 2007 zostanie opublikowana dopiero pod koniec roku.

Skala PIT na 2006 rok

Dochód (w euro)

Stawka podatkowa ( w proc.)

Poniżej 5614

0

5614 - 11 198

5,5

11 198- 24 872

14

24 872 - 66 679

30

Powyżej 66 679

40

 

VAT
Stawka podstawowa wynosi 19,6 proc. Obniżoną 5,5-proc. stawką objęte są m.in. artykuły żywnościowe i materiały budowlane. Specjalna 2,1-proc. stawka obejmuje m.in. niektóre książki, prasę, lekarstwa. VAT - w zależności od sposobu rozliczania się i wysokości podatku - opłaca się miesięcznie lub kwartalnie.

 


GRECJA

CIT
Przedsiębiorcy będący rezydentami podatkowymi w Grecji podlegają opodatkowaniu CIT od całości dochodów w tym kraju. Nierezydenci rozliczają w Grecji tylko greckie dochody. Pomioty (spółki z o.o., spółki akcyjne oraz join ventures), będące rezydentami w Gracji, podlegają CIT od całości osiąganych dochodów. Jego stawka CIT wynosi 25 proc. Spółki greckie i zagraniczne posiadające prawo własności lub użytkowania nieruchomości położonych w Grecji podlegają dodatkowemu podatkowi ze stawką 3 proc. Dla niektórych podmiotów istnieją zwolnienia od dodatkowego podatku.

PIT
Dochody osób fizycznych podlegają podatkowaniu po przekroczeniu pewnej kwoty ustalanej ustawowo, która na przestrzeni ostatnich lat rośnie rokrocznie o 1000 euro.
Dochody pracowników oraz emerytów i rencistów nieprzekraczające 11 tys. euro rocznie zwolnione są z podatku. Dochody innych osób fizycznych zwolnione są z podatku do kwoty 9,5 tys. euro rocznie Płacą one 5-proc. podatek od dochodów przekraczających tę kwotę do wysokości 11 tys. euro.

 

Podatek od pracowników i emerytów

Dochody pracowników najemnych i emerytów przekraczające 11 tys. euro są opodatkowane w sposób następujący:

powyżej 11 000 euro do 13 000 euro - stawka 15 proc. (podatek 300 euro)

powyżej 13 000 euro do 23 000 euro - stawka 30 proc. (podatek 3300 euro)

powyżej 23 000 euro - stawka 40 proc.

VAT
Podstawowa stawka wynosi 19 proc. Niższa to: 4,5 proc. - dla gazet, czasopism, książek, biletów do teatru, 9 proc. - dla towarów i usług uważanych za niezbędne, takich jak świeże produkty żywnościowe, lekarstwa, prąd elektryczny, usługi transportowe i niektóre usługi profesjonalne.

 

 

HISZPANIA

CIT
Temu podatkowi od całości dochodów podlegają rezydenci podatkowi tego państwa, tj. podmioty utworzone w Hiszpanii oraz podmioty mające siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu w tym kraju. Natomiast niezerezydenci podlegają opodatkowaniu wyłącznie od dochodów osiągniętych w tym państwie.

Stawki CIT wynosi 35 proc. Niższą, 30-procentową, stosuje się do części dochodów osiąganych przez podatników, których obrót netto w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 8 mln euro.

 

Ponadto nierezydenci prowadzący działalność w Hiszpanii za pośrednictwem zakładu zobowiązani do zapłaty dodatkowego 15-proc. podatku.

 

PIT
Podlega mu zarówno wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika, jak i wszelkie świadczenia w naturze oraz ich ekwiwalenty pieniężne. Polak pracujący w Hiszpanii, który stanie się rezydentem tego kraju, będzie miał obowiązek płacenia podatku centralnego, regionalnego i majątkowego. Suma stawek podatkowych nie może przekroczyć 60 proc. Maksymalna stawka podatku centralnego wynosi 27,13 proc. po przekroczeniu dochodów w wysokości 52 360 euro , regionalnego - 15,87 proc., a majątkowego - 2,5 proc.

Stawki podatku centralnego

Podstawa opodatkowania (w euro)

Wysokość podatku obliczonego od dolnej granicy

Stawka podatku od różnicy między wysokością podstawy opodatkowania a dolną granicą (w proc.)

0 - 17 360

17 361 - 32 360

32 361 - 52 360

Powyżej 52 361

0

2718,58

5459,08

10 287, 08

15,66

18,27

24,14

27

 

 

 

VAT
Podstawową, 16-proc., stawką jest obniżona większość towarów i usług. Stawką 7-proc. są odjęte dostawy i towary zakupione w państwach UE oraz import m.in., artykułów spożywczych, lekarstw z pozostałych krajów. Najniższą 4-proc., stawką są opodatkowane podstawowe artykuły spożywcze, książki, czasopisma, mieszkania komunalne dla najuboższych, część lekarstw.

 

 


HOLANDIA

 

CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 30 proc. przy zyskach 22 689 uero i 35 proc. przy zyskach przekraczających tę kwotę. W przypadku oddziału firmy zagranicznej istnieje możliwość uniknięcia tego podatku, jeśli działalność w Holandii nie je stała( tzn. nie ma ustalonego miejsca, w którym prowadzona jest działalność) lub jeśli nie ma w tym kraju stałego przedstawiciela (tzn. osoby upoważnionej do podpisywania kontraktów w imieniu zwierzchnika z zagranicy). CIT jest pobierany zarówno od holenderskich, jak i zagranicznych firm. Zagraniczne przedsiębiorstwa, głównie biura oddziałów, opodatkowane są tylko od dochodu z obrotu nieruchomościami i zysków działalności w Holandii.

PIT
Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się według stawki:

I próg - 34,15 proc. pierwszej części dochodu do wysokości 17 046 euro, z czego 2,45 proc. stanowi podatek, a 31,70 proc. to stawka na ubezpieczenie społeczne,

II próg - 41,15 proc. od kolejnej części 13 585 euro, z czego 9,75 proc. stanowi podatek i 31,70 proc. składki na ubezpieczenie społeczne,

III próg - 42 proc. od kolejnej części 21 597 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek,

 

 

 

IV próg - 52 proc. od pozostałej części, stawka stanowi wyłącznie podatek.

VAT
Standardowa stawka podatku wynosi obecnie 19 proc. i odnosi się większości towarów i usług, niższa 6 proc. stosowana jest m.in. do: żywności, wody, książek, gazet, czasopism, dzieł sztuki, reklamy prasowej, materiałów dla niewidomych., leków itp.

Podatek akcyzowy. Akcyza jest pobierana od pewnych towarów konsumpcyjnych jak: benzyna i inne produkty pochodne, tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe. Podatek pobierany jest w momencie wydania towaru do konsumpcji. Oznacza to, że ten podatek płacą producenci i hurtownicy.

 

IRLANDIA

CIT
Rezydenci Irlandii podlegają opodatkowaniu irlandzkim CIT od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Za rezydenta Irlandii uważania jest spółka, której centrum zarządzania zlokalizowane jest na Wyspach i która jest kontrolowana z tego kraju, niezależnie od tego: w jakim kraju faktycznie została założona.

 

System przewiduje kolka stawek podatkowych zależnych od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Osiągane dochody z działalności handlowej prowadzonej w Irlandii objęte są 12,5 proc. podatkiem. Natomiast 25 proc. CIT nakładany jest m.in. na określone rodzaje dochodów z działalności innej niż handlowa (np.. dochody osiągane w Irlandii z inwestycji oraz wynajmu nieruchomości), dochody osiągane za granicą (np. dywidendy). Stawka 20 proc. opodatkowany jest dochód opodatkowany ze zbycia określonych aktywów ( np. udziałów w spółce czy tez gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe).

 

PIT
Rozpoczynając pracę za granicą nowy pracownik powinien wykonać dwie podstawowe czynności, by upewnić się, że jego podatek będzie potrącany w odpowiedniej kwocie już od pierwszej wypłaty. Po pierwsze, musi poinformować pracodawcę o posiadanym numerze PPS (odpowiednik polskiego NIP). W celu jego uzyskania należy w lokalnej placówce biura pomocy społecznej przedstawić komplet wymaganych dokumentów. Po drugie, należy wypełnić formularz 12A, dotyczący kwot zwolnionych od podarku.

Stawki podatkowe 2007

Rodzaj podatnika

Wysokość dochodu (w euro)

Stawka podatku (w proc.)

Osoba stanu wolnego/ wdowiec/wdowa bez zależnych dzieci

do 34 tys. włącznie

20

powyżej 34 tys.

41

Osoba stanu wolnego/ wdowiec/wdowa posiadająca zależne dzieci

do 38 tys. włącznie

20

powyżej 38 tys.

41

Małżeństwo - gdy tylko jeden małżonek uzyskuje dochody

do 43 tys. włącznie

20

powyżej 43 tys.

41

Małżeństwo - gdy oboje małżonkowie uzyskują dochody

od 43 tys. - 68 tys. włącznie

20

powyżej 68 tys.

 


 

 

 

VAT
Podstawowa stawka wynosi 21 proc. Ponadto stosowane są dwie stawki preferencyjne: 4,3 proc. (np. na zwierzęta hodowlane oraz psy wyścigowe) oraz 13,5 proc.(np. na usługi budowlane). Irlandia wynegocjowała także stawki VAT na obuwie i odzież dziecięcą w wysokości) proc.

 


LITWA

CIT

 

Stawka wynosi 15 proc. Dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób i mających obrót roczny do 500 tys. LTL) jest to 13 proc. i stosuje się tzw. ulgę amortyzacyjną, pozwalającą zaliczyć inwestycje od razu w koszty. Dla małych przedsiębiorstw nieopodatkowane minimum wynosi 25 tys. LTL.

PIT
Na system litewski składają się podatki bezpośrednie i pośrednie, regulowane oddzielnymi ustawami.

 

Przedsiębiorstwa indywidualne płacą 15-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych od wypracowanego zysku (po zapłaceniu podatku od zysku dla podmiotów gospodarczych w wysokości 15 proc.). Każdy podatnik ma prawo do 27 proc. dochodu wyłączyć spod opodatkowania, jeśli dochód ten przeznacza na: wpłatę składki do towarzystwa ubezpiecznia na życie, wpłatę składki do funduszu emerytalnego, zwrot kredytu na wykształcenie, zwrot oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Każdy może przeznaczyć też do 2 proc. swego podatku na cele dobroczynne ze wskazaniem adresata.

 

 

VAT
Podstawowa stawka wynosi 18 proc. Ulgowa, 5-proc., jest stosowana m.in. dla: przewozów pasażerskich, książek, gazet, czasopism, leków, usług hotelowych, ekologicznie czystych artykułów spożywczych, ogrzewania. Stawka 0 proc. odnosi się do eksportu towarów i usług. Przy obrocie rocznym ponad 100 tys. LTL płacenie VAT jest obowiązkowe.

 

 

 


ŁOTWA

CIT
Podatek wynosi 15 proc. Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z 20-proc. zniżki, jeśli spełniają co najmniej dwa z trzech następujących warunków: firma zatrudnia nie więcej niż 25 osób, majątek bilansowy firmy nie przekracza 70 tys. LVL, roczny obrót netto firmy jest mniejszy niż 200 tys. LVL.

 

PIT
Stawka bazowa podatku wynosi 25 proc. Płatnikami są stali rezydenci Republiki Łotewskiej uzyskujący tam dochody bądź za granicą w danym okresie podatkowym oraz nierezydenci Łotwy, uzyskujący tam dochody.

 

Podatek socjalny
Stosowany jest w odniesieniu do płac i tantiem. Stawka podatku pobieranego od wynagrodzenia pracowników wynosi 33 proc. (pracodawca 24 proc., pracownik 9 proc.). Opodatkowaniu nie podlegają: renty emerytury państwowe, wypłaty z funduszy emerytalnych, rekompensaty i ulgi, np. z tytułu szkody na zdrowiu prowadzącej do utraty zdolności do pracy, stypendia, wpływy z tytułu praw autorskich, inne wypłaty socjalne.

 

VAT
Stawka podstawowa wynosi 18 proc. Stosuje się również obniżoną 5-proc., a także 0 proc.

 

 

MALTA

CIT
Spółki będące rezydentami Malty podlegają opodatkowaniu lokalnym podatkiem dochodowym od całości dochodów. Generalnie o rezydencji podatkowej decyduje fakt założenia spółki na Malcie. Spółka może zostać uznana za maltańskiego rezydenta podatkowego, jeżeli jest kontrolowana i zarządzana z Malty.

Podstawowa stawka CIT dla spółek prowadzących działalność gospodarczą ( w tym handlową) wynosi 35 proc.

 

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością.

PIT
Osoby fizyczne będące maltańskimi rezydentami są opodatkowane według skali progresywnej z maksymalną stawką 35 proc.

 

Dochód (w MLT)

Stawka (w proc.)

0 - 3100

3100 - 4100

4101 - 5000

5001 - 6000

6001 - 6750

Powyżej 6751

0

15

20

25

30

3

 

VAT
Założona na Malcie spółka, która będzie dokonywać na Malcie dostaw towarów lub świadczenia usług, jest zobowiązana do rejestracji dla potrzeb VAT, nie później niż 30 dni od dokonania pierwszej transakcji opodatkowanej VAT. Rejestracji można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej administracji skarbowej (www.vat.gov.mt). Na potrzeby rejestracji trzeba dołączyć akt założycielski (umowę spółki), potwierdzenie wpisu do rejestru handlowego i kopię dokumentu tożsamości osoby reprezentującej spółkę, która podpisuje formularz rejestracyjny.

 

Obowiązują trzy stawki VAT: podstawowa - 18 proc. i dwie zredukowane - 5 proc. i 0 proc.

 


NIEMCY

 

CIT
Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub zarząd w Niemczech są opodatkowane od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Przedsiębiorcy zagraniczni, czyli np. Polacy, prowadzący w Niemczech firmę są opodatkowani niemieckim podatkiem dochodowym wyłącznie od dochodów uzyskanych z tej działalności.

Dochody osiągane przez niemieckich podatników CIT oraz zakłady przedsiębiorców zagranicznych podlegają opodatkowaniu 25-proc. Stawką oraz tzw. podatkiem solidarnościowym na poziomie 5,5 proc. wartości zobowiązania podatnika w CIT (wpływy z tego podatku są przeznaczone na rozwój landów wschodnich). Podatek solidarnościowy obciąża również dochody bierne podlegające opodatkowaniu u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne).

 

Ponadto działalność gospodarczą niemieckiego podatnika obciąża podatek lokalny, którego wysokość kształtuje się w zależności od jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza, w przedziale od 13 proc. do 20,5 proc.

PIT
Dochody pracownika są opodatkowane według progresywnej skali podatkowej, z maksymalną stawką 45 proc.

 

Skala PIT na 2007 rok

Dochód (w euro)

Stawka marginalna (w proc.)

do 7664

0

7665 - 12 739

15 - 23,99

32 152 - 250 000

42

Powyżej 250 000

45

 

VAT
Podmioty prowadzące firmę są zobowiązane dokonać zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT niezależnie od wysokości obrotów. Natomiast podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu do kwoty obrotów nieprzekraczającej 12,5 tys. euro. Rejestracja nie jest obowiązkowa dla podmiotów zagranicznych dokonujących w Niemczech transakcji, które rozliczane są przez nabywców na zasadzie samoobliczenia VAT.

 

 

Stawka podstawowa wynosi 16 proc. Na część artykułów spożywczych, sprzęt i usługi medyczne, a także transport pasażerski stosowana jest stawka zredukowana 7 proc.

 

 

SŁOWACJA

CIT
Podlegają mu całkowicie światowe dochody słowackich rezydentów. Rezydenci innych krajów podlegają opodatkowaniu na Słowacji tylko od dochodów wygenerowanych w tym kraju. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Słowacji wynosi 19 proc.

 

Do przychodów podatkowych nie zalicza się dywidend. Z kosztów dla celów podatkowych należy wyłączyć podatki zapłacone na rzecz innych podatników, kary i grzywny z wyjątkiem zapłaconych kar umownych, spisane należności (chyba że spełnione zostały określone warunki).

 

PIT
Rezydent podlega opodatkowaniu od całości ogólnoświatowych dochodów. Nierezydent - wyłącznie w odniesieniu do dochodów pochodzących ze źródeł słowackich. PIT ma charakter liniowy i wynosi 19 proc. Podstawa opodatkowania jest ustalana jako całkowity przychód ze stosunku pracy powiększony o uzyskane premie i przyznane świadczenia w naturze, a pomniejszony o odliczenia od podatku.

VAT
Stawka wynosi 19 proc. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą zarejestrować się dla celów VAT, gdy obrót podatnika w ciągu 12 miesięcy przekroczy 1,5 mln SKK. Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu do kwoty obrotów nieprzekraczającej 420 tys. SKK.

 

Urząd skarbowy zobowiązany jest do zarejestrowania podmiotu w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów rejestracyjnych. W przypadku podmiotów zagranicznych czas oczekiwania na rejestrację jest skrócony do 7 dni.

 

 


SŁOWENIA

 

CIT
Rezydenci Słowenii podlegają temu podatkowi od wszystkich swoich dochodów. Rezydenci innych państw podlegają opodatkowaniu w Słowenii, jeśli prowadzą tam działalność za pośrednictwem zakładu. Dochody słoweńskich podatników są objęte 23-proc. stawką. Ma być ona stopniowo obniżana do 20 proc. w 2010 roku. Trzeba jednak podkreślić, że za podatników CIT uważani są również nierezydenci nieposiadający osobowości prawnej, którzy nie są jednocześnie podatnikami PIT, np. spółki osobowe.

 

PIT
Stawki zależą od wysokości dochodów. W Słowenii obowiązują stawki PIT w wysokości: 16, 33, 37, 41, 50 proc. Do źródeł opodatkowanych dochodów zalicza się głównie uzyskane z: tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, działalności rolniczej i leśnictwa, własności, tytułu praw własności, a także zyski z kapitału.

 

VAT
Pomioty zagraniczne rozpoczynające działalność w Słowenii muszą zarejestrować się dla celów VAT. Dotyczy to tych, których obroty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyły wartość ok. 21 tys. euro. Obowiązują dwie stawki - podstawowa 20-proc. i obniżona 8,5 proc.

 

 


SZWECJA

 

CIT
Stawka wynosi 28 %. Firmy mogą odprowadzać część dochodu na rezerwę celowe, które nie są opodatkowane aż do momentu wykorzystania ich do finansowania działalności. Powszechna dostępność tego rodzaju lokat i możliwość prowadzenia rotacji tych rezerw pozwala na efektywne obniżenie stawki podatku z 28 do ok. 26 proc.

 

PIT
Na podatek dochodowy od osób fizycznych składają się podatki lokalne oraz państwowy. Stawki lokalnego są zróżnicowane , wahają się od 29 do 35 pro.dochodu podlegającemu opodatkowaniu w skali rocznej w zależności od gminy. Od dochodu objętego podatkiem powyżej 290 tys. SEK pobierane jest dodatkowo 20-25 proc. Podatku państwowego. W Szwecji dochodem do opodatkowania może być dochód z pracy najemnej, pochodzący z samozatrudnienia oraz kapitału.

 

VAT
Podstawowa stawka wynosi 25 proc. Obniżoną stawkę 12 proc. stosuje się np. do żywności i usług hotelowych, zaś stawką 6-proc. objęte są np.: gazety codzienne, książki, bilety wstępu na koncerty, do kina , teatru, cyrku i ZOO, transport pasażerski. Z VAT zwolnione są np.: opieka medyczna, socjalna, usługi bankowe, finansowe, edukacja.

 

 

WĘGRY

 

CIT
Stawka tego podatku wynosi na Węgrzech 16 proc.

 

PIT
Działalność gospodarcza osób fizycznych podlega rejestracji w urzędach samorządu terytorialnego, spółki wpisuje się do węgierskiego rejestru handlowego. Koszt rejestracji jednoosobowej działalności ok. 30 tys. Forintów, spółki od 100 tys. Do 600 tys forintów. Stawka PIT wynosi od 18 do 35 proc. , a składka na ubezpieczenie społeczne -29 proc.

 

VAT
Stawka wynosi 25 proc. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na Węgrzech musi zarejestrować się dla potrzeb VAT. Trzeba to zrobić przed pierwszą czynnością opodatkowaną . Po złożeniu odrębnego formularza rejestracyjnego uzyskuje się numer identyfikacyjny VAT EU dla dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

 


WIELKA BRYTANIA

 

CIT
Stawka wynosi 30 proc. Jeżeli dochód do opodatkowania nie przekracza w danym okresie rozliczeniowym 300 tys. Funtów, stawka wynosi 19 proc.

 

PIT
Dochody pracownicze są opodatkowane według skali podatkowej.

Skala PIT

Wysokość dochodu do opodatkowania w 2006/2007

Stawka podatku

 

Do 5035

5036-7125

7126-37 435

powyżej 37 435

0

10

22

40

 

Wysokość dochodu do opodatkowania w 2007/2008

Stawka podatku

 

Do 5225

5226-7375

7376-38 525

powyżej 38 525

0

10

22

4

 

 

VAT
Większość towarów i usług jest obciążona stawką podstawową 17,5 proc. oraz 5 proc. w przypadku np. paliw i energii dostarczanych na terenie Anglii dla domów i instytucji charytatywnych. Stawkę 0 proc. stosuje się np. do większości produktów żywnościowych , budownictwa, ubrań dla dzieci, samochodów przystosowanych do potrzeb inwalidów, transportu publicznego i książek . Rejestracja dla celów VAT zajmuje od trzech do pięciu tygodni. Za jej brak płaci się kary.

 

 


WŁOCHY

 

CIT
Stawka wynosi 33 proc. Podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wynik księgowy skorygowany o przychody wolne od opodatkowania i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, określone wyłączenia oraz straty podatkowe z lat ubiegłych.

 

PIT
Do podstawy opodatkowania PIT wliczane są m.in. dochody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, z wykonywania wolnych zawodów, z wynajmu nieruchomości, kapitałowe.

Skala podatkowa na 2007 rok

Dochód ponad

Do

Stawka podatkowa

0 euro

15001 euro

28001 euro

55001 euro

75001 euro

15000 euro

28000 euro

55000 euro

75000 euro

 

23 proc.

27 proc.

38 proc.

41 proc.

43 proc.

Wskazane stawki nie zawierają podatku regionalnego (maks. 1,4 proc.), komunalnego (maks. 0,8 proc.) i specjalnego (maks. 0,05 proc.).

 

VAT
Podatnicy muszą się zarejestrować dla celów VAT i otrzymać numer identyfikacyjny VAT. Podstawowa stawka wynosi 20 proc., a zredukowane - 10 i 4 proc

 

 

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?