Kategorie

Jak powinny rozliczać się osoby na kontraktach menedżerskich

Przychody uzyskiwane przez osoby na kontraktach menedżerskich, bez względu na prawną podstawę ich uzyskania, uważane są za uzyskane z działalności wykonywanej osobiście.


Najwięcej problemów stwarza ustalenie, czy specjaliści pracujący na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze mają prawo rozliczać się jak przedsiębiorcy, czy też jak osoby wykonujące pracę osobiście.


Ustawowe regulacje


Należy przypomnieć uregulowania zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana dalej ustawą o PIT). Zgodnie z tymi przepisami za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

l wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

l polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

l polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Przy czym chodzi o działalność prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.


Działalność osobista


Tymczasem według art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT źródłami przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa we wspomnianym art. 10 ust. 1 pkt 2, zostały wymienione w art. 13 ustawy o PIT.


Jak wynika z unormowań w art. 13 pkt 9, przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.


Przy okazji warto podkreślić, że we wspomnianym art. 13 pkt 7 mowa jest o tym, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.


PRZYKŁAD:

BEZ STOSOWANIA 19-PROC. STAWKI

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Na 2007 rok wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym według jednolitej 19-proc. stawki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik podpisał kontrakt menedżerski. Przychody tej osoby fizycznej osiągane przez nią na podstawie kontraktu menedżerskiego, w tym przychody z tego rodzaju umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowią jednak przychodów z działalności gospodarczej. Przychody te zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osiągając przychody z kontraktu menedżerskiego, podatnik nie może wybrać dla ich opodatkowania według jednolitej 19-proc. stawki.


Osoba prawna, która wypłaca osobie fizycznej należności z tytułu usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego, zobowiązana jest jako płatnik pobierać przy tej wypłacie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Prawo cywilne i podatkowe


Kontrakty menedżerskie w prawie cywilnym zaliczane są do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w kodeksie cywilnym. Jest to umowa wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego, określonego w art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.


Organy podatkowe zwracają uwagę, że kontrakt menedżerski to umowa, w której jedna strona określona mianem menedżera zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa drugiej strony na jej rachunek i ryzyko we własnym bądź cudzym imieniu za wynagrodzeniem.


Przychody uzyskiwane przez osoby na kontraktach menedżerskich bez względu na prawną podstawę ich uzyskania (działalność gospodarcza, umowa zlecenia czy o dzieło) uważane są za uzyskane z działalności wykonywanej osobiście. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma bowiem znaczenia, czy menedżer jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zarządzania czy też nie. Uzyskane z tego tytułu przychody jest zobowiązany rozliczyć jak uzyskane z działalności wykonywanej osobiście (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, nr 1432/IPSG2/415/428 /148/06/20/07 z 14 lutego 2007 r.).


Zaliczenie przychodów menedżera do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, pociąga za sobą określone konsekwencje podatkowe.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 2 i 4-9 osobom określonym w art. 3 ust. 1, są zobowiązane jako płatnicy pobierać (z określonym zastrzeżeniem) zaliczki na podatek, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Ta najniższa stawka wynosi obecnie 19 proc.


PRZYKŁAD:

NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z RYCZAŁTU

Podatnik w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego wykonuje usługi na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest członkiem zarządu. W odniesieniu do kontraktów menedżerskich należy przyjąć, że są to umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, wykonywanie czynności zarządzania firmą lub jej częścią. Decydującym kryterium kontraktu menedżerskiego jest więc przedmiot umowy, czyli zarządzanie. W kwestii przychodów uzyskiwanych w ramach zawieranych kontraktów menedżerskich należy stwierdzić, że stanowią one, niezależnie od tego, czy są zawierane w ramach prowadzonej działalności, czy też nie, zawsze przychód z działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to zatem, że płatnik dokonujący wypłaty wynagrodzeń obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy.


Konsekwencje podatkowe


Ważne regulacje zawarte są w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Wynika z nich, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa we wspomnianym art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.


Rozliczenie według skali


Dochody uzyskane przez podatnika z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (patrz tabela).


Warto przy okazji przypomnieć, że obowiązująca w 2007 roku skala zawarta jest w art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).


Bez uwzględniania prezentów


Zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą podpisują kontrakt menedżerski, w ramach którego wykonują zadania polegające na motywowaniu, szkoleniu i koordynowaniu pracy grupy konsultantów sprzedaży. Na wysokość uzyskanych przez menedżerów przychodów ma wpływ wielkość sprzedaży towarów dokonywanej przez konsultantów.


Menedżerowie na podstawie kontraktów ponoszą odpowiedzialność za pracę i sprzedaż tych osób. Jednocześnie motywują najlepszych sprzedawców, m.in. kupując i przekazując im różne prezenty, np. kosmetyki czy artykuły gospodarstwa domowego.


Wątpliwości części menedżerów budzi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup takich prezentów. Kwestie te wyjaśniły organy podatkowe (patrzy pismo Izby Skarbowej w Gdańsku, nr BI/4117-0078/06 z 5 grudnia 2006 r.). W wyjaśnieniach podkreślono, że wspomniane osoby na podstawie kontraktu menedżerskiego uzyskują przychody ze źródła, o którym mowa w treści art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, czyli z działalności wykonywanej osobiście.


W tej sytuacji brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego wydatków poniesionych na zakup prezentów dla konsultantów sprzedaży, jak również innych wydatków poniesionych w związku ze świadczonymi w ramach tego kontraktu usługami.


Ważne!

Dochody uzyskane przez podatnika z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej


WYDATKI NA ZARZĄD I PREZESA

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów statutowych spółki, w tym zarządu i jego prezesa, z pewnością niezbędne są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego i co do zasady mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wobec tego, że prawo podatkowe nie reguluje wprost zasad wynagradzania za pełnienie funkcji członka zarządu oraz kosztów zapewnienia mieszkania członkowi zarządu, ponoszonych na rzecz osoby niebędącej pracownikiem, kwestie ponoszenia takich wydatków przez spółkę muszą mieć podstawę w postanowieniach statutu, uchwał i regulaminów podatnika, określających prawa członków jego władz statutowych. Jeżeli postanowienia tych aktów przewidują ponoszenie przez spółkę kosztów wynagrodzenia i zamieszkania członka zarządu, w tym niebędącego jej pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, koszty takie stanowią koszty uzyskania przychodów spółki w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako związane z uzyskiwanym przez spółkę przychodem. Należy również pamiętać, że postanowienia statutu, uchwał i regulaminów muszą zostać podjęte w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami innych ustaw, m.in. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w tym art. 173 par. 1, zgodnie z którym, w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wyjaśnienia Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, nr 1472/ROP1/423-7/07/MK z 26 marca 2007 r.


Skala podatkowa obowiązująca w 2007 roku
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna

l Art. 5a, 10, 13, 27, 41 i 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

l Art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

l Art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

l Art. 173 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).


KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?