reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku

E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych - płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi.

Warto zauważyć, że rośnie liczba państw europejskich, które wprowadziły opodatkowanie tych wyrobów.

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych wprowadziły: Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia).

Natomiast wyroby nowatorskie zostały objęte akcyzą m.in. w Portugalii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Łotwie, Węgrzech, Grecji, Chorwacji, Francji i Wielkiej Brytanii.

Kolejne kraje planują wprowadzenie opodatkowania tych towarów.

Płyn do e-papierosów

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są aktualnie objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Pojęcia te nie występują w dyrektywach akcyzowych, tj. w:

–          dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG oraz

–          dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Ani papierosy elektroniczne, ani płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość nikotyny) nie są zatem wyrobami tytoniowymi w rozumieniu ww. dyrektyw. Definicja papierosa elektronicznego znajduje się jedynie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. Zgodnie z tą definicją papieros elektroniczny jest to wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika lub wszelkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniczki i urządzenia bez kartridża lub zbiorniczka. Papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiorniczka lub wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych.

Papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się, w celu spożycia pary, płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie płynów do papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, systemem opodatkowania w zakresie podatku akcyzowego.

W tym celu projekt wprowadza nowe definicje: „płynu do papierosów elektronicznych” i „papierosów elektronicznych”.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których by miały zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany.

Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

Projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje.

W projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów przewidujących stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm (analogicznie jak m.in. dla wyrobów tytoniowych), w przypadku:

– nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

– importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

– importu płynu do papierosów elektronicznych umieszczonego w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonego dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, przyjmuje się rozwiązanie zakładające stosowanie w odniesieniu do tego wyrobu na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy – zgodnie z obecnie obowiązującym art. 40 ust. 6 ustawy (rozwiązanie analogiczne jak w przypadku olejów smarowych).

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem objęcie płynu do papierosów elektronicznych procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie skutkowało m.in.:

– obowiązkiem produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, z czym wiąże się obowiązek uzyskania przez producenta zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków (jednym z warunków jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego, chyba że podmiot zostanie zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia),

– obowiązkiem przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, objętego na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem Systemu EMCS na podstawie e-AD i po złożeniu zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie (w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i w dostawie wewnątrzwspólnotowej przemieszczanie na podstawie dokumentów handlowych).

W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że niezależnie od przyjętej zasady produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, każdy producent będzie zawsze mógł dokonywać produkcji ww. płynu poza składem podatkowym, korzystając z instytucji przedpłaty akcyzy, co ma zwłaszcza znaczenie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Projekt przewiduje, analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, objęcie płynu do papierosów elektronicznych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyroby nowatorskie

Podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych również wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Nie są to zatem wyroby tytoniowe w rozumieniu dyrektyw akcyzowych: 2008/118/WE oraz 2011/64/UE.

W dyrektywie 2014/40/UE znajduje się natomiast definicja „nowatorskiego wyrobu tytoniowego”, za który uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzony do obrotu po dniu 19 maja 2014 r.

Z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Niniejszy projekt wprowadza definicję „wyrobów nowatorskich” i zalicza te wyroby do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. Ponieważ wyroby nowatorskie nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terytorium Unii Europejskiej, na gruncie ustawy będą one miały status – tak samo jak płyn do papierosów elektronicznych – wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Analogicznie jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich proponuje się wprowadzenie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm, w przypadku:

- nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

- importu wyrobów nowatorskich przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

- importu wyrobów nowatorskich umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonych dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania wyrobów nowatorskich przyjmuje się rozwiązanie, zgodnie z którym do wyrobów tych będzie miała zastosowanie na terytorium kraju procedura zawieszenia poboru akcyzy (zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy). Oznacza to, że wyroby nowatorskie będą musiały być produkowane w składzie podatkowym z zastosowaniem tej procedury, chyba że podmiot skorzysta z instytucji przedpłaty akcyzy, a przemieszczanie tych wyrobów na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało z zastosowaniem Systemu EMCS. W przypadku wyrobów nowatorskich objętych na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, przemieszczanie to odbywać się będzie na podstawie dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Wyroby nowatorskie, tak jak wyroby tytoniowe, będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama