Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku

E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku
E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych - płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi.

Warto zauważyć, że rośnie liczba państw europejskich, które wprowadziły opodatkowanie tych wyrobów.

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych wprowadziły: Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia).

Natomiast wyroby nowatorskie zostały objęte akcyzą m.in. w Portugalii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Łotwie, Węgrzech, Grecji, Chorwacji, Francji i Wielkiej Brytanii.

Kolejne kraje planują wprowadzenie opodatkowania tych towarów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płyn do e-papierosów

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są aktualnie objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Pojęcia te nie występują w dyrektywach akcyzowych, tj. w:

–          dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG oraz

–          dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Ani papierosy elektroniczne, ani płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość nikotyny) nie są zatem wyrobami tytoniowymi w rozumieniu ww. dyrektyw. Definicja papierosa elektronicznego znajduje się jedynie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. Zgodnie z tą definicją papieros elektroniczny jest to wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika lub wszelkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniczki i urządzenia bez kartridża lub zbiorniczka. Papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiorniczka lub wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych.

Papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się, w celu spożycia pary, płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie płynów do papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, systemem opodatkowania w zakresie podatku akcyzowego.

W tym celu projekt wprowadza nowe definicje: „płynu do papierosów elektronicznych” i „papierosów elektronicznych”.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których by miały zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany.

Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

Projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje.

W projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów przewidujących stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm (analogicznie jak m.in. dla wyrobów tytoniowych), w przypadku:

– nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

– importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

– importu płynu do papierosów elektronicznych umieszczonego w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonego dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, przyjmuje się rozwiązanie zakładające stosowanie w odniesieniu do tego wyrobu na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy – zgodnie z obecnie obowiązującym art. 40 ust. 6 ustawy (rozwiązanie analogiczne jak w przypadku olejów smarowych).

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem objęcie płynu do papierosów elektronicznych procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie skutkowało m.in.:

– obowiązkiem produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, z czym wiąże się obowiązek uzyskania przez producenta zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków (jednym z warunków jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego, chyba że podmiot zostanie zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia),

– obowiązkiem przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, objętego na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem Systemu EMCS na podstawie e-AD i po złożeniu zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie (w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i w dostawie wewnątrzwspólnotowej przemieszczanie na podstawie dokumentów handlowych).

W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że niezależnie od przyjętej zasady produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, każdy producent będzie zawsze mógł dokonywać produkcji ww. płynu poza składem podatkowym, korzystając z instytucji przedpłaty akcyzy, co ma zwłaszcza znaczenie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Projekt przewiduje, analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, objęcie płynu do papierosów elektronicznych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyroby nowatorskie

Podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych również wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Nie są to zatem wyroby tytoniowe w rozumieniu dyrektyw akcyzowych: 2008/118/WE oraz 2011/64/UE.

W dyrektywie 2014/40/UE znajduje się natomiast definicja „nowatorskiego wyrobu tytoniowego”, za który uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzony do obrotu po dniu 19 maja 2014 r.

Z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Niniejszy projekt wprowadza definicję „wyrobów nowatorskich” i zalicza te wyroby do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. Ponieważ wyroby nowatorskie nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terytorium Unii Europejskiej, na gruncie ustawy będą one miały status – tak samo jak płyn do papierosów elektronicznych – wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Analogicznie jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich proponuje się wprowadzenie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm, w przypadku:

- nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

- importu wyrobów nowatorskich przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

- importu wyrobów nowatorskich umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonych dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania wyrobów nowatorskich przyjmuje się rozwiązanie, zgodnie z którym do wyrobów tych będzie miała zastosowanie na terytorium kraju procedura zawieszenia poboru akcyzy (zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy). Oznacza to, że wyroby nowatorskie będą musiały być produkowane w składzie podatkowym z zastosowaniem tej procedury, chyba że podmiot skorzysta z instytucji przedpłaty akcyzy, a przemieszczanie tych wyrobów na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało z zastosowaniem Systemu EMCS. W przypadku wyrobów nowatorskich objętych na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, przemieszczanie to odbywać się będzie na podstawie dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Wyroby nowatorskie, tak jak wyroby tytoniowe, będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.


Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Projekt ustawy wprowadza czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich wymienionych w poz. 12 i 13 załącznika nr 3 do ustawy.

Wprowadzenie przepisu przejściowego ma na celu ułatwienie podmiotom dostosowania się do obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, który będzie obowiązywał analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych.

Wprowadzenie obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów akcyzowych spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w produkcji tych wyrobów, co będzie się wiązało z nakładami inwestycyjnymi oraz potrzebnym odpowiednio długim okresem na dostosowanie linii produkcyjnych. Mając na uwadze powyższe, uwzględnione zostały prośby producentów płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich o wprowadzeniu czasowego zwolnienia z obowiązku banderolowania zapewniającego niezbędny czas na dostosowanie do wprowadzanych wymogów. Rozwiązanie to pozwoli bowiem podmiotom na rozłożenie w czasie niezbędnych inwestycji, przeprowadzenie stosownych prób oraz płynne przygotowanie konsumenta do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z obowiązku oznaczania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich do dnia 31 października 2018 r., natomiast do dnia 31 grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania będą zwolnione wyroby, o których mowa powyżej, jeżeli zostały wprowadzone do sprzedaży detalicznej przed dniem 1 listopada 2018 r.

Takie rozwiązanie pozwoli na płynne wprowadzenie obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, bez koniczności zatrzymania produkcji lub sprzedaży tych wyrobów. Zatem od dnia 1 listopada 2018 r. płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie we wszystkich przypadkach wymienionych w art. 117 zmienianej ustawy będą musiały być oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy. Natomiast przedmiotowe wyroby, które były importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane na terytorium kraju przed dniem 1 listopada 2018 r., będą mogły być na rynku do końca grudnia 2018 r. Dopiero po tym okresie posiadacze ww. wyrobów będą obowiązani do zakupu banderol legalizacyjnych, w sytuacji gdy będą chcieli przeznaczyć te wyroby do dalszej sprzedaży zgodnie z art. 116 ust. 3 i 4 zmienianej ustawy.

Zdaniem projektodawców to zwolnienie pozwoli na przygotowanie się do realizacji obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zarówno przez administrację (wprowadzenie nowego wzoru banderol, wytworzenie i dystrybucję banderol), jak i podmioty działające na rynku (przez konieczność zakupu lub dostosowania urządzeń banderolujących) oraz zapewni płynną dostępność powyższych produktów dla konsumentów.

Projekt zakłada, że omawiana nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 99d, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, gdyż istnieje konieczność wydania obwieszczenia, o którym mowa w przytoczonym art. 99d, przed dniem 1 stycznia 2018 r., aby podatnicy podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich mogli obliczyć stawkę akcyzy na te wyroby na podstawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2018.

Omawiana zmiana ustawy o podatku akcyzowym nie wprowadza nowych procedur do systemu znaków akcyzy i wiąże się tylko i wyłącznie z rozszerzeniem regulacji dotyczących znaków akcyzy o dwa nowe wyroby objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, tj. płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Zatem producenci i importerzy papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich muszą się liczyć z tym, że od 1 stycznia 2018 roku zwiększy się ich obciążenie fiskalne na skutek wprowadzenia nowego obciążenia podatkowego. Muszą się też przygotować na większą liczbę procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – przebieg procesu legislacyjnego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Sejm RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kiedy Polacy najchętniej chodzą na zakupy?

  Sklepy convenience cieszą się największym ruchem w ciągu całego dnia. Jednak, podobnie jak supermarkety, są najbardziej oblegane o godz. 16.00. Z kolei 17.00 należy do dyskontów, a 18.00 – do hipermarketów, które są wybierane głównie wieczorami. A w jaki dzień tygodnia Polacy najczęściej robią zakupy?

  Automatyzacja magazynów: 93% firm nie widzi innej przyszłości

  Najnowsze badanie w branży magazynowej pokazuje dobitnie, że zachodzi właśnie radykalna zmiana w podejściu automatyzacji. Dekadę temu trudno było sobie wyobrazić, że w 2023 roku ponad jedna trzecia firm korzystać będzie z robotów w swoich magazynach

  Innowacje, które napędzają konkurencyjność

  Innowacyjność jest warunkiem koniecznym do zbudowania konkurencyjności firmy – takie zdanie podziela 66% Dyrektorów Finansowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach przebadanych w ramach raportu „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyśpiesza rozwój biznesu”.

  Energia ze słońca – czy możemy mieć jej za dużo?

  Nasłonecznienie w Polsce wynosi średnio około 1700 godzin rocznie. Jak się okazuje – wraz z wydłużającym się dniem – dla naszych sieci energetycznych może to być zbyt wiele. Czy ze względu na coraz wyższe temperatury staniemy przed koniecznością stworzenia infrastruktury magazynowania ciepła i chłodu?

  Polacy kochają nowe technologie, ale wciąż boją się 5G

  57 proc. Polaków deklaruje, że chce korzystać z nowych generacji sieci komórkowych 5G czy 6G. Ale pole elektromagnetyczne, związane z budową sieci 5G, wciąż budzi wiele obaw, szczególnie w kontekście jego wpływu na zdrowie. 

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku - poinformował we wtorek w Programie I Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus.

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Czego chcą zatrudnieni?

  Załoga firmy zwraca uwagę na benefity. Jak dobrać, aby utrzymać satysfakcję?

  Branża hotelarska po pandemii. Jak odbudować?

  Polscy hotelarze kolejny rok z rzędu zmagają się z problemami. Zaraz po trudnym okresie pandemii w branże uderzyły rosnące koszty usług i podwyżka płacy minimalnej. To nieuchronnie prowadzi do podniesienia cen. Wielu z nich deklaruje, że oszczędniej spędzi urlop za granicami Polski.

  Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych?

  Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 czerwca 2023 roku. Ostatnie podwyżki stóp procentowych odnotowaliśmy we wrześniu 2022 roku, kiedy RPP podniosła stopę referencyjną do poziomu 6,75 procent. Od tamtego momentu, pomimo wzrostu inflacji, stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcom przez ostatnie 8 miesięcy nie wzrosły raty, ale czy jest szansa na to, aby zaczęły one spadać?

  Bankowość dla niewidomych i słabo widzących

  W jaki sposób osoby niewidzące podpisują umowy w banku, wybierają pieniądze czy używają aplikacji mobilnych?

  Wraca temat obniżek stóp w Polsce – co na to złoty?

  O ile tempo spadku inflacji pozwoli, to na wrześniowym i/lub październikowym posiedzeniu RPP szansa na ewentualną zmianę ceny pieniądza byłaby największa. Wcześniej na takowy ruch nie ma specjalnie szans. Choć na 21 sierpnia zaplanowane jest także posiedzenie, ma ono jednak charakter niedecyzyjny.

  Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

  Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek liczby firm, które decydują się na ogłoszenie upadłości.

  Zwiastun likwidacji gotówki? Dania wstrzymuje import waluty

  Dania, Szwecja i Norwegia wstrzymały import własnej waluty. Tych koron nie wymienimy również w polskich bankach. Czy jest to powód do niepokoju dla osób, które ulokowały swoje środki finansowe w obcych walutach? Czemu niektóre kraje chcą się pozbyć gotówki? 

  Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych do połowy września

  Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - przekazało PAP źródło unijne. Wszedł on w życie 2 maja 2023 r. i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym Polskę.

  Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zmiany dla przedsiębiorców

  W związku z planowanym odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy powinni przygotować się na szereg zmian. Dotyczą one przede wszystkimi przepisów, które uchwalane były „na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego”. 

  Londyn na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. Czy w rankingu znalazło się polskie miasto?

  Londyn znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. W światowym rankingu znalazło się tylko jedno polskie miasto. Które?

  Fiskus coraz chętniej blokuje rachunki bankowe

  Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. liczba blokad rachunków bankowych z wykorzystaniem STIR wzrosła o ponad 54% rdr. 

  W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

  Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

  Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

  Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

  Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

  Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.