REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku

E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku
E-papierosy będą opodatkowane akcyzą od 2018 roku

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych - płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi.

Warto zauważyć, że rośnie liczba państw europejskich, które wprowadziły opodatkowanie tych wyrobów.

REKLAMA

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych wprowadziły: Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia).

Natomiast wyroby nowatorskie zostały objęte akcyzą m.in. w Portugalii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Łotwie, Węgrzech, Grecji, Chorwacji, Francji i Wielkiej Brytanii.

Kolejne kraje planują wprowadzenie opodatkowania tych towarów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płyn do e-papierosów

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są aktualnie objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Pojęcia te nie występują w dyrektywach akcyzowych, tj. w:

–          dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG oraz

–          dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

REKLAMA

Ani papierosy elektroniczne, ani płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość nikotyny) nie są zatem wyrobami tytoniowymi w rozumieniu ww. dyrektyw. Definicja papierosa elektronicznego znajduje się jedynie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. Zgodnie z tą definicją papieros elektroniczny jest to wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika lub wszelkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniczki i urządzenia bez kartridża lub zbiorniczka. Papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiorniczka lub wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych.

Papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się, w celu spożycia pary, płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie płynów do papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, systemem opodatkowania w zakresie podatku akcyzowego.

W tym celu projekt wprowadza nowe definicje: „płynu do papierosów elektronicznych” i „papierosów elektronicznych”.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których by miały zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany.

Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

REKLAMA

Projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje.

W projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów przewidujących stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm (analogicznie jak m.in. dla wyrobów tytoniowych), w przypadku:

– nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

– importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

– importu płynu do papierosów elektronicznych umieszczonego w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonego dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, przyjmuje się rozwiązanie zakładające stosowanie w odniesieniu do tego wyrobu na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy – zgodnie z obecnie obowiązującym art. 40 ust. 6 ustawy (rozwiązanie analogiczne jak w przypadku olejów smarowych).

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem objęcie płynu do papierosów elektronicznych procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie skutkowało m.in.:

– obowiązkiem produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, z czym wiąże się obowiązek uzyskania przez producenta zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków (jednym z warunków jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego, chyba że podmiot zostanie zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia),

– obowiązkiem przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych, objętego na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem Systemu EMCS na podstawie e-AD i po złożeniu zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie (w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i w dostawie wewnątrzwspólnotowej przemieszczanie na podstawie dokumentów handlowych).

W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że niezależnie od przyjętej zasady produkcji płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, każdy producent będzie zawsze mógł dokonywać produkcji ww. płynu poza składem podatkowym, korzystając z instytucji przedpłaty akcyzy, co ma zwłaszcza znaczenie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Projekt przewiduje, analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, objęcie płynu do papierosów elektronicznych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyroby nowatorskie

Podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych również wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Nie są to zatem wyroby tytoniowe w rozumieniu dyrektyw akcyzowych: 2008/118/WE oraz 2011/64/UE.

W dyrektywie 2014/40/UE znajduje się natomiast definicja „nowatorskiego wyrobu tytoniowego”, za który uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzony do obrotu po dniu 19 maja 2014 r.

Z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Niniejszy projekt wprowadza definicję „wyrobów nowatorskich” i zalicza te wyroby do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. Ponieważ wyroby nowatorskie nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terytorium Unii Europejskiej, na gruncie ustawy będą one miały status – tak samo jak płyn do papierosów elektronicznych – wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Analogicznie jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich proponuje się wprowadzenie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm, w przypadku:

- nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych,

- importu wyrobów nowatorskich przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat,

- importu wyrobów nowatorskich umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonych dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju.

W zakresie produkcji i przemieszczania wyrobów nowatorskich przyjmuje się rozwiązanie, zgodnie z którym do wyrobów tych będzie miała zastosowanie na terytorium kraju procedura zawieszenia poboru akcyzy (zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy). Oznacza to, że wyroby nowatorskie będą musiały być produkowane w składzie podatkowym z zastosowaniem tej procedury, chyba że podmiot skorzysta z instytucji przedpłaty akcyzy, a przemieszczanie tych wyrobów na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało z zastosowaniem Systemu EMCS. W przypadku wyrobów nowatorskich objętych na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, przemieszczanie to odbywać się będzie na podstawie dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie regulacje odnoszące się do wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Wyroby nowatorskie, tak jak wyroby tytoniowe, będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.


Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Projekt ustawy wprowadza czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich wymienionych w poz. 12 i 13 załącznika nr 3 do ustawy.

Wprowadzenie przepisu przejściowego ma na celu ułatwienie podmiotom dostosowania się do obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, który będzie obowiązywał analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych.

Wprowadzenie obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów akcyzowych spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w produkcji tych wyrobów, co będzie się wiązało z nakładami inwestycyjnymi oraz potrzebnym odpowiednio długim okresem na dostosowanie linii produkcyjnych. Mając na uwadze powyższe, uwzględnione zostały prośby producentów płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich o wprowadzeniu czasowego zwolnienia z obowiązku banderolowania zapewniającego niezbędny czas na dostosowanie do wprowadzanych wymogów. Rozwiązanie to pozwoli bowiem podmiotom na rozłożenie w czasie niezbędnych inwestycji, przeprowadzenie stosownych prób oraz płynne przygotowanie konsumenta do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z obowiązku oznaczania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich do dnia 31 października 2018 r., natomiast do dnia 31 grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania będą zwolnione wyroby, o których mowa powyżej, jeżeli zostały wprowadzone do sprzedaży detalicznej przed dniem 1 listopada 2018 r.

Takie rozwiązanie pozwoli na płynne wprowadzenie obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, bez koniczności zatrzymania produkcji lub sprzedaży tych wyrobów. Zatem od dnia 1 listopada 2018 r. płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie we wszystkich przypadkach wymienionych w art. 117 zmienianej ustawy będą musiały być oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy. Natomiast przedmiotowe wyroby, które były importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane na terytorium kraju przed dniem 1 listopada 2018 r., będą mogły być na rynku do końca grudnia 2018 r. Dopiero po tym okresie posiadacze ww. wyrobów będą obowiązani do zakupu banderol legalizacyjnych, w sytuacji gdy będą chcieli przeznaczyć te wyroby do dalszej sprzedaży zgodnie z art. 116 ust. 3 i 4 zmienianej ustawy.

Zdaniem projektodawców to zwolnienie pozwoli na przygotowanie się do realizacji obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zarówno przez administrację (wprowadzenie nowego wzoru banderol, wytworzenie i dystrybucję banderol), jak i podmioty działające na rynku (przez konieczność zakupu lub dostosowania urządzeń banderolujących) oraz zapewni płynną dostępność powyższych produktów dla konsumentów.

Projekt zakłada, że omawiana nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 99d, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, gdyż istnieje konieczność wydania obwieszczenia, o którym mowa w przytoczonym art. 99d, przed dniem 1 stycznia 2018 r., aby podatnicy podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich mogli obliczyć stawkę akcyzy na te wyroby na podstawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2018.

Omawiana zmiana ustawy o podatku akcyzowym nie wprowadza nowych procedur do systemu znaków akcyzy i wiąże się tylko i wyłącznie z rozszerzeniem regulacji dotyczących znaków akcyzy o dwa nowe wyroby objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, tj. płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Zatem producenci i importerzy papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich muszą się liczyć z tym, że od 1 stycznia 2018 roku zwiększy się ich obciążenie fiskalne na skutek wprowadzenia nowego obciążenia podatkowego. Muszą się też przygotować na większą liczbę procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – przebieg procesu legislacyjnego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sejm RP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA