Kategorie

Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

Krzysztof Jan Majczyk
Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta
Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych
Malta a zwolnieniowe i tabelaryczne systemy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych
fot. Fotolia
Atrakcyjność zaliczeniowego maltańskiego systemu opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w stosunku do tabelarycznych i zwolnieniowych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – omawia Krzysztof Jan Majczyk.

1. Pojęcie i rodzaje nieklasycznych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

1.1. Pojęcie systemu podatkowego

Nieklasyczne systemy podatku dochodowego od osób prawnych to systemy mające na celu zmniejszenie / wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w wymiarze ekonomicznym (ang. systems to reduce / eliminate economic double taxation)

Nieklasyczne systemy podatku dochodowego od osób prawnych: system tabelaryczny, system zwolnień i system zaliczeń (ang. corporate tax systems, Schedular, exemption and imputation system)

System tabelaryczny to system, w którym zyski spółek kapitałowych podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, ale dywidendy są opodatkowane jako oddzielna kategoria dochodów (ang. schedular system- profits are subject to corporation tax, but dividends are taxed as a separate category of income).

System zwolnień  to system, w którym dochody z dywidend są zwolnione z opodatkowania dochodów w całości lub w części (określony procent dywidendy) (ang. exemption system - dividend income is exempt from income taxation, either fully or partially  - certain % of the dividend).

System zaliczeń to system, w którym podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie spółki kapitałowej jest w całości lub w części przypisany na podatek dochodowy należny od dywidend na poziomie wspólnika, tak, że podatek dochodowy od osób prawnych służy jako przedpłata za (część) tego podatku dochodowego (ang. imputation system - corporation tax at company level is fully or partially imputed onto the income tax due on the dividends at shareholder level, such that the corporation tax serves as a prepayment for (part of) this income tax).

W ten sposób wspólnicy otrzymują zaliczkę na poczet całości lub części podatku dochodowego od osób prawnych przypadającego na zyski, z których wypłacono dywidendy, który to kredyt może zostać ustalony na poczet podatku dochodowego należnego od tych dywidend (ang. Thus, shareholders receive an imputation credit for all or part of the corporation tax attributable to the profits out of which the dividends were paid, which credit can be set against the income tax due on these dividends).

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

1.2. Pojęcie stóp rentowności systemów podatkowych

W charakterystyce systemów ustaliliśmy stopy rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w różnych systemach opodatkowania przedsiębiorstw, ilustrując je przykładami liczbowymi.

Stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to iloraz całkowitego zysku netto przedsiębiorstwa/ wspólnika  do zysku brutto przedsiębiorstwa/ wspólnika czyli do zysk operacyjnego, przed opodatkowaniem podatkami dochodowymi, według różnych, niżej wymienionych  systemów opodatkowania przedsiębiorstw.

Względna stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to różnica między stopą rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w systemie pełnego zaliczenia a stopą z innego systemu opodatkowania przedsiębiorstw.

2. Zwolnieniowy system opodatkowania przedsiębiorstw (ekonomicznego podwójnego opodatkowania zysków ze zwolnieniem części dywidend wspólników z opodatkowania)

2.1. Pojęcie systemu zwolnieniowego

System zwolnień redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie przedsiębiorstw w ten sposób, że dochody wspólników z dywidend są opodatkowywane tą samą stawką, co zysk operacyjny spółek kapitałowych, lecz dywidendy są zwolnione z opodatkowania PITem w części  a nawet w całości (określony procent dywidendy).

Przykład nr 1.
W systemie zwolnienia części ekonomicznego dochodu z opodatkowania podatkiem zwalniane jest 50% z dywidendy w wysokości 65 000 j.p. z podstawy opodatkowania podatkiem PIT, a zatem zaledwie 32 500 j.p. mnożymy przez tą samą czyli 35% stawkę CIT i otrzymujemy kwotę CIT w wysokości 11 375 j.p.
Całkowite ekonomiczne (efektywne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie aż 35 000 j.p. (CIT) + 11 375 j.p. (CIT) = 46 375,5 a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie wyższa, bo aż 46,4 %.
Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, bo 53 625 j.p.

2.2. Zwolnieniowy system opodatkowania przedsiębiorstw (ekonomicznego podwójnego opodatkowania zysków i zwolnienia części dywidend wspólników)

System zwolnień redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w ten sposób, że dochody wspólników z dywidend są opodatkowywane tą samą stawką, co zysk operacyjny spółek kapitałowych, lecz dywidendy osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania PITem w całości lub w części (określony procent dywidendy).

Przykład nr 2.
W tabelarycznym systemie opodatkowania, występuje nadal podwójne opodatkowanie, mianowicie dochód spółki kapitałowej  w wysokości 100 000 j.p. zostaje pomnożony przez 35% stawkę CIT, w skutek czego powstaje podatek CIT w wysokości 35 000 j.p.
Po pomniejszeniu dochodu spółki kapitałowej w wysokości 100 000 j.p. o w/w CIT w wysokosci 35 000 j.p. pozostaje dywidenda (zysk dla wspólników) w wysokości 65 000 j.p.
W/w dywidenda w wysokości 65 000 j.p. jest ponownie podawana opodatkowaniu, mianowicie  w systemie zwolnienia zwalniane jest 50% z dywidendy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów spółki kapitałowej, a zatem z kwoty 65 000 j.p. z podstawy opodatkowania podatkiem PIT od osób fizycznych zostaje wyłączone 32 500 j.p., a zatem zaledwie 32 500 j.p. jest mnożone przez tą samą 35% stawkę PIT, w skutek czego powstaje podatek PIT w wysokości 11 375 j.p.

Całkowite ekonomiczne (efektywne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki wyniesie aż 35 000 j.p. (CIT) + 11 375 j.p.  (PIT) = 46 375,5 j.p. a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie wyższa, bo wyniesie aż 46,4 %. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – osoby fizycznej pozostanie trochę więcej, bo 53 625 j.p.

3. Tabelaryczny system opodatkowania przedsiębiorstw (redukcji ekonomicznego podwójnego opodatkowania dywidend wspólników na rzecz podwójnego odrębnego opodatkowania dywidend wspólników

Tabelaryczny system opodatkowania dochodów wspólników, w tym dochodów spółek kapitałowych redukuje częściowo ekonomiczne podwójne opodatkowanie spółek kapitałowych w ten sposób, że dywidendy wspólników takich spółek traktowane są jako odrębna kategoria dochodów podatkowych i są opodatkowywane oddzielną stawką podatkową CIT od stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania zysków operacyjnych spółek kapitałowych CIT. System tabelaryczny stosują byłe republiki Pribałtyjska – nowi członkowie Unii Europejskiej - Litwa, Łotwa i Estonia.

Przykład nr 3.
W tabelarycznym systemie opodatkowania również występuje nadal podwójne opodatkowanie, mianowicie dochód spółki kapitałowej  w wysokości 100 000 j.p. zostaje pomnożony przez 35% stawkę CIT, w skutek czego powstaje podatek CIT w wysokości 35 000 j.p.
Po pomniejszeniu dochodu spółki kapitałowej w wysokości 100 000 j.p. o w/w CIT w wysokości 35 000 j.p. pozostaje dywidenda (zysk dla wspólników) w wysokości 65 000 j.p.
W/w dywidenda w wysokości 65 000 j.p. jest ponownie podawana opodatkowaniu, mianowicie jest mnożona, tym razem przez odrębną 10% stawkę podatku CIT, w skutek czego powstaje kolejny podatek CIT w wysokości 6500 j.p.

Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie 35 000 j.p. (CIT) + 6 500  (CIT) = 41 500, a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania będzie niższa, bo wyniesie zaledwie 41,5%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie tabelarycznym do dyspozycji wspólnika – spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, niż w klasycznym systemie podwójnego opodatkowania (bez jakiejkolwiek częściowej redukcji opodatkowania, wynikającej z systemu tabelarycznego), bo 58 500 j.p.

3.2. Tabelaryczny system opodatkowania przedsiębiorstw (system ekonomicznego podwójnego odrębnego opodatkowania dywidend wspólników)

System tabelaryczny redukuje ekonomiczne podwójne opodatkowanie przedsiębiorstw w ten sposób, że dywidendy wspólników traktowane są jako odrębna kategoria dochodów podatkowych i są opodatkowywane oddzielną stawką podatkową PIT od stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania zysków operacyjnych spółek kapitałowych CIT.  System tabelaryczny stosują Litwa, Łotwa i Estonia.

Przykład nr 4.
W systemie tabelarycznym dywidendę w wysokości 65 000 j.p. zostaje ponownie poddana opodatkowaniu przez pomnożenie przez odrębną 20% stawkę PIT od osób fizycznych, w skutek czego powstaje podatek PIT w wysokości 13 000. Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki kapitałowej wyniesie 35 000 j.p. (CIT) + 13 000 j.p. (PIT) = 48 000 j.p., a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodu spółek kapitałowych będzie niższa, bo zaledwie 48%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie tabelarycznym do dyspozycji wspólnika spółki kapitałowej pozostanie trochę więcej, niż w sytemie klasycznego, czyli podwójnego opodatkowania a mianowicie 52 000 j.p.


4. Atrakcyjność zaliczeniowego maltańskiego systemu opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w stosunku do tabelarycznych i zwolnieniowych systemów opodatkowania dochodów spółek kapitałowych

W/w zagadnienia reguluje ustawa o opodatkowaniu przychodów menedżerskich (ang. Income Management Tax Act w skrócie ITMA).

Ustalmy najpierw przychód maltańskiej spółki kapitałowej (ang. Malta Company) w wysokości 100 000 j.p. (ang. Income is gross amount). Sposób ustalania przychodu takiego podmiotu podatkowego określa art.31 ITA.

Zgodnie z art.56 (6) ITA, stawka podatku dochodowego od dochodu maltańskiej spółki kapitałowej CIT wynosi 35 %, a zatem kwota podatku CIT wyniesie 35 000 j.p.

Wielkość dywidendy do wypłacenia wspólnikom spółki kapitałowej (ang. dividend payment) określona jest w art.59 (1) (a) ITA, a w naszym przykładzie wyniesie 65 000 j.p.

Zgodnie z art.31 ITA, łączne przychody wspólników maltańskiej spółki kapitałowej z tytułu dochodu spółki są równe tyle samo, co dochód spółki przed CIT czyli w naszym przykładzie – 100 000 j.p.

Najważniejsze w atrakcyjności maltańskiego systemu podatków dochodowych jest jednak podatkowe rozliczenie osoby fizycznej będącej wspólnikiem maltańskiej spółki kapitałowej.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art.56 ITA, stawka PIT od dywidendy wspólników – osób fizycznych wynosi zaledwie 20% (Malta Tax) czyli w naszym przykładzie – 20 000 j.p.

Natomiast zgodnie z art.60 ITA, stawka podstawowego podatku dochodowego PIT od dochodów osob fizycznych, który musi być pobrany przez spółkę od wspólników i wpłacony fiskusowi wynosi aż 35%, a zatem podatek PIT dla nich wyniesie aż 35 000 j.p. (ang. Imputation credit).

Maltański system podatków dochodowych pozwala na pomniejszenie Malta tax (PIT) w stawce 20% czyli kwoty rozliczeniowej 20 000 j.p. (nigdy nie wpłaconej, a  jedynie zadeklarowanej w deklaracji PIT przez osoby fizyczne, będące wspólnikami spółek kapitałowych) o zaliczeniowo wpłacony fiskusowi przez spółkę kapitałową podatek PIT w stawce 35 % czyli o kwotę 35 000 j.p., a zatem pozwala takim osobom fizycznym na żądanie zwrotu całości podatku dochodowego wpłaconego przez spółkę na dobro wspólników, przy całkowitej legalizacji podatkowej ich dywidend jako źródeł dochodów podatkowych ze spółki kapitałowej. (ang. refund of excess imputation tax credit – art. 48 (1) ITMA).

Widzimy, iż zadeklarowany PIT w stawce 20% w wysokości 20 000 j.p. (Malta tax), pomniejszony o kwotę wpłaty 35 000 j.p. z tytułu zaliczeniowego CIT (zaliczeniowy kredyt – ang. imputation credit) zwalnia, w wartościach względnych, wspólnika – osobę fizyczną z podatku PIT (Malta tax), przynajmniej z tego tytułu, a jak wiemy, dla przedsiębiorcy to najważniejszy typ dochodów.

Jednak to nie wszystko. Jeżeli policzymy w/w odejmowanie, to w wartościach bezwzględnych fiskus winien zwrócić połączonemu ekonomicznie podmiotowi, bez różnicy – wspólnikowi czy spółce pozostałe 15 000 j.p. jest to możliwe dzięki zapisowi art. 48 (1) ITMA.

W/w przepis pozwala wspólnikowi na żądanie zwrotu od fiskusa nadwyżki podatku dochodowego PIT od zysków spółki kapitałowej w stawce 35%, kredytowo pobranego zaliczonego przez spółkę od wspólnika na poczet 35% PIT, a zatem uprawnione jest nie tylko:

1. zaliczenie wpłat PIT na poczet podatku CIT od tej samej podstawy opodatkowania (dochodów wspólników/ spółki kapitałowej), ale także

2. obniżka stawki efektywnego (ekonomicznego) pojedynczego podatku dochodowego od osób fizycznych z 35% stawki (podatku dochodowego osób fizycznych od całości dochodów czyli także od zysków i dywidend razem wziętych) do 20% stawki podatku dochodowego osób fizycznych od zysków spółek/ dywidend wspólników – spółek kapitałowych,

3. żądanie zwrotu na rzecz osoby fizycznej nadpłaconego kredytowo podatku PIT w stawce podstawowej (od dochodów osób fizycznych jako takich) z powodu opodatkowania tylko jako wspólnika spółki kapitałowej w stawce 20%.

Krzysztof Jan Majczyk

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...