Kategorie

Zasady zawieszania działalności gospodarczej

Marek Pasiński
Radca prawny
Julia Regulska
Aplikantka radcowska
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
inforCMS
Jeżeli chcesz zawiesić na jakiś czas swoją działalność gospodarczą – koniecznie przeczytaj o najnowszych zmianach w przepisach dotyczących tej kwestii.

Z dniem 31 marca 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) określające tryb zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej oraz jej wpisu do ewidencji.

Stanowią one swoiste uzupełnienie procesu tworzenia ram prawnych zapoczątkowanych ustawą z 10 lipca 2008 r. O zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2008 r. nr 141, poz. 888), dzięki którym osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskały w końcu możliwość okresowego zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności.

Obowiązujące przed tym dniem przepisy nie pozwalały na wykonywanie działalności gospodarczej z przerwami, jako niezgodnej z ideą podejmowania tego rodzaju aktywności zawodowej, bez wyrejestrowania przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

Tak ukształtowany stan prawny rodził liczne komplikacje po stronie przedsiębiorców, którzy ze względu na przemijające trudności finansowe lub też sezonowość świadczonych przez siebie usług nie byli w stanie w sposób stały opłacać, ani składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ani też odprowadzać podatku.

Przedsiębiorca uprawniony

W świetle wskazanej nowelizacji przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Za takiego uznaje się przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to jednocześnie, że przytoczony przepis nie obejmuje osób pracujących dla danego przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak na przykład umowa zlecenia.

W tym kontekście należy również pamiętać, że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne wyłącznie pod warunkiem zawieszenia jej przez wszystkich wspólników.

Okres zawieszenia

Zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.


Czynności prowadzące do zawieszenia

Chcąc okresowo zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien przede wszystkim złożyć wniosek o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej we właściwym miejscowo organie ewidencji działalności gospodarczej.

Minister Sprawiedliwości ustalił odrębnym rozporządzeniem wzór nowych wniosków o wpis o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wzory takich wniosków dostępne będą w gminnych placówkach prowadzących ewidencje.

W treści wniosku powinno się znaleźć podobnie, jak dotychczas, oznaczenie przedsiębiorcy – jego nazwa lub firma, nr PESEL, jego numer ewidencyjny, nr NIP, siedziba i adres miejsca zamieszkania oraz okres, na jaki zawiesza on działalność, albo też data planowanego wznowienia działalności. Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie zatrudnianiu pracowników.

Polecamy: serwis PIT

Bieg okresu zawieszenia działalności rozpoczyna się w dniu wskazanym przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Okres ten może zostać określony przez przedsiębiorcę w sposób dowolny, zarówno poprzez wskazanie określonych dat, jak i ustalenie ilości miesięcy, na jaką działalność zostaje zawieszona. W świetle regulacji ustawowych do formalnego zawieszenia nie może jednak dojść wcześniej, niż w dniu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Nieco inaczej rzecz się będzie miała w przypadku skuteczności zawieszenia działalności w odniesieniu do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne lub podatki. Chwilą początkową dla zawieszenia obowiązku odprowadzania składek jest tu pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.

Wznowienia działalności przedsiębiorca może natomiast dokonać poprzez złożenie w odpowiednim organie ewidencji działalności gospodarczej wniosku o wpis o wznowieniu działalności. Zgłoszenia takiego należy dokonać przed upływem terminu wskazanego przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu. Poza danymi identyfikacyjnymi przedsiębiorcy we wniosku powinien znajdować się również termin planowanego podjęcia działalności. Do chwili złożenia takiego wniosku działalność gospodarczą uważa się za zawieszoną. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym za moment krańcowy zawieszenia przyjmuje się dzień poprzedzający dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku nie złożenia przez przedsiębiorcę w ustawowym terminie 24 miesięcy takiego wniosku, organ ewidencyjny dokona z urzędu jego wykreślenia z rejestru. Wskazana czynność będzie musiała być jednak poprzedzona wezwaniem przedsiębiorcy w terminie 30 dni do złożenia wniosku o wpis wznowienia.

Polecamy: serwis VAT

Po dokonaniu wpisu do ewidencji o zawieszeniu działalności lub też jej wznowieniu przez przedsiębiorcę organ ewidencyjny prześle niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni, dane z wniosku o wpis do ewidencji do właściwych instytucji, w tym do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej miejscowo jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłaty

Zarówno wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności, jak i wniosek o jej wznowienie będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie przerwy

W czasie, w którym działalność gospodarcza pozostaje zawieszona przedsiębiorca nie może podejmować nowych czynności związanych z prowadzeniem działalności, ani też osiągać z niej bieżących przychodów.

Nie chodzi tu jednak o całkowite zaprzestanie działań. Należy bowiem zauważyć, że przedsiębiorca zgodnie z przepisem art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz przyjmować należności. Ma też prawo, a nawet obowiązek regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak również brać czynny udział w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z przedmiotową działalnością. Ponadto jest on zobowiązany realizować wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa i podlega kontroli na zasadach przewidzianych dla tej grupy przedsiębiorców.

Wiążąca interpretacja organu

Zgodnie z omawianymi unormowaniami przedsiębiorca uzyskał nadto możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu, czy to do dyrektora izby skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy innych urzędów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia danin publicznych w indywidualnej sprawie. W treści wniosku powinny się znaleźć dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz dokładny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko w sprawie.

Przedstawienie stanowiska przez organ jest dokonywane w drodze decyzji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od chwili złożenia wniosku. Przysługuje od niej odwołanie. Wskazana interpretacja zawiera stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Składając wniosek o wydanie interpretacji przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 40 złotych, którą należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, organ pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Wskazana decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jeśli jednak zastosuje się on do zawartych w niej wskazówek, organ nie może obciążyć go jakimikolwiek opłatami, sankcjami administracyjnymi, ani też finansowymi. Stwarza to po stronie przedsiębiorcy swego rodzaju pewność, że nawet jeśli organ zmieni zdanie, nie poniesie on żadnych konsekwencji.

Jeśli jednak przedsiębiorca stwierdzi, że przedstawione stanowisko jest dla niego niekorzystne, może postąpić inaczej, jednak wówczas działa już na własne ryzyko.

Wprowadzone ostatnią nowelizacją zmiany z całą pewnością zmierzają do urzeczywistnienia idei swobodnego wykonywania działalności gospodarczej. Zakładając własną działalność nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak na przestrzeni dłuższego czasu będzie ona realizowana.

Zobacz: Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej

Chaos towarzyszący starej, niesformalizowanej procedurze zawieszania wykonywania działalności gospodarczej prowadził często do powstawania po stronie przedsiębiorców, bez ich wiedzy astronomicznych zaległości w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego. Przedstawiona powyżej regulacja, miejmy nadzieję, rozwiąże ostatecznie problemy przedsiębiorców rodzące się często w tym obszarze.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.