REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Słownik

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Anatocyzm

Anatocyzm (kapitalizacja odsetek) – naliczanie odsetek od odsetek.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Ubezpieczenie niskiego wkładu – ubezpieczenie zawierane przez osoby na zakup całej nieruchomości, bez wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe – przy kredytach hipotecznych, jest to ubezpieczenie płacone do czasu wpisania przez sąd hipoteki do księgi wieczystej.

Spread

Spread - przy kredytach walutowych, różnica pomiędzy kursem waluty po jakim wypłacany jest kredyt a kursem spłaty kredytu.

REKLAMA

Refinansowanie

Refinansowanie - jest to spłata kredytu za pomocą nowego kredytu, zaciągniętego na lepszych warunkach.

Przewalutowanie

Przewalutowanie - w przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych, jest to zmiana waluty kredytu w ramach tego samego banku.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu – czynności prawne mające na celu ograniczenie ryzyka banku związanego z odzyskaniem sumy kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami dochodzenia należności.

Efektywne oprocentowanie kredytu

Efektywne oprocentowanie kredytu – zobacz: RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

REKLAMA

Historia kredytowa

Historia kredytowa – jest to zbiór informacji, w jaki sposób klient banku regulował swoje należności w przeszłości.

Stała stopa procentowa

Stała stopa procentowa – jest to roczna stopa procentowa, której wielkość nie ulega zmianie w zależności od sytuacji rynkowej.

Zmienna stopa procentowa

Zmienna stopa procentowa – jest to stopa procentowa, której wysokość zmienia się wraz ze zmianą rynkowych stóp procentowych.

Odsetki

Odsetki – jest to opłata ponoszona za pozyskanie kapitału.

Rating

  Rating – jest to wskaźnik oceny wiarygodności finansowej podmiotu gospodarczego.

Scoring

Scoring – stosowana przez banki metoda oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Raty annuitetowe

Raty annuitetowe – są to raty stałe. Raty płacone podczas całego okresu kredytu są równej wielkości.

SNB

SNB (Swiss National Bank) – Narodowy Bank Szwajcarii, odpowiedzialny jest za politykę monetarną Szwajcarii.

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty konsumpcyjne – m.in. kredyty w rachunku bieżącym, kredyty z tytułu kart kredytowych, kredyty ratalne.

Kredyty zagrożone

  Kredyty zagrożone – w bankach stosujących polskie standardy rachunkowości: kredyty z kategorii poniżej standardu, wątpliwe, stracone.

Marża kredytowa

Marża kredytowa – nadwyżka oprocentowania kredytu powyżej rynkowej stopy procentowej.

Wskaźnik kredytów zagrożonych

  Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem.

Kredyt konsumencki


Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny, saldo debetowe – jest to rodzaj kredytu obrotowego w rachunku osobistym.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa - jest to zdolność do spłaty raty kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie.

Kredyt refinansowy

Kerdyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny - jest to rodzaj nowego kredytu, który przeznaczony jest na spłatę kilku kredytów lub pożyczek. Celem skonsolidowania zadłużenia jest zazwyczaj obniżenie kosztów.

Wkład własny

 Wkład własny - środki własne, które kredytobiorca przeznacza na zakup nieruchomości.

Indosat

Indos

Indosant

Indosant - osoba przekazująca weksel i uprawnienia wynikające z niego innej osobie. Przekazanie (indos) odbywa się poprzez adnotację i złożenie podpisu na odwrocie weksla.

Weksel

Weksel - dłużny papier wartościowy, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz odbiorcy weksla lub sam zapłaci sumę wekslową. Weksel jest często wykorzystywany przez banki jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Trasant

Trasant - osoba wystawiająca weksel. Trasant odpowiada za spłatę weksla, solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu osobami.

Trasat

Trasat – osoba wezwana przez trasanta (wystawcę weksla) do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. Trasat jest dłużnikiem trasanta.

Aval

Aneks

Aneks – zmiana warunków umowy kredytowej potwierdzona w formie pisemnej przez obie strony.

Przewłaszczenie

Przewłaszczenie – przeniesienie przez kredytobiorcę lub osobę trzecią własności posiadanych przez niego rzeczy ruchomych na rzecz banku.

Hipoteka

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe umożliwiające zaspokojenie roszczeń banku z obciążonej nią nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

Dostępność kredytu

Dostępność kredytu (ang. mailability period) - okres podczas którego kredytobiorca może skorzystać z przyznanego mu kredytu, zdefiniowany w umowie kredytowej.

Cesja

Cesja (ang. assignment) - umowa pisemna, polegająca na przelaniu prawa (roszczenia) na rzecz innej osoby.

LTV

LTV (ang. loan to value) – wskaźnik określający stosunek wielkości udzielonego kredytu do wartości zabezpieczenia. Wskaźnik ten jest podawany w procentach, im wyższa jest jego wartość, tym większe ryzyko ponosi bank, a więc kredyt może być droższy.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy (rewolwingowy) - kredyt ma charakter odnawialnej, otwartej linii kredytowej w rachunku kredytowym i może być wielokrotnie spłacany w całości lub części i ponownie uruchamiany do wysokości przyznanego limitu. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności firmy.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny – kredyt z którego środki można przeznaczyć na cele zgodne z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli zakup pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu informatycznego lub wyposażenia firmy oraz innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Linia kredytowa

Linia kredytowa - pożyczka odnawialna, pozwala na obniżenie kosztu kredytu poprzez możliwość dowolnego pobierania i spłacania pożyczki do wysokości limitu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Dzięki temu pożyczkobiorca płaci odsetki tylko za okres rzeczywistego wykorzystania pieniędzy.

BIK

BIK - Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich.

EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - rynkowa stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek w strefie euro na rynku międzybankowym.

WIBID

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - rynkowa stopa procentowa jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) -jest to rynkowa stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek na polskim rynku międzybankowym.

LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rynkowa stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzybankowym w Londynie.

RRSO

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, ang. APR, Annual Percentage Rate) – stopa procentowa kredytu pozwalająca klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków (kredytów, kart kredytowych), oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje).

Stopy depozytów międzybankowych

Stopy depozytów międzybankowych - rynkowe stopy procentowe po jakich banki pożyczają sobie pieniądze. Ustalane są raz dziennie, jest to średnia wartość ofert depozytów określonej liczby banków.

REKLAMA