reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > ZUS > Dokumentacja ubezpieczeniowa przedsiębiorcy (cz. 2)

Dokumentacja ubezpieczeniowa przedsiębiorcy (cz. 2)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność objęte obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie. Możliwość kontynuacji dotyczy jedynie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.


Dokumenty rozliczeniowe korygujące (imienne raporty miesięczne korygujące i deklarację rozliczeniową korygującą) płatnik sporządza i przekazuje do ZUS w każdym przypadku, gdy po złożeniu imiennego raportu miesięcznego występuje konieczność korekty danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym w związku z zawiadomieniem o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS (w terminie 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia).


Dzieje się tak również w sytuacji, gdy:

- występuje konieczność korekty danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym w związku z wydaniem decyzji dotyczącej obowiązku ubezpieczeń (w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji),

występuje konieczność korekty danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym w związku z wydaniem decyzji dotyczącej obowiązku ubezpieczeń (w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji),

- płatnik składek sam stwierdzi podanie błędnych danych w złożonym miesięcznym raporcie (w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości),

- nieprawidłowości w opłacaniu składek zostały ustalone w drodze kontroli przez ZUS (w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli).


W przypadku stwierdzenia błędów w imiennych raportach miesięcznych płatnik składek zobowiązany jest do sporządzenia za dany miesiąc i przekazania do ZUS kompletu dokumentów rozliczeniowych korygujących. Płatnik składek zobowiązany jest dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego - najpóźniej w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik zobowiązany jest przekazać imienny raport korygujący w terminach określonych dla korygowania dokumentów rozliczeniowych.


Jeśli korekta dotyczy danych wykazanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej, należy sporządzić i przekazać do ZUS tylko deklarację rozliczeniową korygującą (bez raportów miesięcznych korygujących).


Dokumenty twórców i artystów


Dokumenty rozliczeniowe powinny być przekazywane do ZUS w terminie ustalonym dla rozliczania i opłacania składek. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.


Oznaczenie deklaracji


W przypadkach, w których płatnik składek zobowiązany do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie, ma obowiązek przekazania za dany miesiąc więcej niż jednej deklaracji rozliczeniowej z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, wówczas dla oznaczenia tych deklaracji stosuje odpowiednio numery podane w części XVI pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (DzU nr 149, poz. 982 ze zm.).


W razie jednoczesnego wpływu za dany miesiąc kilku deklaracji rozliczeniowych i dołączonych do nich raportów imiennych tak samo oznaczonych rozliczenia składek dokonuje się na podstawie dokumentów wypełnionych jako ostatnie.
Płatnik w takiej sytuacji otrzyma odpis uznanych dokumentów i jeżeli nie zgodzi się z takim rozstrzygnięciem, powinien w ciągu 7 dni od ich otrzymania złożyć deklarację korygującą i raporty imienne korygujące dokumenty przekazane przez ZUS.


Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych ZUS dokonuje rozliczenia dokonanej przez płatnika wpłaty na koncie płatnika i zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego, zgodnie z oznaczeniem na dokumencie płatniczym.


Obowiązki płatnika


Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia przekazania do ZUS kopie: zgłoszeń płatnika składek oraz dokumentów zmieniających lub korygujących te dokumenty - w formie papierowej lub elektronicznej oraz zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz dokumentów zmieniających lub korygujących te dokumenty - w formie papierowej; w przypadku przekazywania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń w postaci dokumentu elektronicznego płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez 5 lat zgłoszenie w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem osoby zgłoszonej do ubezpieczeń.


Przez okres 10 lat od dnia przekazania do ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego płatnik składek jest zobowiązany przechowywać kopie:

- dokumentów rozliczeniowych oraz

- dokumentów korygujących te dokumenty.


Kontynuowanie ubezpieczeń społecznych


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące objęte obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie. W tym celu powinny zgłosić wniosek o objęcie ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA, w terminie 30 dni od ustania ubezpieczeń obowiązkowych.


Jeżeli zgłoszenie kontynuacji ubezpieczeń zostanie złożone w ciągu 30 dni, objęcie ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu; data zgłoszenia nie może być jednak późniejsza niż 30 dni od ustania obowiązkowych ubezpieczeń.


Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na formularzu ZUS ZUA jest w takim przypadku równoczesnym zgłoszeniem płatnika składek. Brak jest obowiązku przekazywania formularza ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej. Możliwość kontynuacji opłacania składek dotyczy jedynie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoby kontynuujące ubezpieczenia nie opłacają składek na Fundusz Pracy.


Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustają:

- od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

- od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia,

- od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.


Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2007 r. - 936 zł, a od 1 stzcynia 2008 r. - 1126 zł. Składki na ubezpieczenie emerytalne (19,52%) i ubezpieczenia rentowe (10%, a od 1 stycznia 2008 r. - 6%) finansują w całości sami ubezpieczeni.


Składki za dany miesiąc powinny być opłacane w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.
W tym terminie osoby kontynuujące ubezpieczenia przekazują również deklarację rozliczeniową ZUS DRA.


Barbara Zabieglińska

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama