| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Opodatkowanie > Opodatkowanie działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca wie, że jego największym problemem są podatki, które musi zapłacić na rzecz państwa. Nie każdy jednak wie, jak poradzić sobie z tym problemem w taki sposób, by jak najwięcej zaoszczędzić i jednocześnie nie narażać się na zarzuty ze strony fiskusa.

PRZYKŁAD

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że rok podatkowy tej spółki będzie kończył się np. 31 marca 2008 r., jeżeli np. ze względu na harmonogram rozliczeń z podmiotem dominującym okaże się to wskazane. Wówczas kolejny rok podatkowy zakończy się nie 31 grudnia 2008 r., ale 31 marca 2009 r.

W razie braku ustaleń w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od rozpoczęcia tej działalności, aż do końca roku kalendarzowego. Jednakże w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zostaje zawiązana w lipcu 2007 r. W umowie spółki wspólnicy postanowili, że pierwszy rok podatkowy spółki zakończy się 31 grudnia 2008 r. Jest to zgodne z prawem. Takiego samego postanowienia wspólnicy nie mogliby zawrzeć, zawiązując spółkę w czerwcu 2007 r.

Podatek od towarów i usług

W opodatkowaniu działalności gospodarczej olbrzymią rolę odgrywa opodatkowanie VAT. Podatnikami tego podatku są bowiem wszelkie podmioty samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Ustawa o VAT posługuje się bardzo szerokim pojęciem działalności gospodarczej, które obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym także podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, rolników oraz działalność osób wykonujących wolne zawody. Ponadto za działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT ustawa nakazuje uznawać także czynność wykonaną jednorazowo, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy, oraz takie czynności, które polegają na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nasza rada

Świadcząc usługę na podstawie umowy zlecenia lub dzieło w zakresie nieobjętym zarejestrowaną działalnością gospodarczą, warto zastrzec w umowie, że odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykonania umowy spoczywa na dającym zlecenie. W przeciwnym wypadku urząd skarbowy może uznać wykonanie takiej usługi za działalność gospodarczą, a zleceniobiorcę lub wykonawcę dzieła za podatnika podatku VAT.

Podatnikami są także podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, nawet gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. Zwraca się uwagę na niejasne brzmienie powyższej zasady, która może mieć zastosowanie np. do właściciela nieruchomości, który nie znajdując kupca na całą nieruchomość, dzieli ją na dwie działki i sprzedaje dwóm różnym nabywcom. Wówczas fiskus mógłby zażądać zapłaty podatku VAT od obu transakcji sprzedaży. W odróżnieniu od podatków dochodowych opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie obejmuje swym zakresem dochodów przedsiębiorców, ale wykonywane przez nich czynności powodujące zwielokrotnienie obrotu gospodarczego na terenie państwa. Opodatkowaniu VAT podlegają zatem:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w Polsce;

• eksport towarów;

• import towarów;

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce;

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o VAT przez sprzedaż rozumie każdą odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Treść polskich uregulowań odnoszących się do tego podatku jest zharmonizowana z uregulowaniami pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej dzięki wdrożeniu tzw. VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. Dlatego też pojęciami eksportu i importu towarów są objęte tylko takie sytuacje, w których dany towar jest wywożony z Polski poza granice Unii Europejskiej i odpowiednio, jeżeli jest przywożony do Polski z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Zbywanie i nabywanie towarów, w wyniku których przekraczają one wyłącznie granicę Polski i innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stanowią odpowiednio wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. O wewnątrzwspólnotowej dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu mówimy, co do zasady, tylko wówczas, gdy drugą stroną transakcji jest podatnik VAT, osoba prawna lub podmiot z jednego z państw Unii Europejskiej będący w swoim kraju macierzystym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Podatnikiem podatku VAT są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której definicja w ustawie o podatku od towarów i usług jest bardzo szeroka

PRZYKŁAD

Nabycie nieruchomości od osoby niebędącej przedsiębiorcą nie będzie obciążone podatkiem VAT od odpłatnej dostawy towarów, gdyż nie działa on w charakterze podatnika tj. podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Będzie natomiast obciążony znacznie niższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czynności określone jako opodatkowane VAT podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Opodatkowaniu nie podlegają natomiast:

• transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans;

• czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

• działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Przez czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy rozumie się czynności nieskuteczne na gruncie prawa cywilnego.

PRZYKŁAD

Sprzedaż podrabianych towarów, która narusza prawo ochronne na znak towarowy przysługujące określonemu przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu tym podatkiem w odróżnieniu od np. sprzedaży narkotyków. O ile bowiem w przypadku narkotyków w obrocie legalnym nie występują ich odpowiedniki, to występują odpowiedniki odzieży.

Opodatkowana dostawa towarów ma miejsce w sytuacji odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Ustawa wyraźnie wskazuje na to, że opodatkowanie jest związane z aspektem ekonomicznym czynności tzn. z odpłatnym umożliwieniem komuś rozporządzaniem towarem „jak właściciel” choć w wyniku czynności niekoniecznie musi dojść do przeniesienia własności w sensie cywilnoprawnym.

PRZYKŁAD

Wynajęcie samochodu lub maszyny nie jest dostawą, gdyż choć najem daje najemcy pewien zespół uprawnień, to jednak nie może on skutecznie rozporządzać przedmiotem najmu (np. sprzedać go we własnym imieniu) i po określonym czasie musi zwrócić go wynajmującemu. Jednak złożenie towaru w komis stanowi dostawę towaru, gdyż komitent przekazuje komisantowi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, pomimo że nie dochodzi do przeniesienia na komisanta.

Niektóre czynności ustawa nakazuje traktować na równi z dostawą towarów. Należą do nich:

• przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,

• wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (np. leasing, w którym amortyzacji dokonuje korzystający, lub leasing gruntu),

• wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej,

• wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta,

• ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,

• nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia (np. darowizny), jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Opodatkowanymi usługami są wszelkie świadczenia, które nie stanowią dostawy towarów w rozumieniu ustawy, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Za każdym razem musi to być jednak usługa świadczona w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »