Kategorie

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorstw transportowych za szkody

Mikołaj Barczak
Dynamiczny rozwój różnych kategorii przewozów powoduje, że szkody wyrządzane przez przedsiębiorstwa transportowe zdarzają się coraz częściej i mają coraz większe rozmiary. Mając to na uwadze, ustawodawca przewidział wyjątkowo surowe zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej przedsiębiorstw transportowych za wyrządzone szkody.

Istniejące rozwiązania z pewnością ułatwiają poszkodowanym dochodzenie roszczeń. Jednocześnie jednak - w przypadku sporu prawnego - istniejące uregulowania prawne stawiają w dość trudnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa transportowe.

Zgodnie z art. 435 k.c., prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch tego przedsiębiorstwa lub zakładu. Oznacza to, że warunkiem koniecznym przypisania odpowiedzialności jest w pierwszym rzędzie ustalenie czy dane przedsiębiorstwo jest w rozumieniu art. 435 k.c. wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Dla prawidłowego zdefiniowania zasad odpowiedzialności przedsiębiorstw transportowych konieczne jest więc właściwe rozumienie zwrotu „przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody”. Jest oczywiste, iż art. 435 k.c. nie dotyczy przedsiębiorstw, które fizycznie przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Prawidłowa wykładnia omawianego pojęcia prowadzić musi do wniosku, że dla zastosowania art. 435 k.c. konieczne jest ustalenie, że przedsiębiorstwo wykorzystuje siły przyrody (np. paliwa lub gaz) w ten sposób, iż dla bytu (funkcjonowania) przedsiębiorstwa niezbędne jest dokonywanie przetwarzania energii na pracę lub na inne postacie energii. Należy pamiętać, że opisywane przetwarzanie przez przedsiębiorstwo energii musi być niezbędne dla realizowania podstawowej działalności przedsiębiorstwa rozumianego jako ekonomiczna całość - jedynie bowiem w tym wypadku możemy mówić o przedsiębiorstwie wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody. Innymi słowy, jedynie uboczne posługiwanie się przez przedsiębiorstwo siłami przyrody, np. poprzez wykorzystywanie w firmie samochodu służbowego, nie uzasadnia jeszcze odpowiedzialności za szkody na zasadach z art. 435 k.c. Określenie grupy przedsiębiorstw, które odpowiadają na szczególnych zasadach, należy w dużej mierze do orzecznictwa sądowego. Analiza dotychczasowego orzecznictwa prowadzi do wniosku, że za przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody uznawano przede wszystkim: huty, kopalnie, zakład gazownicze i zakłady energetyczne. W ocenie Sądu Najwyższego, również przedsiębiorstwa transportowe posługujące się mechanicznymi środkami komunikacji odpowiadają na zasadach z art. 435 k.c. za szkody powstałe w związku z ruchem tych środków komunikacji, wyrządzone osobom trzecim (SN w wyroku z 27 listopada 1985 r., II CR 399/85).

Szkoda wyrządzona przez ruch

Reklama

Należy również zauważyć, że - w świetle art. 435 § 1 k.c. - dodatkową przesłanką odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportowego jest konieczność ustalenia, że szkoda została wyrządzona przez „ruch” przedsiębiorstwa lub zakładu. W praktyce zdecydowanie przeważa zapatrywanie traktujące pojęcie „ruchu przedsiębiorstwa” szeroko (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 stycznia 2001 r., V CKN 190/2000). Oznacza to, że wyrządzenie szkody przez „ruch przedsiębiorstwa lub zakładu” ma miejsce gdy:

1) szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia sił przyrody i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił (np. z pojazdu ciężarowego należącego do przedsiębiorstwa transportowego na skutek awarii spada część przewożonego ładunku i uszkadza znajdujący się przy drodze budynek) albo

2) pozostaje w związku z samym tylko ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości (np. na skutek cyklicznych wibracji związanych z intensywnym ruchem ciężarówek należących do miejscowej firmy transportowej dochodzi do obsunięcia się ziemi przy drodze, co powoduje uszkodzenie pobliskiego budynku).

Reklama

Inaczej rzecz ujmując, ruch przedsiębiorstwa lub zakładu - w ujęciu art. 435 § 1 k.c. - to każda działalność tego przedsiębiorstwa lub zakładu, a nie tylko taka, która jest bezpośrednio związana z działaniem sił przyrody i która stanowi następstwo ich działania.

Jednocześnie należy jednak zaakcentować, że omawiana odpowiedzialność istnieje wyłącznie, pod warunkiem że szkoda pozostaje w normalnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa. Nie istnieje ogólne domniemanie, że wyrządzona szkoda powstaje w związku z ruchem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że okoliczność tę należy wykazać, przy czym ciężar dowodu tego faktu spoczywa - zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 6 k.c.) - na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, to znaczy na powodzie (wyroku SN z 3 czerwca 1977 r., IV CR 185/77).

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody odpowiada za szkodę na mieniu i osobie wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa według szczególnej regulacji, którą w skrócie określa zasadą ryzyka. U podstaw wprowadzenia w życie tej regulacji legło przekonanie, że podmiot, który osiąga korzyści z działalności potencjalnie szczególnie niebezpiecznej dla otoczenia powinien ponosić odpowiedzialność według zaostrzonych zasad. W związku z tym dla przyjęcia istnienia odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportowego wystarczające jest, że szkoda jest konsekwencją ruchu tego przedsiębiorstwa. Innymi słowy: przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (kopalnie, huty, zakłady wytwarzające i przesyłające energię, przedsiębiorstwa transportowe) stwarzają zagrożenie dla otoczenia przez sam fakt swojego działania, co uzasadnia szczególne zasady ich odpowiedzialności.

W związku z tym w orzecznictwie wskazuje się, że ruch przedsiębiorstwa w sensie przedmiotowym poprzez używanie rzeczy niebezpiecznych, bądź w sposób potencjalnie niebezpieczny dla otoczenia uzasadnia oderwanie odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo od tradycyjnie ujmowanej zasady winy. Oznacza to, że nawet brak winy po jego stronie nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności łączącej się z ryzykiem, o ile nie zostaną wykazane szczególne okoliczności zwalniające od odpowiedzialności (tzw. okoliczności egzoneracyjne).

Istnienie odpowiedzialności niezależnej od winy powoduje, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa transportowego ulega znacznemu zaostrzeniu. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oznacza bowiem, że przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo transportowe ponosi odpowiedzialność nawet za zdarzenia, których wystąpienie nie było przez niego zawinione. W związku z tym przyjąć należy, że np. ustalenie winy kierowcy samochodu nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Przedsiębiorca nie uwolni się również od odpowiedzialności jeśli wykaże, że szkoda była wynikiem awarii wykorzystywanego przez jego firmę sprzętu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka nie można jednak utożsamiać z odpowiedzialnością obiektywną (tj. odpowiedzialnością za samo wystąpienie skutku w postaci szkody) gdyż prowadziłoby to do nadmiernego rozszerzenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Zgodnie z art. 435 k.c., istnieją zatem 3 okoliczności, w przypadku zaistnienia których przedsiębiorca prowadzący zakład transportowy może uwolnić się od odpowiedzialności (tzw. okoliczności egzoneracyjne). Okolicznościami tymi są:

Siła wyższa

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 9 lipca 1962 r., I CR 34/62, OSNCP 1963, nr 12, poz. 262), jak również poglądów doktryny, siłą wyższą jest zdarzenie:

a) zewnętrzne, a więc mające swe źródło poza urządzeniem, z którego funkcjonowaniem związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza (w związku z tym np. awaria hamulców w samochodzie nie może być uznana za zdarzenie będące siłą wyższą),

b) niemożliwe do przewidzenia, co należy rozumieć w ten sposób, że możliwość przewidzenia wystąpienia określonego zdarzenia jest co prawda teoretycznie możliwe, lecz stopień prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia w danej sytuacji, i to w świetle obiektywnej oceny wydarzeń, jest bardzo małe (z tego względu np. uderzenie pioruna w samochód może zostać uznane za zdarzenie będą siłą wyższą),

c) niemożliwe do zapobieżenia, co należy rozumieć w ten sposób, że zapobiec nie można nie tyle samemu zjawisku, ile jego szkodliwym następstwom i to nawet przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych (np. trzęsienie ziemi).

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można się powołać na siłę wyższą jako na okoliczność wyłączającą odpowiedzialność przedsiębiorcy wtedy, gdy szkoda powstała w wyniku nieusunięcia przez przedsiębiorcę zagrażających bezpieczeństwu skutków działania siły wyższej, jeżeli możliwe było ich zlikwidowanie lub skuteczne ostrzeżenie innych podmiotów przed grożącym niebezpieczeństwem za pomocą powszechnie przyjętych środków (tak SN w wyroku z 28 września 1971 r., II CR 388/71, OSNCP 1972, nr 3, poz. 58).

Wyłączna wina poszkodowanego

W odniesieniu do tej okoliczności należy zauważyć, iż użyty w art. 435 § 1 zwrot „szkoda nastąpiła (...) wyłącznie z winy poszkodowanego” odnosi się do przyczyny powstania szkody, a nie do winy, gdyż konstrukcja art. 435 k.c. została oparta na przeciwstawieniu przyczyn powstania szkody w płaszczyźnie przyczynowości, a nie winy. Dlatego ocena winy poszkodowanego jako okoliczności egzoneracyjnej musi być dokonywana w kategoriach istnienia adekwatnego związku przyczynowego (tak SN w wyroku z 7 maja 1996 r., III CRN 60/95). Oznacza to, że jeżeli szkoda - mimo iż została spowodowana przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu transportowego - pozostaje w normalnym związku przyczynowym z winą poszkodowanego, to okoliczność ta stanowi wystarczającą podstawę do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorstwa na podstawie art. 435 k.c. (por. wyrok SN z 24 sierpnia 1964 r., I CR 48/64; wyrok SN z 6 czerwca 1974 r., I CR 275/74).

W dotychczasowym orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, w myśl którego wina poszkodowanego, jako okoliczność egzoneracyjna, musi zawierać subiektywne elementy, nie wystarcza zaś samo obiektywne naruszenie zasad prawidłowego postępowania. Rozumowanie powyższe rodzi konieczność przyjęcia, że jeśli poszkodowanemu, który dopuścił się nieprawidłowego działania (np. wbiegł na jezdnię w niedozwolonym miejscu) nie można przypisać winy, to niedopuszczalne jest zwolnienie przedsiębiorcy z odpowiedzialności z tego powodu, że wyłączną przyczyną szkody była wina poszkodowanego. Niemożność przypisania winy dotyczy zwłaszcza zachowań małoletnich, którzy nie ukończyli lat trzynastu oraz osób, których stan psychiczny uniemożliwia im świadome działanie (art. 426 i 425 k.c.).

W powyższych przypadkach (gdy poszkodowanemu nie można przypisać winy) orzecznictwo wskazuje, że przedsiębiorca nie może całkowicie zwolnić się od odpowiedzialności, jednak uzasadnione będzie odpowiednie zmniejszenie wysokości odszkodowania na podstawie art. 362 k.c.

Wyłączna wina osoby trzeciej

Definiując pojęcie osoby trzeciej, należy pamiętać, iż w art. 435 k.c. chodzi o osoby, za które prowadzący przedsiębiorstwo (zakład) nie ponosi w żadnej formie odpowiedzialności. Osobami trzecimi w rozumieniu tego przepisu nie będą zatem pracownicy, podwykonawcy, stażyści i osoby odbywające praktykę w przedsiębiorstwie transportowym. Dzieje się tak, ponieważ za działania tych osób przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność. Tym samym, wina tych osób nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności na podstawie art. 435 k.c. W związku z tym należy uznać, że osobą trzecią w rozumieniu omawianego przepisu może być wyłącznie osoba, która pozostaje poza ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu i nie jest w żaden sposób objęta działalnością przedsiębiorstwa. Za osoby trzecie - w rozumieniu art. 435 - należy natomiast uznać tylko te podmioty, których nie łączy z przedsiębiorstwem żaden stosunek prawny i nie są włączone w ruch przedsiębiorstwa (np. klient przedsiębiorstwa).

Dla zwolnienia przedsiębiorcy od odpowiedzialności, nieprawidłowe zachowanie osoby trzeciej musi zawierać - podobnie jak wina poszkodowanego - elementy subiektywne, a jednocześnie zachowanie to musi stanowić wyłączną przyczynę szkody. Stąd też w orzecznictwie akcentuje się, iż ustalenie i przypisanie winy osobie trzeciej, której działanie miało być wyłączną przyczyną powstania szkody, związane być musi z konkretnie oznaczonym podmiotem (por. wyrok SN z 18 października 1982 r., I CR 160/82, wyrok SN z 8 listopada 1988 r., II CR 315/88). Niezidentyfikowanie tego podmiotu jest równoznaczne z upadkiem wskazanej przesłanki egzoneracyjnej. Anonimowość sprawcy (osoby trzeciej) nie pozwala bowiem na wyłączenie go z kręgu osób, za zachowanie których odpowiedzialność ponosi sam prowadzący przedsiębiorstwo (np. na podstawie art. 429 i 430 k.c.), a także na wyłączenie go z kręgu osób korzystających ze zwolnienia od odpowiedzialności (np. małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu).

Niezależnie od powyższych uwag dotyczących wyłączenia odpowiedzialności, należy dodatkowo pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze - wyłączenie odpowiedzialności podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo transportowe następuje nie tylko wówczas, gdy szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego albo wyłącznie z osoby trzeciej. Z wyłączeniem odpowiedzialności będziemy mieli do czynienia także wtedy, gdy szkoda jest wyłącznym następstwem zawinionych działań poszkodowanego i osoby trzeciej (wyrok SN z 6 lipca 1973 r., II CR 156/73). Po drugie - jeżeli wina osoby trzeciej ma miejsce obok ruchu przedsiębiorstwa lub zakładu, jako jedna z współprzyczyn powstania szkody, ale wina ta nie jest wyłączną przyczyną powstania szkody, wówczas prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład nie zostaje zwolniony od odpowiedzialności. W tej sytuacji osoba trzecia i prowadzący przedsiębiorstwo odpowiadają solidarnie (por. uwagi do art. 441).

Mikołaj Barczak

adwokat, ORA w Bydgoszczy

 

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

  Globalne podatki dla firm przyniosłyby 695 mld USD rocznie

  Wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Na co można by przeznaczyć taką kwotę?

  Rafał Pikuła: Na fake newsach można dobrze zarobić [PODCAST]

  Fake newsy to nie jest nowość w świecie informacji. Istnieją od zawsze, tylko teraz zwiększyła się skala tego zjawiska – wyjaśnia Rafał Pikuła. Zapraszamy do słuchania podcastu.

  "Ugryzienie" przez osę, pszczołę, komary, gzy i inne owady - co robić?

  Ukąszenia owadów - co robić? Pszczoły, osy, pająki, komary, meszki, kleszcze, gzy, szerszenie…. Warto być przygotowanym na ich ewentualne ugryzienia, zwłaszcza u najmłodszych, szczególnie, że w ich przypadku nie możemy być pewni, czy nie wystąpi silna reakcja alergiczna.

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego: jak załatwić formalności? Warto dobrze przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji.

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?