Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej

Andrzej Okułowicz
inforCMS
Od 31 marca 2009 r. obowiązują nowe zasady zawieszania i odwieszania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca składa wniosek w urzędzie gminy lub sądzie rejestrowym. Nie musi już, tak jak do 30 marca, odrębnie wyrejestrowywać się w gminie lub sądzie i ZUS.

Prawo do zawieszenia działalności mają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. W związku z tym nie każdy wniosek o zawieszenie działalności zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia chociaż jednego pracownika, to nawet gdy ten pracownik przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, urząd gminy lub sąd odmówi zawieszenia działalności.

(?) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. To moje jedyne źródło dochodów. W związku z propozycją pracy za granicą zamierzam zawiesić działalność. W ZUS uzyskałem informację, że zmieniły się przepisy w tym zakresie. Co powinienem zrobić? Jakie dokumenty i gdzie powinienem złożyć?

Od 31 marca 2009 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nadal zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej przedsiębiorca zgłasza w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwe urzędy gmin lub miast. Przedsiębiorca - płatnik składek nie musi już składać w ZUS dodatkowych dokumentów, z wyjątkami, o których będzie mowa w dalszej części opracowania.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności. Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu nie podlega przedsiębiorca, który zawiesił działalność zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

WAŻNE!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 7 marca 2009 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiesiła działalność, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu od dnia wskazanego w informacji o zawieszeniu działalności w ewidencji działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego dzień wskazany w informacji o wznowieniu działalności.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od 7 marca 2009 r. znaczenie ma okres zawieszenia tej działalności.

Działalność zawiesza Pan składając w urzędzie gminy wniosek EDG-1 (Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej), wskazując w rubryce „01. Rodzaj wniosku”: „pole 3. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”.

Ponadto, oprócz rubryk:

• 02-05 (wskazanie właściwego urzędu gminy/miasta, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz jednostki ZUS),

• 06 (numer wpisu w ewidencji),

• 07 (dane identyfikacyjne prowadzącego działalność),

• 08,10 (dane adresowe i oznaczenie przedsiębiorcy),

należy również wypełnić rubrykę 21, tj. złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu przy działalności pracowników (pole 3) oraz wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia (pole 1) i przewidywany okres zawieszenia w miesiącach (pole 2).

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien Pan na końcu podpisać, wskazując miejscowość i datę złożenia wniosku.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

WAŻNE!

Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, drukowanymi literami i bez skreśleń.

W przypadku gdy wniosek został już złożony, ale przedsiębiorca pomylił się, wniosku EDG-1 nie trzeba wypełniać od nowa. Wystarczy, że przedsiębiorca wypełni dodatkowo dokument EDG-POPR. W dokumencie EDG-POPR powinien wskazać rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i pracownik organu ewidencyjnego. Kopię dokumentu EDG-POPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym urzędom razem z kopią wniosku EDG-1.

Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Po przeanalizowaniu przez urząd gminy, czy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności został wypełniony poprawnie pod względem formalnym (właściwe i odpowiednie rubryki) i merytorycznym, jego kopia zostanie przekazana do ZUS, który na podstawie tego wniosku sporządzi za osobę prowadzącą działalność dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń, tj. ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) oraz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).

PRZYKŁAD

Krystyna C. prowadzi firmę i nie zatrudnia pracowników. 6 maja 2009 r. złożyła w urzędzie gminy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej od 20 maja na 4 miesiące. Część wniosku EDG-1, zawierającą informację będącą kopią zaświadczenia o wpisie oraz odpowiednie dane, gmina niezwłocznie przekaże do ZUS. Na ich podstawie ZUS wyrejestruje od 20 maja Krystynę C. z ubezpieczeń na drukach ZUS ZWUA i ZUS ZWPA. Za okres zawieszenia działalności Krystyna C. nie musi składać w ZUS żadnych dokumentów.

Wzór formularza EDG-1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

WAŻNE!

ZUS nie wyrejestruje płatnika składek, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

W Pana przypadku urząd gminy przekaże do ZUS odpowiednie dane z Pana wniosku. ZUS sporządzi za Pana formularze ZUS ZWPA i ZUS ZWUA, a następnie poinformuje o tym Pana pismem.

Przy zawieszeniu lub wznowieniu działalności od początku miesiąca przedsiębiorca nie musi składać w ZUS żadnych dokumentów. W przypadku zawieszenia/wznowienia działalności w trakcie miesiąca za okres wykonywania działalności płatnik składek ma obowiązek przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazanymi składkami na ubezpieczenia za ten okres.

(?) Zawiesiłem działalność gospodarczą od 15 stycznia 2009 r. na 6 miesięcy. Osobiście musiałem złożyć w ZUS dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od 1 lutego 2009 r. W związku z propozycją współpracy z dużą spółką zamierzam odwiesić działalność wcześniej, od 1 czerwca 2009 r. Jakie dokumenty i gdzie powinienem złożyć?

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej powinien Pan zgłosić w ewidencji działalności gospodarczej. Nie musi Pan dodatkowo składać w ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek. Nie będzie Pan musiał także dokonywać zgłoszenia do ubezpieczeń, jeżeli w stosunku do okresu sprzed zawieszenia działalności nie wystąpiły zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia.

Osoba, która wznawia wykonywanie działalności, musi złożyć w urzędzie gminy lub miasta wniosek EDG-1 zaznaczając w rubryce „01. Rodzaj wniosku” pole 4 - wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Wypełniając właściwe rubryki i pole na wniosku, tak samo jak przy zawieszeniu działalności przedsiębiorca nie może zapomnieć o wypełnieniu rubryki „22. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia...”. Odwieszając działalność nie musi to być dokładnie następny dzień po upływie okresu, który przedsiębiorca wskazał składając wniosek o zawieszenie, ponieważ jest to jedynie przewidywany okres zawieszenia.

PRZYKŁAD

Krzysztof K. prowadzi jednoosobową firmę. Z działalności podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Krzysztof K. zawiesił w gminie działalność, wskazując okres zawieszenia od 10 marca do 31 maja 2009 r. W ZUS wyrejestrował się z ubezpieczeń, składając formularze ZUS ZWPA i ZUS ZWUA od 10 marca. Wznawiając działalność w gminie od 1 czerwca, urząd gminy przekaże odpowiednie dane do ZUS. Na tej podstawie ZUS zgłosi Krzysztofa K. do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA oraz jako płatnika składek na formularzu ZUS ZFA z datą od 1 czerwca 2009 r.

Jeżeli złoży Pan wniosek nie później niż 1 czerwca, to będzie Pan mógł wznowić działalność z tą datą. Następnie, jeśli nic się nie zmieniło w podleganiu ubezpieczeniom, ZUS po otrzymaniu danych z gminy, zgłosi Pana do takich samych ubezpieczeń (społecznych lub/i zdrowotnego), do jakich był Pan zgłoszony przed zawieszeniem działalności, również z datą od 1 czerwca 2009 r. Za pierwszy miesiąc wznowienia działalności powinien Pan złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Następne będą już sporządzane przez ZUS z urzędu.

WAŻNE!

Wznowienie działalności, podobnie jak jej zawieszenie, nie może nastąpić z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku.

PRZYKŁAD

Elżbieta P. prowadzi działalność gospodarczą. Opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe) i zdrowotne. W ZUS wyrejestrowała się od 1 lutego 2009 r. W związku z wcześniejszym złożeniem w urzędzie gminy informacji o zawieszeniu działalności na 3 miesiące od tej samej daty (informacja została złożona jeszcze 28 stycznia 2009 r.). Informację o wznowieniu działalności złożyła w urzędzie gminy 22 kwietnia 2009 r. z datą 20 kwietnia 2009 r. W tym przypadku wznowienie działalności nastąpi od 22 kwietnia, czyli od daty złożenia informacji w urzędzie gminy. Dodatkowo od 1 kwietnia 2009 r. uzyskała prawo do emerytury, dlatego od 20 kwietnia 2009 r. sama zgłosiła się do ubezpieczeń zdrowotnego na dokumencie ZUS ZZA. W związku ze zmianą zakresu ubezpieczeń Elżbieta P. od kwietnia 2009 r. podlega z działalności wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - musi sama zgłosić się do tego ubezpieczenia.

(?) Prowadzę działalność razem z żoną. Zgłosiłem ją do ubezpieczeń w ZUS jako osobę współpracującą. Działalność jest naszym jedynym źródłem utrzymania. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiłem dwoje uczących się dzieci jako członków rodziny. Zamierzamy wyjechać na pół roku za granicę. W związku z tym zawiesimy działalność gospodarczą. Czy zgłaszając zawieszenie działalności w urzędzie dzielnicy muszę w ZUS sam wyrejestrować z ubezpieczeń żonę i dzieci?

Zawieszając działalność nie musi Pan dodatkowo wyrejestrowywać w ZUS z ubezpieczeń żony i dzieci. Jeżeli zgłosi Pan w ewidencji działalności gospodarczej zawieszenie działalności, to ZUS złoży dokumenty wyrejestrowujące zarówno za Pana, jak i za członków Pana rodziny.

Na podstawie przekazanego z urzędu dzielnicy kopii zaświadczenia o wpisie informacji o zawieszeniu działalności oraz danych z wniosku EDG-1 ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczonej, tj. osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA). O wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ZUS informuje płatnika pismem.

Przykład pisma ZUS

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Okres zawieszenia działalności wynosi od 1 miesiąca (minimalny okres zawieszenia) do 24 miesięcy (maksymalny okres zawieszenia).

W okresie zwieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności oraz osiągać z niej bieżących przychodów.

• art. 7b-7ba, art. 7d ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 ze zm.),

• rozporządzenie z 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (DzU nr 50, poz. 399),

• art. 36a ust. 2-4, art. 43 ust. 5a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Andrzej Okułowicz

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach. Nowy pomysł UE

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach i znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych napędów.

  Pozytywnie zbuntowana

  Teorie zarządzania to modele bez gwarancji sukcesu. Dlaczego,? A to dlatego, że podejmując się działalności gospodarczej, nie zastanawiamy się w jakim stylu będziemy zarządzać. To my przedsiębiorcy tworzymy biznes i my kreujemy udane lub czasami mniej udane kryteria kierowania firmą. Szczególnie ważne to, jakimi szefami jest się w firmach, które nie są ogromnymi, globalnymi korporacjami, traktującymi anonimowo swoich pracowników, będących jedynie numerkami w Excelu. To tacy przedsiębiorcy jak ja, mają szansę bezpośredniego kontaktu z członkami naszej wielkiej, firmowej rodziny. I przede wszystkim budowania swojego niepowtarzalnego stylu zarządzania.

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. Nowy plan rozwoju marki

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. To efekt ogłoszenia trzyletniego średniookresowego planu na lata fiskalne 2023-2025 "Challenge 2025".

  Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć

  Do Urzędu Patentowego RP rokrocznie wpływa ponad 4 tys. wniosków o udzielenie patentu na wynalazek. Najwięcej, bo blisko połowa zgłoszeń pochodzi od podmiotów sektora gospodarki. Drugie wysokie miejsce zajmują wnioski o ochronę patentową składane przez szkoły wyższe i to one najczęściej, bo w 70 proc. przypadków, rozpatrywane są pozytywnie. Dla porównania, firmom patent udzielany jest średnio na co drugi zgłoszony wynalazek. Jak wskazują specjaliści od ochrony własności intelektualnej ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby zgłaszający korzystali z profesjonalnego wsparcia i odpowiednio opisywali swoje rozwiązania. Oto przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, gdzie polskie firmy mogą zasięgnąć doradztwa, aby właściwie chronić swoje nowatorskie projekty.

  Na jakie dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki możemy liczyć w 2023 r.?

  Dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę. Działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także zakładanie instalacji fotowoltaicznych, cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony pozwalają na znaczące zmniejszenie rachunków, a z drugiej gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz cieplne. W przypadku tego typu inwestycji, zarówno w przypadku nowego domu, jaki i modernizacji już istniejącego, można liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pomoc ta wydaje się niezbędna, gdyż zgodnie z wynikami Raportu Polskiego Alarmu Smogowego, aż 4 mln domów w naszym kraju wymaga poprawy efektywności energetycznej. 

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna?

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna? Dostosowanie typu opon do sezonu to kwestia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w naszym tekście.

  Niebezpieczny kierowca, czyli jaki? Oto opinia Polaków

  Niebezpieczny kierowca? Dziś przedstawimy opinie Polaków na ten temat i dane wynikające ze statystyk policyjnych.

  Toyota Prius 2023. Rezerwacje na nową hybrydę ruszyły

  Toyota Prius 2023 to nowa hybryda plug-in z Japonii. Właśnie wystartowały w Polsce rezerwacje na model. Na razie to jedynie rezerwacje online.

  Straty w branży chemicznej w 2022 r.

  Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus.

  Jak kontrolować finanse firmy, gdy gospodarka hamuje?

  Płynność finansowa świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie definiuje właściwe zarządzanie firmą. Pozwala między innymi uniknąć zatorów płatniczych oraz skupić się na rozwoju biznesu. Wyzwaniem dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, jest spowolnienie gospodarcze, które potwierdzają najnowsze dane GUS.

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy?

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy? Kierowcy często zastanawiają się nad tym czy elektryk ma akumulator rozruchowy 12V.

  Małe firmy walczą z inflacją, Polskim Ładem i skutkami wojny w Ukrainie

  Wojna w Ukrainie i inflacja miały znaczący wpływ na działalność mikro i małych przedsiębiorstw w 2022 roku. Z kolei przepisy Polskiego Ładu, które miały obniżyć podatki, zdaniem 80% właścicieli firm okazały się niesprawiedliwe – wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, zleconego przez inFakt agencji Smartscope.

  Toyota Proace Verso kamper. Oto nowa zabudowa Tanuki

  Toyota Proace Verso kamper zyskała nową wersję. Auto otrzymuje wyposażenie kempingowe skonfigurowane przez doświadczonych podróżników.

  Auta elektryczne we flocie. AstraZeneca kupiła 190 Volkswagenów

  Auta elektryczne we flocie? Tak, mogą się sprawdzić. AstraZeneca kupiła właśnie 190 e-Volkswagenów z rodziny ID. Choć raczej nie kupiła, a wynajęła.

  Jak wybrać nowe opony? Wybór sercem czy rozumem?

  Jak wybrać nowe opony? Właściwie dobrane opony skrócą drogę hamowania pojazdu nawet o kilkanaście metrów. Warto pamiętać też o zasadzie 3P.

  Jak wprowadzać regulacje chroniące prywatność danych każdego użytkownika? [KOMENTARZ]

  Innowacje i regulacje to dwa ważne czynniki, które mają znaczący wpływ na rozwój każdej branży, w tym bezpieczeństwa informacji. Pytanie o to, czy regulacje hamują, czy inspirują innowacje?  Aby rozstrzygnąć ten dylemat (i uczcić początek nowego sezonu F1), użyjmy przykładów sportów motorowych Formuły 1 i jej nowych przepisów jako analogii do zrozumienia relacji pomiędzy innowacjami i regulacjami w bezpieczeństwie informacji- analizuje Neil Tracker z firmy Netskope.

  Łapki na kierownicę. Nowa akcja policji. O co w niej chodzi?

  Łapki na kierownicę to akcja policji, która ma uświadomić jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu.

  Amarok 2023. Cena modelu startuje od 229 000 zł netto

  Amarok 2023. Cena nowego pick-up`a Volkswagena przestała być tajemnicą. Co więcej, zamówienia na model można już składać u dealerów marki.

  Warzywa coraz droższe! Cena cebuli wzrosła o ponad 55 proc.

  Ceny warzyw. Wzrosty cen warzyw coraz bardziej dają po kieszeniach Polakom. Przyczyną jest niekorzystny splot wielu okoliczności – od pogodowych i ekonomicznych po czysto polityczne. Rekordy bije np. cebula, której ceny rdr. poszły w górę o ponad 55%. Na dużym plusie jest też marchew ze wzrostem o przeszło 47% rdr. Ceny mogą spadać, ale dopiero latem. Jednak niczego nie można przewidzieć na 100%. Możliwe jest też, że pójdą jeszcze bardziej w górę. Jedno jest niemal pewne, że przed Wielkanocą warzywa raczej nie potanieją.

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną kolejnym punktem na mapie

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną zostanie włączony do sieci pomiarowej GITD. W Świnoujściu na odcinku drogi DK93 rusza budowa OPP.

  Prognoza MFW: wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. około 0%

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyniesie 0,3 proc. W roku 2024 wzrośnie do 2,4 proc., a w 2025 będzie to już 3,7 proc. Prognozy MFW zostały przedstawione na piątkowej konferencji prasowej.

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – ekologiczna rewolucja

  Budowa farm fotowoltaicznych, sztuczna inteligencja zarządzająca systemem ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej - realizacja celów biznesowych, może iść w parze z ochroną środowiska, co udowadnia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Spółka realizuje projekty ekologiczne dzieląc się dobrymi praktykami z przedsiębiorcami. 

  Coraz więcej sztucznej inteligencji w handlu

  Wartość wdrożeń sztucznej inteligencji na globalnym rynku detalicznym w 2023 roku ma wynieść 10,76 mld dolarów. To dopiero początek.

  Onboarding – wdrożenie do pracy zdalnie. Jak zwiększyć efektywność?

  Praca zdalna daje możliwości, które jeszcze kilka lat temu były nieosiągalne. Coraz więcej organizacji stawia na ten model, dając możliwość pracy z własnego domu czy nawet z drugiego końca świata. O ile samo działanie jest już w większości przypadków bezproblemowe, warto zwrócić uwagę na proces wdrożenia w świat nowej organizacji i nowych obowiązków. 

  Wymiana opon na letnie 2023. Kiedy, jak i za ile? Sprawdźmy

  Wymiana opon na letnie 2023, czyli dziś przygotujemy dla kierowców tabletkę wiedzy na ten temat. Kiedy zmienić opony, o czym pamiętać i ile to kosztuje w 2023 roku?