Kategorie

Najlepsze warunki do prowadzenia firmy stwarza województwo śląskie

Wioletta Kępka
inforCMS
Inwestycje produkcyjne najlepiej prowadzić na Śląsku, natomiast usługowe i z zakresu nowoczesnych technologii - w dużych miastach centralnej Polski.

Atrakcyjność inwestycyjna danego obszaru to suma korzyści, jakie przedsiębiorcy mogą osiągnąć, rozwijając tam działalność gospodarczą. Korzyści te określane są poprzez czynniki lokalizacji. O atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru decyduje zestaw czynników lokalizacji.

Najbardziej atrakcyjne są zatem obszary, które oferują optymalną kombinację czynników lokalizacji, pozwalających na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ułatwiających maksymalizację zysków i zmniejszających ryzyko niepowodzenia inwestycji.

Każdy rodzaj działalności - produkcyjna, usługowa, zaawansowana technologicznie - potrzebuje do rozwoju innych warunków.

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ogłosili 8 grudnia 2008 r. coroczny raport o atrakcyjności inwestycyjnej regionów i podregionów Polski. Badano w nim atrakcyjność inwestycyjną:

• podregionów - w aspekcie czynników lokalizacji dla trzech rodzajów działalności gospodarczej (przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie),

• województw - w aspekcie uniwersalnych czynników lokalizacji.

W raporcie wskazano dziewięć najważniejszych czynników atrakcyjności inwestycyjnej.

Od dostępności transportowej zależą możliwości i koszty sprowadzania surowców do produkcji (sprzedaży) oraz dostarczania produktów do odbiorców. Wpływa ona także na warunki transportu pasażerskiego, a więc możliwość bezpośredniego spotkania z dostawcami, współpracownikami, klientami, doradcami. Ocena dostępności transportowej wymaga przyjęcia punktów odniesienia, względem których jest ona określana. Na potrzeby oceny polskich regionów i podregionów są to m.in.:

• położenie względem granicy zachodniej (główny kierunek eksportu i importu),

• położenie względem Warszawy (stolicy),

• położenie podregionów względem ośrodków regionalnych,

• położenie względem międzynarodowych portów lotniczych (podregiony) z uwzględnieniem ich rangi (województwa),

• położenie względem dużych portów morskich.

Bardzo ważnym czynnikiem inwestycyjnym są zasoby pracy decydujące o:

• odpowiedniej liczbę pracowników,

• możliwości zatrudnienia pracowników o pożądanych umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu,

• możliwości zatrudnienia pracowników spełniających oczekiwania pracodawców w zakresie cech osobistych (sumienność, odpowiedzialność, uczciwość, inicjatywa).

Oceniając zasoby i koszty pracy, bierze się pod uwagę m.in. liczbę pracujących i bezrobotnych, wysokość wynagrodzeń, nieobsadzone miejsca pracy, liczbę i jakość absolwentów szkół.

W przypadku działalności produkcyjnej poszukiwani są przede wszystkim absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, natomiast działalność usługowa i zaawansowana technologicznie potrzebuje osób ze średnim lub wyższym wykształceniem.

O możliwości sprzedaży towarów i usług na rynku regionalnym decyduje chłonność rynku. Im jest ona większa, tym szybciej zwrócą się przedsiębiorcy koszty inwestycji. Chłonność rynku mierzy się poprzez:

• wielkość rynku zbytu,

• zamożność gospodarstw domowych,

• wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw,

• wydatki inwestycyjne instytucji publicznych i społecznych.

Chłonność rynku ma najważniejsze znaczenie dla usług.

Infrastruktura gospodarcza wpływa na poziom sprawności procesu przygotowania i realizacji inwestycji oraz jej dalszego funkcjonowania. Na infrastrukturę gospodarczą składają się następujące elementy:

• gęstość instytucji otoczenia biznesu,

• obecność ośrodków naukowo-badawczych,

• liczba imprez targowo-wystawienniczych,

• funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (dalej: SSE).

Reklama

Dla różnych rodzajów działalności gospodarczej mają znaczenie inne elementy. W przypadku działalności produkcyjnej najważniejsze są dobrze przygotowane, wolne tereny inwestycyjne w SSE. Działalność zaawansowana technologicznie lokalizowana jest najczęściej w regionach, w których funkcjonują ośrodki naukowo-badawcze.

W pośredni, ale istotny sposób wpływa na atrakcyjność inwestycyjną infrastruktura społeczna. Składa się ona m.in. z instytucji kultury, zaplecza hotelowego, konferencyjnego i gastronomicznego. Zadaniem infrastruktury społecznej jest kształtowanie korzystnych warunków życia, przyciągających imigrantów (a tym samym umacnianie wielkości i jakości zasobów pracy), tworzenie klimatu otwartości w wymianie poglądów, sprzyjającego kreatywności i innowacjom, oraz ułatwienie organizacji szkoleń, konferencji, spotkań z klientami.

Infrastruktura społeczna ma duże znaczenie dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie. Zwłaszcza powodzenie ostatniej zależy od dostępności wysokiej jakości kapitału ludzkiego i klimatu społecznego sprzyjającego innowacjom.

Kolejnym czynnikiem lokalizacji jest poziom rozwoju i struktury gospodarki. Zależy od niego m.in. możliwość rozwijania kooperacji z innymi firmami z danego obszaru.

Na poziom rozwoju i strukturę gospodarki składają się następujące elementy:

• wydajność pracy,

• udział działalności pozarolniczych w strukturze gospodarki,

• obecność spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Reklama

Na atrakcyjność inwestycyjną wpływ ma również stan środowiska naturalnego. Z jednej strony istnienie obszarów objętych prawną ochroną znacznie ogranicza możliwości lokalizacji inwestycji. Jednocześnie duże zanieczyszczenie środowiska wiąże się z większymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi m.in. z utylizacji zanieczyszczeń, ze zwolnień chorobowych pracowników, a w najgorszym przypadku - z przyspieszonego zużycia maszyn i urządzeń.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej zależą także od poziomu bezpieczeństwa powszechnego. Duża przestępczość wymaga dodatkowej ochrony majątku i pracowników. Negatywnie wpływa również na jakość życia, a co za tym idzie - zmniejsza zasoby pracy.

Brak bezpieczeństwa świadczy również o małym kapitale społecznym.

Ostatnim czynnikiem lokalizacji jest aktywność władz publicznych wobec inwestorów, a przede wszystkim zaangażowanie w promocję i tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego.

O stosunku administracji do inwestorów może świadczyć m.in.:

• liczba i jakość ofert inwestycyjnych,

• prowadzenie aktywnej działalności promocyjno-informacyjnej wobec potencjalnych inwestorów,

• udział i pozycja w rankingach oraz konkursach dotyczących szeroko pojętej atrakcyjności inwestycyjnej (w raporcie IBnGR brano pod uwagę konkurs „Gmina Fair Play”).

Najatrakcyjniejsze regiony

Eksperci IBnGR ocenili poszczególne regiony pod kątem wszystkich dziewięciu czynników atrakcyjności inwestycyjnej.

Najwyższą dostępnością transportową mogą się pochwalić województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i zachodniopomorskie. Ich wspólną cechą jest dobra dostępność do granicy zachodniej. Natomiast najniższą cztery województwa Polski Wschodniej: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Regiony te leżą daleko od największych rynków eksportowych, poza tym brakuje im również międzynarodowych portów lotniczych oraz zaplecza logistycznego.

Największymi zasobami, a jednocześnie atrakcyjnymi kosztami pracy cechują się województwa: wielkopolskie, łódzkie, małopolskie i śląskie. Najgorsze wyniki osiągnęły tu województwa: mazowieckie, lubelskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Niska pozycja mazowieckiego wynika przede wszystkim z najwyższych w Polsce wynagrodzeń.

Jednocześnie Mazowsze ma największą chłonność rynku. Zaraz za nim ulokowały się Śląsk i Pomorze. Wszystkie trzy regiony cechują się ponadprzeciętnym zaludnieniem i dużą siłą nabywczą gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Natomiast najmniejszy rynek wewnętrzny mają województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Są to regiony słabo zaludnione i najbiedniejsze.

Śląskie, dolnośląskie i mazowieckie mają najlepiej rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą, a zwłaszcza dobrze rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy. Niski poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej jest w województwach: kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podlaskim. W regionach tych słabo rozwinięty jest sektor finansów, ubezpieczeń, doradztwa i obsługi nieruchomości (otoczenie biznesu) oraz infrastruktura badawczo-rozwojowa. Świętokrzyskie może się jednak pochwalić dobrze rozwiniętą działalnością targowo-wystawienniczą.

Najbardziej rozwinięta infrastruktura społeczna występuje na Śląsku i w Małopolsce. Wyróżniają się one dobrze rozbudowaną ofertą kulturalną i turystyczną. Na przeciwległym biegunie jest województwo lubelskie - region o skromnej ofercie kulturalnej i bardzo słabej ofercie turystycznej.

Województwa Polski Wschodniej wygrywają ranking poziomu bezpieczeństwa publicznego. Mała przestępczość występuje w podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Najmniej bezpieczne są województwa: pomorskie, dolnośląskie i śląskie.

O inwestorów najaktywniej zabiegają Wielkopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze. To w tych regionach jest najwięcej, najlepiej przygotowanych ofert inwestycyjnych. Najgorzej pod tym względem wypadają: lubelskie, świętokrzyskie i podlaskie.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki atrakcyjności inwestycyjnej, najlepiej prowadzić firmę na Śląsku. Niewiele gorsze warunki oferują: Mazowsze, Dolny Śląsk i Wielkopolska.

Natomiast najmniej atrakcyjne dla inwestycji są województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.

Atrakcyjność podregionów

Analizując atrakcyjność inwestycyjną podregionów, eksperci IBnGR odnieśli ją do trzech rodzajów działalności gospodarczej:

• produkcyjnej,

• usługowej,

• zaawansowanej technologicznie.

Na działalność produkcyjną najważniejszy wpływ mają czynniki decydujące o kosztach produkcji, a więc wielkość zasobów i koszty pracy, dostępność transportowa, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej.

Nie dziwi więc, że najbardziej atrakcyjne podregiony Polski są położone przede wszystkim na południu kraju. Wyróżniają się one długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie - dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistycznym rynkiem pracy oraz względnie dobrą, dzięki autostradzie A-4, dostępnością transportową. Ranking zamyka 10 podregionów bardzo słabo uprzemysłowionych.

Najatrakcyjniejsze podregiony dla działalności produkcyjnej to:

1) katowicki,

2) rybnicki,

3) łódzki,

4) poznański,

5) tarnobrzeski,

6) bielski,

7) bydgosko-toruński,

8) oświęcimski,

9) wałbrzyski,

10) rzeszowski,

11) wrocławski.

O atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla działalności usługowej decyduje osiem czynników:

• wielkość i jakość zasobów pracy,

• chłonność rynku,

• koszty pracy,

• dostępność transportowa,

• poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej,

• poziom rozwoju gospodarki,

• poziom bezpieczeństwa powszechnego,

• stopień ochrony środowiska przyrodniczego.

Dlatego zdecydowanie wygrywają tu największe metropolie, które dysponują chłonnymi rynkami zbytu, bardzo dobrą dostępnością transportową, dużymi zasobami wysoko wykwalifikowanych pracowników i dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą.

Regiony bez dużych miast wypadają tu najsłabiej.

Najatrakcyjniejsze podregiony dla działalności usługowej to:

1) łódzki,

2) warszawski,

3) katowicki,

4) krakowski,

5) poznański,

6) wrocławski,

7) bydgosko-toruński,

8) trójmiejski,

9) rzeszowski,

10) bielski,

11) wałbrzyski.

Największe znaczenie dla działalności zaawansowanej technologicznie ma osiem czynników:

• dostępność transportowa,

• chłonność rynku,

• jakość zasobów pracy,

• infrastruktura gospodarcza,

• poziom rozwoju gospodarczego,

• jakość środowiska przyrodniczego,

• infrastruktura społeczna,

• stan bezpieczeństwa powszechnego.

Tu także najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej cechują się podregiony o charakterze metropolitalnym. „W największych miastach skoncentrowana jest bowiem przeważająca część infrastruktury oraz kadry badawczo-rozwojowej. Ośrodki te kształcą jednocześnie specjalistów zasilających lokalny rynek pracy. Duże miasta dzięki rozbudowanej infrastrukturze czasu wolnego oferują dobre warunki życia i co ważne, tworzą atmosferę sprzyjającą kreatywności” - twierdzą autorzy raportu o atrakcyjności inwestycyjnej regionów i podregionów Polski w 2008 r.

Natomiast niska atrakcyjność dla tego typu działalności występuje w podregionach bez największych miast. „W polskich realiach zdecydowana większość miast średnich i część dużych (ale nie największych), nie jest w stanie stworzyć warunków przyciągających inwestorów z omawianej branży” - uważają eksperci IBnGR. - „Wynika to nie tylko z deficytów czynników produkcji, ale także z niekorzystnych uwarunkowań w zakresie infrastruktury społecznej i gospodarczej. W szczególności dotyczy to miast położonych w obszarach słabo zurbanizowanych. Wyjątkami mogą być ośrodki, w których zlokalizowana jest wysoko wyspecjalizowana produkcja o dużej skali oraz oferowane są dodatkowe korzyści np. w postaci ulg z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych”.

Najatrakcyjniejsze podregiony dla działalności zaawansowanej technologicznie to:

1) warszawski,

2) łódzki,

3) krakowski,

4) poznański,

5) wrocławski,

6) trójmiejski,

7) katowicki,

8) bydgosko-toruński,

9) szczeciński,

10) bielski,

11) legnicko-głogowski.

Pełny raport o atrakcyjności inwestycyjnej regionów i podregionów Polski w 2008 r. dostępny jest na stronie www.ibngr.edu.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.