| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Wiadomości > Czarna Lista Barier Podatkowych 2012 wg PKPP Lewiatan

Czarna Lista Barier Podatkowych 2012 wg PKPP Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan co roku przygotowuje Czarną Listę Barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Poczesne miejsce na tej liście zajmują oczywiście bariery podatkowe. Jakie kwestie podatkowe przeszkadzają przedsiębiorcom w 2012 roku najbardziej?

Zdaniem PKPP Lewiatan rok 2011 mimo, że nie obfitował w wielkie nowelizacje przepisów podatkowych, przyniósł po­datnikom kilka korzystnych zmian. Najbardziej pozytywną wniosła, tzw. ustawa deregulacyjna, wprowadzając nową instytucję leasingu konsumenckiego do ustaw o podatkach dochodowych.

Przedsiębiorcy doceniają również wysiłki Ministerstwa Finansów służące rozpowszechnieniu możliwości zała­twiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet i składania e-deklaracji.

W 2011 roku udało się wprowadzić regulacje podatkowe, które umożliwiają zawieranie umów leasingu z konsumentami oraz wydłużyć termin składania deklaracji do 31 stycznia przez podatników posiadających nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

W opinii PKPP Lewiatan podatnicy w dalszym ciągu napotykają jednak liczne problemy przy stosowaniu przepisów podatkowych. Najwięcej kłopotów stwarza podatek VAT.

Wiele wątpliwości budzą nadal przepisy o podatku od nieruchomości i definicja budowli.

Najważniejsze bariery, o których zniesienie walczą przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan to likwidacja zapisu sprzecznego z orzecznic­twem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących, a także przygotowanie i uchwalenie nowych ustaw o podatkach dochodowych w podziale na: ustawę o podatku dochodowym od przedsiębiorców, o podatku od dochodów oso­bistych.

W ustawach tych należy zastosować nową technikę opisu konstrukcji podatku, grupującą określone przepisy powiązane podmiotowo lub przedmiotowo w jednej pozycji redakcyjnej. Chodzi także o zastąpienie obecnego art. 12 ustawy o CIT lub uzupełnienie go o zapis ustalający, iż wynik ra­chunkowy wyliczony w oparciu o standard rachunkowy potwierdzony w sprawozdaniu finansowym jest również wynikiem podatkowym (z ewentualnymi korektami).

Ważne jest również pozostawie­nie jednej administracji podatkowej uprawnionej do orzekania i kontroli w zakresie podatków. Od dawna zabiegamy również o wprowadzenie definicji budowli w ustawie bez odesłania do przepisów prawa budowlanego.

Czarna Lista Barier Podatkowych 2012

W ustawie o VAT

Definicja prezentów o małej wartości zawarta w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Obecnie podatnicy zobowiązani są prowadzić uciążliwą dla nich ewidencję osób obdarowanych, jeśli jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia prezentu przekracza 10 zł. Rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie odwołania do wartości jednorazowej transakcji. Umożliwiłoby to ograniczenie zbędnej biurokracji i wyeliminowanie fikcyjnej ewidencji.

Zbyt wiele momentów powstania obowiązku podatkowego VAT. Wiąże się to z koniecznością angażowania dodatkowych osób do sprawdzenia poprawności określenia powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ustawy o VAT). Skutkiem są również masowe błędy popełniane u podatników w sektorze MŚP. PKPP Lewiatan rekomenduje wprowadzenie opcjonalnej możliwości stosowania jednej ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT po zawiadomieniu organu podatkowego.

 Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia podstawy opodatkowania (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT). Orzecznictwo ETS dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (sprawa C-317/94 Elida Gibas). Należałoby zatem zlikwidować zapis, który jest z tym orzecznictwem sprzeczny.

Zwolnienie od podatku dla producentów towarów spożywczych powoduje nieuzasadnione faworyzowanie producentów w stosunku do handlowców (art. 43 ust. 1 pkt.16 ustawy o VAT). Ograniczenie podmiotowe zwolnienia powinno zostać wyeliminowane.

Przepis art. 87 ust.6  w związku z ust.2, 2a, 4a-4f ustawy o VAT uniemożliwia przyspieszenie zwrotu części kwoty podatku VAT poprzez złożenie zabezpieczenie na części kwoty objętej wnioskiem o zwrot. Należałoby umożliwić przyspieszenie zwrotu VAT tylko w części poprzez zastosowanie zabezpieczenia, a pozostałej części wg terminów ogólnych.

 Brak możliwości odliczenia VAT w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z opodatkowania (art. 88 ust. 3a pkt. 2 ustawy o VAT ). PKPP Lewiatan zaleca powrót do brzmienia przepisu, gdzie brak możliwości odliczenia VAT w takiej sytuacji wymagał jeszcze, by kwota wskazana w fakturze nie została uregulowana (DZ.U.05.90.756). Zaznacza jednak, że taka propozycja może zostać uznana za sprzeczną z dyrektywą 2006/112/WE. Polski rząd powinien zainicjować dokonanie odpowiednich zmian w dyrektywie w tym zakresie. Rozwiązaniem byłyby również zmiany w Ordynacji podatkowej, które wyłączyłyby sankcje podatkowe i karno-skarbowe za nieprawidłowe odliczenia (w przypadku, gdy VAT należny został uregulowany).

 Zasada nakładająca obowiązek zapłaty zaliczek w 2 pierwszych miesiącach kwartału (art. 99 ust. 3-7 ustawy o VAT) stawia pod znakiem zapytania sens regulacji umożliwiających kwartalne rozliczenie podatnikom innym niż mali podatnicy. Należałoby umożliwić składanie deklaracji kwartalnych bez konieczności wpłacania zaliczek comiesięcznych, o których mowa w art. 103.

Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zwrotu podatku VAT podróżnym, (art.127 ustawy o VAT) nakładają na te podmioty obowiązki znacznie wykraczające poza nakładane na innych uczestników obrotu gospodarczego. Rozwiązaniem byłaby likwidacja warunków blokujących dostęp do działalności z zakresu zwrotu podatku podróżnym, m.in. obowiązku wielokrotnego uzyskiwania zaświadczenia ministra finansów, wprowadzenie możliwości zwrotu podatku podróżnym w dowolnej walucie.

Brak regulacji dotyczących grup podatkowych (brak odpowiednich przepisów w ustawie o VAT. Podstawę prawną stanowi art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE.) Lewiatan uznał potrzebę wprowadzenia konsolidacji wyodrębnionych prawnie podmiotów mających siedzibę na terytorium jednego państwa (tj. traktowanie ich jako jednego podatnika) pozostających w związkach o charakterze ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym (grupy podatkowe).

Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów. Po wydaniu rozporządzenia MF z 28.11.2008 r. likwidującego zwolnienie z VAT aportów ustawa do dnia dzisiejszego nie została w sposób właściwy przygotowana. W efekcie cały czas mamy do czynienia ze zjawiskiem odchodzenia od pokrywania kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym ze względu na ryzyko podatkowe właściwego ujęcia podatkowego transakcji wniesienia aportu. PKPP Lewiatan dostrzega konieczność wprowadzenia przepisów (lub wydanie interpretacji ogólnej) precyzyjnie określających, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu  - jak należy ustalać podstawę opodatkowania. W jaki sposób następuje finansowanie VAT oraz czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wniesieniu aportu. Rekomendacją do tego według Lewiatana byłoby wprowadzenie przepisów precyzujących, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu- jak należy ustalać VAT oraz czy spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy wniesieniu aportu.

Nieprecyzyjna konstrukcja zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Należałoby uporządkować zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez ich uproszczenie i tym samym uczynić je bardziej czytelnymi i zrozumiałymi, unikać zbyt częstego powoływania się na inne paragrafy rozporządzenia.

Nieprecyzyjna konstrukcja pierwszego zasiedlenia,( Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) powodująca brak opodatkowania obrotu spekulacyjnego nowymi nierucho­mościami. PKPP Lewiatan uważa, że słuszne byłoby Uporządkowanie zwolnień i zmiana przepisów dotyczących pierw­szego zasiedlenia w celu opodatkowania dostawy nowych (nieuży­wanych) nieruchomości które zostały zasiedlone tylko w sensie prawnym oraz zwolnienia nieruchomości faktycznie używanych, które nie były przedmiotem zasiedlenia w sensie prawnym (w rozu­mieniu Ustawy o VAT). Obecna sytuacja wskazuje, iż spekulacyjna sprzedaż nieużywanej nieruchomości po dwóch latach od jej naby­cia korzysta ze zwolnienia (wzrost ceny nie jest opodatkowany), zaś nieruchomość wybudowana na własną rzecz i faktycznie używana przez np. 10 lat nadal podlega obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT.

Nieprecyzyjne przepisy w zakresie powrotu do zwolnienia pod­miotowego (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Według Lewiatana Należy dookreślić, czy powrót do zwolnienia podmiotowego (art. 113) jest możliwy tylko od początku roku kalendarzowego, czy rów­nież w trakcie. Przepisy nie ograniczają tego tylko do nowego roku, jednak organy odmawiają takiego prawa podatnikom.

Serwis VAT

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »