Kategorie

Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy

Anna Wiśniewska
inforCMS
Każde wsparcie przedsiębiorcy ze strony instytucji publicznych może mieć charakter pomocy publicznej, a przekroczenie dozwolonych limitów grozi zwrotem uzyskanych korzyści razem z odsetkami.

Problem istnienia, lub nie, pomocy publicznej jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Nie można bowiem z góry określić, kiedy dochodzi do jej udzielenia. Dlatego każdy przypadek wsparcia przedsiębiorcy ze strony instytucji publicznych powinien być zbadany pod kątem tego, czy mamy do czynienia z pomocą publiczną, czy też nie.

Z pomocą publiczną mamy do czynienia na pewno wtedy, gdy są spełnione wszystkie poniższe warunki:

• transfer ze środków publicznych skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

• transfer jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,

• w efekcie transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,

• transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Reklama

Transfer musi być przekazywany przedsiębiorcy przez władze publiczne, m.in. urzędy i izby skarbowe, ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, samorządy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz instytucje komercyjne, które na zlecenie władz państwowych przekazują firmom transfery publiczne (np. Bank Gospodarstwa Krajowego).

Pomocą publiczną mogą być nie tylko ulgi i bezzwrotne dotacje (również unijne), ale także preferencyjne kredyty i pożyczki, preferencyjne warunki sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego, gwarancje i poręczenia, a nawet pomoc doradcza czy szkoleniowa.

Pomocy publicznej nie stanowi natomiast transfer majątku czy środków finansowych na warunkach określonych w otwartym przetargu publicznym.

Pomoc publiczna może być dopuszczalna bądź niedopuszczalna. Dopuszczalna pomoc publiczna to:

1) pomoc wymieniona w Traktacie Wspólnotowym (a więc pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, pomoc przyznawana gospodarce byłej NRD),

2) pomoc, która według Traktatu Wspólnotowego może być uznana za dopuszczalną (będzie to m.in. pomoc na rozwój regionów najsłabiej rozwiniętych, pomoc na ważne ogólnoeuropejskie projekty, pomoc na wspieranie kultury),

3) pomoc, którą Rada Europy na wniosek Komisji Europejskiej uzna za dopuszczalną.

W ostatnim przypadku uznanie pomocy za dopuszczalną może nastąpić na dwa sposoby.

Reklama

Po pierwsze, KE ocenia propozycję programu pomocowego przedstawionego przez kraj członkowski oraz to, czy jest on dopuszczalny. Jest to tzw. notyfikacja Komisji Europejskiej. Programem pomocowym może być pomoc indywidualna dla konkretnego przedsiębiorcy i na określony cel albo program pomocowy określający zasady i będący podstawą wsparcia grupy przedsiębiorstw określonego rodzaju (np. małe i średnie firmy, firmy innowacyjne).

Po drugie, może też wydać własne rozporządzenie określające dopuszczalne formy pomocy publicznej. Są to tzw. wyłączenia grupowe, które nie podlegają już notyfikacji. Obecnie na tej podstawie z obowiązku notyfikacji zwolnione są następujące kategorie wsparcia:

• pomoc regionalna,

• pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw,

• pomoc na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety,

• pomoc na ochronę środowiska,

• pomoc na usługi doradcze dla MSP i udział MSP w targach,

• pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka,

• pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,

• pomoc szkoleniowa,

• pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.

Projekty programów pomocowych przewidujących przyznanie wsparcia w ramach wyłączeń grupowych wymagają opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdza, czy są one zgodne z zasadami wspólnego rynku.

Rodzaje dopuszczalnej pomocy publicznej

Istnieją trzy główne rodzaje pomocy publicznej.

Pomoc regionalna może być przeznaczona wyłącznie dla regionów, których PKB jest mniejszy od 75% średniej PKB Unii Europejskiej. W związku z tym kwalifikuje się do niej cały obszar Polski. Ten rodzaj pomocy jest dostępny dla wszystkich sektorów gospodarki, z wyjątkiem:

• rolnictwa,

• rybołówstwa,

• górnictwa,

• transportu,

• przemysłu samochodowego,

• przemysłu stoczniowego,

• przemysłu stalowego,

• przemysłu włókien syntetycznych.

Pomoc horyzontalna jest nastawiona na realizację określonych celów, np. pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój małych i średnich firm, zatrudnienie, rozwój innowacji, ochronę środowiska.

Pomoc sektorowa jest natomiast przeznaczona dla sektorów wrażliwych poszczególnych gospodarek krajów członkowskich oraz pojedynczych firm z sektorów: budownictwo okrętowe, żegluga morska, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, przemysł włókien sztucznych, przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i rybołówstwo.

Jeżeli wsparcie dla przedsiębiorców należy do jednej z tych kategorii i nie przekracza 200 000 euro, nie wymaga notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

Rodzaje środków pomocowych

Pomoc publiczna może być udzielona w trzech formach. Po pierwsze, w formie programu pomocowego, na podstawie którego dokonuje się wypłat dotacji beneficjentom. Program pomocowy musi mieć formę aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, uchwały rady gminy, powiatu czy sejmiku województwa), który zawiera zasady, warunki i formy oraz określa przeznaczenie wsparcia. Większość programów pomocowych wymaga notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej, a lista obecnie obowiązujących znajduje się na stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Kolejną formą pomocy publicznej jest pomoc indywidualna, przyznawana konkretnemu przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorców na podstawie indywidualnego programu pomocowego (musi mieć charakter aktu prawnego). Taka pomoc też wymaga zgody ze strony KE.

Ostatnią formą wsparcia jest pomocde minimis, której wartość przyznana temu samemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech lat kalendarzowych (100 000 euro w sektorze transportu). Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy. Pomoc de minimis, zgodnie z zasadą „prawo nie troszczy się o drobiazgi”, nie wymaga notyfikacji ze strony KE.

Najbardziej powszechne rodzaje wsparcia, jakie przedsiębiorcy uzyskują od władzy publicznej, a więc ulgi i dotacje, również te pochodzące z programów unijnych, mogą mieć charakter każdej z wymienionych form pomocy publicznej.

Limity pomocy publicznej

Przedsiębiorca może korzystać z wielu instrumentów wsparcia i rodzajów pomocy publicznej, ale całkowita wartość pomocy publicznej ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć dopuszczalnych limitów.

Jak więc określić, czy poziom dopuszczalnej pomocy publicznej nie został przekroczony? Najłatwiej ustalić to dla pomocy de minimis, bo w tym wypadku należy pamiętać, że w ciągu trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 000 euro.

W przypadku programów pomocowych i pomocy indywidualnej dopuszczalny limit zależy od regionu, w którym działa firma. Określa go wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla danego regionu (liczonej jako procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Maksymalny poziom pomocy publicznej może wynieść:

• 50% w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim,

• 40% w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, a do 31 grudnia 2010 r. również na obszarze województwa mazowieckiego, ale z wyłączeniem Warszawy,

• 30% na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. również na terenie województwa mazowieckiego.

Dla mikro- i małych firm dopuszczalność pomocy publicznej jest wyższa o 20% w stosunku do wymienionych poziomów, a dla średnich przedsiębiorstw - o 10%.

Wyjątkiem są projekty promocyjne (intensywność pomocy może wynieść nawet 100% wydatków kwalifikowanych), doradcze (50%) oraz szkoleniowe (od 45 do 55%).

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który ma otrzymać pomoc publiczną (w jakiejkolwiek formie), musi poinformować instytucję przyznającą wsparcie, czy już z takiej pomocy korzystał. Informacja musi dotyczyć trzech lat wstecz od dnia złożenia wniosku i obejmować:

• wartość dotychczas przyznanej pomocy,

• formy pomocy,

• przeznaczenie otrzymanej pomocy.

Na żądanie instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorca musi również udostępnić wszelkie dane umożliwiające przeprowadzenie oceny skuteczności i efektywności przyznanej wcześniej pomocy. Natomiast w trakcie wykorzystywania pomocy publicznej przedsiębiorca obowiązkowo musi składać okresowe sprawozdania z przeznaczenia pomocy.

Niedopuszczalna pomoc publiczna

Obowiązek kontrolowania otrzymanej pomocy publicznej wynika z zagrożeń, jakie niesie ze sobą przekroczenie dopuszczalnych limitów. Przedsiębiorca, który otrzyma pomoc publiczną wyższą niż dozwolona, musi zwrócić nadwyżkę razem z karnymi odsetkami, co może być bardzo niebezpieczne. Zanim bowiem przedsiębiorca zostanie zmuszony do zwrotu niedozwolonej pomocy, może minąć dużo czasu, w którym odsetki osiągną gigantyczną kwotę.

Art. 87 ust. 1 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich

Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Anna Wiśniewska

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.