Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Shutterstock
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Uprawy'

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem można objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.

Dodatkowo:
• w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 1 grudnia;
• w przypadku szkód spowodowanych suszą Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 21 marca;
• w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 15 kwietnia;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie okresu karencji;
• w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko pożaru odpowiedzialność Towarzystwa z tego tytułu rozpoczyna się po upływie okresu karencji w zakresie rozszerzonym o ryzyko pożaru;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia.

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem kończy się:
• z chwilą zebrania plonów;
• z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż wchodzące w zakres ubezpieczenia;
• z dniem 30 kwietnia - w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
• z dniem 30 czerwca - w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
• z dniem 30 września - w przypadku szkód spowodowanych przez suszę;
• z dniem 31 sierpnia dla owoców wiśni, czereśni i moreli;
• z dniem 31 sierpnia dla rzepaku i rzepiku;
• z dniem 15 września dla zbóż;
• z dniem 30 września dla chmielu i tytoniu;
• z dniem 31 października dla ziemniaków, cebuli, roślin strączkowych, owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, czereśni, moreli i jabłoni;
• z dniem 15 listopada dla kukurydzy;
• z dniem 30 listopada dla owoców jabłoni, buraków cukrowych, warzyw gruntowych z wyłączeniem cebuli.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
- choroby (nawet jeżeli wystąpienie zdarzenia przyczyniło się do rozprzestrzenienia chorób), oraz za szkody wyrządzone przez szkodniki, gryzonie lub zwierzynę łowną;
- zalania terenu, które nastąpiło z winy Ubezpieczającego wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń;
- nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub wadliwie wykonanych zabiegów agrotechnicznych.

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” od 21.09.2020 r.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Zwierzęta"

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń.

Dodatkowo zwierzęta (z wyłączeniem drobiu) można ubezpieczyć w zakresie ryzyka:

 • pożaru
 • porażenia prądem elektrycznym

Są to ryzyka dobrowolne i w całości opłacane przez Ubezpieczającego.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Sumę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich ustala producent rolny w  uzgodnieniu z Towarzystwem odrębnie dla każdego zwierzęcia gospodarskiego, przyjmując wartość zwierzęcia w danej grupie wiekowej i danego gatunku ustaloną, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, na podstawie:
• dokumentacji hodowlanej; lub
• wartości księgowej; lub
• indywidualnej wyceny Ubezpieczającego, nie wyższej jednak niż przeciętna cena rynkowa zwierząt danego gatunku obowiązującą na terenie powiatu, w  którym położone jest gospodarstwo rolne Ubezpieczającego.

Sumy ubezpieczenia nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje: szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa; kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego związanych z:
• badaniem i  leczeniem zwierząt oraz sekcją zwłok zwierzęcia i badaniem poubojowym mięsa,
• wystawianiem zaświadczeń i opinii przez lekarza weterynarii,
• kosztami transportu zwierząt, które padły lub zostały przeznaczone na ubój z konieczności.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek chorób;
- powstałe w czasie transportu zwierząt;
- w  drobiu w  zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym;
- powstałe wskutek porażenia zwierząt prądem elektrycznym, jeżeli nie przedstawiono aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej;

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” od 16.03.2020

Jak zgłosić szkodę?

Zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie: 48 370 48 48 lub 801 00 22 88
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • faxem: 48 370 043 02
 • pisemnie na adres: Pocztowe Usługi Finansowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników i ubezpieczenie budynków gospodarskich

Ponadto Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje także ubezpieczenie "Bezpieczny Rolnik", które zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Bank Pocztowy

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Tylko teraz
109,65 zł
129,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  28 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły?
  Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły? Pierwsze dziewięć miesięcy pandemii przyniosło znaczący spadek czynszów za wynajem mieszkań. Jego realna skala była większa ze względu na inflację. Nowsze dane pokazują jednak, że podwyżki czynszów są coraz bardziej widoczne. To między innymi skutek inflacji i zwiększonego popytu. Na rynku pojawiło się wiele nowszych mieszkań pod wynajem, których właściciele długoterminowo będą sobie chcieli skompensować wyższą cenę zakupu lokum. Co nas czeka w najbliższym czasie na polskim rynku najmu mieszkań?
  Jak włączyć światła przeciwmgielne przednie?
  Jak włączyć światła przeciwmgielne przednie? To nie jest trudne zadanie. Są trzy metody na włączenie tego typu świateł.
  Sprzedaż mieszkań w trzech kwartałach 2021 r. większa niż w całym 2020 roku
  Sprzedaż mieszkań w 2021 roku. Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2021 r. przekroczyła wynik z całego 2020 roku - wynika z raportu "Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2021". Dostępna oferta nowych mieszkań w sześciu największych miastach spadła o 26 proc. rdr.
  Operatorzy logistyczni największymi beneficjentami skutków pandemii koronawirusa
  Sektor logistyczny jest jednym z największych beneficjentów rzeczywistości powstałej na skutek pandemii koronawirusa. Od wiosny 2020 roku w znacznym stopniu zmieniły się struktury zakupowe Polaków, zarówno w relacjach B2B, B2C, jak i C2C. Największym wygranym jest e-commerce.
  Światła przeciwmgielne tylne: jak włączyć je w czasie jazdy?
  Światła przeciwmgielne tylne: jak włączyć je w czasie jazdy? Producenci stosują kilka systemów. Warto poznać każdy z nich.
  Jak włączyć światła drogowe?
  Jak włączyć światła drogowe? To w zasadzie niezwykle proste. Część aut jest jednak wyposażonych w system automatycznego uruchamiania długich.
  Firma dostarczająca energię prosi klientów, by zrezygnowali z jej usług, bo zbankrutuje
  Firma dostarczająca energię Enstroga prosi klientów, którzy ostatnio nie zgodzili się na podwyżkę stawek, aby dobrowolnie zrezygnowali z jej usług. Jeśli pozostaną klientami i nadal będą płacić niższe stawki za prąd i gaz, firma obawia się bankructwa.
  Kredyty we frankach a wykonanie wyroków przez banki
  Kredytobiorcy frankowi nie zawsze mogą liczyć na to, że po prawomocnej wygranej z bankiem szybko uda się im wykreślić hipotekę czy zlikwidować wpis w BIK. Banki analizują wyroki i nie zawsze realizują je zgodnie z uzasadnieniem, trzymając się sentencji. Często składane są skargi kasacyjne - wynika z danych prawników kredytobiorców CHF. Banki informują, że respektują prawomocne orzeczenia sądowe.
  Kawa z laboratorium
  Fińscy naukowcy, stosując te same metody produkcji, które wykorzystywane są w laboratoryjnej hodowli komórek mięsa, opracowali nową technikę uprawy kawy w bioreaktorze – poinformowała w środę agencja AFP.
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut
  Kapitałem zakładowym spółki jest wkład (majątek) wnoszony przez wspólników do przyszłej spółki. Poprzez wniesienie wkładu do spółki, wspólnicy nabywają określoną ilość udziałów o równej lub nierównej wartości nominalnej. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje wkładów: pieniężny i niepieniężny.
  Cupra Born: cena w Polsce to... Tanio nie jest.
  Cupra Born: cena hiszpańskiego elektryka w Polsce to teoretycznie minimum 147 800 zł. Teoretycznie, bo najpierw nad Wisłą pojawią się modele droższe.
  Trudno o miejsce na cmentarzu i rosną ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz?
  Miejsce na cmentarzu, ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz? Przed nami Święto Zmarłych, jedno z najważniejszych świąt w roku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że obowiązujące prawo pogrzebowe, od 1959 roku nie uległo zmianie. Rodzi to wiele bardzo doczesnych problemów. Nowa ustawa ma zostać skierowana do Rady Ministrów jeszcze w tym roku.
  Popyt na mieszkania znacząco wyprzedził podaż
  Popyt na mieszkania. W ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, w efekcie oferta lokali deweloperskich stale maleje - wynika z opublikowanego raportu. Na koniec III kw. br. średnia cena ofertowa mieszkań pozostających w ofercie wyniosła w Warszawie 12 325 zł na mkw., o prawie 11 proc. więcej niż rok temu.
  Wzrost cen nawozów znacznie podnosi koszty produkcji
  Obecnie największym problemem w rolnictwie jest wzrost cen nawozów, bo one znacząco podnoszą koszty produkcji. Tego problemu nie rozwiąże się bez wspólnej polityki europejskiej - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
  Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12 pozwoli zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd
  Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12. W porównaniu do "zwykłych" odbiorców prądu, prosumenci mogą zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd, pod warunkiem przejścia na taryfę G12 - podkreśla wiceszef MKiŚ Ireneusz Zyska. Twierdzenie, że nowy system rozliczeń będzie niekorzystny dla prosumentów, jest nieprawdą - dodał.
  Kiedy elektryczna Toyota? Dziś i już w Polsce. Oto Proace Electric
  Kiedy elektryczna Toyota? To pytanie, które mocno rozbrzmiewało w świecie moto. Odpowiedź na pytanie brzmi... dziś. Oto Toyota Proace Electric.
  Światła przeciwmgielne tylne – jedno czy dwa?
  Światła przeciwmgielne tylne – jedno czy dwa? To pytanie, które mogą zadać zarówno kandydaci na kierowców, jak i osoby posiadające już prawo jazdy.
  Na jaką długość świecą światła drogowe?
  Na jaką długość świecą światła drogowe? Oto pytanie postawione przed dzisiejszym materiałem. Sprawdźmy.
  Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne a odszkodowanie za ich wywłaszczenie
  Zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie za to wywłaszczenie przysługiwało tylko tym właścicielom, którzy złożyli stosowny wniosek do końca 2005 roku. Problem w tym, że wielu z właścicieli dowiedziało się o tym wywłaszczeniu po 2005 roku. Co ciekawe Trybunał Konstytucyjny aż w czterech wyrokach dot. tego problemu orzekł, że przedmiotowe przepisy są zgodne z Konstytucją. Kontrowersje związane z tym wywłaszczeniem i aktualne możliwości dochodzenia odszkodowania omawia Magdalena Głowacka-Dziedzic, radca prawny z Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy.
  Jazda w trudnych warunkach. Kierowcy nie są na nie gotowi!
  Jazda w trudnych warunkach drogowych? Ponad jedna trzecia europejskich kierowców nie czuje się przygotowana do jazdy w trudnych warunkach.
  Frankowicze skarżą banki. Już ponad 62 tys. spraw przed sądami
  Związek Banków Polskich szacuje, że miesięcznie do sądów wpływa 4-5 tys. nowych pozwów przeciwko bankom w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich - poinformował wiceprezes ZBP Tadeusz Białek.
  Wsparcie inwestycji dla właścicieli lasów
  Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? 22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.
  Zadbaj o wystrój wnętrz jeżeli pracujesz zdalnie
  Wystrój wnętrz a praca zdalna. Pracownicy wybierają coraz częściej pracę zdalną i mało kto chce na stałe wrócić do biura. Kluczem do efektywnej pracy jest jednak komunikacja, a wideo-rozmowy dla wielu są przekleństwem. Ponad połowa pracujących zdalnie Amerykanów boi się bowiem, że współpracownicy będą oceniać wnętrze ich domu. Co za tym idzie, masowo ruszyli do sklepów, żeby zmienić aranżację miejsc, w których żyją.
  Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest znana
  Peugeot e-Partner: cena w Polsce jest już znana. Ile trzeba zapłacić za elektrycznego dostawczaka? Model kosztuje co najmniej 139 tys. zł brutto.
  Fabryka Volkswagena we Wrześni kończy 5 lat
  Fabryka Volkswagena we Wrześni kosztowała miliard euro i działa już piąty rok. To jedyne miejsce, w którym jest produkowany np. Crafter.