REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Uprawy'

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

REKLAMA

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem można objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Dodatkowo:
• w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 1 grudnia;
• w przypadku szkód spowodowanych suszą Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 21 marca;
• w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 15 kwietnia;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie okresu karencji;
• w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko pożaru odpowiedzialność Towarzystwa z tego tytułu rozpoczyna się po upływie okresu karencji w zakresie rozszerzonym o ryzyko pożaru;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia.

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem kończy się:
• z chwilą zebrania plonów;
• z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż wchodzące w zakres ubezpieczenia;
• z dniem 30 kwietnia - w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
• z dniem 30 czerwca - w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
• z dniem 30 września - w przypadku szkód spowodowanych przez suszę;
• z dniem 31 sierpnia dla owoców wiśni, czereśni i moreli;
• z dniem 31 sierpnia dla rzepaku i rzepiku;
• z dniem 15 września dla zbóż;
• z dniem 30 września dla chmielu i tytoniu;
• z dniem 31 października dla ziemniaków, cebuli, roślin strączkowych, owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, czereśni, moreli i jabłoni;
• z dniem 15 listopada dla kukurydzy;
• z dniem 30 listopada dla owoców jabłoni, buraków cukrowych, warzyw gruntowych z wyłączeniem cebuli.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
- choroby (nawet jeżeli wystąpienie zdarzenia przyczyniło się do rozprzestrzenienia chorób), oraz za szkody wyrządzone przez szkodniki, gryzonie lub zwierzynę łowną;
- zalania terenu, które nastąpiło z winy Ubezpieczającego wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń;
- nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub wadliwie wykonanych zabiegów agrotechnicznych.

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” od 21.09.2020 r.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Zwierzęta"

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń.

Dodatkowo zwierzęta (z wyłączeniem drobiu) można ubezpieczyć w zakresie ryzyka:

 • pożaru
 • porażenia prądem elektrycznym

Są to ryzyka dobrowolne i w całości opłacane przez Ubezpieczającego.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Sumę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich ustala producent rolny w  uzgodnieniu z Towarzystwem odrębnie dla każdego zwierzęcia gospodarskiego, przyjmując wartość zwierzęcia w danej grupie wiekowej i danego gatunku ustaloną, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, na podstawie:
• dokumentacji hodowlanej; lub
• wartości księgowej; lub
• indywidualnej wyceny Ubezpieczającego, nie wyższej jednak niż przeciętna cena rynkowa zwierząt danego gatunku obowiązującą na terenie powiatu, w  którym położone jest gospodarstwo rolne Ubezpieczającego.

Sumy ubezpieczenia nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje: szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa; kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego związanych z:
• badaniem i  leczeniem zwierząt oraz sekcją zwłok zwierzęcia i badaniem poubojowym mięsa,
• wystawianiem zaświadczeń i opinii przez lekarza weterynarii,
• kosztami transportu zwierząt, które padły lub zostały przeznaczone na ubój z konieczności.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek chorób;
- powstałe w czasie transportu zwierząt;
- w  drobiu w  zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym;
- powstałe wskutek porażenia zwierząt prądem elektrycznym, jeżeli nie przedstawiono aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej;

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” od 16.03.2020

Jak zgłosić szkodę?

Zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie: 48 370 48 48 lub 801 00 22 88
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • faxem: 48 370 043 02
 • pisemnie na adres: Pocztowe Usługi Finansowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników i ubezpieczenie budynków gospodarskich

Ponadto Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje także ubezpieczenie "Bezpieczny Rolnik", które zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Bank Pocztowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy prowadzący małe biznesy? [BADANIE]

Czego najbardziej boją się małe firmy? Rosnących kosztów prowadzenia działalności i nierzetelnych kontrahentów. A czego najmniej? Najnowsze badanie UCE RESEARCH przynosi odpowiedzi. 

AI nie zabierze ci pracy, zrobi to człowiek, który potrafi z niej korzystać

Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Zabierze pracę czy nie? Analitycy z firmy doradczej IDC twierdzą, że jednym z głównych powodów sięgania po AI przez firmy jest potrzeba zasypania deficytu na rynku pracy.

Niewypłacalność przedsiębiorstw. Od początku roku codziennie upada średnio 18 firm

W pierwszym kwartale 2023 r. niewypłacalność ogłosiło 1635 firm. To o 31% więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku i 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2023 r. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów z firmy Coface.  

Rosnące płace i spadająca inflacja nic nie zmieniają: klienci patrzą na ceny i kupują więcej gdy widzą okazję

Trudne ostatnie miesiące i zmiany w nawykach konsumentów pozostają trudne do odwrócenia. W okresie wysokiej inflacji Polacy nauczyli się kupować wyszukując promocje i okazje cenowe. Teraz gdy inflacja spadła, a na dodatek rosną wynagrodzenia i klienci mogą sobie pozwolić na więcej, nawyk szukania niskich cen pozostał.

REKLAMA

Ustawa o kryptoaktywach już w 2024 roku. KNF nadzorcą rynku kryptowalut. 4,5 tys. EUR za zezwolenie na obrót walutami wirtualnymi

Od końca 2024 roku Polska wprowadzi w życie przepisy dotyczące rynku kryptowalut, które dadzą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szereg nowych praw w zakresie kontroli rynku cyfrowych aktywów. Za sprawą konieczności dostosowania polskiego prawa do przegłosowanych w 2023 europejskich przepisów, firmy kryptowalutowe będą musiały raportować teraz bezpośrednio do regulatora, a ten zyskał możliwość nakładanie na nie kar grzywny. Co więcej, KNF będzie mógł zamrozić Twoje kryptowaluty albo nawet nakazać ich sprzedaż.

KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

REKLAMA

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

REKLAMA