Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa
Shutterstock
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Uprawy'

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem można objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo:
• w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 1 grudnia;
• w przypadku szkód spowodowanych suszą Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 21 marca;
• w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 15 kwietnia;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie okresu karencji;
• w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko pożaru odpowiedzialność Towarzystwa z tego tytułu rozpoczyna się po upływie okresu karencji w zakresie rozszerzonym o ryzyko pożaru;
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia.

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem kończy się:
• z chwilą zebrania plonów;
• z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż wchodzące w zakres ubezpieczenia;
• z dniem 30 kwietnia - w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
• z dniem 30 czerwca - w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
• z dniem 30 września - w przypadku szkód spowodowanych przez suszę;
• z dniem 31 sierpnia dla owoców wiśni, czereśni i moreli;
• z dniem 31 sierpnia dla rzepaku i rzepiku;
• z dniem 15 września dla zbóż;
• z dniem 30 września dla chmielu i tytoniu;
• z dniem 31 października dla ziemniaków, cebuli, roślin strączkowych, owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, czereśni, moreli i jabłoni;
• z dniem 15 listopada dla kukurydzy;
• z dniem 30 listopada dla owoców jabłoni, buraków cukrowych, warzyw gruntowych z wyłączeniem cebuli.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:
- choroby (nawet jeżeli wystąpienie zdarzenia przyczyniło się do rozprzestrzenienia chorób), oraz za szkody wyrządzone przez szkodniki, gryzonie lub zwierzynę łowną;
- zalania terenu, które nastąpiło z winy Ubezpieczającego wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń;
- nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub wadliwie wykonanych zabiegów agrotechnicznych.

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” od 21.09.2020 r.

Ubezpieczenie rolne "Bezpieczne Zwierzęta"

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń.

Dodatkowo zwierzęta (z wyłączeniem drobiu) można ubezpieczyć w zakresie ryzyka:

 • pożaru
 • porażenia prądem elektrycznym

Są to ryzyka dobrowolne i w całości opłacane przez Ubezpieczającego.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Sumę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich ustala producent rolny w  uzgodnieniu z Towarzystwem odrębnie dla każdego zwierzęcia gospodarskiego, przyjmując wartość zwierzęcia w danej grupie wiekowej i danego gatunku ustaloną, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, na podstawie:
• dokumentacji hodowlanej; lub
• wartości księgowej; lub
• indywidualnej wyceny Ubezpieczającego, nie wyższej jednak niż przeciętna cena rynkowa zwierząt danego gatunku obowiązującą na terenie powiatu, w  którym położone jest gospodarstwo rolne Ubezpieczającego.

Sumy ubezpieczenia nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje: szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa; kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego związanych z:
• badaniem i  leczeniem zwierząt oraz sekcją zwłok zwierzęcia i badaniem poubojowym mięsa,
• wystawianiem zaświadczeń i opinii przez lekarza weterynarii,
• kosztami transportu zwierząt, które padły lub zostały przeznaczone na ubój z konieczności.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek chorób;
- powstałe w czasie transportu zwierząt;
- w  drobiu w  zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym;
- powstałe wskutek porażenia zwierząt prądem elektrycznym, jeżeli nie przedstawiono aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej;

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” od 16.03.2020

Jak zgłosić szkodę?

Zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie: 48 370 48 48 lub 801 00 22 88
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • faxem: 48 370 043 02
 • pisemnie na adres: Pocztowe Usługi Finansowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników i ubezpieczenie budynków gospodarskich

Ponadto Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje także ubezpieczenie "Bezpieczny Rolnik", które zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Bank Pocztowy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W 2022 r. firmy ubezpieczeniowe wypłaciły 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń

  W 2022 r. Polacy otrzymali 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej – podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

  Analiza: inflacja słabnie ale do sukcesu daleko

  Inflacja rozpoczęła w marcu swój marsz w dół, jednak rosnąca inflacja bazowa przypomina, że droga do celu inflacyjnego będzie długa i wyboista – stwierdzili ekonomiści banku PKO BP w piątkowym komentarzu do danych GUS.

  Powstanie serwis z bieżącymi cenami transakcyjnymi mieszkań

  Minister rozwoju zapowiedział w piątek uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu, na którym będą publikowane ceny transakcyjne mieszkań na podstawie danych od notariuszy. Poinformował też, że deweloperzy będą musieli publikować ceny mieszkań na swoich stronach i w ogłoszeniach.

  PGNIG OD: cena gazu dla biznesu wzrośnie o 3 gr za MWh netto

  Spółka PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza od soboty nowy sposób obliczania ceny gazu w cenniku dla biznesu. Jak wynika z informacji firmy, od 1 kwietnia cena gazu wzrośnie o 3 gr za MWh netto.

  Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy chcemy nieruchomość sprzedać lub wynająć - przekazało PAP MRiT. Wchodząca w życie 28 kwietnia nowelizacja doprecyzowuje przepisy.

  To nie primaaprilisowy żart. Te historie z rynku moto są prawdziwe!

  Prima Aprilis? 3-letni okres oczekiwania na dostawę auta, szyby „na korbki”, 24 tysiące złotych (MIESIĘCZNIE) za samochód, papierowa umowa leasingu w dobie rewolucji technologicznej  – to niektóre historie „z życia” rynku moto, jakie wytypowali analitycy Carsmile w okazjonalnym raporcie na 1 kwietnia. Choć do złudzenia przypominają one prima-aprilisowe żarty, w rzeczywistości są … prawdziwe. 

  Gdzie Polacy kupują mięso i na co zwracają uwagę

  Gdzie Polacy kupują mięso? Jak wynika z najnowszego raportu branżowego, 3 na 4 osoby kupują mięso w dyskontach. Natomiast blisko co trzeci respondent wybiera małe niezależne sklepy, np. osiedlowe. Nieznacznie mniej wskazań mają placówki wielkopowierzchniowe, w tym hipermarkety. Z kolei do rezygnacji z zakupu skłania ankietowanych głównie zły wygląd. On może sugerować, że produkt jest przeterminowany lub przechowywany w nieodpowiedni sposób. Ponadto zniechęca też cena. Według sondażu, Polacy zwracają również uwagę na to, w jakim opakowaniu kupują mięso.

  Ceny najmu w lutym 2023. Nadal rosną, czy zaczęły maleć?

  Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że od września 2022 r. mamy do czynienia z karuzelą wzrostów i spadków cen za najem. Jak sytuacja wyglądała w lutym?

  Warszawa najlepszą destynacją turystyczną i biznesową. Potrzebna bogata, łatwo dostępna baza noclegowa

  Warszawa zwyciężyła w rankingu European Best Destination 2023 oraz znalazło się na szóstej pozycji w globalnym zestawieniu najlepszych miejsc do podróży biznesowych. Wyzwaniem staje się teraz zapewnienie odwiedzającym Warszawę odpowiedniej liczby komfortowych miejsc noclegowych.

  Resort rolnictwa: zboże będzie miało pierwszeństwo w polskich portach

  Teraz priorytetem jest zboże i to ono będzie miało pierwszeństwo w polskich portach - podkreślił podczas czwartkowego spotkania z eksporterami zbóż wicepremier, szef MRiRW Henryk Kowalczyk. Eksporterzy jako główne bariery eksportu wskazywali na logistykę i świadectwa fitosanitarne.

  Znaczenie kopii zapasowych – bezpieczeństwo danych w firmie

  31 marca obchodzimy doroczny Światowy Dzień Backupu. Już po raz dwunasty. I choć eksperci od lat przypominają o tym, jak ważne jest tworzenie kopii zapasowych, wiele organizacji nadal ma problemy z przywróceniem danych w przypadku kryzysu – ataku ransomware, utraty danych spowodowanej ludzkim błędem czy w wyniku klęski żywiołowej.

  Leki bez recepty coraz bardziej popularne. W sprzedaży pomaga technologia

  Leków bez recepty będzie coraz więcej. Prognozy pokazują, że globalny rynek preparatów OTC (Over The Counter) będzie rósł średnio o 7 proc. rocznie przez najbliższe 8 lat. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć z blisko 130 mld dolarów w 2022 roku do prawie 238,5 mld dolarów w roku 2031. 

  Intuicja w biznesie

  Sukces w biznesie to suma wielu elementów. Doświadczenie, pasja, szczęście, wytrwałość, determinacja, ale i intuicja. Bo jeśli jesteśmy całkiem „zieloni” w biznesie, ale chcemy zacząć pracować u siebie, to pierwsze czemu musimy zawierzyć to właśnie naszej intuicji. 

  Dlaczego Polacy korzystają z usług agentów nieruchomości?

  Blisko połowa osób poszukujących nieruchomości deklaruje, że potrzebuje pomocy profesjonalnego doradcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl. Z okazji Dnia Pośrednika (30 marca) zapytano też ekspertów, jakie problemy są najczęściej powodem nawiązania współpracy z agentem nieruchomości.   

  Wielkanoc 2023. Ile będzie kosztowała święconka?

  Wielkanoc 2023. Koszyk produktów spożywczych najczęściej kupowanych przed Wielkanocą będzie o ok. 28 proc. droższy wobec analogicznego okresu 2022 r., a przeciętna święconka o 38 proc. - wskazali analitycy rynku rolno-spożywczego. Droższe będzie przygotowanie bab wielkanocnych i mazurka - dodali.

  Zboże z Ukrainy. Mechanizm kaucyjny szansą dla polskiego rynku zbóż

  Mechanizm kaucyjny szansą dla polskiego rynku zbóż - takie uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Czy to rozwiąże problem napływu zboża z Ukrainy?

  UE chce uregulować kryptowaluty. Co zmieni rozporządzenie MiCA?

  UE pracuje nad wspólnymi ramami regulacyjnymi dla branży kryptowalut – tzw. rozporządzenie MiCA ma być przedmiotem głosowania Parlamentu Europejskiego w kwietniu. Jednak w branży już mówi się o potrzebie jego zaktualizowania, ponieważ planowane regulacje nie nadążają za błyskawicznym postępem. – Technologia się rozwija. A jeżeli na stworzenie sensownego aktu prawnego potrzeba czterech–pięciu lat, to jest niemożliwe, żeby regulacyjnie za nią nadążyć – mówi Paweł Kuskowski, CEO i współzałożyciel Gatenox. Jak ocenia, unijna regulacja powinna mieć pozytywny wpływ na rynek kryptowalut i obniżyć tzw. próg wejścia dla osób, które dotąd nie miały z nim styczności. Jeśli jednak regulacja nie będzie przystawać do aktualnego kształtu tej branży, może wyhamować jej rozwój. 

  Budowa domu jednorodzinnego ponad 70 m2 - do dwóch kondygnacji - bez pozwolenia na budowę

  29 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie możliwa na podstawie tej samej procedury, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – jedynie na podstawie zgłoszenia. Jakie inne zmiany przepisów zajdą w Prawie budowlanym?

  Premier chce ograniczyć napływ ukraińskiego zboża

  Wypracowanie odpowiednich zasad, które będą pozwalały na ograniczenie napływu ukraińskiego zboża do Polski, ma przygotować wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.

  Analiza: Jakie trendy sprzedaży konsumenckiej w 2023 roku?

  Pomimo słabych perspektyw ekonomicznych, branża retail i e-commerce gwałtownie inwestuje w narzędzia Customer Experience (CX), aby zapewnić bardziej interaktywną oraz ujednoliconą obsługę klientów i dzięki temu zwiększyć przychody wynikające z posiadania lojalnych klientów. Ta strategia ma zapewnić firmom handlowym przewagę na konkurencją w coraz bardziej wymagających czasach.

  Polskie firmy najlepsze w Europie w zarządzaniu płacami

  Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index. Rodzime przedsiębiorstwa uzyskały aż 71,7 proc. w biegłości w zarządzaniu listami płac, wyprzedając tym samym firmy z Norwegii (71,2 proc.), Hiszpanii (70,5 proc.) i Irlandii (68,15 proc.). 

  Włączony silnik w garażu to potężne zagrożenie

  Włączony silnik w garażu jest zdecydowanie jednym z tych błędów, których należy się wystrzegać. Szczególnie jeżeli garaż nie ma wentylacji.

  NBP: w IV kwartale 2022 r. oddano do użytku rekordową liczbę mieszkań. Ile?

  W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę nowych mieszkań - poinformował w opublikowanym w środę 29 marca 2023 raporcie Narodowy Bank Polski. Ich liczba jest wyższa o blisko 24,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego?

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego? To pytanie, które zadawać sobie mogą nabywcy. Poszukajmy odpowiedzi.

  Wymiana opon na letnie. Za wcześnie gorzej niż za późno!

  Wymiana opon na letnie. Za wcześnie umówiona wizyta u wulkanizatora może wyłączyć auto z użytkowania. Powód? Tym jest zmienność pogody.