| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Jak ubiegać się o becikowe

Jak ubiegać się o becikowe

Wszystkie rodziny, w których dzieci urodziły się 9 listopada 2005 roku lub później, mogą starać się od dzisiaj o 1000 zł jednorazowej zapomogi - tzw. becikowe. Mogą to robić w miejscowym urzędzie gminy.

Świadczenie to przysługuje ojcu lub matce dziecka (może się o nie starać jeden z rodziców) albo jego opiekunowi prawnemu. Jest wypłacane niezależnie od ich dochodu.

Możliwość jego otrzymania mają jednak nie tylko rodzice, których dzieci urodzą się dzisiaj lub później. Przepisy przewidują bowiem, że wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 UWAGA!  Jeśli wniosek o tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zostanie złożony w terminie dłuższym niż 3 miesiące od urodzenia dziecka, gmina pozostawi go bez rozpoznania. Innymi słowy nie zajmie się nim i becikowego nie wypłaci.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, o zapomogę mogą też starać się osoby, których dzieci urodziły się 3 miesiące przed datą wejście w życie nowych przepisów. O takie świadczenie mogą się więc ubiegać rodzice, których dzieci urodziły się 9 listopada 2005 r. lub później.

 UWAGA!  W przypadku dzieci urodzonych 9 listopada 2005 r. termin złożenia tego wniosku upływa już dzisiaj. Dla dzieci urodzonych dzień później termin ten upływa jutro.

Jak się starać

Aby otrzymać becikowe ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny) musi złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten trzeba złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy w urzędzie gminy, w której się mieszka (niekoniecznie trzeba być tam zameldowanym).

WARTO WIEDZIEĆ
Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie zostanie wypłacona automatycznie po urodzeniu dziecka. Aby ją otrzymać, trzeba – w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka – złożyć w gminie wniosek o jej przyznanie.

Większość gmin zleciła wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodkom pomocy społecznej i to tam w wielu przypadkach trzeba będzie złożyć wniosek o becikowe. Dobrze byłoby więc wcześniej dowiedzieć się, kto w gminie wypłaca świadczenia rodzinne: urząd czy ośrodek pomocy społecznej.

Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Gminy lub ośrodki pomocy społecznej mogą jednak na własną rękę go przygotować. Jeśli tego nie zrobią, będą wymagać od osób ubiegających się o to świadczenie złożenia podania wraz z koniecznymi dokumentami.

Wzór wniosku

Publikujemy obok wzór wniosku jaki przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Ma on ułatwić osobom ubiegającym się o becikowe jego otrzymanie. Można się posłużyć zawartymi w nim danymi, przygotowując własne podanie.

Zanim rodzice wybiorą się do gminy po becikowe, muszą pamiętać, że do wniosku będą musieli dołączyć odpowiednie dokumenty. Są nimi:

■ dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (może to być na przykład dowód osobisty),
■ skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka).

Ponadto w gminie osoba ubiegająca się o świadczenie będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że becikowe na dziecko nie zostało już wypłacone np. drugiemu z rodziców oraz że drugi z rodziców nie złożył wniosku w tej sprawie w innej gminie.

Zapomoga z gminy

Warto wiedzieć, że ustawodawca przewidział, że rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na jej terenie osobom dodatkową jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Do tej pory nie było podstawy prawnej, aby wypłacać takie świadczenia wszystkim rodzicom, choć niektóre samorządy chciały to robić. Ich decyzje uchylali jednak na przykład wojewodowie.

Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określi rada gminy. Każda z nich samodzielnie zdecyduje, czy w ogóle wprowadzać takie świadczenie, w jakiej wysokości oraz czy wprowadzać kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy (tzn. czy zapomoga będzie wypłacana wszystkim rodzicom, bez względu na ich dochód, czy tylko niektórym gorzej sytuowanym).

Wypłata tych zapomóg ma być finansowana ze środków własnych gminy, przy czym na jedno dziecko może być przyznana jedna zapomoga. W praktyce więc nieco bogatsze gminy – zwłaszcza miejskie – będą uchwalać nieco wyższą pomoc niż gminy mniejsze. Należy też przypuszczać – biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje czy zamierzenia samorządowców – że nie będą oni ustanawiać kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania takiej zapomogi. Będzie ona raczej wypłacana wszystkim rodzicom, zamieszkującym daną gminę, bez względu na dochód.

Wyższy dodatek

Rodzice wybierający się do gminy po tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, powinni też pamiętać, że po urodzeniu dziecka mogą starać się o 1000 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. Najpierw jednak trzeba być uprawnionym do otrzymywania tego zasiłku, a prawo do niego przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 504 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł).

WARTO WIEDZIEĆ
Mimo że przepis przesądzający o podwyższeniu dodatku wszedł w życie 1 stycznia 2006 r., na wyższy dodatek mogą też liczyć rodzice, których dzieci urodziły się wcześniej, jeśli termin przyznania dodatku przypada po 31 grudnia 2005 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). Zasiłek przysługuje na dzieci własne i małżonka, dzieci przysposobione oraz te, w sprawie których toczy się postępowanie o przysposobienie, a także na dzieci znajdujące się pod opieką prawną.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo gdy dziecko trafi do rodziny zastępczej. Nie będzie też wypłacony, jeśli dziecko pozostaje w związku małżeńskim albo jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Zasiłek ten nie otrzyma też osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli nie zostały zasądzone alimenty na dziecko od drugiego z jego rodziców. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

■ rodzice dziecka nie żyją (lub jedno z nich nie żyje),
■ ojciec dziecka jest nieznany,
■ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
■ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Po zasiłku dodatek

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może go też otrzymać opiekun faktyczny dziecka, pod warunkiem że dodatek nie został już przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu.

Dodatek jest wypłacany, jeśli z wnioskiem o jego przyznanie rodzic lub opiekun wystąpi do gminy lub pracodawcy (zatrudniającego 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników), ale do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Rodzice muszą więc pamiętać, żeby złożyć wniosek o ten dodatek nie później niż do dnia, w którym ich dziecko skończy rok. Dodatek przysługuje jednorazowo i wynosi 1 tys. zł.

Gdy opiekun przysposobi więcej niż jedno dziecko, lub podczas jednego porodu urodzi się więcej niż jedno dziecko dodatek przysługuje na każde z nich. Jeśli więc matka urodzi bliźniaki, otrzyma dwa dodatki – każdy po 1 tys. zł.

WZÓR wniosku

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Bartosz Marczuk

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 276, poz. 2260).
• Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006, nr 12, poz. 67).


Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »