Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy - zmiany, czas oczekiwania

Mateusz Stopczyński
Aplikant radcowski w Kancelarii KPRF Law Office
KPRF Law Office
Nowy wymiar obsługi prawnej
Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy - zmiany, czas oczekiwania
Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy - zmiany, czas oczekiwania
shutterstock
Ponad 4 miesiące – tyle czasu upłynęło od wprowadzenia elektronicznego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co o nim wiemy, czy coś się zmieniło, jak system sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście jest szybciej – o tym i nie tylko w poniższym artykule.

Od 1 lipca 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwa nowe systemy do obsługi przez przedsiębiorców:

1) Portal Rejestrów Sądowych, który znajdziemy pod adresem: https://prs.ms.gov.pl – służący do składania wniosków rejestrowych oraz prowadzenia korespondencji z sądem w zakresie zmian i wpisów w rejestrze;

2) Repozytorium Akt Rejestrowych, który znajdziemy pod adresem: https://rar.ms.gov.pl – służący do przeglądania dokumentów złożonych za pośrednictwem PRS oraz tych, które zostały zdigitalizowane przez sądy rejestrowe.

Obligatoryjność postępowania elektronicznego

Niewątpliwie najważniejsza zmiana jaka wiąże się z uruchomieniem Portalu Rejestrów Sądowych to wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowania rejestrowego dla rejestru przedsiębiorców KRS. Tym samym ustawodawca „zakończył żywot” niezliczonej liczbie formularzy w formie papierowej, które były zmorą nie tylko przedsiębiorców, ale i działających w ich imieniu pełnomocników. To bezdyskusyjnie zmiana in plus.

Dla porządku należy jedynie dodać, że skorzystanie z nowego systemu będzie fakultatywne dla podmiotów podlegających wpisowi jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W celu skorzystania ze wszystkich dostępnych funkcji PRS konieczne jest założenie konta. W tym celu należy użyć jednej z dostępnych opcji: profilu zaufanego, podpisu osobistego (e-dowód) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zarówno ta czynność jak i użytkowanie Portalu nie jest specjalnie skomplikowane i każda osoba prowadząca własny biznes powinna bez problemu opanować podstawowe funkcje systemu. Sam portal działa sprawnie, jest przejrzysty i generalnie rzecz ujmując: user-friendly. Wydaje się, że występujące i zgłaszane na początku funkcjonowania systemu błędy zostały wyeliminowane, przynajmniej w zdecydowanej większości.

Należy pamiętać, że tak zainicjowanie jakiegokolwiek postępowania o dokonanie wpisu w rejestrze jak i dalsza korespondencja z sądem, w szczególności zmierzająca do uzupełnienia braków formalnych wniosków, odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PRS, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.

Jednym z nich są wnioski/prośby o przyspieszenie rozpoznania sprawy, kierowane najczęściej do Przewodniczących Wydziałów lub Prezesów sądów rejestrowych. Z praktyki wynika, że nie podlegają one zwrotowi, prawdopodobnie jako pisma niezwiązane merytorycznie z samym postępowaniem rejestrowym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by taką prośbę przesłać również drogą elektroniczną, przy czym system nie przewiduje zaadresowania pisma do osoby funkcyjnej, co niejako przesądza o tym, że tego rodzaju pisma będą bardziej efektywne jeżeli prześlemy je w formie tradycyjnej.

Załączniki w formie aktów notarialnych

Istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego postępowania jest sposób w jaki załączane są wypisy z aktów notarialnych stanowiące podstawę wpisu. PRS w tym zakresie wymaga podania numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), bez konieczności załączania skanu lub dosyłania oryginału aktu notarialnego. Sam skan dokumentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, bez wskazania numeru CREWAN, jest niewystarczający do rozpoznania wniosku i będzie stanowił brak formalny.

Pozostałe załączniki do wniosków rejestrowych

Regulacje dostosowujące dotychczasowe rozwiązania do postępowania elektronicznego znacząco wpłynęły na sposób i formę składania innych niż akty notarialne załączników do wniosków rejestrowych.

Dołączenie załączników do wniosku rejestrowego możliwe jest na kilka następujących sposobów:

 1. Załączenie dokumentów sporządzonych w postaci elektronicznej.

Dokumenty sporządzone w tej formie winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Portal przewiduje w tym zakresie specjalną opcję do załączenia odpowiednich potwierdzeń podpisów.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że ten sposób sporządzania dokumentów korporacyjnych nie jest jeszcze powszechny. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu pozostają przy wypracowanym i sprawdzonym sposobie sporządzania dokumentów w formie tradycyjnej, czyli w postaci dokumentów papierowych. Niewykluczone jednak, że trend w tym zakresie będzie z biegiem czasu się odwracał, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ pandemii na funkcjonowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami.

 1. Załączenie dokumentów sporządzonych w postaci papierowej.

W ramach tego rozwiązania elektroniczne postępowanie rejestrowe przewiduje następujące warianty:

  1. sporządzenie odpisu elektronicznego poświadczonego przez notariusza;
  2. skorzystanie z usług pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, który dokonuje elektronicznego poświadczenia odpisu tegoż dokumentu poprzez samo wprowadzenie dokumentu w formie skanu do systemu teleinformatycznego (PRS) – bez konieczności podejmowania innych czynności faktycznych;
  3. załączenie elektronicznych kopii dokumentów, czyli załączenie skanów (najczęściej w formacie .pdf) dokumentów podpisanych w formie pisemnej.

Co szczególnie istotne, korzystając z ostatniej opcji (pkt 2 lit. c.) obowiązkiem wnioskodawcy jest przesłanie załączonych w ten sposób dokumentów w oryginale lub w formie odpisu/wyciągu poświadczonego urzędowo do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku w PRS.

Oznacza to, że przedsiębiorca występujący w sprawie samodzielnie, tj. bez udziału pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, w każdym wypadku, o ile jedyną podstawą wpisu nie jest dokument w postaci aktu notarialnego, jest zobowiązany do działania niejako dwutorowo:

 1. złożenia formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem PRS

oraz

 1. złożenia w sądzie rejestrowym (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na biurze podawczym) oryginału dokumentu albo jego odpisu lub wyciągu poświadczonego urzędowo w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku poprzez system teleinformatyczny. Przy wysyłce dokumentów rekomendowanym rozwiązaniem jest przygotowanie pisma przewodniego z powołaniem się na sygnaturę akt sprawy, która generowana jest automatycznie po złożeniu wniosku w systemie.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku dosłania dokumentów w oryginale sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co z całą pewnością wydłuży postępowanie rejestrowe.

Dokumentami, które przedsiębiorcy powinni przesłać do sądu rejestrowego w ślad za złożonym elektronicznie wnioskiem są nie tylko te, które stanowią bezpośrednią podstawę wpisu (np. uchwała Zarządu o zmianie adresu, uchwała Zgromadzenia Wspólników o odwołaniu członka Zarządu itp.), ale także dokumenty, które co prawda nie są faktycznym źródłem wnioskowanej zmiany, lecz stanowią podstawę wpisu według przepisów ustawy o KRS. W szczególności należy tu wskazać na załączniki, o których mowa w art. 19a ww. ustawy (np. zgoda na powołanie osoby na członka Zarządu, lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu itp.).

Postępowanie rejestrowe – rola pełnomocnika

Wprowadzenie powyżej opisanych zmian w procedurze przed sądem rejestrowym z całą pewnością spowodowało, że przedsiębiorcy dużo chętniej będą zwracać się o pomoc w tego typu sprawach do profesjonalisty – adwokata lub radcy prawnego.

Konieczność dosyłania oryginałów dokumentów w krótkim 3-dniowym terminie do sądu rejestrowego powoduje, że nie mamy do czynienia w 100 % z postępowaniem elektronicznym, a podstawowe zalety takiego rozwiązania jak chociażby szybkość w złożeniu wniosku czy łatwy dostęp do procedury rejestrowej, tracą na znaczeniu.

Pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym jest bowiem jako jedyny upoważniony do samodzielnego przeprowadzenia postępowania rejestrowego od początku do końca poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Przesądza o tym art. 129 § 21 w zw. z art. 6944 § 22 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którymi elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu następuje z chwilą wprowadzenia dokumentu przez pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem do systemu teleinformatycznego.

Oznacza to, że sama czynność załączenia dokumentu do wniosku (systemu teleinformatycznego jakim jest PRS) przez pełnomocnika powoduje, że z mocy prawa dochodzi do poświadczenia dokumentu. Nie jest wymagane dokonywane innych czynności. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wystarczające w tym aspekcie jest podpisanie wniosku za pomocą Profilu Zaufanego (ePuap), a sądy nie wymagają wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nadto, sądy rejestrowe do tej pory nie kwestionowały czynności dokonywanych bezpośrednio przez aplikantów radcowskich lub adwokackich działających z upoważnienia radcy prawnego lub adwokata. Opisana powyżej praktyka zdaniem autora powinna zostać podtrzymana.

Postępowanie elektroniczne – czy rzeczywiście jest szybciej?

Nie budzi wątpliwości, że nadrzędnym celem jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu systemu elektronicznego do obsługi wniosków rejestrowych było skrócenie czasu oczekiwania na ich rozpoznanie oraz ułatwienie samej procedury rejestrowej.

O ile to drugie założenie zostało w dużej mierze zrealizowane, to niestety czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku nie tylko nie został skrócony, ale obecnie na wydanie końcowego rozstrzygnięcia w sprawie o dokonanie wpisu w rejestrze czeka się dłużej aniżeli przed 1 lipca 2021 r.

Dla przykładu, po wprowadzeniu systemu elektronicznego na rozpatrzenie wniosku w przedmiocie zmiany składu osobowego organu spółki kapitałowej trzeba czekać powyżej 2 miesięcy, podczas gdy analogiczne postępowanie przed wprowadzeniem zmian zajmowało średnio od 3 do 6 tygodni – w zależności od referenta. Powyższe terminy dotyczą obszaru właściwości apelacji warszawskiej, choć czas oczekiwania powinien być zbieżny na terenie całej Polski.

Jak wynika z ogólnodostępnych publikacji, przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie brak świadomości przedsiębiorców o konieczności przesyłania oryginałów dokumentów w ślad za złożonym elektronicznie wnioskiem. W konsekwencji sądy rejestrowe masowo wzywają do uzupełnienia braków formalnych, a sprawy nie są rozpoznawane w takim tempie jak powinny. Należy mieć nadzieję, że wraz z biegiem czasu świadomość głównych zainteresowanych czyli przedsiębiorców będzie rosła, sądy rejestrowe będą mogły skupić się jedynie na merytorycznym rozpoznawaniu wniosków, a cały system będzie w istocie sprawniejszy.

Autorem publikacji jest Mateusz Stopczyński z kancelarii KPRF Law Office - aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii. Prowadzi sprawy cywilne oraz gospodarcze, w tym postępowania przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi. Współpracuje również z podmiotami działającymi na rynku nieruchomości komercyjnych, zajmując się przy tym opiniowaniem oraz negocjowaniem umów najmu w galeriach i centrach handlowych na terenie całej Polski.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Tylko teraz
199,00 zł
328,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Iza
  2022-04-20 18:20:27
  Sprawa w sądzie to nigdy nic miłego, ale jak się ma dobrego adwokata, to może być to znośne. Cieszę się, że trafiłam na tak doświadczonego adwokata jak pan Cejrowski. Nie mogłam lepiej trafić.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Credit Agricole: dane o produkcji przemysłowej są sygnałem silnego spowolnienia wzrostu PKB
Dane o produkcji przemysłowej są pierwszym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. - do 3,1 proc. r/r z 8,5 proc. w I kw. – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w piątkowym komentarzu do danych GUS.
Światowy Dzień Pszczół
Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzony jest 20 maja. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
Natura 2000 - ma już prawie 1 tys. obszarów
Natura 2000 to już 20 proc. powierzchni Polski. Wkrótce pojawią się nowe, a niektóre z istniejących zostaną powiększone.
Losowanie Eurojackpot: wyniki. Które numery wylosują?
W grze Eurojackpot bierze udział osiemnaście państw z Europy, również Polska. Nagroda pierwszego stopnia jest przewidziana dla graczy, którzy trafnie wytypują 5 spośród 50 liczb i jednocześnie 2 z 12 liczb.
Nieruchomości zabytkowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów
Zakup nieruchomości zabytkowej to nie lada wyzwanie dla inwestorów. Wszelkie działania przy obiekcie muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ich restauracja może się okazać finansową studnią bez dna. Inwestujący w tego typu obiekty mogą jednak skorzystać z pewnych przywilejów, a atrakcyjność zabytkowych budynków zawsze rodzi zainteresowanie i popyt. Co na temat inwestowania w zabytki twierdzą eksperci?
Apple w biznesie: szeroki wachlarz korzyści dla firm
Efektywność, produktywność, satysfakcja, wzrost zaangażowania pracowników i bezpieczeństwo danych. Lista korzyści z użytkowania smartfonów oraz komputerów Apple jest długa, bo poza wysoką wydajnością cechuje je intuicyjność oraz łatwość obsługi. Dodatkowo kupujący je użytkownicy biznesowi mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty iSpot.
Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej - jakie są przepisy?
Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną.
Państwa unijne i PE porozumiały się ws. nowych przepisów o magazynowaniu gazu w UE
Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Nowe regulacje to odpowiedź UE na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa
Nowelizacja ustawy deweloperskiej od 1 lipca 2022
Nowelizacja ustawy deweloperskiej wejdzie w życie w przewidywanym terminie, czyli 1 lipca 2022 roku. Rząd nie zajmie się projektem ustawy mającej przesunąć termin wejście życie nowej ustawy deweloperskiej, wprowadzającej m. in. Fundusz Gwarancyjny.
Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego – dla kogo, limity cen mieszkań
Wyższe limity kwalifikujące do wsparcia i szerszy dostęp do pieniędzy wypłacanych przy narodzinach kolejnych dzieci – takie zmiany w programie kredytów bez wkładu własnego zapowiedział rząd i to jeszcze zanim program wszedł w życie.
Mandat za jazdę po lesie, czyli jak dostać 500 zł grzywny
Mandat za jazdę po lesie? Tak, jest możliwy. A do tego jego kwota okazuje się niemała! Kierowca dostanie co najmniej 500 zł.
Wywóz auta na Ukrainę. Rośnie eksport pojazdów z Polski
Wywóz auta na Ukrainę, czyli Ukraińcy będący w Polsce chętnie eksportują kupione u nas pojazdy. Ile pojazdów z Ukrainy przyjeżdża nad Wisłę?
Forum Rynku Nieruchomości 2022
Forum Rynku Nieruchomości 2022 w Sopocie odbędzie się pod pod tytułem "Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań".
Jakie problemy Polacy spotykają we wspólnotach mieszkaniowych? Wyniki są dość zaskakujące
Problemy we wspólnotach mieszkaniowych zdarzają się niemalże w każdej z nich. Borykają się z nimi zarówno zarządcy jak i sami właścicieli lokali. Jakie trudno napotykają?
Badanie czystości powietrza? Wykonuje je... van kuriera!
Badanie czystości powietrza może być realizowane nie tylko przez instytucje. I udowadnia to DPD. Firma wyposażyła swoje auta w specjalne czujniki.
Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?
Raty kredytów hipotecznych są już wysokie i mogą być jeszcze wyższe. W jaki sposób je obniżyć? Co szykuje rząd w zakresie wsparcia kredytobiorców?
Budownictwo w technologii CLT. Drewniana rewolucja dotarła do Polski
Drewniane szkoły, szpitale, wieżowce, hale widowiskowe, lotniska, a nawet stacja benzynowa czy 9-piętrowe bloki mieszkalne — to wszystko powstaje dzięki nowoczesnej technologii obróbki drewna CLT. Okazuje się, że prócz aspektów ekologicznych materiał ten jest odporny pożarowo jak stal, bardzo elastyczny, zdrowy dla użytkowników, energooszczędny, lekki konstrukcyjnie i elegancki, co pozwala na szerokie zastosowanie. A potrzebne do jego wyprodukowania drewno pozyskuje się z certyfikowanych zalesień, które nie niszczą wartościowego drzewostanu.
Jak zmniejszyć wydatki na paliwo?
Jak zmniejszyć wydatki na paliwo? To pytanie, które w dobie rosnących cen benzyny, oleju napędowego i LPG szczególnie często zadają kierowcy.
Wynajem mieszkań na fali wzrostowej
Rynek wynajmu w największych polskich miastach gwałtownie się skurczył. Mieszkania mają teraz ogromne wzięcie, że inwestorzy zastanawiają się już nad wykupywaniem lokali w pakietach.
Budownictwo drewniane - droga dla ujemnego śladu węglowego
Budownictwo drewniane może pomów branży budowlanej sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i interesom społecznym. W jaki sposób?
KE proponuje ok. 300 mld euro na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji
Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła w środę zarys tego planu
Müller: apelujemy do KE o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz
Od lat ostrzegaliśmy przed uzależnieniem od rosyjskiego gazu i ropy; apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller
Jak przekonać zarząd do wprowadzenia Robotic Process Automation
Gdy jako eksperci rozmawiamy o możliwościach Robotic Process Automation (zrobotyzowanej automatyzacji procesów, RPA) i planach ich wdrożenia, z dyrektorem do spraw rozwoju, albo z szefem działu informatycznego, bardzo często pojawiają się pytania o argumenty, mające przekonać zarząd. Zdarza się, że CIO pyta o uzasadnienie, które przemówiłoby do CEO, czy też ten ostatni o wskaźniki, mające przekonać CFO. Oto odpowiedź.
EuroJackpot - jak grać?
Szanse na wygraną EuroJackpot są niewielkie i wynoszą 1:188.379.141, mimo to wiele osób próbuje swoich sił. W EuroJackpot można bowiem wygrać nawet 90 milionów euro!
EuroJackpot: Największa loteria w Europie
EuroJackpot to największa loteria w Europie. Losowania EuroJackpot odbywają się w Helsinkach w Finlandii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?