Kategorie

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.

Mikołaj Barczak
inforCMS
Jakie są sposoby prowadzenia egzekucji z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Które świadczenia związane z udziałem są objęte skutkami zajęcia? W jaki sposób następuje zaspokojenie dłużnika?

W związku z rosnącą popularnością spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności gospodarczej coraz większego znaczenia praktycznego nabiera problematyka egzekucji z udziałów w takiej spółce. Nierzadko bowiem zdarza się, iż będące własnością dłużnika udziały w spółce z o.o. stanowią jedyny majątek, który może stać się przedmiotem egzekucji.

Podstawy prowadzenia egzekucji

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. może być prowadzona na dwa sposoby: przez zastosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 9113 k.p.c.) albo przez zastosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 185 k.s.h.). O sposobie prowadzenia egzekucji rozstrzyga treść umowy spółki. Przykładowo: jeżeli umowa spółki uzależnia zbycie udziału od zgody zarządu, to spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. W tym przypadku spółka powinna, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży udziału, zgłosić wniosek o przeprowadzenie wyceny udziału przez biegłego. Jeżeli w terminie dwóch tygodni spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane na zasadach ogólnych, tj. w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych.

W przypadku zaś gdy umowa spółki nie wprowadza ograniczeń w zakresie zbywania udziałów, wówczas egzekucja jest prowadzona na podstawie przepisów k.p.c. Zgodnie z art. 9113 k.p.c. przedmiotem egzekucji może być: udział w spółce z o.o. albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Różnica pomiędzy oboma środkami egzekucyjnymi sprowadza się do tego, co w wyniku zajęcia może zostać objęte sprzedażą egzekucyjną. W przypadku zajęcia udziałów dopuszczalne będzie zarządzenie sprzedaży udziałów. Natomiast w przypadku zajęcia samych tylko dochodów przedmiotem egzekucji będą wyłącznie dochody z udziału (np. przypadająca wspólnikowi dywidenda), a dokonanie sprzedaży udziału nie będzie dopuszczalne.

Procedura zajęcia udziałów

Dla prowadzenia przez wierzyciela egzekucji z udziałów w spółce z o.o. konieczne jest posiadanie przez niego tytułu egzekucyjnego (np. prawomocnego wyroku przeciwko wspólnikowi w spółce z o.o.) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Tytuł wykonawczy skierowany do komornika wraz ze stosownym wnioskiem może stanowić podstawę do wszczęcia egzekucji z udziałów w spółce z o.o. O zakresie egzekucji decyduje wierzyciel, a jego wskazania są wiążące dla komornika.

Przykład

Dłużnik posiada 10 udziałów zwykłych (wartych łącznie 10 tys. zł) i 10 udziałów uprzywilejowanych (wartych łącznie 20tys. zł). To wierzyciel decyduje, które udziały podlegają zajęciu i jaka ich ilość podlega zajęciu.

W myśl art. 9113 k.p.c. zajmując udział wspólnika w spółce albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, komornik ma obowiązek powiadomić o zajęciu spółkę oraz zgłosić fakt zajęcia sądowi rejestrowemu.

W ocenie Sądu Najwyższego nie sposób bronić poglądu opartego wyłącznie na wykładni językowej, że sąd rejestrowy miałby być pozbawiony prawa do badania danych zawartych w dokumencie zgłoszenia skierowanym do niego przez komornika, a miałby ograniczyć się wyłącznie do czynności technicznej włączenia dokumentu do akt rejestrowych. Takie zawężenie obowiązku badania sądu rejestrowego tylko do danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru, a więc z pominięciem danych zawartych w zgłoszeniu komornika o zajęciu udziałów wspólnika (które to dane nie podlegają wpisowi do określonego działu rejestru), prowadziłoby do aprobaty takiego rezultatu, że dokumenty włączane do akt rejestrowych mogłyby w chwili ich włączenia prezentować nierzeczywisty stan i wywoływać wręcz dezinformację u osób korzystających z akt rejestrowych. W rezultacie komornik zawiadamia o zajęciu udziałów wspólnika w spółce handlowej, który to wspólnik wcześniej - jeszcze przed dokonaniem przez komornika zajęcia - skutecznie zbył swoje udziały na rzecz innego podmiotu, to wówczas sąd rejestrowy ma możliwość badania, czy dane zawarte w dokumencie zgłoszenia są zgodne z rzeczywistym stanem. Inny sposób wykładni prowadziłby do irracjonalnych rezultatów polegających na automatycznym włączaniu przez sąd do akt rejestrowych dokumentów zawierających nieaktualne lub nieprawdziwe dane, co w sposób rażący podważałoby zasadę pewności i bezpieczeństwa obrotu (uchwała SN z 22 marca 2007 r., III CZP 8/2007).

Dokonane przez komornika zgłoszenie zajęcia udziałów stanowi zdarzenie wszczynające postępowanie przed sądem rejestrowym, a do takiego postępowania stosuje się przepisy k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym (art. 7 ustawy o KRS). A zatem w rezultacie przeprowadzonego przez sąd rejestrowy badania zgłoszenia zajęcia udziałów wspólnika, dokonanego przez komornika, następuje wydanie przez ten sąd orzeczenia w przedmiocie złożenia dokumentu zgłoszenia do akt rejestrowych. Skoro zaś do postępowania przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym, to zgodnie z art. 516 k.p.c. orzeczenie sądu rejestrowego rozstrzygające w przedmiocie złożenia dokumentu omawianego zgłoszenia do akt rejestrowych powinno zapaść w formie postanowienia. Omawiane postanowienie zawiera rozstrzygnięcie co do istoty tej sprawy, a zatem przysługuje od niego apelacja na podstawie art. 518 k.p.c. w związku z art. 7 ustawy o KRS.

Przykład

Wierzyciel W. uzyskał prawomocny wyrok przeciwko dłużnikowi D. i skierował do komornika wniosek o przeprowadzenie egzekucji z należących do D. udziałów w spółce z o.o. Jeżeli okazałoby się, iż dłużnik D. zbył swoje udziały w spółce z o.o. jeszcze przed dokonaniem przez komornika zajęcia udziałów, to sąd rejestrowy jest zobowiązany wydać postanowienie odmawiające złożenia do akt rejestrowych spółki dokumentu zgłaszającego fakt zajęcia udziałów.

Zakres zajęcia

Przy egzekucji z udziałów w sp. z o.o. skutkami zajęcia objęte są także bezpośrednio związane z udziałem świadczenia, m.in.:

1) dywidenda (art. 191 k.s.h.),

2) sumy należne wspólnikowi na skutek umorzenia udziału, bez względu na to, czy chodzi o umorzenie z czystego zysku, czy też z kapitału zakładowego (art. 199 k.s.h.),

3) część majątku przypadająca wspólnikowi w związku z likwidacją spółki (art. 286 k.s.h.),

4) cena przejęcia udziałów w razie sądowego wyłączenia wspólnika na żądanie pozostałych wspólników (art. 266 k.s.h.),

5) równowartość pieniężna udziału w razie nabycia go przez spółkę w związku z połączeniem z inną spółką (art. 492 § 3 k.s.h.) lub przekształcenia spółki w inną spółkę (art. 565 k.s.h.).

Zajęcie udziałów dłużnika w spółce następuje w celu zaspokojenia należności wierzyciela z dochodów przynoszonych przez zajęte udziały lub przez sprzedaż zajętych udziałów i uiszczenie uzyskanej ceny wierzycielowi. Dla osiągnięcia wskazanego celu nieodzownym skutkiem zajęcia udziałów jest utrata przez dłużnika możliwości rozporządzania tymi udziałami, wynikającymi z nich roszczeniami oraz niemożność odebrania przez dłużnika świadczeń, na które opiewają te roszczenia. Jednocześnie wierzyciel musi mieć możliwość wykonywania tych uprawnień przysługujących dłużnikowi, których realizacja prowadzi do zaspokojenia należności wierzyciela we wskazany wyżej sposób. Innymi słowy wierzyciel, który uzyskał zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada - ze względu na cel tego zajęcia - możliwość żądania wydania mu zysku, kwoty likwidacyjnej i innych świadczeń z tytułu udziału oraz żądania sprzedaży udziałów. Nie budzi wątpliwości, że wierzyciel z mocy zajęcia udziałów może wykonywać uprawnienia tradycyjnie nazywane prawami majątkowymi wspólnika.

Przykład

W przypadku zajęcia udziałów dywidenda związana z tymi udziałami będzie wypłacana wierzycielowi, a nie dłużnikowi, który pozostaje wspólnikiem.

Możliwość wykonywania przez wierzyciela uprawnień wspólnika, określanych zazwyczaj mianem praw organizacyjnych (korporacyjnych, osobistych lub niemajątkowych), została natomiast zanegowana w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W ocenie sądu możliwość taka nie jest bowiem nieodzowna do zaspokojenia wierzyciela. O ile przyznanie wierzycielowi możliwości wykonywania uprawnień zwanych tradycyjnie prawami majątkowymi jest w pełni uzasadnione celem zajęcia udziałów w spółce z o.o., o tyle przyznanie wierzycielowi takiej możliwości co do uprawnień określanych mianem praw organizacyjnych godziłoby w godne ochrony interesy wspólników spółki z o.o.; zarówno tego z nich, którego udziały zostały zajęte, jak i pozostałych.

Wierzyciel uzyskując z mocy zajęcia możliwość wykonywania także uprawnień do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i głosowania nad uchwałami mógłby znacząco ingerować w działalność spółki, a nawet zagrozić jej bytowi. Jeżeli bowiem samo zajęcie udziałów podlega kontroli sądu w wyniku skargi na czynności komornika, to będące jego następstwem akty wykonywania przez wierzyciela tzw. uprawnień organizacyjnych nie podlegałyby specjalnej kontroli sądu. W rezultacie istniałaby niezrozumiała dysproporcja pomiędzy ochroną przysługującą dłużnikowi w razie sprzedaży zajętych udziałów i w razie mogącego prowadzić do porównywalnych pod względem dolegliwości dla dłużnika skutków wykonania przez wierzyciela tzw. uprawnień organizacyjnych. Ponadto zajęciem mogą być objęte udziały o znacznie wyższej wartości od egzekwowanej należności, co może być usprawiedliwione zamiarem zaspokojenia należności z dochodów przynoszonych przez udziały. Zaakceptowanie w takim wypadku wykonywania przez wierzyciela również uprawnień niemajątkowych wspólnika prowadziłoby do znacznej dysproporcji pomiędzy interesami zagrożonymi na skutek możliwości wykonywania przez wierzyciela tzw. uprawnień niemajątkowych a interesami wierzyciela chronionymi przez zajęcie udziałów. Mając to na uwadze SN opowiedział się za wykluczeniem możliwości wykonywania przez wierzyciela z mocy egzekucyjnego zajęcia udziałów uprawnień wspólnika określanych tradycyjnie mianem praw organizacyjnych (uchwała SN z 14 września 2005 r., III CZP 57/2005).

Przykład

Pismo zarządu zwołujące zgromadzenie wspólników powinno być w toku postępowania egzekucyjnego kierowane nadal do dłużnika. Wierzyciel, który prowadzi egzekucję z udziałów w spółce z o.o., nie posiada bowiem uprawnień do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i głosowania nad uchwałami (uprawnionym do tego pozostaje dłużnik będący wspólnikiem).

Sposób zaspokojenia wierzyciela

Mając na uwadze treść art. 9116 k.p.c. należy stwierdzić, iż zaspokojenie wierzyciela z zajętych udziałów w spółce z o.o. może nastąpić na dwa sposoby: z dochodu,jaki przynosi zajęty udział (np. z przypadającej okresowo wspólnikowi dywidendy) alboprzezsprzedaż udziałów. Zaspokojenie wierzyciela z dochodu, jaki przynoszą zajęte udziały, jest możliwe na dwa sposoby:

1. Przez spełnienie świadczenia przez dłużnika zajętej wierzytelności bezpośrednio wierzycielowi (za pośrednictwem komornika).

Przykład

Dłużnik będący wspólnikiem ma do spółki z o.o. roszczenie o wypłatę mu dywidendy. Zaspokojenie wierzyciela takiego wspólnika może nastąpić w ten sposób, iż należna zadłużonemu wspólnikowi dywidenda zostanie wypłacona - za pośrednictwem komornika - wierzycielowi wspólnika (a nie samemu wspólnikowi).

2. Przez zarząd przymusowy. Do zarządu tego stosuje się odpowiednio art. 10641-106411 k.p.c.

Jeżeli zaspokojenie wierzyciela ma nastąpić przez sprzedaż udziałów w spółce, to sprzedaży tej dokonuje się w drodze licytacji prowadzonej według przepisów k.p.c. o egzekucji z ruchomości. W toku sprzedaży egzekucyjnej udziałów w spółce z o.o. obowiązują jednak następujące odmienności:

1. Komornik może sprzedać zajęte udziały z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75 proc. ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż czternastego dnia od oszacowania.

2. Na wniosek dłużnika i za zgodą wierzyciela, sprzedaż może nastąpić bez oszacowania udziałów. Sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszy to interesów wierzycieli. Dłużnik powinien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało.

3. Jeżeli sprzedaż udziałów z wolnej ręki nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną próbę sprzedaży udziałów z wolnej ręki.

Mikołaj Barczak

radca prawny, OIRP w Bydgoszczy

Podstawa prawna:

• ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

• ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.