REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kształtowanie stosunków wewnętrznych spółki partnerskiej

Robert Lewandowski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 86-101 k.s.h. o spółce partnerskiej stosuje się przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 89 k.s.h.)1. W spółce jawnej regułą jest, iż wspólnicy mogą stosunkowo swobodnie unormować kształt jej stosunków wewnętrznych2. Podobnie jak w spółce jawnej wspólnicy spółki partnerskiej regulują wewnętrzną strukturę organizacyjną, stosunki prawne między sobą, a także sposób prowadzenia spraw spółki w sposób dowolny zgodnie z zasadą swobody statutowej.

REKLAMA

Przedmiotem poniższego opracowania są prawa i obowiązki wspólników spółki partnerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wniesienia wkładów do spółki w postaci świadczenia profesjonalnych usług przedstawicieli wolnych zawodów oraz wkładów pieniężnych lub niepieniężnych umożliwiających spółce rozpoczęcie działalności. Ponadto w centrum uwagi znalazła się kwestia prowadzenia spraw spółki partnerskiej z podziałem na sprawy przekraczające zwykłe czynności, sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki i czynności nagłe. Związane jest to z tym, że zagadnienie prowadzenia spraw spółki nie zostało expressis verbis uregulowane w przepisach o spółce partnerskiej. Dyskutowane są również pytania związane z powierzeniem prawa do prowadzenia spraw spółki wybranym partnerom, a także możliwość i zakres pozbawienia partnera tego prawa. Analizie został wreszcie poddany sposób kształtowania procesu woli w spółce i prawo partnerów do zasięgania informacji o sprawach spółki. Prezentacja powyższych zagadnień uwzględnia zasadę wolności statutowej, która stanowi niekwestionowaną regułę w handlowych spółkach osobowych konstytuującą swobodę kształtowania treści stosunków wewnętrznych.

Świadczenie usług w ramach wolnych zawodów

Wspólnicy spółki partnerskiej są w ramach ich wspólnej organizacji zobowiązani do osiągnięcia celu spółki, który jest zdefiniowany jako wykonywanie wolnego zawodu (art. 86 § 1 k.s.h.). W przypadku wątpliwości lub braku odpowiednich regulacji w statucie (umowie) spółki, na partnerach (wspólnikach) ciąży obowiązek wniesienia całej ich profesjonalnej pracy do spółki (art. 3, 86 k.s.h.). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby np. partner zarządzający spółką był na pewien określony lub nieokreślony okres zwolniony z wykonywania jego usług w ramach wolnego zawodu w celu poświęcenia się pracy organizacyjnej i administracyjnej. W zakresie oceny usług świadczonych przez każdego partnera pozostali partnerzy nie podlegają żadnym ograniczeniom normatywnym. Nie ulega wątpliwości, że mogą tu wystąpić różnice w stopniu i intensywności świadczenia usług na rzecz spółki. I tak przykładowo jeden z partnerów może pracować zgodnie z przepisami kodeksu pracy, którego modelowym wzorcem jest czas pracy nieprzekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (art. 129 § 1 k.p.), dla drugiego natomiast praca stanowi sens życia i jedyną formę spędzenia czasu. Ponieważ partnerzy są wolni w przedmiocie ustalania zakresu i rodzaju świadczonych profesjonalnie usług, mogą ustalić w umowie spółki różne wkłady wnoszone przez nich do spółki, przeprowadzić rozróżnienie wkładów w oparciu o partycypowanie w zysku lub wyjść z założenia ich równowartości.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku usług wnoszonych do spółki przez poszczególnych partnerów nie będzie decydującym czas ich wniesienia, lecz ich idealna i materialna wartość. W przypadku przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy obok doradztwa prawnego wykonują działalność w radach nadzorczych lub prowadzą działalność związaną z akwizycją nowych klientów, wykładają na uczelniach bądź zajmują się działalnością publicystyczną, oszacowanie wniesionej usługi nie będzie łatwe. Ponadto członkostwo w różnych gremiach lub izbach handlowych będzie bez wątpienia przyczyniało się do wzrostu prestiżu danej kancelarii prawnej na rynku, natomiast wartość takiego sukcesu będzie z pewnością trudna do oszacowania. Najczęściej ten rodzaj aktywności nie będzie bezpośrednio oceniany w ramach konkretnych usług, lecz uwzględniany w ramach wynagrodzenia wspólnika i zakresie jego partycypowania w generowanym zysku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istota i zakres zakazu konkurencji w spółce partnerskiej

Oprócz obowiązku partnerów wnoszenia wkładów do spółki, kolejnym obowiązkiem jest zakaz konkurencji. Ponieważ kwestia zakazu konkurencji nie jest regulowana w przepisach art. 86-101 k.s.h., będą tutaj miały odpowiednio zastosowanie przepisy o spółce jawnej (art. 89 k.s.h.), w szczególności przepis art. 56 k.s.h. Zgodnie z tą regulacją wspólnik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Wspólnik nie może bez zgody pozostałych wspólników uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Oznacza to, że partner spółki partnerskiej nie może w szczególności wykonywać wolnego zawodu w innej konkurencyjnej spółce partnerskiej i nie może być partnerem w innej spółce partnerskiej, która prowadzi działalność konkurencyjną. Ponadto wydaje się być uzasadnione, że oprócz działalności wykonywanej w spółce partnerskiej partner nie może podejmować czynności, jeżeli takie czynności należą do sfery przedmiotu działalności spółki3. Zainteresowany taką działalnością partner może zwrócić się o pozwolenie do spółki lub, w razie odmowy, wystąpić z niej.

Zakaz z art. 56 k.s.h. obejmuje czynności związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Ponadto należy też tutaj wymienić czynności niesamodzielne w charakterze pracownika lub menedżera, jeżeli kolidują z interesami spółki. Wątpliwa może być kwestia, czy posiadanie przez partnera udziału w spółce kapitałowej może stanowić naruszenie zakazu konkurencji. Należy tutaj dokonać następującego rozróżnienia. Jeżeli wspólnicy w takich spółkach zajmują się prowadzeniem działalności w ramach wykonywania wolnych zawodów, to udział taki nie jest dozwolony, ponieważ udział kapitałowy wiąże się z wykonywaniem wolnego zawodu. Jeżeli natomiast sytuacja taka nie ma miejsca, wtedy udział w spółkach kapitałowych nie stanowi naruszenia zakazu konkurencji. W szczególności partnerzy spółki partnerskiej mogą posiadać udziały w notowanej na giełdzie spółce akcyjnej.

Piastowanie funkcji wspólnika spółki jawnej lub komplementariusza w spółce komandytowej czy komandytowo-akcyjnej nie wchodzi zasadniczo w rachubę. Szczególnie trudna jest odpowiedź na pytanie, czy zakaz konkurencji ma również zastosowanie w sytuacji, w której partner kancelarii prawnej zajmującej się wyłącznie doradztwem w obszarze prawa gospodarczego otrzymuje od swojego klienta osobiste zlecenie do wykonania określonego zadania lub zamierza polecić swojemu klientowi jakąś inną kancelarię prawną specjalizującą się np. w obszarze prawa karnego4.

Należy zauważyć, że partner podejmuje w tej sprawie decyzję we własnym zakresie. Jest on jednak zobowiązany robić wszystko, aby utrzymać takie zlecenie w ramach kancelarii i przede wszystkim umożliwić innym partnerom skorzystanie lub przyjęcie takiego zlecenia, zanim wskaże klientowi osoby trzecie, które mogłyby je wykonać, lub zanim osobiście przejmie zlecenie. Jeżeli okaże się, że nie jest możliwe utrzymanie takiego zlecenia w ramach kancelarii, wtedy partner może przyjąć osobiście takie zlecenie lub wskazać osobę trzecią, ale dopiero po uzyskaniu zgody pozostałych partnerów. W przypadku oddania zlecenia, spółka zostaje bowiem pozbawiona możliwości przeprowadzenia transakcji, a ponadto jest w jej interesie polecić osobę lub kancelarię o dobrej reputacji i sprawdzoną na rynku.

Przepis art. 56 k.s.h. nie zawiera regulacji w zakresie czasu obowiązywania zakazu konkurencji. W literaturze przedmiotu uznane jest, że zakaz konkurencji ustaje w momencie ustąpienia wspólnika ze spółki5. Partnerzy spółki partnerskiej, tak jak wspólnicy spółki jawnej, mogą przedłużyć czas obowiązywania zakazu konkurencji6. W tym miejscu powstaje pytanie, czy partner spółki partnerskiej może przed końcem obowiązywania zakazu konkurencji podjąć pewne czynności przygotowawcze mające na celu przygotowanie jego przyszłej działalności konkurencyjnej. Do czynności takich może np. należeć zawarcie umowy z inną korporacją lub wynajęcie pomieszczeń pod przyszłą kancelarię. Podjęcie takich przygotowawczych czynności nie narusza, moim zdaniem, zakazu konkurencji, jeżeli ich podjęciu nie towarzyszą czynności konkurencyjne, jak np. zawieszenie szyldu w miejscu siedziby nowej kancelarii lub udzielanie doradztwa prawnego.

W praktyce szczególnie interesującą kwestią jest pytanie, czy partner może prowadzić akwizycję klientów dla jego przyszłej kancelarii i werbować dla siebie klientów w jego dotychczasowej kancelarii prowadzonej w formie spółki partnerskiej jeszcze przed odejściem ze spółki. Odpowiedź na pierwsze pytanie powinna być negatywna, jeżeli umowa spółki partnerskiej nie zawiera odmiennych regulacji w tym zakresie. Celem art. 56 § 1 k.s.h. jest bowiem ochrona interesu spółki jako odrębnego od wspólników podmiotu. Interes spółki wymaga lojalnej i harmonijnej współpracy między wspólnikami7. O lojalnej współpracy nie może być jednak mowy, jeżeli partner prowadzi akwizycję dla swojej nowej kancelarii lub nowego pracodawcy będąc jeszcze wspólnikiem dotychczasowej spółki. Również odpowiedź na drugie pytanie powinna być przecząca. Partner spółki partnerskiej nie może kontaktować, werbować i „przejmować” klientów przed odejściem ze spółki. W praktyce zakaz ten jest często ignorowany. Jeżeli poszkodowana spółka dowie się np. po kilku miesiącach, że jeden lub kilku jej dotychczasowych klientów jest obsługiwanych przez jej dawnego partnera, najczęściej nie może sankcjonować takiego zachowania tego partnera8. W takiej sytuacji można zaproponować, w szczególności w przypadku kancelarii prawnych, wprowadzenie do umowy spółki partnerskiej klauzuli o obowiązującym zakazie konkurencji na pewien okres po ustaniu stosunku partnerskiego i zakazać partnerowi prowadzenia doradztwa dla klientów kancelarii w czasie jego obowiązywania. W przypadku naruszenia tego zakazu celowe jest ustanowienie kar umownych.

Sankcjonowanie naruszenia zakazu konkurencji

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez jednego ze wspólników spółki partnerskiej będzie miał zastosowanie przepis art. 57 k.s.h. o spółce jawnej w zw. z art. 89 k.s.h. Zakaz ten dotyczy spółki, a nie wspólników, co oznacza, że wspólnicy wytaczający powództwo powinni żądać zasądzenia od pozwanego na rzecz spółki w ramach instytucji actio pro socio9. Odszkodowanie obejmuje zarówno stratę, jak i utracone korzyści10. Ponadto uznane jest w doktrynie, że wspólnicy lub spółka mogą także żądać zaniechania zakazu konkurencji przez pozwanego11. Naruszenie zakazu konkurencji przez wspólnika będzie najczęściej stanowiło ważny powód w rozumieniu normy z art. 63 § 1 k.s.h.12, co może w konsekwencji prowadzić do żądania ustąpienia wspólnika lub do rozwiązania spółki.

Wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport)

W spółce partnerskiej, obok pracy i innych usług na rzecz spółki, który to rodzaj wkładu dominuje w tych spółkach, partnerzy mogą również wnosić wkłady pieniężne lub niepieniężne13. Na początku organizacji, jaką jest spółka partnerska, będzie z pewnością potrzebny początkowy kapitał umożliwiający spółce rozpoczęcie działalności. Wkładami partnerów będą najczęściej powierzchnie biurowe, wyposażenie biura np. w drukarki, centralę telefoniczną, komputery itd. Wkłady te powinny zostać określone z umowie spółki partnerskiej (art. 91 pkt 7 k.s.h.)14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wkłady wspólników są równe15.

Prowadzenie spraw spółki

Zagadnienie prowadzenia spraw spółki zostało zasadniczo pominięte w regulacji spółki partnerskiej16. W odniesieniu do prowadzenia spraw spółki partnerskiej17 obowiązują odpowiednio zasady występujące w spółce jawnej (art. 37-47 k.s.h.)18. Przez pojęcie „prowadzenie spraw spółki” należy rozumieć wszystkie te czynności, które powinny zostać podjęte w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerów wykonujących wolne zawody. Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy sprawami zwykłymi i sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności zarządu. Do pierwszych z nich należą m.in. zawieranie umów o doradztwo, współpracę, leczenie itd., ponadto zatrudnianie personelu (sekretarek, aplikantów, asystentów, EDV - specjalistów), prowadzenie księgowości czy też organizacja biblioteki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników. Aby uniknąć trudności w rozgraniczeniu pomiędzy zwykłymi sprawami i tymi, których zakres przekracza zwykłe czynności spółki, celowe jest wprowadzenie do umowy spółki katalogu spraw, dla podjęcia których konieczna jest zgoda wszystkich wspólników. Kolejną kategorią spraw są tzw. czynności nagłe, w przypadku których zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważne straty. Czynności nagłe wspólnik (partner) może podjąć bez uchwały wspólników. Pojęcie „poważnej szkody” jest zwrotem niedookreślonym. Chodzi tu o uszczerbek, który należy uznać za „istotny”, biorąc pod uwagę przede wszystkim rozmiary dotychczasowego majątku spółki i inne okoliczności19.

Podobnie jak w spółce jawnej, dopuszczalne jest delegowanie prowadzenia spraw spółki partnerskiej na jednego lub kilku partnerów (art. 40 w zw. z art. 87 k.s.h.). Możliwe jest zatem np. powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym partnerom lub przydzielenie im prowadzenie spraw spółki w ramach prowadzenia określonych zadań, takich jak sprawy personalne, finanse czy EDV.

W tym miejscu pojawia się pytanie o możliwość pozbawienia partnera prawa do prowadzenia spraw spółki. Ponieważ kwestia ta nie jest expressis verbis uregulowana w przepisach o spółce partnerskiej, będą tutaj miały zastosowanie przepisy o spółce jawnej (art. 89 k.s.h.). Na mocy przepisu art. 47 k.s.h. prawo prowadzenia spraw spółki może być wspólnikowi odebrane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Ponadto przepis art. 40 § 1 k.s.h. o spółce jawnej stanowi, że pozostali wspólnicy są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki, jeżeli prowadzenie spraw spółki zostało powierzone tylko kilku z nich. Należy zauważyć, że zastosowanie przepisu art. 89 k.s.h. do spółki partnerskiej ma charakter „odpowiedni”. Oznacza to, że w zależności od konkretnego stanu faktycznego swoiste cechy spółki partnerskiej mogą wymagać, aby przepisy o spółce partnerskiej były stosowane wprost, z koniecznymi modyfikacjami, bądź - w wyjątkowych sytuacjach - należy zrezygnować z ich stosowania20.

Cechą wyróżniającą spółkę partnerską jest współdziałanie partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. W ramach wykonywania zawodu każdy partner podejmuje sprawy, które są związane ze świadczeniem profesjonalnych usług, do których należy w kancelariach prawnych m.in. przyjęcie i opracowywanie zleceń i spraw powierzonych przez klientów, określenie wysokości wynagrodzenia za usługi prawnicze, prowadzenie korespondencji z klientem itd. Czynności te należą również do spraw prowadzenia spółki, ich charakterystyczną cechą jest jednak, że służą one realizacji celu spółki przez wykonywanie wolnego zawodu21. Pozbawienie partnera tej części spraw prowadzenia spółki, należących do świadczenia usług zawodowych, sencu stricto kłóciłoby się z istotą i naturą spółki partnerskiej.

Podobnie zostały uregulowane stosunki wewnętrzne w niemieckiej regulacji spółki partnerskiej22. W niemieckim modelu spółki partnerskiej wyróżnia się czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem wolnego zawodu oraz pozostałe czynności. Żaden z partnerów nie może zostać całkowicie wyłączony od prowadzenia spraw spółki, gdyż obejmuje ono świadczenie usług zawodowych. Można więc jedynie wyłączyć partnera z prowadzenia spraw spółki23. Mając na uwadze istotę spółki partnerskiej, a także wzór niemieckiej regulacji jej stosunków wewnętrznych, należy przyjąć, że zastosowanie art. 47 bądź art. 40 § 1 k.s.h. do spółki partnerskiej powinno ulec w ten sposób modyfikacji, że partner spółki może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw, które nie należą do sfery jego usług świadczonych w ramach wolnego zawodu.

Propozycja powyższego ograniczenia nie oznacza jednak, że spółka nie będzie miała prawa do wywierania wpływu na kwestię dotyczącą przyjęcia konkretnego zlecenia w ramach profesjonalnych usług świadczonych przez danego partnera. Kryteria w tym zakresie mogą zostać ustanowione w umowie spółki. I tak dla przykładu, spółka może ustalić, że przyjęcie pewnych „ryzykownych” zleceń lub takich, które nie odpowiadają polityce firmy bądź do wykonywania których brakuje w spółce specjalistów, nie będą akceptowane. Spółka ma też, moim zdaniem, prawo zakazać konkretnemu partnerowi wykonywania zlecenia, ponieważ zlecenie to nie może być przez niego skutecznie wykonane na skutek braku odpowiedniej wiedzy lub na skutek nieznajomości języka, w którym ma odbywać się doradztwo. Z pewnością stosunkowo trudno będzie ustalić granicę wpływu spółki na sposób wykonywania zawodu przez konkretnego partnera. W przypadku wątpliwości konieczne jest wyważenie interesu poszczególnego partnera do wykonywania zawodu i określania jego zadań i interesu spółki partnerskiej do jej ochrony przed utratą jej imageu lub przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną.

Prawa i obowiązki wspólników prowadzących sprawy spółki ocenia się w stosunku między nimi a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imieniu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw przekracza swe uprawnienia - według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 45 k.s.h.)24. Jeżeli np. jeden z partnerów ponosi wydatki związane z podróżą lub wernisażem zorganizowanym dla gości i klientów kancelarii, to może domagać się ich zwrotu na mocy przepisu art. 742 k.c. Większość takich wydatków będzie najczęściej ponoszona przez samą spółkę partnerską.

Powstaje więc pytanie, czy za prowadzenie spraw spółki partnerom przysługuje stosowne do ich pracy wynagrodzenie. Przepisy o spółce partnerskiej nie regulują tej kwestii. Wobec tego będą tutaj miały zastosowanie odpowiednio zasady dotyczące spółki jawnej. Artykuł 39 § 1 k.s.h. stanowi, że uprawnienie wspólnika do prowadzenia spraw spółki jest jego obowiązkiem. Jeżeli umowa spółki partnerskiej nie zawiera odmiennych postanowień, wobec tego należy przyjąć, że partnerom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu prowadzenie przez nich spraw spółki. Najczęściej będzie tak, że udział partnera w zysku generowanym przez spółkę stanowi już pewien rodzaj ekwiwalentu także za jego czynności podejmowane w ramach prowadzenia spraw spółki.

Uchwały wspólników (partnerów)

Przepisy o spółce partnerskiej nie zawierają regulacji dotyczącej procedury podejmowania uchwał. Wobec tego będą tutaj miały odpowiednio zastosowanie zasady właściwe dla spółki jawnej (art. 89 k.s.h.). Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła lub absolutna liczba głosów. Ponadto, umowa spółki może stanowić, że dla podjęcia pewnych określonych uchwał, jak np. zmiana umowy spółki, przyjęcie nowych partnerów do spółki, wykluczenie partnera, czy założenie nowych filii, konieczna jest kwalifikowana większość25. W braku przepisów o niezbędnym kworum należy przyjąć, że w głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy powołani do współdziałania wspólnicy26. Umowa spółki może też stanowić, że większość określa się na podstawie liczby wspólników27 lub proporcjonalnie do udziału w zysku. Również w odniesieniu do formy podejmowania uchwał istnieje duża swoboda. Uchwały mogą być podejmowane w zasadzie w dowolnej formie, a więc na zebraniu wspólników lub poza nim.

Prawo (wspólnika) partnera do informacji

Odrębną kwestią wymagającą przeanalizowania jest uprawnienie partnera spółki partnerskiej do informacji. Na mocy normy z art. 89 k.s.h. będzie miał tutaj odpowiednie zastosowanie przepis art. 38 § 2 k.s.h. o spółce jawnej. Zgodnie z tą regulacją każdy partner może żądać przedłożenia wszelkich ksiąg, pism oraz innych dokumentów, znajdujących się w posiadaniu osób prowadzących sprawy spółki, pracowników, prokurentów i pełnomocników spółki, które stanowią własność spółki lub zawierają informacje o interesach i jej stanie majątkowym28. Prawo partnera do informacji w ramach art. 38 § 2 k.s.h. jest też niezależne od tego, czy partner ten prowadzi sprawy spółki, czy nie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim literalne brzmienie tego przepisu, który odnosi się generalnie do wszystkich wspólników (partnerów) spółki. Również partner pozbawiony prawa do prowadzenia praw spółki posiada nadal status partnera. Problematyczne jest pytanie o istnienie prawa do informacji po wystąpieniu partnera ze spółki. Artykuł 38 § 2 statuuje prawo do zasięgania informacji dla wspólnika związanego jeszcze postanowieniami umowy partnerskiej. Wyjątki od tej zasady powinny być dopuszczone w sytuacji, gdy partner, który wystąpił ze spółki, zamierza dochodzić swojego roszczenia o podział przysługującej mu części nadwyżki w wyniku rozwiązania spółki. W takim wypadku wydaje się uzasadnione przyznanie mu prawa do wglądu w dokumenty spółki, jeżeli są one istotne dla uzasadnienia jego roszczeń wobec spółki.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 86 i 3 k.s.h. partnerzy (wspólnicy) spółki partnerskiej są zobowiązani, w przypadku braku odpowiednich regulacji w statucie spółki, do wniesienia ich całej profesjonalnej pracy do ich wspólnej organizacji. Obok pracy i innych usług na rzecz spółki, który to rodzaj wkładu będzie dominował w spółkach partnerskich, partnerzy mogą również wnosić wkłady pieniężne lub niepieniężne. Obowiązkiem partnerów jest też zakaz konkurencji. Oznacza to, że partner spółki partnerskiej nie może wykonywać wolnego zawodu, w szczególności w innej konkurencyjnej spółce partnerskiej lub być w niej partnerem. Zagadnienie prowadzenia spraw w spółce partnerskiej, a także kwestia pozbawienia partnera prawa do prowadzenia spraw spółki podlegają zasadniczo przepisom o spółce jawnej. Mając na uwadze istotę spółki partnerskiej, należy przyjąć, że możliwość pozbawienia partnera prawa do prowadzenia praw spółki powinna zostać w takim zakresie zmodyfikowana, że partner spółki może jedynie zostać pozbawiony prowadzenia spraw, które nie należą do sfery jego usług świadczonych w ramach wolnego zawodu. Na mocy art. 38 § 2 w zw. z art. 89 k.s.h. każdemu partnerowi, nawet temu, który został pozbawiony prawa do prowadzenia spraw spółki, przysługuje prawo do zasięgania informacji o sprawach spółki.

dr Robert Lewandowski

wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,

adwokat (Rechtsanwalt) w warszawskim biurze międzynarodowej Kancelarii Prawnej Derra, Meyer & Partne

 


1 Por. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom I, Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2001 (dalej: Komentarz, tom I), s. 435. Jeżeli prowadzenie spraw spółki zostanie powierzone zarządowi (art. 97 k.s.h.), to do zasad prowadzenia spraw stosuje się przepisy regulujące tę problematykę w sp. z o.o.

2 A. Szajkowski [w:] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 29.

3 Chodzi tutaj np. o czynności, które należą materialnie do obszaru działalności spółki partnerskiej. Można sobie wyobrazić sytuację, w której partner kancelarii prawnej zamierza zajmować się działalnością w zakresie pośrednictwa dotyczącą sprzedaży nieruchomości. Jeżeli spółka partnerska doradza w zakresie prawa nieruchomości, konieczna jest tutaj, moim zdaniem, zgoda pozostałych partnerów kancelarii do wykonywania tego rodzaju usług.

4 Najczęściej przedmiot ten będzie objęty regulacją umowy spółki partnerskiej (zob. też tutaj J. Jacyszyn, Spółka partnerska. Komentarz, Bielsko-Biała, s. 95; M. Asłanowicz, Treść umowy spółki partnerskiej, PPH 1998, nr 12).

5 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, tom I, Warszawa 1934, s. 200. Oddzielnym pytaniem wymagającym głębszej analizy jest kwestia zwolnienia partnera z obowiązku konkurencji w okresie postępowania likwidacyjnego, a więc od momentu rozwiązania do chwili zakończenia bytu prawnego spółki.

6 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 336 i nast.

7 Ibidem, s. 336 i nast.

8 Trudności leżą po stronie dowodowej. Pokrzywdzona spółka musiałaby wykazać naruszenie zakazu konkurencji w okresie, w którym (niewierny) parter był jeszcze jej wspólnikiem. Wobec reguły zawartej w art. 6 k.c. nie jest to zadanie łatwe.

9 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 339.

10 Ibidem, s. 340.

11 Ibidem, s. 340.

12 Por. też odesłanie w art. 57 § 3 k.s.h. do tego przepisu.

13 J. Jacyszyn, Spółka partnerska. Komentarz, s. 126.

14 Ibidem, s. 125 i nast.

15 Ibidem, s. 129.

16 A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 6, Warszawa 2005, s. 262.

17 Poniższe rozważania nie dotyczą przypadku, w którym prowadzenie spraw spółki partnerskiej zostaje powierzone zarządowi (art. 97 k.s.h.). W takim przypadku będą tutaj bowiem miały zastosowanie przepisy regulujące tę problematykę w spółce z o.o.

18 Zasady te mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki partnerskiej nie zawiera odmiennych regulacji w tym zakresie (por. J. Jacyszyn, Spółka partnerska. Komentarz, s. 164).

19 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 312.

20 S. Sołtysiński, J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 459.

21 Por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Zakamycze 2005, s. 185.

22 B. Górska, Spółka partnerska w prawie niemieckim i w polskim kodeksie spółek handlowych, PPH 2001, nr 3, s. 32.

23 Ibidem, s. 32.

24 J. Jacyszyn, Spółka partnerska. Komentarz, s. 165.

25 Jeżeli umowa spółki partnerskiej nie zawiera żadnych regulacji odnośnie do wymaganych większości w ramach podejmowania uchwał, to zgodnie z zasadami istniejącymi w spółce jawnej należy przyjąć, że zarówno w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności, jak i w pozostałych sprawach potrzebna jest jednomyślność (S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 304; A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005, s. 176). Wymóg jednomyślności nie jest jednak rozwiązaniem praktycznym, zwłaszcza w spółkach o dużej liczbie partnerów. Z tego tez względu pożądane jest wprowadzenie wymogu podejmowania uchwał większościowych.

26 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 304.

27 Ten rodzaj większości powinien być przyjmowany, jeżeli umowa spółki partnerskiej nie zawiera żadnych regulacji.

28 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz, tom I, s. 299.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Spółek
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA

  Nie zalegasz ze składkami ZUS? Weź udział w konkursie prewencji wypadkowej. Można dostać 300.000,00 zł dofinansowania. Rozpoczyna się nabór.

  ZUS realizuje program prewencji wypadkowej, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń. Można liczyć nawet na 300.000,00 zł dofinansowania.

  Szkody rolnicze - stawki pomocy i wnioski w 2024 roku. 1000 zł, 500 zł lub 250 zł na 1 ha pomocy dla rolników poszkodowanych suszą, przymrozkami, powodzią i innymi zjawiskami pogodowymi

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że od 29 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w  formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. 

  Bezpieczeństwo w Internecie i rewolucja dla przedsiębiorców działających w sieci. Nowość: akt o usługach cyfrowych (DSA) już w mocy

  Bezpieczeństwo w Internecie to w dzisiejszych czasach podstawa. W Unii Europejskiej obowiązuje nowy akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). Również w Polsce będą obowiązywały nowe przepisy. To bardzo ważne, ponieważ wiele osób zastanawia się: jak zachowywać się bezpiecznie w Internecie? Jak chronić swoje bezpieczeństwo w sieci? Jakie są zagrożenia w Internecie? Jak chronić się przed zagrożeniami w Internecie? Przepisy będą dotyczyły przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w Internecie, uregulować zagadnienia dot. moderowania treści. Nie będzie już tak łatwo manipulować użytkownikami, "śledzić ich" działań w sieci, profilować, wysyłać tzw. ciasteczek (pliki cookie). Będzie większa ochrona przed pedofilią. To będzie prawdziwa rewolucja dla przedsiębiorców działających w Internecie. Akt o usługach cyfrowych stosuje się od dnia 17 lutego 2024 r.

  Podatnicy nie wiedzą, że mogą skorzystać z ulgi B+R, a to duże korzyści finansowe

  Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać firmy z różnych branż. Ulga B+R może przynieść korzyści finansowe sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych w skali roku. Kto może zastosować tę ulgę? 

  REKLAMA

  Firmy wciąż bardziej obawiają się odejścia kontrahenta niż utraty płynności finansowej. Faktury z odroczoną płatnością to już standard

  Zwłaszcza w branży produkcyjnej i transporcie opcja płatności odroczonej od 7 do 30 dni stała się praktyką powszechnie stosowaną. Choć dla firm czekanie na należność wiąże się z ryzykiem i niedogodnościami – same muszą się w tym czasie kredytować – to w 2024 roku nie mają w planach odchodzenia od tej praktyki.

  BGK będzie mógł udzielać gwarancji spłaty kredytów mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 29 marca 2024 r.

  BGK będzie mógł gwarantować kredyty dla MŚP w ramach programu InvestEU. Jaka pomoc dla MŚP?

  REKLAMA