Kategorie

Nienadzorcze obowiązki rady nadzorczej spółki z o.o.

Maciej Bielecki
inforCMS
Jakie nienadzorcze obowiązki rady nadzorczej spółki z o.o. wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych, a jakie mogą zostać przyznane jej na mocy postanowień umowy spółki?

Zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych (art. 213 § 2) rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi być powołana tylko w takiej spółce z o.o., której kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25. W pozostałych przypadkach to wspólnicy tworzący spółkę z o.o. według swego uznania podejmują decyzję o ustanowieniu w spółce (lub nie) rady nadzorczej. Wspólnicy mogą ponadto w umowie spółki powierzyć radzie nadzorcze szczególne obowiązki, niewynikające z przepisów k.s.h.

 


W myśl art. 219 § 1 k.s.h. rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 219 § 3 k.s.h.). Jednocześnie - zgodnie z art. 220 k.s.h. - umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

 


Artykuł 220 k.s.h. akcentuje zatem możliwość rozszerzenia uprawnień rady nadzorczej (ponad zakres wynikający z art. 219 § 1 i 3 k.s.h.), podając jednocześnie opcje takiego rozszerzenia. Opcje te mają jednak tylko charakter przykładowy, a ustawodawca nie pozbawia wspólników możliwości uposażenia rady również w inne uprawnienia, jeżeli tylko nie będą sprzeczne z naturą i istotą funkcjonowania spółki z o.o.

 


Przyznanie radzie nadzorczej dodatkowych uprawnień, zapewniających oddziaływanie na zarząd, może mieć szczególne znaczenie w sytuacji, gdy wspólnicy uzyskują pozycję członków rady nadzorczej, powołując jednocześnie do zarządzania spółką specjalistów spoza swego grona. Rada nadzorcza jest zwykle organem „sprawniejszym” niż zgromadzenie wspólników, prostsze są zasady organizacji posiedzeń rady, podejmowania uchwał w radzie nadzorczej oraz protokołowania uchwał. Rada może zatem szybciej reagować na określone działania zarządu - pod warunkiem że ma ku temu stosowne podstawy.


Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej - funkcja doradcy

 


Rada nadzorcza, zarówno na mocy postanowień umowy spółki, jak i bez takiego zapisu w treści umowy, może wystosowywać do zarządu różnego typu stanowiska/porady. Rada nadzorcza może bowiem, obok obowiązkowego nadzoru, występować w roli organu doradczego. W myśl art. 219 § 2 k.s.h. rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Nie oznacza to jednak zakazu występowania przez radę do zarządu z opiniami/zaleceniami.

 


Z art. 219 § 2 k.s.h. należy jedynie wywodzić wniosek o braku obowiązku zarządu do automatycznego stosowania się do takich zaleceń. Władcze ingerowanie w działania zarządu, które mogłoby narazić spółkę na szkodę, grozi członkom rady konsekwencją w postaci pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie art. 293 § 1 k.s.h. w zw. z art. 219 § 2 k.s.h. Zarząd może jednak uwzględnić różnego rodzaju stanowiska/opinie rady o charakterze doradczym. Wydaje się wręcz, że taka praktyka może mieć istotne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności zarządu wobec osób trzecich i spółki. Niewątpliwie bowiem lepsza będzie sytuacja prawna członka zarządu, który uzasadni swoją decyzję określonym stanowiskiem rady nadzorczej.

 


Nie ma przeszkód, aby umowa spółki formułowała nawet obowiązek zarządu w zakresie konsultacji, narad lub spotkań z radą w kwestiach szczególnie istotnych dla funkcjonowania spółki.

 


Funkcję doradczą mogą realizować także indywidualni członkowie rady. Kodeks spółek handlowych nie zakazuje bowiem, aby członek rady przedstawiał swoje poglądy w określonej sprawie zarządowi. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w spółce została ustanowiona rada nadzorcza, to formą zaprezentowania przez nią kolektywnej opinii (wyrażenia woli/poglądu/zgody) jest podjęcie uchwały, a opinie wyrażane przez jednego członka rady nie mogą być traktowane jako stanowisko całego organu.


Czynności mieszane: kontrolno-nadzorczo-doradcze

 


Bardzo szeroko można ukształtować zakres uprawnień rady w zakresie wyrażania zgody na pewne czynności zarządu. W tej formule można zawrzeć zarówno elementy nadzoru, jak i doradztwa. Kodeks spółek handlowych nie określa katalogu spraw, które mogą wymagać zgody rady nadzorczej. Z tego względu umowa spółki może stosunkowo swobodnie kreować taką listę. Wśród najczęściej spotykanych w praktyce uprawnień rady nadzorczej znajdują się m.in.:

 

1) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań powyżej określonej kwoty,

 

2) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające powyżej określonej kwoty,

 

3) wyrażanie zgody na zatrudnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych,

 

4) wyrażanie zgody na powołanie przez zarząd prokurenta.

 


Możliwe jest także ustalenie, że wymóg zgody wspólników - tam gdzie ustawa na to zezwala - zostanie zastąpiony wymogiem zgody rady nadzorczej (np. na nabycie/zbycie nieruchomości - por. art. 228 pkt 4 k.s.h. lub na czynności określone w art. 230 k.s.h.).


Powoływanie i odwoływanie członków zarządu

 


Pośród nienadzorczych kompetencji rady nadzorczej należy wymienić także prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu (w myśl art. 220 k.s.h. w zw. z art. 201 § 4 k.s.h., umowa spółki może przyznać takie uprawnienie radzie nadzorczej).

 


Jeżeli wspólnicy planują przyznać sobie pozycję członków rady nadzorczej, to powierzenie radzie nadzorczej prawa powoływania i odwoływania członków zarządu może zapewnić sprawną kontrolę poczynań zarządu. Chociaż, jak wcześniej wskazano, rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, to jednak członek zarządu, który wie, że jego „los” spoczywa w gestii rady nadzorczej, będzie niewątpliwie „zmotywowany” do sumiennego rozważenia wszelkich jej sugestii.


Zawieszanie w czynnościach członków zarządu

 


Kolejnym przykładem nienadzorczego uprawnienia rady jest możliwość powierzenia radzie nadzorczej kompetencji do zawieszania członków zarządu w funkcji z ważnych powodów. Umowa spółki może przyznawać radzie prawo zawieszania w funkcji poszczególnych członków zarządu lub wszystkich (czyli całego zarządu). Kwestia ta powinna zostać precyzyjnie uregulowana w umowie spółki, aby nie powstały wątpliwości, jak szerokie jest uprawnienie rady nadzorczej w tym zakresie.

 


Należy podkreślić, że zawieszenie jest aktem odmiennym od odwołania z funkcji i nie powoduje utraty mandatu członka zarządu. Pozbawia ono natomiast członka zarządu prawa do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji. Wybranie zawieszenia zamiast odwołania może wyrażać negatywną ocenę poczynań członka zarządu, z jednoczesną intencją zachęcenia go do zmiany sposobu postępowania. Ponadto, jeżeli wspólnicy nie mają jeszcze koncepcji dotyczącej nowego zarządcy, a jednocześnie chcą uniknąć sytuacji, w której zarząd spółki stałby się organem niekompletnym (tj. niezdolnym do działania) - w związku ze zmniejszeniem się liczby członków zarządu poniżej minimum określonego umową spółki, powinni wybrać zawieszenie. Zawieszenie nie zawsze musi prowadzić do odwołania z funkcji. Nie można zatem utożsamiać tego aktu z czynnością przygotowującą do odwołania.

 


Zawieszenie w czynnościach członka zarządu (całego zarządu) w myśl art. 220 k.s.h. może nastąpić tylko „z ważnych powodów”. O tym, czy takie powody zachodzą, rozstrzyga rada nadzorcza.

 


Również umowa spółki może wskazywać ważne powody - np. długą chorobę, prowadzenie działalności konkurencyjnej bez zgody spółki, sprzeczność koncepcji rozwoju spółki z założeniami wspólników przyjętymi przy zakładaniu spółki, dłuższy wyjazd za granicę itp.

 


Jeżeli uchwała rady o zawieszeniu w funkcji członka zarządu zostanie podjęta mimo braku ważnych powodów, członek zarządu może rozważyć wystąpienie z powództwem o ustalenie - w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego - ważności/nieważności takiej uchwały. Jeżeli przyczyny zawieszenia nie zostały określone w umowie spółki, ryzyko kwestionowania uchwał rady o zawieszeniu istotnie wzrasta. Z tego względu wskazane jest, aby powody zawieszenia były ujmowane w umowie spółki.

 


Okoliczność zawieszenia członka zarządu podlega ujawnieniu w rejestrze sądowym (zob. art. 39 pkt 5 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).


Delegowanie członka rady do zarządu

 


Przepis art. 220 k.s.h. nie wymienia pośród przykładów rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej spółki z o.o. prawa do oddelegowania członka rady do zarządu. Regulacja taka wprowadzona została natomiast na gruncie spółki akcyjnej - w art. 383 § 1 k.s.h. Zgodnie z jego treścią, do kompetencji rady nadzorczej spółki akcyjnej należy m.in. delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Uprawnienie to przysługuje zatem radzie nadzorczej spółki akcyjnej wprost na mocy przepisów k.s.h., bez potrzeby odrębnego regulowania tej kwestii w statucie (podobnie zresztą, jak prawo zawieszenia członka/ów zarządu spółki akcyjnej w czynnościach).

 


Zdaniem autora niniejszej publikacji (choć w doktrynie prezentowane są również poglądy przeciwne), należy opowiedzieć się za koncepcją dopuszczającą prawo delegowania członka rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu. Umowa spółki powinna w takim przypadku zawierać regulację nawiązującą do rozwiązania przyjętego na tle art. 383 § 1 k.s.h. W związku z tym delegowanie członka rady nadzorczej powinno być dopuszczalne tylko na pewien okres (wydaje się, że wskazanie okresu dłuższego niż 3 miesiące również będzie dopuszczalne, niemniej jednak nie powinien to być stan trwały) oraz dotyczyć sytuacji precyzyjnie określonych w umowie spółki.


Reprezentowanie spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

 


Kolejnym szczególnym obowiązkiem rady nadzorczej jest reprezentowanie spółki w umowach i sporach z członkami zarządu (art. 210 § 1 k.s.h.). Regulacja ta znajduje zastosowanie do wszelkich umów z członkami zarządu, zarówno tych związanych ze sprawowaną przez nich funkcją (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o zakazie konkurencji), jak i tych niezwiązanych z piastowanym stanowiskiem (np. umowa sprzedaży samochodu na rzecz członka zarządu, umowa najmu, umowa spółki - gdzie spółka i członek zarządu wspólnie zakładają nową spółkę). Przepis ten stosuje się także do umów objętych dyspozycją art. 15 § 1 k.s.h., z którego wynika, że zawarcie przez spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu albo na rzecz członka zarządu wymaga zgody zgromadzenia wspólników.


Udzielanie zgody na interesy konkurencyjne

 


Rada nadzorcza może być także uposażona w prawo wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka zarządu interesami konkurencyjnymi. W myśl art. 211 k.s.h., członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. Z tego względu, jeżeli umowa spółki powierza kompetencję do powołania zarządu radzie nadzorczej, to właśnie rada nadzorcza będzie organem właściwym do wyrażania zgody, o której mowa powyżej.


Zaskarżanie uchwał wspólników

 


Uprawnienie rady nadzorczej oraz jej poszczególnych członków do zaskarżania uchwał wspólników (por. art. 250 pkt 1 k.s.h.) wiąże się niewątpliwie z funkcją nadzorczą rady. Niemniej jednak zaskarżenie nie musi być w każdy przypadku efektem nadzoru. Może być ono także skutkiem negatywnej oceny jakiegoś zdarzenia, kiedy to rada wyraziła stanowisko o charakterze doradczym nieuwzględnione przez wspólników.


Uchwalenie regulaminu rady

 


Nienadzorczym obowiązkiem rady może być także opracowanie i uchwalenie przez radę jej regulaminu. Przepis art. 222 § 6 k.s.h. stanowi, że regulamin rady nadzorczej może zostać uchwalony przez zgromadzenie wspólników, które może jednak również upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia tego regulaminu. Upoważnienie dla rady do uchwalenia przez nią powyższego regulaminu powinno zostać udzielone w stosownej uchwale zgromadzenia wspólników. Nie ma również przeszkód, aby w uchwale zgromadzenia wspólników „narzucić” radzie pewne postanowienia, które powinny znaleźć się w regulaminie (np. w kwestii formalnych kompetencji przewodniczącego), albo też wskazać, jakie zagadnienia powinny zostać objęte treścią regulaminu.

 


Podstawa prawna:

 

- ustawa z 15 września 2007 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).


Maciej Bielecki

 

radca prawny

 

www.kancelaria-bieleccy.pl 

 

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...