Kategorie

Przedsiębiorca przed sądem

Paulina Ołdziejewska
inforCMS
Postępowanie gospodarcze jest niezmiernie sformalizowane, a przedsiębiorca jest traktowany przez sąd jak profesjonalny pełnomocnik. Od przedsiębiorcy wymaga się znajomości zasad rządzących postępowaniem cywilnymi rygorystycznie podchodzi się do ciążących na nim obowiązków.

Nawet jeśli z punktu widzenia prawa materialnego wszystko wskazuje na wygraną przed sądem, należy mieć na uwadze, że formalne braki, niedopatrzenia i brak wiedzy mogą przesądzić o fiasku sprawy.

W postępowaniu w sprawach gospodarczych funkcjonują bowiem rozwiązania bardziej restrykcyjne, wymagające od stron zachowania większej dyscypliny procesowej, niż ma to miejsce w postępowaniu zwykłym. Odmienności występują już na etapie wniesienia pozwu.

Pozew/powództwo

Poniżej kilka zasad, o których należy zawsze pamiętać:

Pismo procesowe musi spełniać ściśle określone warunki formalne

Każde pismo procesowe, które wnosisz do sądu, powinno wskazywać:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

imię, nazwisko lub nazwę stron przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

oznaczenie rodzaju pisma;

osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

wykaz załączników.

UWAGA

Sprawa jest kwalifikowana jako gospodarcza nawet wtedy, gdy w momencie procesu strona nie jest już przedsiębiorcą, ale roszczenie wynika z prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej.

Zawsze odpowiadaj na skierowane wezwania do zapłaty

Nawet jeśli je kwestionujesz, odpowiedz na nie przedstawiając swoje stanowisko w sprawie. Jeśli w żaden sposób nie zareagowałeś na wezwanie do zapłaty, po wytoczeniu powództwa - niezależnie od wyniku sprawy - sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.

Każdy pozew musi zawierać obligatoryjne elementy

Najistotniejszymi obligatoryjnymi elementami pozwu jako pisma procesowego są: dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających je. Niezgłoszenie wniosków dowodowych w postępowaniu gospodarczym już w pozwie skutkuje tym, że dowody powołane w późniejszym czasie zostaną pominięte, chyba że powód wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później.

Wnosząc pozew należy pamiętać o opłacie sądowej

Równocześnie z wniesieniem pozwu, apelacji, zażalenia, sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. W sprawach majątkowych pozew podlega opłacie w wysokości 5 procent wartości przedmiotu sporu, to jest wartości dochodzonego roszczenia. Pozostałe wysokości opłat, z podziałem na poszczególne rodzaje spraw, znajdziesz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W pozwie należy wskazać wszystkie dowody

W pozwie powód jest zobowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Należy upewnić się, czy pozew kierujemy do właściwego podmiotu

Upewnij się, czy chcesz pozwać Skarb Państwa, spółkę a może członków zarządu. W postępowaniu gospodarczym nie ma możliwości przekształceń podmiotowych. Jeśli więc wniesiesz pozew przeciwko niewłaściwemu podmiotowi - sąd oddali powództwo.

Zakres żądania objęty pozwem nie może być zmieniany w trakcie postępowania

W postępowaniu gospodarczym brak jest możliwości wystąpienia z nowym żądaniem (zamiast lub obok pierwotnego), chyba że nastąpiła zmiana okoliczności.

Do pozwu należy dołączyć wszystkie załączniki

Do pozwu powód powinien dołączyć:

odpis reklamacji lub wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz

odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

Brak spełnienia tego wymogu będzie, co do zasady, skutkował zwrotem pozwu. Może to mieć zasadnicze znaczenie w kontekście upływu terminu przedawnienia.

UWAGA

W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych istnieje obowiązek doręczania odpisów pism procesowych wraz z załącznikami przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika bezpośrednio stronie przeciwnej, niezależnie od tego, czy strona ta jest również reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przepisy określają nieprzekraczalne terminy wskazanych czynności

Jeśli jesteś pozwanym, masz tylko 2 tygodnie od dnia doręczenia odpisu pozwu na wniesienie odpowiedzi na pozew, w której możesz zaprzeczyć wszelkim twierdzeniom wskazanym w pozwie i przedstawić na te okoliczności dowody. Po upływie tego terminu sąd może już nie uwzględnić tych okoliczności i pominąć je w dalszym toku sprawy, chyba że dopiero w późniejszym czasie powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Przepisy ograniczają możliwość zawieszenia postępowania

Kolejną odmiennością w postępowaniu gospodarczym jest brak możliwości zawieszenia postępowania z uwagi na nieobecność stron i skrócenie terminu umorzenia postępowania, ze względu na zawieszenie postępowania z 1 roku do 6 miesięcy. Jeśli więc w terminie 6 miesięcy nie zostaną podjęte żadne czynności sąd umorzy postępowanie w naszej sprawie.

UWAGA

Jeśli nie złożysz w przypisanym terminie odpowiedzi na pozew, sąd wyda wyrok zaoczny, z którym powód będzie mógł udać się do komornika i zabezpieczyć dochodzone roszczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego do określonej kwoty. Wyrok zaoczny stanowi bowiem tytuł zabezpieczenia wykonalny, bez nadania mu klauzuli wykonalności, a sumę zabezpieczenia stanowi kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami.

Apelcja/zażalenie/sprzeciw

Do elementów istotnych apelacji należą:

oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

zwięzłe przedstawienie zarzutów;

uzasadnienie zarzutów;

wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Reklama

Apelację wnosimy do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego, który wydał wyrok. Jeśli więc wyrok został wydany przez sąd rejonowy, pismo kierujemy do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego (składając je w biurze podawczym sądu rejonowego).

Jeśli otrzymałeś postanowienie, z którego treścią się nie zgadzasz, masz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia bądź ogłoszenia, na wniesienie zażalenia. Tak jak w przypadku apelacji należy wnieść je, co do zasady, do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego, który postanowienie wydał. Wniesienie zażalenia podlega opłacie sądowej.

Jeśli nie złożyłeś odpowiedzi na pozew i sąd wydał wyrok zaoczny, masz prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku. W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich potwierdzenie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w sprzeciwie od wyroku zaocznego nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich potwierdzenie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od czasu, gdy powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone w postępowaniu w sprawach gospodarczych w odniesieniu do sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Muszą być one wniesione w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

UWAGA

Jeśli otrzymałeś wyrok, z którym się nie zgadzasz, musisz w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, by poznać szczegółowo motyw rozstrzygnięcia sądu. Następnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia musisz złożyć apelację od wyroku.

Skarga kasacyjna i wznowienie postępowania

Odrębności występują też przy skardze kasacyjnej i skardze o wznowienie postępowania.

Reklama

Jeśli chodzi o skargę kasacyjną, to w sprawach gospodarczych jest ona niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, podczas gdy w postępowaniu zwykłym granica ta wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Skarga kasacyjna jest także niedopuszczalna w sprawie gospodarczej, która jednocześnie była rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - termin biegnie od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Paulina Ołdziejewska

aplikant radcowski, Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.