Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsiębiorca przed sądem

Paulina Ołdziejewska
inforCMS
Postępowanie gospodarcze jest niezmiernie sformalizowane, a przedsiębiorca jest traktowany przez sąd jak profesjonalny pełnomocnik. Od przedsiębiorcy wymaga się znajomości zasad rządzących postępowaniem cywilnymi rygorystycznie podchodzi się do ciążących na nim obowiązków.

Nawet jeśli z punktu widzenia prawa materialnego wszystko wskazuje na wygraną przed sądem, należy mieć na uwadze, że formalne braki, niedopatrzenia i brak wiedzy mogą przesądzić o fiasku sprawy.

W postępowaniu w sprawach gospodarczych funkcjonują bowiem rozwiązania bardziej restrykcyjne, wymagające od stron zachowania większej dyscypliny procesowej, niż ma to miejsce w postępowaniu zwykłym. Odmienności występują już na etapie wniesienia pozwu.

Pozew/powództwo

Poniżej kilka zasad, o których należy zawsze pamiętać:

Pismo procesowe musi spełniać ściśle określone warunki formalne

Każde pismo procesowe, które wnosisz do sądu, powinno wskazywać:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

imię, nazwisko lub nazwę stron przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

oznaczenie rodzaju pisma;

osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

wykaz załączników.

UWAGA

Sprawa jest kwalifikowana jako gospodarcza nawet wtedy, gdy w momencie procesu strona nie jest już przedsiębiorcą, ale roszczenie wynika z prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej.

Zawsze odpowiadaj na skierowane wezwania do zapłaty

Nawet jeśli je kwestionujesz, odpowiedz na nie przedstawiając swoje stanowisko w sprawie. Jeśli w żaden sposób nie zareagowałeś na wezwanie do zapłaty, po wytoczeniu powództwa - niezależnie od wyniku sprawy - sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.

Każdy pozew musi zawierać obligatoryjne elementy

Najistotniejszymi obligatoryjnymi elementami pozwu jako pisma procesowego są: dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających je. Niezgłoszenie wniosków dowodowych w postępowaniu gospodarczym już w pozwie skutkuje tym, że dowody powołane w późniejszym czasie zostaną pominięte, chyba że powód wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później.

Wnosząc pozew należy pamiętać o opłacie sądowej

Równocześnie z wniesieniem pozwu, apelacji, zażalenia, sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. W sprawach majątkowych pozew podlega opłacie w wysokości 5 procent wartości przedmiotu sporu, to jest wartości dochodzonego roszczenia. Pozostałe wysokości opłat, z podziałem na poszczególne rodzaje spraw, znajdziesz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W pozwie należy wskazać wszystkie dowody

W pozwie powód jest zobowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Należy upewnić się, czy pozew kierujemy do właściwego podmiotu

Upewnij się, czy chcesz pozwać Skarb Państwa, spółkę a może członków zarządu. W postępowaniu gospodarczym nie ma możliwości przekształceń podmiotowych. Jeśli więc wniesiesz pozew przeciwko niewłaściwemu podmiotowi - sąd oddali powództwo.

Zakres żądania objęty pozwem nie może być zmieniany w trakcie postępowania

W postępowaniu gospodarczym brak jest możliwości wystąpienia z nowym żądaniem (zamiast lub obok pierwotnego), chyba że nastąpiła zmiana okoliczności.

Do pozwu należy dołączyć wszystkie załączniki

Do pozwu powód powinien dołączyć:

odpis reklamacji lub wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz

odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

Brak spełnienia tego wymogu będzie, co do zasady, skutkował zwrotem pozwu. Może to mieć zasadnicze znaczenie w kontekście upływu terminu przedawnienia.

UWAGA

W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych istnieje obowiązek doręczania odpisów pism procesowych wraz z załącznikami przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika bezpośrednio stronie przeciwnej, niezależnie od tego, czy strona ta jest również reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przepisy określają nieprzekraczalne terminy wskazanych czynności

Jeśli jesteś pozwanym, masz tylko 2 tygodnie od dnia doręczenia odpisu pozwu na wniesienie odpowiedzi na pozew, w której możesz zaprzeczyć wszelkim twierdzeniom wskazanym w pozwie i przedstawić na te okoliczności dowody. Po upływie tego terminu sąd może już nie uwzględnić tych okoliczności i pominąć je w dalszym toku sprawy, chyba że dopiero w późniejszym czasie powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Przepisy ograniczają możliwość zawieszenia postępowania

Kolejną odmiennością w postępowaniu gospodarczym jest brak możliwości zawieszenia postępowania z uwagi na nieobecność stron i skrócenie terminu umorzenia postępowania, ze względu na zawieszenie postępowania z 1 roku do 6 miesięcy. Jeśli więc w terminie 6 miesięcy nie zostaną podjęte żadne czynności sąd umorzy postępowanie w naszej sprawie.

UWAGA

Jeśli nie złożysz w przypisanym terminie odpowiedzi na pozew, sąd wyda wyrok zaoczny, z którym powód będzie mógł udać się do komornika i zabezpieczyć dochodzone roszczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego do określonej kwoty. Wyrok zaoczny stanowi bowiem tytuł zabezpieczenia wykonalny, bez nadania mu klauzuli wykonalności, a sumę zabezpieczenia stanowi kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami.

Apelcja/zażalenie/sprzeciw

Do elementów istotnych apelacji należą:

oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

zwięzłe przedstawienie zarzutów;

uzasadnienie zarzutów;

wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Apelację wnosimy do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego, który wydał wyrok. Jeśli więc wyrok został wydany przez sąd rejonowy, pismo kierujemy do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego (składając je w biurze podawczym sądu rejonowego).

Jeśli otrzymałeś postanowienie, z którego treścią się nie zgadzasz, masz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia bądź ogłoszenia, na wniesienie zażalenia. Tak jak w przypadku apelacji należy wnieść je, co do zasady, do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego, który postanowienie wydał. Wniesienie zażalenia podlega opłacie sądowej.

Jeśli nie złożyłeś odpowiedzi na pozew i sąd wydał wyrok zaoczny, masz prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku. W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich potwierdzenie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w sprzeciwie od wyroku zaocznego nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich potwierdzenie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od czasu, gdy powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone w postępowaniu w sprawach gospodarczych w odniesieniu do sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Muszą być one wniesione w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

UWAGA

Jeśli otrzymałeś wyrok, z którym się nie zgadzasz, musisz w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, by poznać szczegółowo motyw rozstrzygnięcia sądu. Następnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia musisz złożyć apelację od wyroku.

Skarga kasacyjna i wznowienie postępowania

Odrębności występują też przy skardze kasacyjnej i skardze o wznowienie postępowania.

Jeśli chodzi o skargę kasacyjną, to w sprawach gospodarczych jest ona niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, podczas gdy w postępowaniu zwykłym granica ta wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Skarga kasacyjna jest także niedopuszczalna w sprawie gospodarczej, która jednocześnie była rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - termin biegnie od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Paulina Ołdziejewska

aplikant radcowski, Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?
  Procenty z lokat przegrywają z inflacją w Polsce i UE
  Inflacja dwucyfrowa jednak odsetki w bankach niewiele wyższe niż przed wojną. To realia nie tylko polskie
  Ile jest fotoradarów w Polsce? A ile w Europie?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? Dokładnie 587. Jak jednak ta liczba wypada na tle innych krajów Europy? W Wielkiej Brytanii jest ich 10-krotnie więcej.
  Polacy przenoszą się z mieszkań do domów
  Domy szybko zyskują na wartości oraz popularności wśród Polaków. Podobnie jak mieszkania są one dobrą inwestycją w dobie galopującej inflacji i potrafią ochronić oszczędności, a nawet je pomnożyć. Nic więc dziwnego, że przeznaczone pod nie grunty, sprzedają się dziś jak ciepłe bułeczki.
  PIE: w sierpniu indeks koniunktury spadł do 98,6 pkt
  Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spadł w sierpniu o 3,8 pkt, do poziomu 98,6 pkt - przekazał PIE. Po raz pierwszy od lutego odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę nastrojów negatywnych - dodano.
  50 mln zł rocznie na wykup byłych mieszkań pracowniczych
  50 mln rocznie przekaże polski rząd samorządom, które zdecydują się wykupić od podmiotów prywatnych dawne mieszkania pracownicze, aby ich lokatorom nie groziły podwyżki czynszu - powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Zgierzu (woj. łódzkie), gdzie jest ok. 40 takich mieszkań.
  Przyczyny zużycia opon? Oto główni zabójcy ogumienia
  Przyczyny zużycia opon? Lista jest dość długa. Warto ją jednak poznać. W ten sposób kierujący może przedłużyć czas życia ogumienia w swoim aucie.
  Strefy czystego transportu w Polsce. Kto będzie pionierem?
  Strefy czystego transportu w Polsce. Co oznaczają? Czemu kierowcy ich nie chcą? I które miasto utworzy pierwszą? Sprawdźmy.
  E-commerce: zmiana zawartości maila po wysyłce? To możliwe!
  Zawartość wysłanego już maila można zmienić dzięki technologii real time content management (RTCM). Korzystanie z tego rozwiązania staje się coraz powszechniejszym trendem na polskim rynku e-commerce.
  Internet Rzeczy. Rewolucja, która w Polsce jest nowością
  Przedmioty połączone cyfrowo. Internet Rzeczy to technologia, od której w biznesie nie ma już odwrotu. Skoro tak, to dlaczego zaledwie 29 proc. firm w UE wykorzystuje IoT? Polska nie zaskakuje — znajdujemy się w ogonie wspólnoty. Nowe dane Eurostatu pokazują, jak wygląda wykorzystanie tej technologii w UE.
  Ceny luksusowych nieruchomości na świecie rosną wolniej, ale spadków nie widać.
  Na koniec drugiego kwartału 2022 roku firma Knight Frank opublikowała Prime Global Cities Index, czyli indeks śledzący ceny luksusowych nieruchomości na świecie w 45 miastach. Po dwóch latach, w trakcie których obserwowaliśmy historycznie najwyższą dynamikę wzrostu cen nieruchomości luksusowych widoczny jest spadek.
  Zakup mieszkania na osiedlu. Gdzie można kupić?
  W jakich inwestycjach deweloperzy mają ukończone mieszkania lub z bliskim terminem oddania? Jakie lokale są jeszcze w sprzedaży? W jakich cenach?
  Ile zostało już złożonych wniosków o wakacje kredytowe?
  Około 850 tys. wniosków o wakacje kredytowe złożono we wszystkich bankach - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.