Kategorie

Rozliczenie roczne w PIT-11 i PIT-40 za 2010 r.

Mariusz Pigulski
inforCMS
Zakłady pracy muszą sporządzić i przekazać zatrudnionym informacje PIT-11 za 2010 r. Termin na wywiązanie się z tego obowiązku mija z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym. Przygotowanie PIT-11 za 2010 r. musi więc nastąpić najpóźniej w poniedziałek 28 lutego 2011 r.

Jeśli pracownik złożył płatnikowi wniosek o rozliczenie roczne na druku PIT-12, to płatnik zamiast wystawiać mu informację PIT-11, powinien we wskazanym terminie rozliczyć należny za niego podatek w PIT-40.

Informację PIT-11 mają obowiązek wystawiać płatnicy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) pobierający zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Chodzi tu m.in. o opodatkowane na ogólnych zasadach przychody:

• ze stosunku pracy i służbowego,

• z pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

• z umów cywilnoprawnych,

• otrzymywane przez osoby należące do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących w spółkach,

• z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej,

• uzyskane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub podobnych umów.

PIT-11 należy sporządzić dla podatnika, właściwego urzędu skarbowego i ewentualnie pozostawić w dokumentacji kadrowo-płacowej. Płatnik powinien przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej. Może złożyć tę informację w formie elektronicznej, ale pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

WAŻNE!

Płatnicy posiadający tzw. e-podpis mogą przesyłać PIT-11 do urzędów skarbowych elektronicznie.

Reklama

Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu dopuścił możliwość przekazania również pracownikom informacji PIT-11 oraz PIT-40 drogą elektroniczną (wyrok z 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 486/10, orzeczenie nieprawomocne). Warunkiem skuteczności takiego przekazania jest opatrzenie wiadomości elektronicznej podpisem elektronicznym i zachowanie odpowiedniego wzoru formularza podatkowego. Zdaniem sądu, pracodawcę obciąża obowiązek udowodnienia doręczenia wspomnianych deklaracji pracownikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W celach dowodowych płatnik może przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, w której przesłano deklarację.

PIT-11 jest podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty bądź niedopłaty podatku (art. 45 ust. 1 updof). Natomiast ewentualne błędy w informacji PIT-11 wiążą się nie tylko z koniecznością złożenia w odpowiednim urzędzie korekty, ale także z konsekwencjami karnoskarbowymi.

I. Dane wykazywane w PIT-11

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje podlegające opodatkowaniu, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze (np. wynagrodzenie za pracę, za wykonane zlecenia, finansowane przez ZUS zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika) i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Od 1 stycznia 2009 r. w PIT-11 (w poz. 39, 48 lub 74 w części E) trzeba także wykazywać kwoty dochodów zwolnionych z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (art. 39 ust. 1 updof). Dotyczy to pracowników delegowanych do pracy za granicę i ma ułatwić podatnikowi przygotowanie rozliczenia rocznego.

 

WAŻNE!

Płatnik musi wykazać w PIT-11 dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Ponadto w opisywanym formularzu ujmuje się:

• koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie potrąconej w ciągu roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (opcjonalnie w poz. 37, 42, 57, 61, 65, 69),

• kwotę naliczonego i pobranego podatku (opcjonalnie w poz. 40, 45, 49, 52, 55, 59, 63, 67, 71, 75),

• potrącone z przychodu podatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, tj. 13,71% podstawy wymiaru, z pominięciem składek, których podstawę wymiaru stanowił dochód zwolniony z podatku (w poz. 76),

Reklama

• składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymiaru, pobrane w danym roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony z podatku (w poz. 78),

• w poz. 77 i poz. 79 odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej) zapłacone w Szwajcarii lub w państwach należących do Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chodzi tu o składki, których podstawą wymiaru jest dochód podlegający opodatkowaniu i które za granicą nie zostały potrącone z dochodu, przychodu lub podatku. Odliczenie tych składek możliwe jest wtedy, gdy istnieje podstawa prawna (wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do wymiany informacji między Polską a państwem, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Stosownego odliczenia dokonujemy na podstawie dokumentów stwierdzających zapłatę składek.

 

1. Za jaki okres wystawić PIT-11

Informacja PIT-11 jest wystawiana za okresy uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których pobrano i odprowadzono do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Wypełniając formularz PIT-11 płatnik - podmiot zatrudniający powinien wykazać w pozycjach 4 i 5 okres, w jakim podatnik uzyskiwał te dochody. Okres, za jaki należny był dochód, a także czas trwania stosunku prawnego łączącego płatnika z osobą zatrudnioną, mają tu drugoplanowe znaczenie.

Terminy, w których trzeba wystawić PIT-11, zależą od tego, na jakiej podstawie pracuje podatnik (np. umowa o pracę, umowa zlecenia), jak również od tego, czy praca nadal jest wykonywana oraz czy podatnik nie pracuje już u płatnika.

Dla pracowników, którzy przepracowali cały 2010 r., w informacji PIT-11 w pozycjach 4 i 5 należy podać okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. W takim przypadku PIT-11 musi zostać przygotowany i doręczony do urzędu skarbowego oraz pracownikowi do 28 lutego 2011 r. Taki sam termin obowiązuje przy informacjach sporządzanych dla zleceniobiorców i osób wykonujących czynności w ramach umowy o dzieło.

Od 2009 r. taki sam termin na sporządzenie i dostarczenie PIT-11 pracownikowi i urzędowi skarbowemu obowiązuje również wtedy, gdy pracownik odszedł z firmy w trakcie roku - niezależnie od przyczyny i sposobu rozwiązania umowy o pracę (art. 39 ust. 2 updof). W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku, PIT-11 trzeba wystawić jedynie na pisemny wniosek podatnika - w terminie 14 dni od daty wpływu takiego wniosku. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód prawnych, by płatnik sporządził informację PIT-11 jeszcze w trakcie roku po ustaniu zatrudnienia z podatnikiem, nawet bez jego wniosku.

Jeżeli zatrudniony zakończył pracę w trakcie 2010 r. i otrzymał od płatnika PIT-11, a po jakimś czasie, jeszcze w 2010 r., znów zaczął pracować w tej samej firmie, zatrudniający powinien wystawić podatnikowi za 2010 r. dwie odrębne informacje PIT-11 dotyczące dwóch okresów zatrudnienia. W tym przypadku można spotkać się również z odmiennym stanowiskiem, nakazującym sporządzenie w takiej sytuacji korekty pierwszorazowo sporządzonego PIT-11, z uwzględnieniem w tej korekcie całości przychodów uzyskanych w roku podatkowym u danego płatnika. Należy jednak przyjąć, że nie ma przesłanek do dokonywania korekty informacji PIT-11, gdyż była ona sporządzona prawidłowo, według stanu faktycznego na dzień jej wystawienia.

Płatnicy, którzy zaprzestają prowadzenia działalności w trakcie roku, mają obowiązek wystawiać PIT-11 do dnia zakończenia działalności.

 

2. Miejsce składania deklaracji

Płatnik podaje w informacji PIT-11 nazwę urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Jest to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika posiadającego miejsce zamieszkania za granicą - urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli podatnik zmieniał miejsce zamieszkania, urzędem właściwym jest urząd odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania podatnika 31 grudnia roku podatkowego, za który jest sporządzana informacja PIT-11.

II. Przychody

W informacji PIT-11 powinny zostać ujęte wszelkiego rodzaju przychody, które nie zostały zwolnione z opodatkowania (art. 9 ust. 1 updof). Bardzo ważne jest określenie, z jakich źródeł pochodzą poszczególne przychody, gdyż w zależności od źródła przychodu może się zmieniać sposób opodatkowania tych przychodów.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

1. Przychody pracowników

Do przychodów ze stosunku pracy i stosunku służbowego zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (art. 12 ust. 1 updof). Są to zwłaszcza: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne dodatki (niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Powyższe wyszczególnienie jest przykładowe i nie wyczerpuje katalogu przychodów. Zasadniczo przychodem ze stosunku pracy są każdego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc wszelka forma przysporzenia majątkowego (zarówno pieniężna, jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w stosunku pracy.

Rozliczając podatek za 2010 r. należy pamiętać, że Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) orzekł, że podlegającym opodatkowaniu nieodpłatnym świadczeniem przyznanym pracownikowi są m.in. sfinansowane przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych. NSA ma ponownie zająć się kwestią opodatkowania abonamentów medycznych opłacanych ryczałtem, zatem sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Jednak ewentualny niekorzystny dla płatników wyrok NSA oznaczałby dla nich konieczność opłacenia zaległego podatku z odsetkami.

O zakwalifikowaniu określonego przysporzenia do omawianego źródła przychodów decyduje to, że dane świadczenie może uzyskać wyłącznie pracownik pozostający w zatrudnieniu w momencie jego otrzymania albo były pracownik, któremu wypłacono należności w związku z uprzednio istniejącym stosunkiem pracy.

[...]

Podstawa prawna:

• art. 9 ust. 1, ust. 1a, art. 11, art. 12, art. 21, art. 22 ust. 1, ust. 2, ust. 9, ust. 11, ust. 13, art. 27, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1, art. 31, art. 32, art. 37, art. 39 ust. 1, ust. 2, art. 41, art. 41a, art. 41b, art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 4, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

• art. 12 § 5, art. 14m, art. 32, art. 39, art. 70 § 1, art. 82 § 1 pkt 3, art. 93 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

• art. 23 § 3, art. 80 Kodeksu karnego skarbowego

Mariusz Pigulski

specjalista w zakresie kadr i płac

 Więcej  na ten temat znajdziesz w "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń" nr 3/2011r.

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?