REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sądowy nakaz zapłaty

Maria Grochowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dochodzenie należności od nierzetelnych kontrahentów jest z reguły związane z wysokimi kosztami i długotrwałym postępowaniem sądowym. Możliwość zminimalizowania kosztów tego postępowania oraz skrócenia procedury daje przygotowanie dokumentów będących podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Przedmiot nakazu zapłaty

REKLAMA

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd jedynie w przypadku, gdy wierzyciel (powód) dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Uznając roszczenie powoda za zasadne, sąd nakazuje dłużnikowi (pozwanemu), aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł zarzuty.

Rodzaje postępowań prowadzących do wydania nakazu zapłaty

REKLAMA

Przepisy o postępowaniu cywilnym przewidują dwa rodzaje postępowań prowadzących do uzyskania nakazu zapłaty - postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze (prowadzone zarówno przez sądy rejonowe, jak i okręgowe). Postępowania te pozwalają na szybkie i tanie odzyskanie należności, jednakże pod warunkiem, że pozwany nie zakwestionuje doręczonego mu nakazu. Orzeczenie takie zapada na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że strony nie biorą w nim udziału, a nawet nie są o nim zawiadamiane. Podstawą wydania nakazu zapłaty są dokumenty przedstawione przez powoda. Należy przy tym pamiętać, że wydanie nakazu zapłaty następuje jedynie na pisemny wniosek powoda, który powinien zostać zgłoszony już w pozwie.

Co ważne, z uwagi na to, że nakaz zapłaty jest pierwszym pismem w sprawie doręczanym pozwanemu, konieczne jest właściwe określenie adresu zamieszkania (siedziby) pozwanego. Jeżeli bowiem nie można dokonać doręczenia nakazu, gdyż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie nie mogło nastąpić w kraju, sąd zobowiązany jest z urzędu uchylić nakaz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opłaty od pozwu i środków zaskarżenia

Tak w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym warunkiem skutecznego wniesienia pozwu jest dokonanie opłaty sądowej we właściwej wysokości. W przypadku niewniesienia przez powoda takiej opłaty lub wniesienia jej w niewłaściwej wysokości, zostanie on wezwany do jej uiszczenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (7 dni), a po bezskutecznym upływie tego terminu pozew zostanie zwrócony.

W przypadkach, gdy strona wnosi o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, powinna uiścić wpis stanowiący 1/4 opłaty stosunkowej (5% od wartości przedmiotu sporu w granicach od 30 zł do 100 000 zł). Jeżeli tak obliczona kwota nie stanowi pełnych złotych, końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidłowe zaokrąglenie opłaty (do pełnego złotego w dół) sprawia, iż wniesiono opłatę w niewłaściwej wysokości, co spowoduje wezwanie do jej uzupełnienia.

W taki sam sposób oblicza się opłaty od pozwu w sprawach gospodarczych.

REKLAMA

Natomiast w postępowaniu upominawczym należy uiścić całą opłatę od pozwu, nie wnosi się zaś opłaty od sprzeciwu. Uregulowanie to wynika ze „słabości” nakazu upominawczego - traci on bowiem moc od razu na skutek prawidłowego zaskarżenia, co powoduje, że postępowanie w dalszym ciągu będzie prowadzone na zasadach ogólnych.

Jeżeli jednak nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym uprawomocnił się, sąd zwraca z urzędu powodowi 3/4 wniesionej przez niego opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym. Uregulowanie to jest konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę założenia, że brak zaangażowania sądu winien skutkować niższymi kosztami postępowania.

Opłatom sądowym podlegają również wnoszone w toku postępowania środki zaskarżenia. I tak, 3/4 opłaty stosunkowej (5% od wartości przedmiotu sporu) powinien zapłacić pozwany, jeżeli podejmie decyzję o wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Postępowanie nakazowe

Wybór trybu postępowania należy do powoda, może on zatem wnieść o wydanie nakazu zapłaty lub też - w przypadku, kiedy nie zawrze w pozwie odpowiedniego wniosku - sprawa zostanie skierowania do postępowania zwykłego. Warunkiem uzyskania nakazu zapłaty w tym postępowaniu jest przedstawienie przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego dokumentów, spełniających przewidziane w tych przepisach wymogi (są to jedyne dopuszczalne w tym postępowaniu dowody). Wraz z pozwem należy zatem przedstawić:

1. Dokument urzędowy - dokument taki sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Zasada ta ma także zastosowanie do dokumentów urzędowych sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw.

2. Zaakceptowany przez dłużnika rachunek - czyli dokument, który potwierdza wysokość zobowiązania pozwanego, a zatem wysokość dochodzonego roszczenia. Dla stwierdzenia akceptacji wystarczy własnoręczny podpis pozwanego. Zaznaczyć przy tym należy, że upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

3. Wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu - te dokumenty potwierdzają aktualność roszczenia powoda w przypadku, gdy pozwany opóźnia się ze spełnieniem świadczenia albo gdy uznał dług.

4. Zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na koncie - dokument ten stanowi potwierdzenie aktualności roszenia przez pozwanego, który nie posiadł jednak na rachunku bankowym kwoty pozwalającej na zaspokojenie powoda.

Kolejnymi dokumentami pozwalającymi na uzyskanie nakazu zapłaty jest posiadanie przez powoda weksla, czeku, warrantu lub rewersu, z których wynika zobowiązanie pozwanego, a których prawdziwość i treść nie budzą wątpliwości. Żądając wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla lub czeku, należy przedłożyć wraz z pozwem oryginał tego dokumentu. Złożenie odpisu tych dokumentów spowoduje, że sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie oryginałów. Jeśli w wyznaczonym terminie powód nie wykona zobowiązania sądu, pozew zostanie zwrócony.

Co do pozostałych dokumentów, mogą one zostać złożone w postaci odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego do działania w sprawie adwokata lub radcę prawnego.

Natomiast w przypadku, gdy powód dochodzi zapłaty należności lub odsetek określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.), jedynymi dokumentami będącymi podstawą wydania nakazu zapłaty jest łącząca powoda z pozwanym umowa wraz z dowodem doręczenia faktury lub rachunku.

Sąd - po zbadaniu dokumentów przedstawionych przez powoda - wydaje orzeczenie, które wraz z pozwem i załączonymi do niego dokumentami jest doręczane pozwanemu. Co ważne, z chwilą wydania, nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Oznacza to, że nakaz zastępuje postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Powód może zatem od razu (po doręczeniu nakazu pozwanemu) wszcząć postępowanie egzekucyjne. Składając wniosek o wszczęcie egzekucji, powód powinien wskazać sposób zabezpieczenia, ponieważ nie wynika on z treści nakazu (na przykład zakaz zbywania wskazanych nieruchomości czy rzeczy ruchomych). Natomiast nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, nawet jeśli wniesiono zarzuty. W takim przypadku nakaz wywołuje skutki prawne takie same jak wyrok opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności - może zatem stanowić podstawę wszczęcia egzekucji bez względu na wynik postępowania wszczętego przez wniesienie przez pozwanego zarzutów. W takim jednak przypadku sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu (na postanowienie to powód może wnieść zażalenie).

Jeżeli pozwany kwestionuje prawidłowość wydania nakazu, powinien zgłosić - do sądu, który wydał nakaz - zarzuty. Pismo zawierające zarzuty powinno obejmować wskazanie, czy rozstrzygnięcie jest kwestionowane w całości czy w części, wyliczenie zarzutów oraz wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie. W przypadku, gdy pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, także zarzuty powinny zostać zgłoszone w tej samej formie. Po zbadaniu zarzutów pod kątem formalnym sąd kieruje sprawę do postępowania zwykłego. Wydane w tym postępowaniu orzeczenie utrzymuje w mocy lub uchyla nakaz zapłaty.

Postępowanie upominawcze

Nakaz upominawczy stanowi mniej skuteczny środek dochodzenia należności, będąc w zasadzie jedynie propozycją polubownego załatwienia sprawy, z której to propozycji pozwany może, ale nie musi skorzystać. Przy wnoszeniu pozwu obowiązują takie same zasady jak w przypadku postępowania nakazowego. W tym postępowaniu sąd wydaje nakaz z urzędu - jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub jeśli przepis szczególny tak stanowi. Pomimo zaistnienia tych okoliczności, nakaz zapłaty nie może zostać wydany, jeżeli roszczenie powoda jest oczywiście bezzasadne, przytoczone przez niego okoliczności budzą wątpliwość, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. W takich przypadkach pozew zostaje skierowany do postępowania zwykłego.

Pozwany, który nie zgadza się z treścią nakazu upominawczego, może - w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu - wnieść sprzeciw, który powoduje, że nakaz ten traci moc, a postępowanie jest prowadzone od nowa. Sprzeciw należy wnieść do sądu wydającego nakaz, zaś w przypadku, gdy nakaz został wydany przez referendarza - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu sąd z urzędu nadaje mu klauzulę wykonalności.

Maria Grochowska

radca prawny, Kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  Nie zrobisz zakupów w swoim ulubionym sklepie osiedlowym, bo powrót VAT na żywność doprowadzi go do bankructwa

  Po ponad dwóch latach przerwy powrócił 5-procentowy VAT na żywność. Sieci dyskontów, które toczą wojnę o klientów, kuszą obietnicą, że cen nie podniosą, bo podatek wezmą na siebie. Korzystna dla klientów zapowiedź może okazać się zabójcza dla i tak słabnących i znikających z rynku małych sklepów.

  REKLAMA

  Windykacja należności krok po kroku

  Windykacja należności krok po kroku czyli jak odzyskać swoje pieniądze? Pierwszym krokiem jest windykacja przedsądowa. Co zrobić, aby windykacja była skuteczna już na tym etapie?

  Praca tymczasowa: Liczy się wynagrodzenie, lokalizacja miejsca pracy, czas trwania rekrutacji i szansa na stałą pracę

  Praca tymczasowa to nie tylko opcja dla studentów – najwięcej pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Pracownicy tymczasowi przy wyborze oferty pracy najczęściej zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia, lokalizację miejsca pracy oraz szansę na stałe zatrudnienie, a także szybkość procesu rekrutacji.

  Uwaga! Zbyt częste zmienianie hasła ułatwia cyberataki

  Czy trzeba zmieniać hasło co miesiąc? Okazuje się, że zbyt częsta zmiana hasła ułatwia cyberataki. Wskazania do zmiany hasła przez pracowników po czasie od 30 do 90 dni powinny się zmienić. Kiedy zmiana hasła jest konieczna?

  Cyfrowa współpraca księgowych i przedsiębiorców

  Postęp w zakresie rozwiązań technologicznych oraz innowacje w sposobie komunikacji pomiędzy urzędami i podmiotami zmieniają sposób prowadzenia przedsiębiorstw - w szczególności małych i mikrofirm. Równocześnie szybka adopcja rozwiązań technologicznych sprawia, że cyfryzacja sektora publicznego - także na linii obywatel - urząd w kontekście przykładowo cyfrowych rozliczeń podatkowych – nabiera rozpędu i będzie coraz intensywniej dotykać również inne powiązane z nią sektory i branże. 

  REKLAMA

  Jak hakerzy wyciągają nasze dane? Uważaj na aktualizacje!

  Hakerzy nie próżnują i wciąż szukają nowych sposobów na wyciągnięcie danych. Wykorzystują pliki wirtualnego dysku twardego (VHD) do dostarczania wirusa - trojana zdalnego dostępu (RAT) Remcos. W Polsce szczególnie groźne są fałszywe aktualizacje. 

  Firmy przemysłowe stawiają na AI

  Większość firm (83 proc.) z sektora przemysłowego planuje zainwestować w sztuczną inteligencję w 2024 r. Tak wynika z najnowszego raportu "State of Smart Manufacturing". 

  REKLAMA