Kategorie

Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością (cz. 2)

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
inforCMS
Aby osiągnąć korzyści z systemu zarządzania jakością, nie wystarczy formalna identyfikacja procesów w celu spełnienia wymagań ISO. Samo określenie procesów przynosi wprawdzie zwiększenie, czasem radykalne, przejrzystości działań i odpowiedzialności, podstawowym celem identyfikacji jest jednak analiza i określenie koniecznych zmian.

Wymagania normy można zaspokoić w sposób tylko formalny, a dla sterowania produkcją ważne są wymagania firmy. Właściwe rozeznanie tych drugich umożliwi włączenie ich w system zarządzania jakością, a tym samym powiązanie go z istotnymi interesami przedsiębiorstwa.

Norma ISO 9001 w wydaniu z 2000 r. (w Polsce z września 2001 r.) wymaga oparcia zarządzania m.in. na podejściu procesowym.

Chodzi tu przede wszystkim kolejno o:

1) identyfikację procesów w firmie, tzn. poszczególnych działań zachodzących w firmie i związków między nimi,

2) ustalenie celów działania, tzn. określenie celowości podejmowanych działań (tzw. wyjść),

3) uważne przyjrzenie się zasobom,

4) uzupełnienie zasobów do koniecznego stanu przed realizacją działań,

5) uporządkowane, przemyślane (zaplanowane) podjęcie działania (przetworzenie), które ma nas doprowadzić do celu ustalonego na początku.

Reklama

Zasadnicze znaczenie w każdym przeprowadzanym procesie zatem ma dla firmy cel - ten cel należy jednak postrzegać z perspektywy klienta. Właśnie tutaj pojawiają się nieuświadomione problemy przedsiębiorców: wskazują fałszywe cele, bo oczekiwania klientów nigdy nie zostały poprawnie rozpoznane. Tym sposobem cały wysiłek wdrażania systemu okazuje się stratą czasu i pieniędzy, a do tego kieruje nakłady działu produkcji na działania zbędne.

Należy pamiętać również o tzw. kliencie wewnętrznym i o jego oczekiwaniach (ułatwia to ustalenie jednoznacznych celów dla poszczególnych procesów) - bardzo często jest przecież tak, że wyjście jednego procesu jest jednocześnie wejściem do kolejnego. Tym samym wynik pracy jednego działu jest niejako produktem czy „materiałem wejściowym” dla pracy działu kolejnego. Przykładowo: w dziale projektowym powstaje dokumentacja technologiczna, która jest następnie wykorzystywana w dziale produkcyjnym. Tak więc pracownicy działu produkcyjnego są klientem dla działu projektowego - warto więc zapoznać się z ich oczekiwaniami, gdyż to oni będą dalej wykorzystywać efekt pracy działu projektowego.

Nieprzykładanie wagi do uzgodnień z klientem i niebadanie jego satysfakcji - już niezależnie od tego, czy wdraża się system, czy nie - musi z czasem skutkować dostarczaniem wyrobów niezgodnych z popytem. Efektem jest podejmowanie działań zbędnych z perspektywy klienta, wzrost kosztów, wypadnięcie z rynku.

W tym zakresie często praktykowane są badania ankietowe. Warto pamiętać o tym, że:

1) ankieta musi odpowiadać na pytania, na które sami sobie nie możemy odpowiedzieć,

2) ankieta zbyt obszerna, zbyt często ponawiana zniechęci klienta do badań,

3) ankieta zbyt ogólna to strata czasu naszego i klienta,

4) wyniki z badania ankietowego niepoddane analizie, wnioskom i niemające wpływu na działania w przyszłości to strata czasu i energii - działanie pozorne.

Unikanie niejasnych celów i zadań

Reklama

Zarządzanie przez cele w dużym stopniu odnosi się do rozpoznania, co stanowi kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa. Bada się przy tym otoczenie rynkowe, preferencje klientów, a także rynek konkurentów i sojuszników (w tym dostawców i kooperantów).

Na tych informacjach oraz na misji i wizji firmy opiera się w systemie zarządzania jakością politykę jakości. Stanowi ona wyznacznik określania celów działań w firmie. Tu jednak pojawia się kolejne niebezpieczeństwo. Aby cele spełniały swoją rolę, muszą cechować się wymiernością i określonością w czasie (np. być wyrażone jako procentowy wzrost w jednostce czasu). Najczęstszym błędem, poza niewymiernością celów, jest ich określanie bez przypisania np. kryteriów (odniesień) pozwalających określić stopień realizacji, a także nieprzypisanie nikogo, kto odpowiadałby za ich realizację.

Przykładem takiego błędu może być ustalenie celu tak określonego: „Zredukować braki”.

Cel sam w sobie jest dobry, ale czy wykonalny? Warto zastanowić się, czego w nim brakuje:

1) precyzja sformułowania: o jakie braki chodzi (jakiego rodzaju, w jakim asortymencie?),

2) określenie miary: co będzie podstawą oceny (liczba sztuk? wartość?),

3) ustalenie kryterium: o ile należy te braki zredukować? Co jest podstawą oceny (od jakiego poziomu liczymy?),

4) określenie terminu: kiedy mamy ten cel osiągnąć?

5) kto odpowiada za realizację tego celu?

Korzystne jest ustalenie także zadań (celów pośrednich), których realizacja przybliży nas do celu głównego. Aby uchronić się od wskazanego wyżej błędu, można w określaniu celów wykorzystać arkusz przedstawiony w tabeli 1.

Przekładanie celów na zadania

Cele, określone jako syntetyczny efekt działań, powinny na poziomie realizacji procesów zostać przełożone na zadania. Stanowią one podstawę ustalania działań oraz pożądanych ich rezultatów dla zespołów roboczych i ich liderów.

Jeżeli zadania mają charakter stały lub powtarzalny, to można je przenieść do zakresów obowiązków, natomiast zadania jednorazowe lepiej jest określić w formie jednorazowych decyzji i zarządzeń. Niedocenianą często rolę w komunikowaniu tych celów i zadań pełni wizualizacja, czyli ich obrazowanie w pobliżu stanowisk pracy, których dotyczą.

Tabela 1. Arkusz do planowania celów i zadań

Nadmiar biurokracji

W przeglądzie normy ISO 9000:2000 w jej części wstępnej określono: „Tworzenie dokumentacji zgodnie z ideą norm ISO 9000:2000 nie powinno być celem samym w sobie, ale działaniem zwiększającym wartość”.

Niestety - pomimo tak wyraźnego wskazania - firmy potrafią nadmiernie biurokratyzować niemal każdy aspekt działania, twierdząc, że robią to w związku z systemem zarządzania jakością.

Nadmiar procedur i instrukcji oraz innych dokumentów z czasem zaowocuje przeciążeniem organizacji, zbędnymi formalizmami, nadmiernym usztywnieniem organizacji, niezdolnością firmy do elastycznego reagowania na zmiany. Część procedur będzie martwa - pozorna. Doprowadzi raczej do administrowania niż produkowania i zarządzania. Tymczasem dokument ma być po prostu nośnikiem TYLKO NAJWAŻNIEJSZYCH informacji.

ISO 9001:2000 wymaga, aby tylko niektóre działania objąć pisemnymi procedurami i zapisami. Oprócz podstawowych wymagań to przedsiębiorstwo może ustanowić dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji.

Norma ISO 9001:2000 wymaga udokumentowanych procedur tylko w następujących 6 punktach:

Rozdz. 4.2.3. Nadzór nad dokumentami

Rozdz. 4.2.4. Nadzór nad zapisami

Rozdz. 8.2.2. Audyt wewnętrzny

Rozdz. 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Rozdz. 8.5.2. Działania korygujące

Rozdz. 8.5.3. Działania zapobiegawcze

Oczywiście firma sama decyduje, jakie procedury poza ww. wymaganymi przez normę należy jeszcze ustanowić. Dokumentami odpowiednio spełniającymi wymagania w ww. punktach mogą być np. rysunki, raporty, normy, instrukcje robocze, instrukcje pakowania, etykiety i ulotki dołączane do opakowań itd.

 

Niedobór dokumentów

W wyniku błędnego wdrażania ISO pojawia się też sytuacja odwrotna: brak wymaganych i potrzebnych w firmie dokumentów. Najczęściej popełniane błędy w tym zakresie dotyczą:

1) niedostarczania pracownikom czytelnych i aktualnych instrukcji, dokumentacji technicznej,

2) zbytnie rozbudowanie instrukcji, uniemożliwiające praktycznie ich wykorzystanie,

3) niedostępność wiarygodnej dokumentacji wykonawczej - zmiany w tej dokumentacji nie są autoryzowane, wprowadzane przez nieuprawnione do tego osoby, a ilość zmian uniemożliwia praktycznie odczytanie rysunku lub wymagań,

4) dokumentacja jest nieczytelna w warunkach produkcyjnych - np. jest napisana zbyt małymi literami, które przy oświetleniu stanowisk pracy są nieczytelne,

5) instrukcje i dokumentacja wykonawcza są przechowywane z dala od stanowiska pracy, którego dotyczą.

Niedobór procedur i instrukcji oraz innych dokumentów może powodować ciągłe „wynajdowanie koła” - straty czasu i energii na rozwiązywanie wcześniej rozwiązanych spraw, większą liczbę błędów, słabe zorganizowanie firmy.

Co dokumentować

Norma ISO 9001:2000 wymaga tworzenia i prowadzenia dokumentów przede wszystkim w następujących punktach:

Rozdz. 4.2.2. Księga jakości

Rozdz. 5.3. Polityka jakości

Rozdz. 5.4.1. Cele dotyczące jakości

Rozdz. 7.1b. Planowanie realizacji wyrobu, w tym potrzeby dotyczące ustanowienia procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla wyrobu

Oprócz bezwzględnie wymaganych dokumentów norma ISO określa też wiele obowiązkowych zapisów, które są o tyle szczególnym rodzajem dokumentu, że rejestrują uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań i nie wymagają nadzorowania nowelizacji (aktualizacji).

Przykładowe zapisy to:

1) protokoły produkcji,

2) karty kontroli jakości,

3) plany wykonania projektów,

4) rejestry partii produkcyjnych,

5) sprawozdania i raporty

6) dzienniki operacyjne itd.

Podobnie jak dokumenty także zapisy mogą występować we wszelkich rodzajach i formach oraz na różnych nośnikach. Wszelkie bazy danych, arkusze, elektroniczne pliki z danymi spełniają ten wymóg.

Wymagania ISO 9001:2000 dotyczące zapisów są zawarte w następujących punktach:

Rozdz. 5.6.1. Przegląd zarządzania. Postanowienia ogólne

Rozdz. 6.2.2. Kompetencje, świadomość i szkolenie

Rozdz. 7.1. Planowanie realizacji wyrobu

Rozdz. 7.2.2. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu

Rozdz. 7.3.2. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju

Rozdz. 7.3.4. Przegląd projektowania i rozwoju

Rozdz. 7.3.5. Weryfikacja projektowania i rozwoju

Rozdz. 7.3.6. Walidacja projektowania i rozwoju

Rozdz. 7.3.7. Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju

Rozdz. 7.4.1. Proces zakupu

Rozdz. 7.5.2. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

Rozdz. 7.5.3. Identyfikacja i identyfikowalność

Rozdz. 7.5.4. Własność klienta

Rozdz. 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów oraz wzorcowanie (kalibrowanie)

Rozdz. 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Wiarygodność wcześniejszych wyników pomiarów

Rozdz. 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Podstawy wzorcowania lub sprawdzania

Rozdz. 8.2.2. Audit wewnętrzny

Rozdz. 8.2.4. Monitorowanie i pomiary wyrobu

Rozdz. 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Rozdz. 8.5.2. Działania korygujące

Rozdz. 8.5.3. Działania zapobiegawcze

Można w firmie przyjąć to kryterium jako niezbędne minimum, dodać dokumenty wymagane prawem, a resztę zweryfikować przez postawienie pytania: po co je tworzymy?

 

Brak reakcji na niezgodności = zgoda na powtarzanie tych samych błędów

Norma ISO 9001:2000 wymaga też (w punkcie 8.3), aby ustanowić procedurę, w której zostanie określony skuteczny sposób zapewniający, że wyrób niezgodny nie zostanie dostarczony klientowi ani zastosowany przypadkowo jako dobry.

Możemy wobec tego określić podstawowe wymagania dotyczące wyrobu niezgodnego. Dotyczą one wydzielenia od reszty (dobrych) wyrobów oraz

1) naprawienia błędu

lub

2) warunkowego dopuszczenia do użytkowania przez uprawnioną osobę i za zgodą klienta,

lub

3) zabezpieczenia przed pierwotnym wykorzystaniem.

Zarówno charakter niezgodności, jak i podjęte decyzje powinny zostać zapisane. Jeżeli wyrób został poprawiony, to przed dopuszczeniem go do dalszych zastosowań trzeba oczywiście sprawdzić jego zgodność.

Należy zwrócić uwagę na to, że wyrób niezgodny może pojawić się w całym łańcuchu logistycznym wewnątrz przedsiębiorstwa i dotyczyć niezgodności w:

1) dostawach,

2) procesach planowania i produkcji,

3) wyrobach dostarczonych do klienta.

Skutki nierejestrowania braków

Nierejestrowanie braków pozbawia firmę materiału do analizy przyczyn błędów, uniemożliwiając ich usuwanie. Braki zakłócają normalny przebieg produkcji, destabilizują go i mogą powodować opóźnienia (jeżeli występują na wąskim gardle, to straty dotyczą wartości produkcji całej linii lub firmy).

Stąd konieczność analizowania i eliminowania nie tylko samych błędów, ale także ich przyczyn źródłowych. W systemie nosi to nazwę działań korygujących. Niepodejmowanie działań korygujących z kolei oznacza w efekcie popełnianie wciąż tych samych błędów - to dość kosztowna forma utraty zaufania klientów. Ponadto, podobnie jak nadzór nad wyrobem niezgodnym, podejmowania działań korygujących wymaga norma ISO w pkt 8.5.2.

Niepodejmowanie działań zapobiegawczych podnosi natomiast ryzyko działalności na znacznie większe niż akceptowalne. Skutkuje też niewykorzystaniem potencjału i woli pracowników do generowania usprawnień. W konsekwencji - zanik woli załogi do współpracy przy rozwoju firmy.

Jak działać z brakami i niezgodnością

W praktyce produkcyjnej dobrze sprawdzają się rozwiązania bazujące na przedstawionych poniżej schematach.

W przypadku niezgodności pochodzących z dostaw (także z kooperacji) należy:

1) oznaczyć wyrób niezgodny (np. przywieszką) i opisać, na czym niezgodność polega,

2) uzgodnić z dostawcą tryb postępowania (jeżeli nie został określony wcześniej),

3) postępować zgodnie z ustaleniami w punkcie 2,

4) ocenić dostawcę pod kątem niezawodności (brak niezgodności w dostawach) oraz pod kątem reakcji na zgłoszenia,

5) wziąć pod uwagę swoją ocenę w kwalifikowaniu dostawców na następny okres,

6) w przypadku audytowania dostawcy - sprawdzić, co zrobił, aby niezgodności w dostawach do firmy się nie powtórzyły.

Przy niezgodnościach produkcyjnych (brakach) należy:

1) przy każdej maszynie ustawić 2 pojemniki (np. czerwony i żółty) i włożyć do nich karty do rejestrowania braków,

2) braki naprawialne odkładać do jednego, a nienaprawialne do drugiego pojemnika,

3) odnotować każdorazowo przyczynę braków i ich liczbę na karcie,

4) na koniec zmiany/partii zweryfikować braki naprawialne i określić, jak je naprawić, a nienaprawialne sprawdzić pod kontem możliwości dostarczenia klientowi na nowych warunkach, lub przekazać na złom (lub np. do przetopienia). Należy także zarejestrować liczbę i przyczyny braków w bazie danych,

5) wykonać poprawki,

6) zastanowić się nad wprowadzeniem działań korygujących.

Reklamacje klienta

W kwestii reklamacji klienta należy:

1) wyznaczyć osobę, która odpowiada za kontakty z klientem w sprawach reklamacji,

2) określić tryb naprawienia reklamacji,

3) uzgodnić tryb i termin z klientem,

4) naprawić błędy,

5) sprawdzić dostawę przed wysłaniem do klienta,

6) dostarczyć poprawione wyroby zgodnie z ustaleniami,

7) określić przyczyny źródłowe tych niezgodności oraz sposób ich wyeliminowania.

8) poinformować klienta, co zostało zrobione, aby niezgodności w dostawach się nie powtórzyły.

O czym warto pamiętać

Przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością należy zatem unikać popełnienia kilku podstawowych błędów, do których należą:

1) wybór niewłaściwej firmy doradczej,

2) wdrażanie tylko ze względu na certyfikat,

3) wdrażanie bez certyfikacji,

4) wadliwe określenie zakresu systemu (np. niewłaściwe wyłączenia),

5) brak (prawdziwego) zaangażowania kierownictwa,

6) niewłaściwa polityka jakości,

7) niewłaściwe cele lub ich dystrybucja i delegowanie,

8) wadliwie zdefiniowane procesy,

9) nadmiar procedur i instrukcji oraz innych dokumentów.

 

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.

  Ponad 231 mln zł zalegają firmy za polisy ubezpieczeniowe

  Konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom ubezpieczeniowym 387 mln zł za polisy ubezpieczeniowe. Dłużnicy, do których dzwoni firma windykacyjna, najczęściej tłumaczą, że mają inne ważniejsze wydatki, lub skoro polisa trwa cały rok, mają dużo czasu na wpłatę.

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.