REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Deklaracje VAT - jak wypełniać je poprawnie

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czynni podatnicy VAT muszą rozliczać się z tego podatku, składając stosowne deklaracje. Są trzy rodzaje deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Wybór odpowiedniego formularza zależy od stosowanego okresu rozliczeniowego.

Deklaracje rozliczeniowe dla czynnych podatników VAT można składać za okres miesięczny lub kwartalny. Stosowane są następujące ich wzory:

REKLAMA

• deklaracja VAT-7 - za miesięczny okres rozliczeniowy,

• deklaracja VAT-7K - za kwartalny okres rozliczeniowy

• deklaracja VAT-7D - za kwartalny okres rozliczeniowy.

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, a więc osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne. Przez małego podatnika należy rozumieć:

• podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

REKLAMA

• podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Deklaracje VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne.

Aby móc rozliczać VAT kwartalnie, należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Termin składania deklaracji i wpłaty podatku (zwrotu różnicy)

REKLAMA

Deklaracje rozliczeniowe VAT należy składać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale). Poszczególne pozycje deklaracji należy zaokrąglać do pełnych złotych, pomijając końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższając do pełnych złotych.

Podatnicy rozliczający się na podstawie deklaracji VAT-7 są zobowiązani do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Mali podatnicy (VAT-7K) są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z kolei podatnicy inni niż mali, rozliczający się na podstawie deklaracji VAT-7D, są obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zwrot różnicy następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Dotyczy to jednak tylko przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

• dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, i zostały przez podatnika zapłacone,

• importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Jeśli podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju ani czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, a zatem nie wystąpił u niego VAT należny, przysługuje mu, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

UWAGA

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu zawiadamia naczelnika US o kwartalnym rozliczaniu VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

UWAGA

Wszystkie wielkości ujemne należy poprzedzać znakiem minus (-). Natomiast niewypełnienie którejkolwiek pozycji deklaracji jest równoznaczne z wpisaniem zera.

Miejsce składania deklaracji - właściwość urzędów skarbowych

Deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D składane są do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności te są wykonywane na terenie objętym zakresem działania różnych urzędów skarbowych, deklaracje należy składać do:

• urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby podatnika - jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub

• urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

Jeśli podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, właściwym urzędem jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Przykład

Podatnik VAT rozliczający się deklaracją miesięczną VAT-7 dokonał w styczniu następujących operacji gospodarczych:

• kupił 1000 ton żwiru w cenie 40 zł netto/tona (VAT 22%),

• sprzedał 900 ton żwiru w cenie 50 zł netto/tona (VAT 22%),

• kupił sprzęt komputerowy w cenie 5000 zł netto (VAT 22%),

• dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru - 200 ton cementu w cenie 55 euro/tona (kurs przyjęty do rozliczenia 4,00 PLN/EUR),

• sprzedał 150 ton cementu w cenie 280 zł netto/tona (VAT 22%).

 

Ewidencja księgowa

1. Zakup 1000 ton żwiru w cenie 40 zł netto/tona:

Wn „Magazyn żwiru” 40 000

Wn „VAT naliczony” 8 800

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 48 800

2. Sprzedaż 900 ton żwiru w cenie 50 zł netto/tona:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 54 900

Ma „VAT należny” 9 900

Ma „Przychody ze sprzedaży” 45 000

3. Wydanie towaru z magazynu: 40 zł × 900 ton = 36 000 zł

Wn „Koszt własny sprzedaży” 36 000

Ma „Magazyn żwiru” 36 000

 4. Zakup sprzętu komputerowego:

Wn „Środki trwałe” 5 000

Wn „VAT naliczony” 1 100

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6 100

 5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie 200 ton cementu: 55 euro × 200 ton × 4,00 PLN/EUR = 44 000 zł

Wn „Magazyn cementu” 44 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 44 000

 6. Sprzedaż 150 ton cementu:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 51 240

Ma „VAT należny” 9 240

Ma „Przychody ze sprzedaży” 42 000

 7. Wydanie towaru z magazynu: 55 euro × 150 ton × 4,00 PLN/EUR = 33 000 zł

Wn „Koszt własny sprzedaży” 33 000

Ma „Magazyn cementu” 33 000

 8. Zaksięgowanie podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru: 44 000 zł × 22% = 9680 zł

Wn „Rozliczenie podatku z tytułu WNT” 9 680

Ma „VAT należny” 9 680

 9. Zaksięgowanie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru: 44 000 zł × 22% = 9680 zł

Wn „VAT naliczony” 9 680

Ma „Rozliczenie podatku z tytułu WNT” 9 680

10. Przeksięgowanie VAT na koniec okresu rozliczeniowego:

a) VAT naliczony

Wn „Rozliczenie VAT” 19 580

Ma „VAT naliczony” 19 580

b) VAT należny

Wn „VAT należny” 28 820

Ma „Rozliczenie VAT” 28 820

Wypełnienie pozycji w deklaracji VAT-7

Tabela 1. Rozliczenie podatku należnego - część C deklaracji

Tabela 2. Rozliczenie podatku naliczonego - część D deklaracji

Tabela 3. Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu - część E deklaracji

• art. 2 pkt 25, art. 15, 86, 87, 99, 100 i 103 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666

• art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676

• rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 222, poz. 1763

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na połów szprota w kwietniu. Chodzi o zapewnienie żywności ukraińskim żołnierzom

  Połów szprota w kwietniu na głębokości większej niż 65 m – to będzie przedmiotem wniosku polskiego rządu do Komisji Europejskiej. Argumentem za uwzględnieniem tego wniosku przez władze Unii Europejskiej ma być fakt, że łowiony przez polskich rybaków szprot stanowi podstawę wyżywienia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie wojny z Rosją.

  Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik spółki – uchwała Sądu Najwyższego

  21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę (III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów (wspólnik dominujący) nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

  Handel hurtowy i nowe zamówienia w przemyśle - co pokazują najnowsze dane GUS?

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego i nowych zamówieniach w przemyśle w styczniu 2024 roku.

  Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

  Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? 

  REKLAMA

  Szynka ze zmodyfikowanej genetycznie świni już za kilka lat?

  Dzięki edycji genów metodą CRISPR udało się uzyskać świnie odporne na zespół rozrodczo-oddechowy, chorobę powodującą wielkie straty w hodowli – informuje „The CRISPR Journal”.

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra. Wartość naszych złóż to 127 miliardów USD

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra, tak wynika z danych United States Geological Survey. Według aktualnych cen wartość naszych złóż rud srebra wynosi około 127 miliardów USD. Złoża szacuje się na 170 tys. ton. KGHM jest jednym z liderów światowego wydobycia srebra.

  Prawo do odłączenia, czyli czas na europejskie Porozumienie o cyfryzacji

  Prawo do odłączenia jest jednym z elementów europejskiego Porozumienia o cyfryzacji. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajowym to główne cele projektu EFAD przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy.

  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  REKLAMA

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  REKLAMA