Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kredyt podatkowy

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Kredyt podatkowy jest preferencją przewidzianą dla małych przedsiębiorców. Polega na zwolnieniu danej jednostki z podatku dochodowego na początku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Spłata tego podatku, w 20% ratach, następuje w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym jednostka korzystała ze zwolnienia. Aby móc skorzystać z tego kredytu, należy spełnić rygorystyczne warunki określone w ustawach o podatkach dochodowych. Natomiast utrata prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty i zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być zwolnieni z zaliczek miesięcznych w roku podatkowym następującym bezpośrednio:

• po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo

• drugim roku podatkowym, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona przez mniej niż 10 miesięcy - pdop (dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności - pdof).

Ulga ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kredytu podatkowego nie mogą skorzystać podatnicy pdop:

• utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału innych podatników (o których mowa w art. 3 ust. 1), albo

• utworzeni w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

• utworzeni przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, albo

• utworzeni przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników, albo

• którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo

• którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż pięć osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku podatników pdof możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

• w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;

• od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej pięć osób w przeliczeniu na pełne etaty;

• w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność. Przez znaczną wartość należy rozumieć łączną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, stanowiącą równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia;

• złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;

• w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (wg skali).

Kredyt podatkowy, z którego może skorzystać podatnik, jest zaliczony do kategorii pomocy de minimis. Łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu podmiotowi przez trzy kolejne lata podatkowe nie może przekroczyć 200 000 euro. Składając oświadczenie o chęci skorzystania z kredytu podatkowego, podatnik powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego o wartości innej pomocy de minimis uzyskanej w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Podatnicy1 korzystający ze zwolnienia są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w ciągu pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem.

Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem (do końca trzeciego miesiąca roku następnego).

W przypadku gdy podatnicy:

• zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w ciągu pięciu następnych lat podatkowych,

• w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,

• w roku korzystania ze zwolnienia albo w ciągu pięciu następnych lat podatkowych osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia w roku poprzednim,

• odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w ciągu pięciu następnych lat podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

- tracą prawo do korzystania z kredytu podatkowego.

Jak wynika z powyższego, decyzja o chęci skorzystania z kredytu podatkowego musi być przemyślana, ponieważ ryzyko podatkowe związane z naruszeniem warunków korzystania z kredytu jest istotne, tym bardziej że uzależnione może być w dużej mierze od czynników niezależnych od przedsiębiorcy, np. ogólnogospodarczych czy ekonomicznych (np. średniomiesięczny przychód czy wahania zatrudnienia). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt długiego (pięć lat) okresu, przez jaki jednostki gospodarcze muszą spełniać ustawowe warunki, aby nie utracić prawa do korzystania z kredytu podatkowego.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia, muszą wpłacić należne zaliczki. W zależności od tego, kiedy nastąpiła utrata prawa do korzystania z kredytu podatkowego, podatnik nalicza (lub nie) odsetki od zaległości z tytułu zaliczek/należnego podatku.

 

Kto jest małym przedsiębiorcą

Stosownie do art. 105 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro (w przeliczeniu według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

UWAGA

Określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

Schemat. Utrata prawa do zwolnienia a zapłata podatku i naliczenie odsetek

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 1

Podatnik korzystał w 2008 r. z kredytu podatkowego. W 2008 r. jego dochód wyniósł 50 000 zł, natomiast w 2009 r.: 90 000 zł.

a) jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Tabela 2. Rozliczenie podatku za 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podatnik będzie doliczał 20% podatku należnego wykazanego za rok podatkowy 2008 odpowiednio do podatku należnego w następnych latach podatkowych, tj. w 2010, 2011, 2012 i 2013 r.

b) jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36)

Tabela 3. Rozliczenie podatku za 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwotę 10 000 zł należy wykazać w odpowiedniej części załącznika PIT/Z, a następnie przenieść do druku PIT-36. Podatnik będzie doliczał 20% dochodu uzyskanego w roku 2008 odpowiednio do dochodu w następnych latach podatkowych, tj. w 2010, 2011, 2012 i 2013 r.

Przykład 2

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych korzystał w 2007 r. z kredytu podatkowego. Dochód osiągnięty w poszczególnych latach wynosił:

• 2007 r.: 40 000 zł,

• 2008 r.: 60 000 zł,

• 2009 r.: 70 000 zł.

Tabela 4. Rozliczenie podatku za rok 2008

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

31 października 2009 r. podatnik utracił prawo do zwolnienia. W związku z tym musi złożyć korektę zeznania oraz zapłacić podatek wraz z odsetkami.

Tabela 5. Korekta zeznania i zapłata podatku za 2007 r. wraz z odsetkami

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Od zaległości podatkowej za 2007 r. w wysokości 7600 zł jednostka naliczyła odsetki, które wyniosły 1518 zł2 (odsetki liczone od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania za 2007 r., tj. od 1 kwietnia 2008 r.). Razem kwota należna urzędowi skarbowemu tytułem zaległości podatkowej za 2007 r. wraz z odsetkami wynosi 9118 zł.

Tabela 6. Korekta zeznania za 2008 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozliczenie podatkowe za 2008 r.:

podatek należny: 11 400 zł,

podatek zapłacony: 12 920 zł,

• nadpłata podatku: 12 920 zł - 11 400 zł = 1520 zł.

• art. 44 ust. 7a-7i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323

• art. 25 ust. 11-17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316

• art. 21 ust. 6-14 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

 

1 Regulacje zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku są podobne do tych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 Dalsze informacje zawarte w materiale opracowano na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W większości są one zbieżne z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2 Ze względu na to, że w ostatnich latach stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych ulegała częstym zmianom, należy dokładnie sprawdzić wysokość odsetek za poszczególne okresy.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Czego chcą zatrudnieni?

  Załoga firmy zwraca uwagę na benefity. Jak dobrać, aby utrzymać satysfakcję?

  Branża hotelarska po pandemii. Jak odbudować?

  Polscy hotelarze kolejny rok z rzędu zmagają się z problemami. Zaraz po trudnym okresie pandemii w branże uderzyły rosnące koszty usług i podwyżka płacy minimalnej. To nieuchronnie prowadzi do podniesienia cen. Wielu z nich deklaruje, że oszczędniej spędzi urlop za granicami Polski.

  Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych?

  Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 czerwca 2023 roku. Ostatnie podwyżki stóp procentowych odnotowaliśmy we wrześniu 2022 roku, kiedy RPP podniosła stopę referencyjną do poziomu 6,75 procent. Od tamtego momentu, pomimo wzrostu inflacji, stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcom przez ostatnie 8 miesięcy nie wzrosły raty, ale czy jest szansa na to, aby zaczęły one spadać?

  Bankowość dla niewidomych i słabo widzących

  W jaki sposób osoby niewidzące podpisują umowy w banku, wybierają pieniądze czy używają aplikacji mobilnych?

  Wraca temat obniżek stóp w Polsce – co na to złoty?

  O ile tempo spadku inflacji pozwoli, to na wrześniowym i/lub październikowym posiedzeniu RPP szansa na ewentualną zmianę ceny pieniądza byłaby największa. Wcześniej na takowy ruch nie ma specjalnie szans. Choć na 21 sierpnia zaplanowane jest także posiedzenie, ma ono jednak charakter niedecyzyjny.

  Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

  Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek liczby firm, które decydują się na ogłoszenie upadłości.

  Zwiastun likwidacji gotówki? Dania wstrzymuje import waluty

  Dania, Szwecja i Norwegia wstrzymały import własnej waluty. Tych koron nie wymienimy również w polskich bankach. Czy jest to powód do niepokoju dla osób, które ulokowały swoje środki finansowe w obcych walutach? Czemu niektóre kraje chcą się pozbyć gotówki? 

  Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych do połowy września

  Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - przekazało PAP źródło unijne. Wszedł on w życie 2 maja 2023 r. i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym Polskę.

  Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zmiany dla przedsiębiorców

  W związku z planowanym odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy powinni przygotować się na szereg zmian. Dotyczą one przede wszystkimi przepisów, które uchwalane były „na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego”. 

  Londyn na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. Czy w rankingu znalazło się polskie miasto?

  Londyn znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. W światowym rankingu znalazło się tylko jedno polskie miasto. Które?

  Fiskus coraz chętniej blokuje rachunki bankowe

  Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. liczba blokad rachunków bankowych z wykorzystaniem STIR wzrosła o ponad 54% rdr. 

  W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

  Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

  Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

  Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

  Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

  Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.

  Inflacja bazowa w usługach i utrzymujący się wzrost płac ograniczą tempo spadku inflacji

  "Lepka inflacja bazowa", widoczna zwłaszcza w usługach oraz utrzymujący się silny wzrost płac ograniczą zakres i tempo powrotu inflacji do poziomu 2,5 proc. – ocenili ekonomiści z Goldman Sachs w komentarzu do danych GUS.

  PIE: kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej

  Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej - prognozuje analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg

  Jak nauczyliśmy się robić zakupy podczas inflacji?

  Polacy kupujący online coraz rozważniej podchodzą do zakupów - już co trzecia osoba porównuje oferty w różnych miejscach i jest w stanie świadomie wybrać moment zakupu produktu. Między innymi takie działania wpisują się w koncepcję smart shoppingu.

  Wodór: Polacy giganci energetyczni podglądają Szwedów

  W Szwecji powstaje duża „fabryka” wodoru, a jego produkcja zasilana będzie bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej. Projekt wzbudza zainteresowanie również w Polsce, gdzie poszukuje się dodatkowych korzyści z realizowanych dużych inwestycji na morzu.

  Pełnia Księżyca w czerwcu. Kiedy wypada? Jak działa na nas Truskawkowy Księżyc?

  Pełnia Truskawkowego Księżyca. Czerwcowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Wówczas na niebie możemy zobaczyć Truskawkowy Księżyc zwany też Superksiężycem. Kiedy wypada pełnia Księżyca w czerwcu? Jak na nas oddziałuje?

  Polscy emeryci muszą pracować, żeby przetrwać

  Badanie obejmujące 45 rozwiniętych krajów świata stawia Polskę w nie najlepszym świetle – to polskim emerytom, bez pracy na emeryturze najtrudniej sobie poradzić.