REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu bhp

Katarzyna Tomaszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Jako organizator pracy w firmie jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników.

Ochrona ta nie zależy już tylko od pomysłowości i zaradności człowieka. Dlatego przy zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracodawca jest zobowiązany wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki.

REKLAMA

W szczególności pracodawca musi:

• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych w zakładzie prac i liczby zatrudnionych pracowników (art. 214 § 1 k.p.). Budowę lub przebudowę obiektu budowlanego z pomieszczeniami pracy pracodawca może prowadzić tylko na podstawie projektu, który uwzględnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskał pozytywną opinię uprawnionego rzeczoznawcy. Obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane pracodawca ma obowiązek utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Natomiast stanowiska pracy pracodawca może wyposażać tylko w takie maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w ustawie o systemie oceny zgodności. W związku z tymi wymaganiami pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, w które wyposażane są stanowiska pracy w jego firmie, były oznaczone znakiem CE lub miały deklarację zgodności wystawioną przez producenta (na jego wyłączną odpowiedzialność).

• zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Pracodawca ma obowiązek na bieżąco kontrolować stosowanie przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz udzielać pracownikom wskazówek. Wskazówki są udzielane przeważnie w formie ustnej. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie, że zapoznał się z przepisami i zasadami bhp (art. 2374 § 3 k.p.). Obowiązek ten ma istotne znaczenie dowodowe przy odpowiedzialności porządkowej pracownika za naruszenie tych przepisów i zasad.

• reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

Tu dużą rolę może odgrywać służba bhp, która jako podmiot doradczy pracodawcy może podsuwać rozwiązania dotyczące problematyki bhp.

• zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

• uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

REKLAMA

Należy pamiętać, że bezwzględny obowiązek przeniesienia pracownicy do innej pracy zachodzi, gdy pracodawca zatrudnia kobietę przy pracy szczególnie uciążliwej lub szkodliwej dla zdrowia wszystkich kobiet. Obowiązek ten występuje także wobec pracownicy w ciąży lub karmiącej piersią, gdy praca przez nią wykonywana jest dla niej wzbroniona bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, a jeżeli przeniesienie do innej pracy jest niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

W stosunku do pracowników młodocianych pracodawca ma przede wszystkim obowiązek przeprowadzić instruktaż wyjaśniający podstawy skutecznego stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce. Obowiązkiem pracodawcy jest tu również przestrzeganie stosowania przez młodocianych właściwych środków ochrony indywidualnej i właśnie zasad bhp.

• zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

wzapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

WaŻne!

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Przekazywanie informacji

Nowym obowiązkiem pracodawcy, dodanym nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie 18 stycznia 2009 r., jest informowanie pracowników.

I tak, pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

• zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

• działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa powyżej,

• pracownikach wyznaczonych do:

- udzielania pierwszej pomocy,

- wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

WaŻne!

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji obejmuje: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Współdziałanie pracodawców

Może się zdarzyć tak, że w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. W takiej sytuacji pracodawcy mają obowiązek:

• współpracować ze sobą,

• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

Należy jednak pamiętać, że wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

• ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Od 18 stycznia 2009 r. pracodawcy zostali również zobowiązani do informowania się nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. Przepis ten ma na celu umożliwienie przekazania pracownikom pełnej informacji o zagrożeniach istniejących w danym miejscu pracy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

W razie rozpoczęcia działalności gospodarczej pracodawca, oprócz obowiązków księgowo-kadrowych, ma także obowiązki związane z bhp, o których niestety często się zapomina. „Nowy” pracodawca ma więc obowiązek w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Obowiązek informowania właściwego okręgowego inspektora pracy ciąży na pracodawcy także w razie zmiany:

• miejsca,

• rodzaju,

• zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Za naruszenie tego obowiązku pracodawca może zostać ukarany karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Jeżeli pracodawca prowadzi działalność powodującą szczególne zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, właściwy okręgowy inspektor pracy lub państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę do okresowego aktualizowania informacji o środkach i procedurach przyjętych przez niego w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów bhp dotyczących danego rodzaju działalności.

Nowe obowiązki z zakresu ppoż. i ewakuacji

Od 18 stycznia 2009 r. pracodawca jest zobowiązany:

• zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

• wyznaczyć pracowników do:

- udzielania pierwszej pomocy,

- wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

• zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją tych przepisów. Niemniej jednak nie idą one w stronę całkowitego zniesienia tego obowiązku, lecz złagodzenia wymagań, jakie musi spełniać osoba wyznaczona jako odpowiedzialna za ewakuację i ochronę ppoż.

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

Jeżeli w zakładzie wystąpią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca musi niezwłocznie:

• poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,

• dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

WaŻne!

Pracownicy, którzy podjęli działania mające na celu uniknięcie niebezpieczeństwa, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.

Natomiast w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca musi:

• wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,

• nie wydawać polecenia wznowienia pracy do czasu usunięcia zagrożenia.

Pracodawca, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, musi także umożliwić pracownikom podjęcie działań, które pozwolą im uniknąć niebezpieczeństwa. Działania takie, podjęte na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych, mogą być wykonane nawet bez porozumienia z przełożonym.

Katarzyna Tomaszewska

Podstawa prawna:

• art. 176, 192, 201, 207-2093, 214, 2374 § 3 Kodeksu pracy,

• ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2087 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Walka o przetrwanie. W ciągu dekady zniknie większość sklepów internetowych

Na rynku e-commerce, który jest niezwykle konkurencyjny, już w pierwszym roku działalności zanika 5% firm. Po upływie dziesięciu lat nadal funkcjonuje jedynie 37% z nich - informuje wtorkowe wydanie "Rzeczpospolitej".

Handel w dwie niedziele w każdym miesiącu - jest wniosek o odrzucenia projektu nowelizacji

Polska Izba Handlu wnioskuje o odrzucenie w całości poselskiego projektu przywracającego handel w 2 niedziele w miesiącu - wynika z opinii PIH złożonego w trakcie procesu legislacyjnego.

Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

REKLAMA

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

REKLAMA

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

REKLAMA