Kategorie

Weryfikacja kontrahentów i prewindykacja należności

Lidia Roman
inforCMS
Każdemu przedsiębiorcy zależy na nawiązywaniu kontaktów handlowych. Każdy nowy klient zainteresowany naszymi towarami lub usługą to szansa na rozwój dla firmy i możliwość umacniania jej pozycji na rynku. W obecnej sytuacji na rynku trzeba szczególnie zwracać uwagę na to, z kim zawieramy kontrakt.

Ważnym elementem jest rzetelność potencjalnego kontrahenta i terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych. Nie każda podpisana umowa może przynieść wymierne korzyści. Wręcz przeciwnie, niewypłacalny kontrahent może postawić firmę w niekorzystnej sytuacji i przyczynić się do problemów finansowych. Dlatego warto pamiętać, że są narzędzia pozwalające minimalizować ryzyko handlowe. Istnieją różne sposoby weryfikowania partnerów biznesowych, jednak najłatwiej i bezpiecznie jest skorzystać z profesjonalnej bazy, do której trafiają nierzetelni i niewypłacalni.

Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze, tj. informacje o rzetelnym lub nierzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców. Działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z 14 lutego 2003 r. Jego działalność daje przedsiębiorcom możliwość weryfikowania rzetelności płatniczej potencjalnych klientów i kontrahentów oraz odzyskiwania długów w prostszy i łagodniejszy sposób.

Biura Informacji Gospodarczej w Polsce

W Polsce funkcjonują trzy Biura Informacji Gospodarczej:

• InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, którego akcjonariuszami są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Związek Banków Polskich;

• Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A., również z siedzibą w Warszawie, którego właścicielem jest firma Kruk S.A., oraz

• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, którego właścicielem jest pani Małgorzata Kaczmarski.

Co to jest informacja gospodarcza

Informacja gospodarcza informuje o terminowym lub nieterminowym spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę lub konsumenta, a także fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy. Gdy informacja dotyczy przeterminowanego zadłużenia, określana jest jako negatywna. Mówimy o niej wówczas, gdy zaległość w przypadku konsumenta wynosi 200 zł, a dotycząca przedsiębiorcy 500 zł, a świadczenie jest wymagalne od minimum 60 dni. Jeśli informuje o rzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań, mamy do czynienia z informacją pozytywną.

W zależności od tego, czy informacja gospodarcza dotyczy przedsiębiorcy czy konsumenta, składają się na nią inne dane. Informacja o przedsiębiorcy musi zawierać:

• nazwę podmiotu, siedzibę i adres, KRS, NIP, Regon, główny przedmiot działalności, imiona i nazwiska osób zarządzających, a także kwotę, walutę i termin zaległości oraz datę wysłania wezwania do zapłaty.

W przypadku konsumenta informacja gospodarcza zawiera:

• imiona i nazwiska, obywatelstwo, adres, nr PESEL, serię i nr dowodu osobistego, jak również datę urodzenia i - podobnie jak przy przedsiębiorcy - kwotę, walutę i termin powstania zaległości oraz datę wysłania wezwania do zapłaty.

 

Kto może przekazywać informacje gospodarcze do BIG-ów

Wspomniana ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych dokładnie określa podmioty, które mogą przekazywać informacje do biur. Jeśli mówimy o przedsiębiorcy, to może to zrobić każdy inny przedsiębiorca, który ma z nim podpisaną umowę. W przypadku konsumentów - informacje mogą przekazywać: banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe i forfaitingowe, operatorzy lub podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi dostawy energii elektrycznej, ciepła, gazu, a także wywozu śmieci oraz pośrednicy kredytowi, wydawcy kart płatniczych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy pożyczkowe i poręczeniowe, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, jak również firmy świadczące usługi przewozu osób w komunikacji publicznej oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Komu BIG może udostępniać informacje gospodarcze

Biuro Informacji Gospodarczej może udzielić informacji o przedsiębiorcy osobie fizycznej lub innemu przedsiębiorcy, a o konsumencie - każdemu przedsiębiorcy, który posiada od niego upoważnienie. Dodatkowe informacje pochodzące z sektora bankowego dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorcy na podstawie upoważnienia konsumenta lub przedsiębiorcy, którego dotyczą.

Jakie są zasady współpracy z BIG-iem

Aby podjąć współpracę z BIG-iem, należy po pierwsze określić warunki tej współpracy, tj. określić, czym jesteśmy zainteresowani. Czy planujemy weryfikować kontrahentów, czy też zamierzamy korzystać z „miękkiej windykacji”. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. W zależności od ilości informacji gospodarczych, które planujemy pobierać lub przekazywać, można podpisać umowę strategiczną albo abonamentową z biurem. Warto pamiętać o tym, że można mieć podpisane umowy z kilkoma BIG-ami. Na tej podstawie uzyskuje się login i hasło, za pomocą którego w przeglądarce www można korzystać z ewidencji dłużników i pobierać raporty z informacjami gospodarczymi lub przekazywać dane na temat swoich nierzetelnych kontrahentów lub klientów.

Jakie inne korzyści można czerpać ze współpracy z BIG-iem

Biura Informacji Gospodarczej prowadzą także rejestry dokumentów zastrzeżonych. Jest to kolejny sposób na weryfikację danych naszego potencjalnego kontrahenta. Według oficjalnych danych policji w 2006 r. w Polsce było ponad 63 tys. przestępstw z użyciem dokumentów tożsamości, w tym ponad 27 tys. przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby i ponad 36 tys. podrobienia dokumentów. Media często donoszą o przypadkach brania kredytów na czyjeś nazwisko czy sprzedaży nie swoich nieruchomości. Z prawnego punktu widzenia tego typu sprawy są często trudne do udowodnienia, a nikt chyba nie chciałby spłacać cudzych długów. Ten problem może dotknąć praktycznie każdego i lepiej być aż nadto przezornym, niż narazić się na poważne problemy. Dlatego istnieje ogromna potrzeba wykorzystywania baz Biur Informacji Gospodarczej, w których można zweryfikować tego typu informacje i uniknąć utraty często dorobku całego życia.

 

W jaki sposób można uniknąć nierzetelnych kontrahentów

Każdy przedsiębiorca, zanim podejmie współpracę i podpisze umowę z nowym partnerem biznesowym lub odbiorcą usług, powinien sprawdzić jego rzetelność w wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych. Umożliwia mu to Biuro Informacji Gospodarczej, które gromadzi informacje gospodarcze na temat rzetelności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Usługa weryfikowania kontrahentów jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców.

Etapy procesu minimalizowania ryzyka biznesowego:

1. Podpisanie umowy z BIG-iem oraz uzyskanie loginu i hasła do Systemu BIG.

Reklama

2. W zależności od tego, ilu przedsiębiorców i konsumentów przedsiębiorca planuje weryfikować miesięcznie, BIG daje mu możliwość podpisania umowy abonamentowej albo strategicznej na specjalnych warunkach (w przypadku wymiany dużej ilości informacji gospodarczych poprzez łącze internetowe lub w trybie wymiany bezpośredniej: serwer-serwer).

3. Za pomocą wyszukiwarki internetowej lub rozwiązania serwer-serwer korzystanie z Systemu BIG i generowanie raportów z informacjami gospodarczymi na temat potencjalnych kontrahentów (przedsiębiorców lub konsumentów).

Na czym polega monitorowanie zmian w informacji gospodarczej

Gdy firma, z którą współpracuje przedsiębiorca, traci płynność finansową lub istnieją obawy, że w najbliższym czasie będzie mieć trudności finansowe, można skorzystać z usługi monitorowania kontrahenta. W tym przypadku przedsiębiorca będzie otrzymywał informacje o każdej zmianie w bazie Biura Informacji Gospodarczej, która dotyczy przedsiębiorcy zgłoszonego do monitorowania. Usługa ta pozwala zaprzestać współpracy z kontrahentem, któremu pogorszyła się sytuacja płatnicza, lub ją kontynuować, jeśli jest stabilna. Umożliwia także w bezpieczniejszy sposób nawiązanie współpracy z tym kontrahentem, którego sytuacja płatnicza zmieniła się na pozytywną. Monitoring płatności kooperantów jest ważnym elementem zarządzania ryzykiem.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca lub konsument jest rzetelny

Reklama

Tak już przeważnie jest, że szybciej rozchodzą się złe wiadomości, i dotyczy to właściwie wszystkich sfer życia. Podobnie jest z informacją na temat dłużników. Media chętniej napiszą o czyjejś nierzetelności lub nieuczciwości niż o solidnym wywiązywaniu się z zobowiązań. Dlatego warto pomóc sobie samemu i budować własny, pozytywny wizerunek za pomocą sprawdzonych narzędzi. Oprócz informacji negatywnych biura posiadają także bazę tych przedsiębiorców i konsumentów, którzy terminowo wywiązują się z zobowiązań. Umieszczenie informacji pozytywnej jest dość skomplikowane, jednak warto przejść tę drogę i uwiarygodnić się w oczach kontrahenta, z którym planujemy kontakty handlowe. Informacja taka może przyczynić się również do uzyskania lepszych warunków przy braniu kredytu w banku. Przekazanie informacji może odbyć się tylko na wyraźne żądanie podmiotu, którego ona dotyczy, a umieszczający ją musi mieć podpisaną umowę z biurem. Umieszczanie informacji pozytywnych może stanowić jeden z elementów budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach instytucji, na których dobrej opinii nam zależy.

W celu zweryfikowania informacji na swój temat każdy przedsiębiorca i konsument ma możliwość pobrania raportu o sobie. Raz na pół roku raport taki każdemu przysługuje bezpłatnie. Tak jak warto wiedzieć, jakie informacje na nasz temat posiada biuro, tak również użyteczna może być informacja, jakie podmioty czerpały z biura informacje na nasz temat. W takim przypadku należy skorzystać z rejestru zapytań, w którym znajdziemy informacje, kto i kiedy pytał o nas.

 

Prewindykacja należności

Czym jest „miękka windykacja”

„Miękka windykacja”, zwana też prewindykacją, to łagodny sposób na odzyskiwanie długów i mobilizowanie płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Metoda ta sprawdza się w różnych sytuacjach, szczególnie gdy przyczyną powstania zaległości są: brak dyscypliny płatniczej, brak efektywnych metod egzekwowania zadłużenia oraz poczucie bezkarności konsumentów i przedsiębiorców. Ze względu na to, że BIG-i gromadzą informacje gospodarcze, każdy przedsiębiorca ma możliwość przekazania danych (informacji negatywnych) na temat swojego dłużnika - innego przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji Dłużników.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku konsumentów, gdyż ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej szczegółowo określa podmioty, które mogą przekazywać informacje gospodarcze na ich temat. Prawo przekazywania informacji o zadłużeniu konsumentów mają: banki, zakłady ubezpieczeń, SKOK-i, firmy leasingowe i faktoringowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy mediów, a także firmy pożyczkowe, wydawcy kart płatniczych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy świadczące usługi przewozu w komunikacji publicznej oraz operatorzy telewizji satelitarnej i kablowej.

Zatory płatnicze tworzą się praktycznie w każdej działalności, w której sposób rozliczania należności odbywa się na podstawie kredytu kupieckiego z odroczonym terminem płatności. Powstają one zarówno wśród konsumentów, którzy zakupują towary i usługi, jak i pomiędzy przedsiębiorcami. Uświadomienie dłużnikowi, że nieuregulowanie płatności może przysporzyć mu problemów, uniemożliwić transakcje z innymi kontrahentami lub utrudnić negocjowanie kredytu w banku, jest dobrą metodą na zmobilizowanie go do spłaty zadłużenia. „Miękka windykacja” pozwala uprościć procedury odzyskiwania należności i uniknąć drogi sądowej. Wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy oraz zwiększa jej płynność finansową.

Jakie konsekwencje ma wpisanie do Centralnej Ewidencji Dłużników

Biura Informacji Gospodarczej współpracują z bankami, instytucjami finansowymi, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, firmami leasingowymi i pożyczkowymi oraz z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej. Podmioty te sprawdzają w biurach rzetelność płatniczą i terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań swoich potencjalnych klientów. Z tego powodu znalezienie się na liście dłużników może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie kredytu w banku lub pożyczki, zakup telefonu, pralki lub telewizora na raty. Fakt ten może również skutkować odmówieniem sprzedaży innych towarów lub usług albo otrzymaniem ich na mniej korzystnych warunkach.

 

Jak przebiega odzyskiwanie należności poprzez „miękką windykację”

Biura dysponują odpowiednimi narzędziami, które pomogą w przeprowadzeniu całego procesu. Są to: formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do Biura Informacji Gospodarczej, pieczątka do wykorzystywania na własnych dokumentach finansowych z informacją o zamiarze umieszczenia dłużnika w ewidencji oraz powiadomienie o umieszczeniu informacji gospodarczej na jego temat w Biurze Informacji Gospodarczej. Wezwania do zapłaty wysyła przedsiębiorca, natomiast powiadomienie jest dokumentem, które do dłużnika wysyła biuro listem poleconym lub zwykłym na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika lub na adres zameldowania. Aby można było przekazać informacje o zadłużeniu, musi ono spełniać określone kryteria. W przypadku konsumenta musi być to kwota minimum 200 zł, a w przypadku przedsiębiorcy 500 zł. Wymagalność takiego zobowiązania powinna wynosić minimum 60 dni.

Etapy procesu „miękkiej windykacji”:

1. Podpisanie umowy z BIG-iem oraz uzyskanie loginu i hasła do Systemu BIG.

2. Przejście szkolenia z obsługi Systemu BIG i zasad przekazywania informacji gospodarczych.

3. Wysłanie do dłużnika listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze umieszczenia informacji gospodarczej na jego temat w Centralnej Ewidencji Dłużników BIG, w przypadku nieuiszczenia przeterminowanej wobec wierzyciela należności.

4. Po upływie 60 dni od daty wymagalności należności i 30 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty, opatrzonego informacją o możliwości przekazania danych dłużnika do BIG, można przekazać negatywną informację gospodarczą do BIG-u.

5. Po zalogowaniu do Systemu BIG na podstawie uzyskanego loginu i hasła można wpisywać dłużników do Centralnej Ewidencji Dłużników.

6. Poinformowanie dłużnika o wpisaniu go do Centralnej Ewidencji Dłużników powiadomieniem listownym wysyłanym przez BIG.

Jaka jest skuteczność tego rodzaju działań

Skuteczność „miękkiej windykacji” wynosi nawet do 70%. Już sam fakt poinformowania dłużników o zamiarze umieszczenia jego danych w Biurze Informacji Gospodarczej sprawia, że 45% z nich spłaca swoje zobowiązania. Kolejne 25-30% reguluje je po umieszczeniu negatywnych informacji na temat dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników BIG. Jeśli dług zostanie spłacony do zera, przedsiębiorca ma obowiązek usunięcia dłużnika z ewidencji. W ciągu 14 dni musi poinformować BIG o tym fakcie lub usunąć negatywne informacje samodzielnie. BIG-i aktualizują swoje dane co 14 dni, dlatego nie ma obawy, że ktoś zostanie tam wpisany na zawsze. Niepoinformowanie biura o dokonanej spłacie zadłużenia przez dłużnika grozi karą do 30 tys. zł.

Czy dłużnik może sprawdzić swoje dane w BIG

Dłużnik ma prawo wglądu do informacji gospodarczych na swój temat. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wniosku może uzyskać w biurze raport o sobie i raport z rejestru zapytań. Wgląd do tych informacji zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych raz na pół roku każdemu przysługuje bezpłatnie. Jeśli dłużnik ma zastrzeżenia lub wątpliwości co do danych na jego temat, gdy informacje, które znajdują się w ewidencji, są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, może złożyć reklamację. Powinien ją skierować na adres wierzyciela, który przekazał dane na jego temat do biura.

opr. Lidia Roman

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!