Kategorie

Maksymalizacja wydajności zamiast redukcji zatrudnienia

Joanna Mikołajczak
inforCMS
W obliczu kryzysu coraz więcej firm szuka rozwiązań, które pozwolą im przetrwać czas niepewności i gorszej koniunktury. Walka o przetrwanie wymaga przeformułowania celów strategicznych i szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Paradoksalnie to właśnie teraz jest najlepszy czas na inwestowanie w pracowników. Kto nie wykorzysta tej możliwości, straci szansę na długofalowy rozwój.

Zmiany w strukturze zatrudnienia organizacji są prawdopodobnie nieuniknione. Cała sztuka będzie polegała na zatrzymaniu najlepszych pracowników, tak by uniknąć utraty istotnych kompetencji i utrzymać gotowość firmy do stawienia czoła konkurencji. Odpowiednie przeprowadzenie tego procesu leży w kompetencji działu personalnego, który powinien wspierać działania biznesowe firmy w trudnym okresie.

Maksymalizacja wydajności

Kluczowym zadaniem w procesie zmian będzie uzyskanie ze strony pracowników akceptacji i zrozumienia dla prowadzonych przez dział personalny działań. Zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników w czasie kryzysu to nie tylko mniejsze koszty związane z rekrutacją i szkoleniami po jego zakończeniu, ale również stały, wyższy poziom innowacyjności. Zmiany w firmach w reakcji na kryzys powinny przebiegać pod hasłem maksymalizacji wydajności, a nie redukcji zatrudnienia.

Dział personalny powinien także wspierać inicjatywy w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań i celów strategicznych (nowe rynki, produkty, mechanizmy sprzedaży itp.). Może bowiem okazać się, że te działania szybko i mądrze przeprowadzone uchronią firmę przed koniecznością dokonania znacznych cięć. Koszty nagłych i nieprzemyślanych zwolnień obciążają budżet, negatywnie odbijają się na wizerunku, ale przede wszystkim powodują długofalowe osłabienie firmy, a czasem nawet uniemożliwiają jej podźwignięcie się, gdy przyjdą lepsze czasy.

Aby nie rezygnować z inwestowania w rozwój pracowników w dobie kryzysu, warto wykorzystać potencjał tkwiący w organizacji. Zamiast zatrudniać wielu ekspertów z zewnątrz, zaangażować w rozwój ekspertów wewnętrznych. W obliczu ograniczonych budżetów warto realizować programy dla mniejszej grupy osób. Oprócz obniżenia kosztów jest to dobra okazja do wzmocnienia lojalności pracowników, dla których możliwość poznania własnej organizacji i perspektyw rozwoju w niej jest ważnym czynnikiem motywującym. Świetnie w tej konwencji sprawdzają się zajęcia z wykorzystaniem studiów przypadków, przygotowanych na podstawie doświadczeń danego przedsiębiorstwa. Nowoczesne metody dydaktyczne i zarządzanie wiedzą w organizacji stają się ogromną wartością tego typu działań rozwojowych. Mogą one stać się także podstawą do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które później mają szansę być wdrożone.

Firmy mogą stosować kilka narzędzi pozytywnej restrukturyzacji, których koszty nie muszą być wysokie, a pozwalają wykorzystać doświadczenia i mocne strony organizacji dla jej długotrwałego rozwoju. Koniecznym warunkiem jest jednak współpraca działów personalnych z menedżerami i wspólna odpowiedzialność za rozwój zatrudnionych ludzi.

Budowanie kompetencji zbiorowej

Doświadczenie pokazuje, że sukces firmy nie zależy od tego, jak dobrzy i skuteczni są pojedynczy pracownicy, ale jak skutecznie, dobrze i szybko działają zespoły. Jednorodne grupy rozwojowe nie stwarzają wystarczających możliwości rozwoju dla pracowników. W budowaniu kompetencji zbiorowej wykorzystuje się różnorodne doświadczenia poszczególnych pracowników i łączy się je z wypracowaniem skutecznych metod współpracy (zobacz przykład 1). Rozwój pracowników realizowany poprzez budowanie kompetencji zbiorowej zapewnia sukces całego zespołu, a nie każdego pracownika z osobna. Daje korzyści zarówno pracownikom (szansa pokazania się na tle zespołu, budowanie relacji z innymi pracownikami w organizacji, planowanie kariery, kompleksowy i praktyczny rozwój kompetencji), jak i firmie (zwiększenie motywacji i lojalności pracowników, utrzymanie wiedzy i doświadczenia wewnątrz firmy, ciągłość działań i organiczny rozwój firmy).

Budowanie kompetencji zbiorowych może stanowić alternatywę dla wojny o talenty.

Planowanie sukcesji

Polega na wykorzystaniu doświadczonych pracowników jako mentorów dla młodszych pracowników, którzy w przyszłości zostaną ich sukcesorami lub zaangażowaniu wybranych ekspertów we wdrażanie nowych pracowników. Pozwala to zatrzymać wiedzę wewnątrz firmy, a tym samym utrzymać ciągłość działań w przypadku odejścia eksperta na emeryturę (zobacz przykład 2). Przewidywany w związku z kryzysem spadek zainteresowania szkoleniami zewnętrznymi ułatwi sięgnięcie po rozwiązanie bardziej skuteczne i jednocześnie tańsze: skorzystanie z ekspertów wewnętrznych. Zalety mądrego mentoringu połączonego z elementami zarządzania wiedzą w organizacji, w którym bardziej doświadczony pracownik, pod warunkiem rozwoju kompetencji zarządczych i psychospołecznych, dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi, są coraz bardziej oczywiste. To rozwiązanie korzystne dla ciągłości firmy (zatrzymanie wiedzy w firmie), a jednocześnie najlepsza oferta dla pracowników 50+.

W ramach długofalowego planowania kompetencji i budowania planów sukcesji, wewnętrzni eksperci są istotnym ogniwem w procesie wdrażania nowych pracowników oraz rozwoju kompetencji. Wdrożenie i przeszkolenie nowych pracowników jest nie lada wyzwaniem - zwłaszcza w branżach przemysłowych, gdzie przygotowanie pracownika do objęcia samodzielnego stanowiska trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Zaangażowanie pracowników w uczenie innych ustępuje często miejsca działaniom szkoleniowym, niejednokrotnie jednorazowym, prowadzonym przez zewnętrzne firmy niemające zbyt dużej wiedzy o tym, na czym polega praca danej osoby. Tymczasem pracownicy z długoletnim stażem lepiej rozumieją wyzwania i trudności związane ze stanowiskiem pracy, wiedzą, gdzie kryją się tajemnice zawodu i tajemnice zakładu, są przez to bardziej wiarygodni. Jeśli są do tego przygotowani i odpowiednio zmotywowani, skutecznie przekażą swoją wiedzę innym. Programy wspierają konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie synergii współpracy i wymiany doświadczeń. Ma to szczególne znaczenie w czasach kryzysu, gdy zazwyczaj w pierwszej kolejności redukuje się budżety szkoleniowe.

Outplacement

Pozwala rozstać się z wybranymi pracownikami bez uszczerbku dla żadnej ze stron, a większości z nich oferuje wsparcie w odnalezieniu się poza firmą, bądź uzyskanie kwalifikacji pozwalających na zatrudnienie w innym dziale tej samej firmy (zobacz przykład 3). Odchodzący pracownicy otrzymują wsparcie merytoryczne, organizacyjne i/lub techniczne w poszukiwaniu pracy. Outplacement pozwala im na znalezienie nowej pracy, lecz także przygotowuje do większej samodzielności na rynku pracy co, jak pokazuje doświadczenie, w przyszłości skutkuje większa mobilnością na rynku. Podczas procesów zmian w firmie dużym dodatkowym kosztem dla organizacji może być zła atmosfera pomiędzy tymi, którzy pozostają, a tymi, którzy muszą odejść - outplacement pozwala zminimalizować ten koszt.

Uniwersalność kompetencji

Odbywa się poprzez rozwijanie wielozawodowości i elastyczne dopasowanie liczby pracowników do potrzeb organizacji. Oba procesy oznaczają takie przygotowanie kadry, by z sukcesem mogła funkcjonować w kilku obszarach specjalizacji, w odpowiednim czasie i miejscu, w zależności od potrzeb biznesowych firmy (zobacz przykład 4). Pozwala to uniknąć konieczności zwalniania ludzi ze względu na ich wąską specjalizację, elastycznie dopasowując liczbę pracowników do wymaganego obciążenia. Takie podejście pozwala ograniczyć koszty i jednocześnie zwiększyć wydajność pracy. Wielozawodowość powinna znaleźć odzwierciedlenie w rozwiązaniach organizacyjnych, jak i kompetencyjnych, wymaga więc bliskiej współpracy działów personalnych z menedżerami i zarządem firmy.

Jak się okazuje, konieczność cięć i ograniczeń spowodowanych złą sytuacją gospodarczą nie zawsze musi być niekorzystna dla organizacji. Niejednokrotnie zwiększa pole kreatywności i innowacyjności, która w tłustych latach jest dla firmy jednym z elementów przewagi konkurencyjnej, a w latach chudych jest po prostu koniecznością.

PRZYKŁAD 1

W wyniku wejścia do Grupy KBC dwóch dużych instytucji finansowych - Kredyt Banku i TUiR Warta - został wyznaczony cel strategiczny, który odzwierciedlało hasło „Razem możemy więcej”. Do pełnej realizacji działań biznesowych, związanych z synergią funkcjonowania obu instytucji, konieczne stało się zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników i budowanie kompetencji zbiorowej. Hasła nowej strategii znalazły odzwierciedlenie w programie „Mustangi”. Bierze w nim udział około 60 pracowników obu organizacji, którzy w przyszłości będą mogli zająć stanowiska średniego szczebla zarządzania. W czasie trzyletniego programu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności poparte doświadczeniem, pochodzącym zarówno od zewnętrznych ekspertów, jak i bezpośrednio od przedstawicieli organizacji. Uczestniczą też w różnego typu inicjatywach rozwojowych - jedną z nich jest półtoraroczna Szkoła Bankowo-Ubezpieczeniowa. Tematy zajęć nawiązują bezpośrednio do profilu organizacji, osadzone są w realiach jej funkcjonowania i często bazują na jej doświadczeniach. Ważnym elementem jest zaangażowanie kadry zarządzającej w program, co zapewnia spójność ze strategią organizacji oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń z jej funkcjonowania. Oprócz wykładów i zajęć z wykorzystaniem studiów przypadków, budowanych niejednokrotnie na doświadczeniach danej firmy, uczestnicy przygotowują w zespołach projekty wdrożeniowe, które po zaprezentowaniu przedstawicielom zarządu mają szansę na realizację.

PRZYKŁAD 2

Firma Vattenfall prowadzi projekt kształcenia specjalistów, którzy będą przekazywać wiedzę swoim następcom. Program „Ekspert Vattenfall”, który trwa od jesieni 2007 r., adresowany jest do wysokiej klasy specjalistów z branży energetycznej, z których zdecydowana większość przekroczyła już 50. rok życia. Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności z zakresu przekazywania dzielenia się wiedzą oraz pobudzania kreatywności i samodzielności pracowników. W czasie trwania programu uczestnicy mają zapewniony indywidualny coaching, odbywają wizyty studyjne, a zakończenie projektu odbywa się w formie panelu dyskusyjnego, podczas którego dyrektorom i przedstawicielom zarządu prezentowane są indywidualne projekty eksperckie.

PRZYKŁAD 3

Podczas restrukturyzacji poczty szwedzkiej Posten decyzje, ile osób pozostanie w zespole, jaka będzie strategia zmian i konkretne rozwiązania, uzgadniano w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi. Pracownicy mogli sami wybrać, czy chcą skorzystać ze szczególnego wsparcia. Tym, którzy zdecydowali się odejść, zaoferowano maksymalnie 12-miesięczny okres przejściowy. Nadal pozostawali zatrudnieni, nie przychodzili jednak do firmy, a pod opieką indywidualnego coacha rozważali indywidualne możliwości swojej drogi zawodowej, uczyli się, jak poszukiwać pracy, podnosili swoje kompetencje. Ci, którzy znaleźli pracę wcześniej, ale za mniejsze wynagrodzenie, otrzymywali wyrównanie do poziomu poprzedniej płacy. Ten system w elastyczny, ale skuteczny sposób zachęcał pracownika do znalezienia sobie pracy w jak najkrótszym czasie, dając mu jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że aż 82 proc. byłych pracowników poczty po zakończonej restrukturyzacji chwali swojego pracodawcę, twierdząc, że to dobra i odpowiedzialna firma.

PRZYKŁAD 4

Spółka energetyczna Dalkia Poznań już kilka lat temu wprowadziła wielozawodowość na prostych stanowiskach produkcyjnych. Z jednej strony było to spowodowane wprowadzaniem nowych technologii, z drugiej koniecznością radzenia sobie z restrukturyzacją, która bardzo silnie dotknęła spółki energetyczne. Prowadząc restrukturyzację, firma musiała inaczej spojrzeć na swoje procesy i przemodelować je tak, aby było możliwe zrobienie tego samego przy mniejszej liczbie pracowników i mniejszych nakładach. Okazało się, że te usprawnienia są możliwe, a przy okazji dokonano wielu działań optymalizacyjnych.

Joanna Mikołajczak

Autorka jest członkiem zarządu w firmie doradczej BPI Polska zajmującej się zarządzaniem i rozwojem kapitału ludzkiego.

Kontakt:

joanna.mikolajczak@bpi-group.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...