Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na jakie zmiany w prawie mogą liczyć firmy

Arkadiusz Jaraszek
Łukasz Kuligowski
Łukasz Kuligowski
Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
inforCMS
Zlikwidowane zostaną pozwolenia budowlane i decyzje o warunkach zabudowy. Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Ujednoliceniu i uproszczeniu ulegną zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie.

Raport GP

PRACE W MINISTERSTWIE

Prawo budowlane

Ustawa ma zlikwidować pozwolenia na budowę, wydawane dziś przez starostę. W miejsce pozwoleń ma zostać wprowadzona procedura rejestracji inwestycji. Inwestor ma składać wymagane dokumenty i jeżeli będą one kompletne, to starosta będzie miał obowiązek zarejestrowania budowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Uproszczona ma zostać także procedura kończenia inwestycji budowlanych. Nie będzie już bowiem konieczne ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest już po konsultacjach społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkie osoby przygotowujące się do budowy: indywidualni inwestorzy, przedsiębiorcy, deweloperzy.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Połowa 2009 roku.

Planowanie przestrzenne

Ustawa ma zlikwidować decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona zostać zastąpiona zgodą urbanistyczną, która będzie wydawana na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów urbanistycznych. Uproszczona ma zostać także procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania. W pracach nad ich przygotowaniem ma uczestniczyć zawodowy mediator, który będzie rozmawiał z mieszkańcami i tłumaczył im, dlaczego niektóre inwestycje są konieczne. Ma to zmniejszać liczbę protestów społecznych, które dziś są jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień w uchwalaniu planów i realizacji inwestycji.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest już po konsultacjach społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Samorządowców i inwestorów budowlanych.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Połowa 2009 roku.

Certyfikacja energetyczna budynków

Nowelizacja prawa budowlanego ma jednoznacznie określić, że sprzedaż lub wynajęcie mieszkania, jeśli nie będzie ono posiadało świadectwa energetycznego, będzie niedopuszczalna. Dziś taki bezwzględny zakaz dotyczy jedynie mieszkań sprzedawanych na rynku pierwotnym. Nowelizacja takim zakazem ma objąć także mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym. Nowelizacja ma także jednoznacznie określić, że notariusz nie będzie miał prawa sporządzić aktu notarialnego, jeżeli sprzedający nie przedstawi mu certyfikatu energetycznego sprzedawanego lokalu.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Osób zamierzających kupić lub sprzedać mieszkanie, najemców, inwestorów budowlanych.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

1 stycznia 2009 r.

Jedno okienko i zmiana zasad kontrolowania firm

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Trafił on już do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt przewiduje uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przede wszystkim możliwość załatwiania spraw związanych z prowadzeniem firmy u jednego urzędnika w tzw. jednym okienku. Byłoby to możliwe jednak dopiero w 2009 roku. Projekt zakłada uruchomienie w 2011 roku systemu elektronicznej rejestracji firm, co umożliwiłoby zastąpienie jednego okienka instytucją tzw. zerowego okienka. Formalności związane z rejestracją firmy byłyby wówczas załatwiane przez internet, podobnie jak inne sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje również uproszczenie i ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli w firmie. Na przykład ograniczona zostanie możliwość wszczynania kontroli tylko po okazaniu legitymacji przez inspektora, bez jednoczesnego doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt nowelizacji jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. lub od 1 lipca 2011 r.

Zużyte baterie i akumulatory

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, który opracowało Ministerstwo Środowiska, zakłada, że zużytą baterię będzie można oddać w sklepie, który handluje elektroniką i bateriami. Zużytą baterię będzie można także oddać w serwisie, hurtowni czy też u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zgodnie z przyjętymi propozycjami przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub urządzenia zasilane nimi, będą odpowiedzialni za finansowanie i funkcjonowanie systemu zarządzania zużytymi bateriami i akumulatorami.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt ma być wkrótce przyjęty przez rząd.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Użytkowników, producentów i sprzedawców baterii i akumulatorów.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Ustawa powinna wejść w życie 26 września 2008 r.

PRACE W SEJMIE

Zawieszenie działalności gospodarczej na dwa lata

Rządowy projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) zakłada, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Gdyby zaś prowadził działalność w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas prowadzenie działalności będą musieli zawiesić wszyscy wspólnicy. Podczas przerwy w działalności przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodów z niej, natomiast ma prawo podejmować czynności niezbędne do zabezpieczenia źródeł przychodów, regulować zobowiązania i przyjmować należności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Będzie miał też prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, a jego firma może zostać skontrolowana.

Nowelizacja nakłada na organy administracji publicznej obowiązek załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Nie będą one mogły odmówić przyjęcia niekompletnych pism i wniosków. Natomiast na żądanie organu przedsiębiorca miałby obowiązek uzupełnienia ich. Organy administracji publicznej i państwowe jednostki organizacyjne będą miały obowiązek na żądanie przedsiębiorcy wydawać wiążące interpretacje nie tylko w sprawach podatkowych w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Dotyczyć one powinny zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na przedsiębiorcę obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.

ETAP LEGISLACYJNY

Sejm uchwalił ustawę, którą podpisał już prezydent i opublikowano ją w Dz.U. nr 141, poz. 888.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Zmiany dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Przepisy wejdą w życie 20 września 2008 r. z wyjątkiem art.1 pkt 8-13, które zaczną obowiązywać od 31 marca 2009 r.

Lepsze zabezpieczenie praw wierzyciela

Rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo upadłościowe i naprawcze to ten sam projekt, który w poprzedniej kadencji Sejmu przyjął rząd, przesłał do laski marszałkowskiej, a posłowie rozpoczęli nad nim procedowanie. Przewiduje on wprowadzenie około 150 zmian do ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Do najważniejszych zmian należy ułatwienie przeprowadzenia postępowania naprawczego. Projekt przewiduje, że mógłby je prowadzić zadłużony przedsiębiorca, pod warunkiem że jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekroczyłoby trzech miesięcy, a suma zadłużenia nie przekraczałaby 10 proc. wartości księgowej jego majątku.

Proponuje się, aby wierzyciel, który zabezpieczył swoje roszczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie, otrzymał te same uprawnienia, które przysługują zastawnikowi rejestrowemu. Przedmioty zabezpieczone w ten sposób będzie mógł wyłączyć z masy upadłości.

Nowelizacja umożliwi sprzedanie zadłużonego przedsiębiorstwa w całości. Przewiduje się uproszczenie procedury układowej oraz odstąpienie od obowiązkowego głosowania w grupach przez wierzycieli. Sędziemu komisarzowi zostanie przyznane prawo do powoływania grup wierzycieli wówczas, gdyby uznał to za potrzebne.

ETAP LEGISLACYJNY

Procedowanie w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich zadłużonych przedsiębiorców i ich wierzycieli.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Budowa dróg

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych kładzie nacisk na skrócenie procedur administracyjnych i likwidację niepotrzebnych formalności. Odrębne teraz decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie budowlane - zastąpi jedna: zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo urzędników mają dyscyplinować kary za nieterminowe wydawanie decyzji. Właściciele nieruchomości wywłaszczani pod drogę mają otrzymać wyższe odszkodowania, np. o 5 proc. wartości nieruchomości, jeśli opuści wywłaszczoną nieruchomość w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Oprócz tego na rekompensatę wyższą o 10 tys. zł będą mogli liczyć właściciele wywłaszczani z lokali lub budynków mieszkalnych.

ETAP LEGISLACYJNY

Po publikacji w Dz.U. nr 154, poz. 958.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Podmiotów administracji odpowiedzialnych za inwestycje drogowe oraz wywłaszczanych właścicieli.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

10 września 2008 r.

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Nowe przepisy mają umożliwić współpracę między samorządem a sektorem prywatnym. Procedura koncesyjna ma być łatwiejsza i mniej sformalizowana niż tradycyjne partnerstwo publiczno-prywatne. Dotychczas samorządy mogły korzystać tylko z koncesji na roboty budowlane uregulowanych w prawie zamówień publicznych. Projekt rozszerza koncesję również na usługi. Jednostki samorządu będą mogły zlecić np. wybudowanie drogi firmie, która przez 30 lat po jej oddaniu do użytku będzie pobierać od gminy opłatę. Po spłacie ostatniej raty droga stanie się własnością samorządu. Wprowadzona zostanie odrębna procedura wyboru koncesjonariusza oparta na zasadach jawności, równości i konkurencyjności. Po publikacji ogłoszenia o koncesjach firmy będą mogły składać wnioski o udzielenie koncesji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o koncesji. Potem kandydaci będą zapraszani do negocjacji. Następnie firmy zostaną poproszone o złożenie ofert. Koncesjonodawca wybierze z nich najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu oraz opisie warunków udzielanej koncesji.

ETAP LEGISLACYJNY

4 września odbędzie się I czytanie projektu ustawy koncesyjnej na Komisji Infrastruktury.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ustawa zastąpi martwą dziś ustawę z 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420). Nowe przepisy znoszą obowiązek sporządzania rozbudowanych analiz przedwstępnych. Zakłada też, że partner prywatny będzie wybierany na podstawie prawa zamówień publicznych lub ustawy koncesyjnej. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło wyłącznie od podmiotu publicznego, trzeba będzie stosować prawo zamówień publicznych, w szczególności dialog konkurencyjny. Jeżeli wynagrodzenie będzie polegać na pobieraniu pożytków z przedmiotu partnerstwa, trzeba będzie stosować ustawę koncesyjną.

ETAP LEGISLACYJNY

Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Głównie samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prawo zamówień publicznych

Zamawiającym ma być łatwiej poprawiać drobne omyłki w ofertach. Nowela pozwala im także na zmiany wszystkich elementów specyfikacji. Prywatni przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie - a nie jak obecnie tylko na wniosek zamawiającego - przedłużyć termin związania ofertą. Przy licytacji elektronicznej będzie można składać oferty bez wymaganego dziś podpisu elektronicznego. Radykalnie ograniczony ma zostać zakres kontroli, które opóźniają realizacje inwestycji. Postępowania kontrolne poprzedzone będą postępowaniem wyjaśniającym umożliwiającym wykonawcom przedstawienie swoich stanowisk. Nowelizacja przewiduje zmianę zasad wnoszenia odwołań. Przy mniejszych zamówieniach przedsiębiorcy będą mogli odwoływać się do prezesa UZP, ale tylko na określone czynności zamawiającego, tj. wybór niekonkurencyjnego trybu, opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych, odrzucenie oferty lub wykluczenie. Tylko przy dużych zamówieniach będzie można odwoływać się w pełnym zakresie i kwestionować wynik przetargu.

ETAP LEGISLACYJNY

Dziś Sejm rozpatrzy poprawki Senatu.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich podmiotów zamawiających z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, szkół i szpitali oraz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zamówienia.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Transport

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych ma wprowadzić nowy system opłat za poruszanie się po drogach krajowych. Proponuje się, by przewoźnicy płacili za każdy przejechany kilometr po drogach krajowych i autostradach. Liczbę przejechanych kilometrów ma obliczać specjalny system elektroniczny. Zmiana systemu poboru opłat wiąże się ze zniesieniem opłat winietowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą już kupować rocznej winiety za 2,5 tys. zł. Zapłacą za każdy przejechany kilometr. W projekcie wskazano, że maksymalna dopuszczalna stawka opłaty za jeden kilometr może wynieść 2,5 zł. Jednak Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało zmiany, szacuje, że opłaty za przejazd ciężarówek powyżej 12 ton mogą wynieść około 0,34 zł za kilometr. Natomiast w przypadku autobusów 0,46 zł.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich przewoźników.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Ustawa powinna obowiązywać od 1 lipca 2008 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) zakłada, że skupy złomu będą mogły zbierać stare pralki, lodówki oraz inne urządzenia elektryczne. Będą jednak musiały zarejestrować się w specjalnym rejestrze prowadzonym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Będą musiały też przedstawiać raporty o masie zebranych odpadów.

Ministerstwo Środowiska, które przygotowało te zmiany, zobowiązało skupy złomu do zarejestrowania się w GIOŚ i ewidencjonowania zebranych starych pralek czy lodówek z uwagi na to, że do tych miejsc trafia najwięcej odpadów AGD. Tymczasem Polska powinna zbierać średnio w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju 4 kg elektroodpadów. Skupy złomu mają w tym pomóc, tym bardziej że obecnie nie zbiera się 1 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.

Z uwagi na to, że sprzęt RTV i AGD zawiera niebezpieczne substancje, projektodawca wprowadził kary dla tych, którzy będą samodzielnie demontowali takie urządzenia poza specjalistycznym zakładem przetwarzania. Za taki czyn ma grozić od 2 tys. do 10 tys. zł. Kary wprowadzono po to, aby do skupów trafiały kompletne urządzenia, a nie jedynie ich metalowe części.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Przedsiębiorców handlujących sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz jego użytkowników.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Nowelizacja ustawy ma obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Raport GP 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ, ARKADIUSZ JARASZEK, ŁUKASZ KULIGOWSKI

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zarządzanie portfelami projektów w dużej firmie
  Jaka jest recepta na skuteczne zarządzanie projektami w dużych firmach? Na to zapytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo różne organizacje borykają z różnymi problemami, a im firma jest większa, tym więcej wyzwań się przed nią pojawia. Podstawowym założenie – musi być zachowana spójność realizowanych projektów z celami strategicznymi firmy oraz musi zostać opracowany precyzyjny plan działania.
  Dodatek do zakupu węgla 2022
  Dodatek do zakupu węgla przez odbiorców indywidualnych ma być rządową pomocą, mającą ochronić Polaków przed ogromnymi podwyżkami cen węgla i przed ubóstwem energetycznym. Jakie będą zasady jego udzielenia?
  Handel hurtowy w maju 2022 i nowe zamówienia w przemyśle
  Handel hurtowy w stosunku do kwietnia zanotował wzrost o 2,7%. W ujęciu rocznym handel hurtowy wciąż notuje wysoką, ponad 40 proc. dynamikę sprzedaży ogółem na czele z półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomem, których sprzedaż r/r zwiększyła się o 76,9%. Dane GUS pokazują również wyższe niż w kwietniu poziomy wzrostu (w ujęciu rocznym) nowych zamówieni w przemyśle (zarówno krajowych jak i eksportowych) - komentuje Grzegorz Stańczak z Krajowej Izby Gospodarczej.
  Przedsiębiorcy zapłacą mniejszy podatek już za czerwiec
  Zmiany w Polskim Ładzie już od 1 lipca 2022 r. Jednak część przepisów będzie obowiązywała z datą wsteczną - od 1 stycznia bieżącego roku. Mimo tego przedsiębiorcy odczują zmiany w opłacanym podatku już od czerwca. Z czego to wynika?
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.? Tak, przepisy w tej sprawie już są przesądzone. Co dawała karta pojazdu i co oznacza nowelizacja?
  Remont na A4 w wakacje 2022
  Remont na A4 w wakacje 2022 r., czyli rozkopane zostaną aż dwa odcinki tej autostrady. Które i jak wygląda organizacja ruchu?
  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku
  Nie tylko likwidacja przedsiębiorstwa, ale i sama zmiana jego formy prawnej wymagają dopełnienia szeregu formalności związanych z zamknięciem jednej firmy przed uruchomieniem drugiej, a szczególny ich katalog przewidziano dla procesu likwidacji spółek handlowych. Jak przebiega proces likwidacji i jakich obowiązków należy dochować?
  Prezes PGE: zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii
  Polska jest bezpieczna energetycznie, ale najbliższa zima będzie bardzo trudna; apelujemy do naszych klientów o oszczędzanie energii - powiedział we wtorek prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.
  Rynek wirtualnych nieruchomości. Metaverse buduje cyfrowe domy. Czy agencje nieruchomości zbiją na nich majątek?
  Wirtualna rzeczywistość ewoluuje pod względem dostępności i zaawansowania szybciej niż kiedykolwiek, tworząc nowe rynki z nieznanymi dotąd możliwościami biznesowymi. Przykład? Wolumen inwestycji na globalnym rynku nieruchomości wyniósł w 2021 roku ok. 3,38 biliona dolarów. Nie jest więc zaskoczeniem, że metaverse zaczyna budować cyfrowe posiadłości. Czy agencje dostrzegą w nich lukratywną inwestycję?
  Sezon grzewczy 2022/2023. Nie masz dostępu do gazu? Pomyśl o pompie ciepła
  Chaos na rynku paliw i rosnące problemy z ich dostępnością zmuszają właścicieli domów do szukania alternatywnych metod ogrzewania. Po decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wydanej 26 maja, która miała ułatwić kupowanie drewna w celach opałowych, w sieci krążą memy o zbieraniu chrustu. Jednak Polakom nie jest do śmiechu. Co czeka nas w nowym sezonie grzewczym?
  Ceny mieszkań w maju 2022 - w części miast spadki, w części wzrosty
  Ceny mieszkań w maju 2022 niezmiennie utrzymują się na wysokim poziomie, choć z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w maju pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia. "Wśród badanych przez nas 17 miast aż w ośmiu pojawiły się spadki cen w porównaniu z kwietniem". Wciąż przeważały jednak wzrosty, które odnotowaliśmy w dziewięciu miastach. Na rynku kredytów hipotecznych uwagę zwraca poziom stawki WIBOR 3M, która właśnie osiągnęła 7%.
  Najwięcej wypadków drogowych zdarza się w wakacje. Powody: nietrzeźwość i używanie smartfona w czasie jazdy
  Bezpieczeństwo na polskich drogach to temat powracający jak bumerang, szczególnie w okresie wakacyjnym. W 2021 roku do największej liczby wypadków doszło właśnie w czerwcu i lipcu, a w 2020 roku ten niechlubny rekord przypadł na sierpień. GfK na zlecenie start-upu ubezpieczeniowego Beesafe sprawdziło, co Polacy uważają za największe zagrożenie na drogach oraz jakie ich zdaniem działania kierowców przyczyniłyby się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Czy w te wakacje wyciągniemy wnioski ze statystyk?
  Müller: spodziewamy się wzrostu inflacji, sytuacja na rynkach energetycznych na to wskazuje
  Nie ukrywamy, że spodziewamy się wzrostu inflacji, bo sytuacja na rynkach paliw i na rynkach energetycznych wskazuje, że niestety to będzie widoczne - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. By przeciwdziałać wysokim cenom rząd obniża podatki i przedłużył tarczę antyinflacyjną do końca października - dodał.
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Ale niektórzy mają lepiej
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Kiedy dokładnie i czemu bezterminowe prawo jazdy musi zniknąć? Sprawdźmy.
  Dostawy w e-handlu stały się zakładnikiem pandemicznych przyzwyczajeń klientów
  Internetowi sprzedawcy i firmy logistyczne mierzą się z niechcianym dziedzictwem nawyków, które po pandemii pozostawili klienci e-sklepów. Powrót tradycyjnego handlu i spadki w e-commerce nie osłabiły jednak presji wywieranej na łańcuchy logistyczne, zwłaszcza w kontekście zwrotów na rynku mody – największej kategorii w globalnym e-handlu. Klient modowy w pandemii stał się kapryśny, dużo zamawia, ale także dużo odsyła, najchętniej za darmo. Kłopot w tym, że obsługa zwrotów jest skomplikowana i bardzo kosztowna. Na domiar złego odsetek zwrotów w segmencie mody w Europie wynosi aż 58%.
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach, mimo podpisanych umów z BGK przez 5 komercyjnych banków. A jak wygląda dostępność mieszkań, które kwalifikują się do zakupu w ramach programu?
  Ufać sprzedawcom samochodów? Te dane nie dają złudzeń...
  Ufać sprzedawcom samochodów? To pytanie, przed którym stanie każdy kupujący pojazd z drugiej ręki. Jak brzmi odpowiedź? Oto ciekawe dane.
  Przejęcie PGNiG przez Orlen na przełomie września i października
  Proces przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez PKN Orlen powinien się zakończyć na przełomie września i października, a Grupy Lotos na przełomie lipca i sierpnia tego roku - poinformował w poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek
  Kraje UE przyjęły stanowiska negocjacyjne ws. dyrektyw o energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
  Państwa unijne w ramach Rady UE przyjęły stanowiska negocjacyjne w sprawie dwóch projektów z pakietu „Gotowi na 55”, które dotyczą energetycznych aspektów transformacji klimatycznej Unii. Chodzi o dyrektywę o energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywę o efektywności energetycznej. Otwiera to drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.
  Kiedy działalność wspólnika spółki jawnej będzie karana?
  Jesteś wspólnikiem spółki jawnej, który założył działalność gospodarczą w tej samej branży co spółka? Wypowiadasz w imieniu spółki jawnej umowy jej pracownikom z jednoczesną propozycją zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie? Możesz słono za to zapłacić!
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r.
  Zakazy dla ciężarówek w Polsce 2022 r. Czyli jakie pojazdy i w jakich godzinach zostały objęte ograniczeniem w ruchu? Sprawdźmy.
  Remont na A2 w wakacje 2022
  Remont na A2 w wakacje 2022 r. To największy element remontu dróg w Polsce w okresie od czerwca do sierpnia. Dotyczy województwa łódzkiego.
  Dietl: podwyżki stóp procentowych w dużych gospodarkach oznaczają odpływ kapitału z mniejszych krajów
  Efektem podnoszenia stóp procentowych w dużych gospodarkach jest odpływ kapitału z mniejszych krajów i osłabienie ich walut - powiedział PAP prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. Dodał, że deprecjacja złotego utrudniłaby finansowanie deficytu budżetowego przyszłym roku.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r.
  Znika karta pojazdu i naklejka na szybę. Taniej zarejestrujesz auto od września 2022 r. Na czym konkretnie będą polegać te zmiany? Już opowiadamy.
  Budowa domu bez pozwolenia niezależnie od metrażu w 2023 r.?
  Rząd planuje likwidację pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych niezależnie od metrażu. Czy nowe przepisy wejdą w życie w 2023 r.?