Kategorie

Na jakie zmiany w prawie mogą liczyć firmy

Arkadiusz Jaraszek
Łukasz Kuligowski
Łukasz Kuligowski
Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
inforCMS
Zlikwidowane zostaną pozwolenia budowlane i decyzje o warunkach zabudowy. Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Ujednoliceniu i uproszczeniu ulegną zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie.

Raport GP

PRACE W MINISTERSTWIE

Prawo budowlane

Ustawa ma zlikwidować pozwolenia na budowę, wydawane dziś przez starostę. W miejsce pozwoleń ma zostać wprowadzona procedura rejestracji inwestycji. Inwestor ma składać wymagane dokumenty i jeżeli będą one kompletne, to starosta będzie miał obowiązek zarejestrowania budowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Uproszczona ma zostać także procedura kończenia inwestycji budowlanych. Nie będzie już bowiem konieczne ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest już po konsultacjach społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkie osoby przygotowujące się do budowy: indywidualni inwestorzy, przedsiębiorcy, deweloperzy.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Połowa 2009 roku.

Planowanie przestrzenne

Ustawa ma zlikwidować decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona zostać zastąpiona zgodą urbanistyczną, która będzie wydawana na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów urbanistycznych. Uproszczona ma zostać także procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania. W pracach nad ich przygotowaniem ma uczestniczyć zawodowy mediator, który będzie rozmawiał z mieszkańcami i tłumaczył im, dlaczego niektóre inwestycje są konieczne. Ma to zmniejszać liczbę protestów społecznych, które dziś są jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień w uchwalaniu planów i realizacji inwestycji.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest już po konsultacjach społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Samorządowców i inwestorów budowlanych.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Połowa 2009 roku.

Certyfikacja energetyczna budynków

Nowelizacja prawa budowlanego ma jednoznacznie określić, że sprzedaż lub wynajęcie mieszkania, jeśli nie będzie ono posiadało świadectwa energetycznego, będzie niedopuszczalna. Dziś taki bezwzględny zakaz dotyczy jedynie mieszkań sprzedawanych na rynku pierwotnym. Nowelizacja takim zakazem ma objąć także mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym. Nowelizacja ma także jednoznacznie określić, że notariusz nie będzie miał prawa sporządzić aktu notarialnego, jeżeli sprzedający nie przedstawi mu certyfikatu energetycznego sprzedawanego lokalu.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Osób zamierzających kupić lub sprzedać mieszkanie, najemców, inwestorów budowlanych.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

1 stycznia 2009 r.

Jedno okienko i zmiana zasad kontrolowania firm

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Trafił on już do uzgodnień międzyresortowych.

Reklama

Projekt przewiduje uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przede wszystkim możliwość załatwiania spraw związanych z prowadzeniem firmy u jednego urzędnika w tzw. jednym okienku. Byłoby to możliwe jednak dopiero w 2009 roku. Projekt zakłada uruchomienie w 2011 roku systemu elektronicznej rejestracji firm, co umożliwiłoby zastąpienie jednego okienka instytucją tzw. zerowego okienka. Formalności związane z rejestracją firmy byłyby wówczas załatwiane przez internet, podobnie jak inne sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje również uproszczenie i ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli w firmie. Na przykład ograniczona zostanie możliwość wszczynania kontroli tylko po okazaniu legitymacji przez inspektora, bez jednoczesnego doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt nowelizacji jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. lub od 1 lipca 2011 r.

Zużyte baterie i akumulatory

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, który opracowało Ministerstwo Środowiska, zakłada, że zużytą baterię będzie można oddać w sklepie, który handluje elektroniką i bateriami. Zużytą baterię będzie można także oddać w serwisie, hurtowni czy też u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zgodnie z przyjętymi propozycjami przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub urządzenia zasilane nimi, będą odpowiedzialni za finansowanie i funkcjonowanie systemu zarządzania zużytymi bateriami i akumulatorami.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt ma być wkrótce przyjęty przez rząd.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Użytkowników, producentów i sprzedawców baterii i akumulatorów.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Ustawa powinna wejść w życie 26 września 2008 r.

PRACE W SEJMIE

Zawieszenie działalności gospodarczej na dwa lata

Reklama

Rządowy projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) zakłada, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Gdyby zaś prowadził działalność w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas prowadzenie działalności będą musieli zawiesić wszyscy wspólnicy. Podczas przerwy w działalności przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodów z niej, natomiast ma prawo podejmować czynności niezbędne do zabezpieczenia źródeł przychodów, regulować zobowiązania i przyjmować należności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Będzie miał też prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, a jego firma może zostać skontrolowana.

Nowelizacja nakłada na organy administracji publicznej obowiązek załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Nie będą one mogły odmówić przyjęcia niekompletnych pism i wniosków. Natomiast na żądanie organu przedsiębiorca miałby obowiązek uzupełnienia ich. Organy administracji publicznej i państwowe jednostki organizacyjne będą miały obowiązek na żądanie przedsiębiorcy wydawać wiążące interpretacje nie tylko w sprawach podatkowych w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Dotyczyć one powinny zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na przedsiębiorcę obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.

ETAP LEGISLACYJNY

Sejm uchwalił ustawę, którą podpisał już prezydent i opublikowano ją w Dz.U. nr 141, poz. 888.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Zmiany dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Przepisy wejdą w życie 20 września 2008 r. z wyjątkiem art.1 pkt 8-13, które zaczną obowiązywać od 31 marca 2009 r.

Lepsze zabezpieczenie praw wierzyciela

Rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo upadłościowe i naprawcze to ten sam projekt, który w poprzedniej kadencji Sejmu przyjął rząd, przesłał do laski marszałkowskiej, a posłowie rozpoczęli nad nim procedowanie. Przewiduje on wprowadzenie około 150 zmian do ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Do najważniejszych zmian należy ułatwienie przeprowadzenia postępowania naprawczego. Projekt przewiduje, że mógłby je prowadzić zadłużony przedsiębiorca, pod warunkiem że jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekroczyłoby trzech miesięcy, a suma zadłużenia nie przekraczałaby 10 proc. wartości księgowej jego majątku.

Proponuje się, aby wierzyciel, który zabezpieczył swoje roszczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie, otrzymał te same uprawnienia, które przysługują zastawnikowi rejestrowemu. Przedmioty zabezpieczone w ten sposób będzie mógł wyłączyć z masy upadłości.

Nowelizacja umożliwi sprzedanie zadłużonego przedsiębiorstwa w całości. Przewiduje się uproszczenie procedury układowej oraz odstąpienie od obowiązkowego głosowania w grupach przez wierzycieli. Sędziemu komisarzowi zostanie przyznane prawo do powoływania grup wierzycieli wówczas, gdyby uznał to za potrzebne.

ETAP LEGISLACYJNY

Procedowanie w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich zadłużonych przedsiębiorców i ich wierzycieli.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Budowa dróg

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych kładzie nacisk na skrócenie procedur administracyjnych i likwidację niepotrzebnych formalności. Odrębne teraz decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie budowlane - zastąpi jedna: zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo urzędników mają dyscyplinować kary za nieterminowe wydawanie decyzji. Właściciele nieruchomości wywłaszczani pod drogę mają otrzymać wyższe odszkodowania, np. o 5 proc. wartości nieruchomości, jeśli opuści wywłaszczoną nieruchomość w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Oprócz tego na rekompensatę wyższą o 10 tys. zł będą mogli liczyć właściciele wywłaszczani z lokali lub budynków mieszkalnych.

ETAP LEGISLACYJNY

Po publikacji w Dz.U. nr 154, poz. 958.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Podmiotów administracji odpowiedzialnych za inwestycje drogowe oraz wywłaszczanych właścicieli.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

10 września 2008 r.

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Nowe przepisy mają umożliwić współpracę między samorządem a sektorem prywatnym. Procedura koncesyjna ma być łatwiejsza i mniej sformalizowana niż tradycyjne partnerstwo publiczno-prywatne. Dotychczas samorządy mogły korzystać tylko z koncesji na roboty budowlane uregulowanych w prawie zamówień publicznych. Projekt rozszerza koncesję również na usługi. Jednostki samorządu będą mogły zlecić np. wybudowanie drogi firmie, która przez 30 lat po jej oddaniu do użytku będzie pobierać od gminy opłatę. Po spłacie ostatniej raty droga stanie się własnością samorządu. Wprowadzona zostanie odrębna procedura wyboru koncesjonariusza oparta na zasadach jawności, równości i konkurencyjności. Po publikacji ogłoszenia o koncesjach firmy będą mogły składać wnioski o udzielenie koncesji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o koncesji. Potem kandydaci będą zapraszani do negocjacji. Następnie firmy zostaną poproszone o złożenie ofert. Koncesjonodawca wybierze z nich najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu oraz opisie warunków udzielanej koncesji.

ETAP LEGISLACYJNY

4 września odbędzie się I czytanie projektu ustawy koncesyjnej na Komisji Infrastruktury.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ustawa zastąpi martwą dziś ustawę z 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420). Nowe przepisy znoszą obowiązek sporządzania rozbudowanych analiz przedwstępnych. Zakłada też, że partner prywatny będzie wybierany na podstawie prawa zamówień publicznych lub ustawy koncesyjnej. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło wyłącznie od podmiotu publicznego, trzeba będzie stosować prawo zamówień publicznych, w szczególności dialog konkurencyjny. Jeżeli wynagrodzenie będzie polegać na pobieraniu pożytków z przedmiotu partnerstwa, trzeba będzie stosować ustawę koncesyjną.

ETAP LEGISLACYJNY

Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Głównie samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prawo zamówień publicznych

Zamawiającym ma być łatwiej poprawiać drobne omyłki w ofertach. Nowela pozwala im także na zmiany wszystkich elementów specyfikacji. Prywatni przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie - a nie jak obecnie tylko na wniosek zamawiającego - przedłużyć termin związania ofertą. Przy licytacji elektronicznej będzie można składać oferty bez wymaganego dziś podpisu elektronicznego. Radykalnie ograniczony ma zostać zakres kontroli, które opóźniają realizacje inwestycji. Postępowania kontrolne poprzedzone będą postępowaniem wyjaśniającym umożliwiającym wykonawcom przedstawienie swoich stanowisk. Nowelizacja przewiduje zmianę zasad wnoszenia odwołań. Przy mniejszych zamówieniach przedsiębiorcy będą mogli odwoływać się do prezesa UZP, ale tylko na określone czynności zamawiającego, tj. wybór niekonkurencyjnego trybu, opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych, odrzucenie oferty lub wykluczenie. Tylko przy dużych zamówieniach będzie można odwoływać się w pełnym zakresie i kwestionować wynik przetargu.

ETAP LEGISLACYJNY

Dziś Sejm rozpatrzy poprawki Senatu.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich podmiotów zamawiających z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, szkół i szpitali oraz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zamówienia.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Transport

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych ma wprowadzić nowy system opłat za poruszanie się po drogach krajowych. Proponuje się, by przewoźnicy płacili za każdy przejechany kilometr po drogach krajowych i autostradach. Liczbę przejechanych kilometrów ma obliczać specjalny system elektroniczny. Zmiana systemu poboru opłat wiąże się ze zniesieniem opłat winietowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą już kupować rocznej winiety za 2,5 tys. zł. Zapłacą za każdy przejechany kilometr. W projekcie wskazano, że maksymalna dopuszczalna stawka opłaty za jeden kilometr może wynieść 2,5 zł. Jednak Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało zmiany, szacuje, że opłaty za przejazd ciężarówek powyżej 12 ton mogą wynieść około 0,34 zł za kilometr. Natomiast w przypadku autobusów 0,46 zł.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Wszystkich przewoźników.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Ustawa powinna obowiązywać od 1 lipca 2008 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) zakłada, że skupy złomu będą mogły zbierać stare pralki, lodówki oraz inne urządzenia elektryczne. Będą jednak musiały zarejestrować się w specjalnym rejestrze prowadzonym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Będą musiały też przedstawiać raporty o masie zebranych odpadów.

Ministerstwo Środowiska, które przygotowało te zmiany, zobowiązało skupy złomu do zarejestrowania się w GIOŚ i ewidencjonowania zebranych starych pralek czy lodówek z uwagi na to, że do tych miejsc trafia najwięcej odpadów AGD. Tymczasem Polska powinna zbierać średnio w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju 4 kg elektroodpadów. Skupy złomu mają w tym pomóc, tym bardziej że obecnie nie zbiera się 1 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.

Z uwagi na to, że sprzęt RTV i AGD zawiera niebezpieczne substancje, projektodawca wprowadził kary dla tych, którzy będą samodzielnie demontowali takie urządzenia poza specjalistycznym zakładem przetwarzania. Za taki czyn ma grozić od 2 tys. do 10 tys. zł. Kary wprowadzono po to, aby do skupów trafiały kompletne urządzenia, a nie jedynie ich metalowe części.

ETAP LEGISLACYJNY

Projekt jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

Przedsiębiorców handlujących sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz jego użytkowników.

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE

Nowelizacja ustawy ma obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Raport GP 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ, ARKADIUSZ JARASZEK, ŁUKASZ KULIGOWSKI

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.

  Ponad 231 mln zł zalegają firmy za polisy ubezpieczeniowe

  Konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom ubezpieczeniowym 387 mln zł za polisy ubezpieczeniowe. Dłużnicy, do których dzwoni firma windykacyjna, najczęściej tłumaczą, że mają inne ważniejsze wydatki, lub skoro polisa trwa cały rok, mają dużo czasu na wpłatę.

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.