Kategorie

Niższe dofinansowanie dla firm z otwartego rynku pracy jeszcze przez rok

Małgorzata Tylewicz
inforCMS
Od 1 stycznia pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne nie mogą już liczyć na refundację składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników. Pracodawcy (także z otwartego rynku pracy) mogą jednak korzystać z innych, nowych form wsparcia.

W ubiegłym roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogli korzystać z pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych. Te dwie formy wsparcia stanowiły rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone nowelizacją zastąpiły dotychczasową pomoc jedną formą pomocy, jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń (subsydium płacowe).

Od 1 stycznia pracodawca może ubiegać się o pomoc w formie:

• dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz

• refundacji dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Kto może uzyskać dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są:

• pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,

• pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom:

• zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nieosiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,

• posiadającym zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekraczające 100 zł,

• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

• znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej - według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Wysokość pomocy udzielonej lub wypłaconej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może ponadto skutkować przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Na kogo przysługuje wsparcie

Reklama

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca otrzyma zatem dofinansowanie na wszystkich pracowników niepełnosprawnych, bez względu na to, czy mają ustalone prawo do emerytury, czy też nie.

Dodatkowo, aby pracodawca mógł uzyskać wsparcie na nowego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego po 1 stycznia 2009 r., jego zatrudnienie musi spowodować wzrost zatrudnienia ogółem u tego pracodawcy oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w porównaniu z przeciętnym zatrudnieniem w okresie poprzedzających 12 miesięcy).

Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Pracodawca otrzyma wsparcie na nowego pracownika - pomimo braku wzrostu zatrudnienia, o którym mowa wyżej - jeżeli zatrudnienie nowego pracownika nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem:

• z przyczyn określonych w art. 52 par. 1 pkt 1 k.p., a więc z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

• za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

• na mocy porozumienia stron,

• wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• z upływem czasu, na który została zawarta umowa o pracę,

• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta.

Pracodawca otrzyma również dofinansowanie, jeśli miejsce pracy nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego powstało w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy dotychczasowego pracownika - na jego wniosek.

Jaka jest wysokość dofinansowania

Na wysokość dofinansowania mają wpływ następujące czynniki:

• stopień niepełnosprawności pracownika,

• posiadanie schorzeń szczególnych,

• wysokość najniższego wynagrodzenia,

• wysokość kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego.

Nowe przepisy zmieniły definicję najniższego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2009 r. przez najniższe wynagrodzenie należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, a nie - jak dotychczas - minimalne wynagrodzenie z grudnia roku poprzedniego. Ponadto nowelizacja wprowadziła nowe pojęcie, jakim są koszty płacy, które zostały zdefiniowane jako wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

POMOC NA STARYCH ZASADACH

Na starych zasadach (sprzed wejścia w życie nowelizacji) pracodawcy otrzymają jednak refundację składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za grudzień oraz dofinansowanie do wynagrodzeń za grudzień, również w przypadku, gdy wynagrodzenie grudniowe zostanie wypłacone w styczniu 2009 roku.

Mniej niż zakłady pracy chronionej

Na etapie prac nad nowelizacją toczyła się dyskusja na temat roli pracodawców na otwartym i chronionym rynku pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany zmierzają do zrównania wysokości dofinansowania. Jednak - z uwagi na fakt, że ustawodawca zawiesił na rok zrównanie wysokości dofinansowania dla zakładów pracy chronionej oraz dla otwartego rynku pracy - w 2009 roku pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymają maksymalnie dofinansowanie w wysokości 70 proc. kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej, a w przypadku pracowników niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych - 90 proc. kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej.

Z tego względu pracodawcy z otwartego rynku pracy mogą otrzymać w bieżącym roku maksymalnie dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości:

• 70 proc. z 160 proc. najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 1429,12 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

• 70 proc. z 140 proc. najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 1250,48 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

• 70 proc. z 60 proc. najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 535,92 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Przy pracownikach niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:

• 90 proc. z (160 proc. + 40 proc.) najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 2296,80 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

• 90 proc. z (140 proc. + 40 proc.) najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 2067,12 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

• 90 proc. z (60 proc. + 40 proc.) najniższego wynagrodzenia (co daje kwotę 1148,40 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawca z otwartego rynku pracy będzie mógł uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w takiej samej wysokości jak pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej.

Reklama

Kwota dofinansowania uzależniona jest jednak także od wysokości wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą oraz 90 proc. kosztów płacy u pozostałych pracodawców.

Nowe przepisy wydłużyły termin na przekazanie przez PFRON kwoty dofinansowania - z 7 do 14 dni (w przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty dofinansowania będą naliczane odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych). Zrezygnowano także z obowiązku składania przez pracodawców rocznych rozliczeń uzyskanej pomocy oraz występowania z wnioskiem o przedłużenie okresu wypłacania dofinansowania na kolejne okresy roczne.

Refundacja dodatkowych kosztów

Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, może ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów:

• adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

• adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

• zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

• rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Zwrot dodatkowych kosztów dotyczy również pracowników, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątek stanowią przypadki, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów np. prawa pracy.

Zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa powyżej, dokonuje starosta na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Zwrot może dotyczyć wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca może ponadto nadal otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

PRZYKŁAD

DOFINANSOWANIE ZALEŻY OD KOSZTÓW PŁACY

Pracodawca z otwartego rynku pracy zatrudnia osobę niepełnosprawną z epilepsją (znaczny stopień niepełnosprawności). Maksymalnie może on uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika w wysokości 2296,80 zł (czyli 90 proc. z 200 proc. najniższego wynagrodzenia, wynoszącego obecnie 1276,00 zł). Wynagrodzenie pracownika wynosi 1,5 tys. zł brutto, a koszty płacy - 1770,90 zł (różne w zależności od przyjętej składki wypadkowej). Ponieważ wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy, pracodawca nie otrzyma maksymalnej kwoty dofinansowania, a jedynie 1328,18 zł (czyli 75 proc. kosztów płacy).

MAŁGORZATA TYLEWICZ

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, ekspert w dziedzinie pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1, art. 3-5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237, poz. 1652).

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?