Kategorie

Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca pracodawca może zapłacić grzywnę

Paweł Jakubczak
Paweł Jakubczak
inforCMS
Cudzoziemiec, aby legalnie wykonywać pracę w Polsce, musi najpierw uzyskać zezwolenie na pracę. Jakie obowiązki musi spełnić firma, która chce go zatrudnić?

Reklama

Co do zasady cudzoziemcy z państw spoza UE mogą być zatrudnieni w Polsce tylko na podstawie zezwolenia na pracę wydawanego przez wojewodę. Takie zezwolenie powinien uzyskać przyszły pracodawca. Procedura jego uzyskania jest skomplikowana. Najpierw przedsiębiorca musi znaleźć cudzoziemców do pracy. Następnie powinien skompletować dokumenty z różnych urzędów, np. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi. Pracodawca musi także dysponować dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje cudzoziemca do wykonywania konkretnej pracy, np. w charakterze elektryka. Przedsiębiorca musi obowiązkowo przejść tzw. test rynku pracy polegający na sprawdzeniu, czy na miejsce oferowane cudzoziemcowi nie znajdzie się np. odpowiedni kandydat z Polski. Sprawdzenie polega na zamieszczeniu przez firmę oferty pracy np. w prasie, internecie. Jeśli nikt nie zgłosi się na dane stanowisko, firma może złożyć do wojewody wniosek (dołączając do niego dokumenty) o wydanie przyrzeczenia zatrudnienia cudzoziemca. Po jego uzyskaniu pracodawca wysyła przyrzeczenie kandydatowi do pracy. Cudzoziemiec powinien je dołączyć do wniosku o wizę narodową uprawniającą do pracy. Kosztuje ona 75 euro, jest wydawana na okres powyżej 90 dni i uprawnia jedynie do pobytu w Polsce. Po otrzymaniu wizy cudzoziemiec przyjeżdża do Polski. Zanim podejmie pracę, musi uzyskać decyzję pobytową, np. zezwolenie na zamieszkanie w naszym kraju przez określony czas.

Następnie pracodawca informuje wojewodę o terminie rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Dopiero wówczas wojewoda na wniosek pracodawcy wydaje decyzję o zezwoleniu na jego pracę. Za wniosek o zezwolenie na okres powyżej trzech miesięcy trzeba zapłacić 100 zł.

Opisane zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę stosuje nie tylko do firm, ale także do jednostek organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także do osób fizycznych, zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

W pewnych sytuacjach pracodawca od razu będzie mógł starać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca bez uprzedniego składania wniosku o przyrzeczenie. Stanie się tak wówczas, gdy cudzoziemiec w chwili zatrudniania go w Polsce będzie posiadał już dokumenty legalizujące jego pobyt w Polsce, np.: wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski.

Czy małżonek cudzoziemca lub członek rodziny obywatela polskiego, a także członkowie zarządów spółek muszą posiadać zezwolenie na pracę?

Reklama

Na podstawie art. 87 pkt 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są członkowie rodziny obywatela polskiego, jeśli są oni obywatelami państw członkowskich UE, obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE i obywatelami państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Ponadto w myśl art. 87 pkt 5a tej ustawy z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniony jest małżonek obywatela polskiego, jeżeli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Oprócz zezwolenia osoba taka musi spełniać drugi warunek, żeby móc pracować bez zezwolenia. Nie może ona być obywatelem wymienionych państw.

Członkowie zarządów spółek, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, tylko w dwóch przypadkach nie muszą mieć zezwolenia na pracę, żeby pełnić tę funkcję. Pierwszy z nich dotyczy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej. Z kolei cudzoziemcy z pozostałych państw nie muszą posiadać pozwolenia na pracę, gdy przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy i czas ich pobytu w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu nie przekracza sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W pozostałych przypadkach cudzoziemcy pełniący funkcję w zarządzie spółki zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pracę na terytorium RP.

Dla naszych wschodnich sąsiadów ustawodawca ustanowił szczególny wyjątek od zasady, że cudzoziemiec może pracować w Polsce pod warunkiem, że wojewoda udzielił zezwolenia na wykonywanie przez niego pracy. Na czym polega ten wyjątek?

Od 1 lutego cudzoziemcy pochodzący z państw graniczących z Polską, tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej nie muszą posiadać zezwolenia na pracę, jeżeli będą ją wykonywać nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski. Pracodawcy mają jedynie obowiązek zarejestrowania (bezpłatnie) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Z promesą zatrudnienia cudzoziemiec udaje się do polskiego konsulatu i na tej podstawie otrzymuje wizę z prawem do pracy pozwalającą mu na wjazd do Polski. Jeśli pracodawca jest zainteresowany dalszą współpracą, np. z Ukraińcem, musi uzyskać od wojewody zezwolenie na jego pracę.

Czy są możliwe inne przypadki zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Obywatele państw członkowskich UE i państw należących do EFTA (Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce. Mają oni nieograniczony dostęp do naszego rynku pracy.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są także cudzoziemcy posiadający np. status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce.

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zostali zwolnieni m.in. cudzoziemcy prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, jeżeli potrzeba zatrudnienia cudzoziemca została potwierdzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz jeżeli język, którego nauczają, jest ich językiem ojczystym. Zezwolenia nie potrzebują także stali korespondenci zagranicznych środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji. Ponadto zezwolenia na pracę nie potrzebują cudzoziemcy wykonujący indywidualnie lub w zespołach trwające do 30 dni w roku kalendarzowym usługi artystyczne, które obejmują działania aktorów, reżyserów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, aktorów cyrkowych, tancerzy lub mimów, wygłaszających do 30 dni w roku kalendarzowym okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą. Zezwolenia nie potrzebują także sportowcy wykonujący pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski polegającą na reprezentowaniu go trakcie zawodów sportowych, jeżeli praca ma charakter okazjonalny. A także cudzoziemcy delegowani do Polski przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Zdarza się, że firmy zatrudniają cudzoziemca, mimo że wojewoda nie udzielił mu zezwolenia na pracę. Jakie konsekwencje może w tej sytuacji ponieść nieuczciwy pracodawca?

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę bądź na innych warunkach niż w nim zawarte dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny (co najmniej 3 tys. zł). Naruszeniem przepisów jest na przykład zatrudnienie cudzoziemca przed datą wydania przez wojewodę decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie przez niego pracy albo powierzenie mu przez pracodawcę innej funkcji niż ta, która została przez niego określona w załączniku dołączonym do wniosku o zezwolenie na pracę.

Sankcja w postaci grzywny nie jest jedyną negatywną konsekwencją naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia bądź zezwolenia na podstawie par. 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, w szczególności gdy pracodawca naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu kontroli nie upłynął rok.

Przedsiębiorca chce przenieść siedzibę firmy z Ciechanowa do Warszawy. Czy w tym przypadku wydane zezwolenia na pracę są nadal ważne?

Zgodnie z par. 9 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia wydane przyrzeczenie lub zezwolenie jest ważne w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę.

W takich sytuacjach pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do wojewódzkiego urzędu pracy (w tym przypadku w Warszawie) aktualnych dokumentów firmy wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę siedziby firmy. Przedsiębiorca powinien przedstawić m.in. wyciąg z rejestru handlowego, ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z ostatnich trzech miesięcy, dokument potwierdzający prawo do lokalu, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, umowę spółki.

MACIEJ CHAKOWSKI

prawnik i wspólnik w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Specjalista z zakresu prawa pracy. Autor licznych publikacji i artykułów

 

Notował PAWEŁ JAKUBCZAK

PODSTAWA PRAWNA

• Par. 4 ust. 1 pkt 4, par. 9 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 141, poz. 1002 z późn. zm.).

• Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 156, poz. 1116 z późn. zm.).

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.