Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca pracodawca może zapłacić grzywnę

Paweł Jakubczak
Paweł Jakubczak
inforCMS
Cudzoziemiec, aby legalnie wykonywać pracę w Polsce, musi najpierw uzyskać zezwolenie na pracę. Jakie obowiązki musi spełnić firma, która chce go zatrudnić?

Co do zasady cudzoziemcy z państw spoza UE mogą być zatrudnieni w Polsce tylko na podstawie zezwolenia na pracę wydawanego przez wojewodę. Takie zezwolenie powinien uzyskać przyszły pracodawca. Procedura jego uzyskania jest skomplikowana. Najpierw przedsiębiorca musi znaleźć cudzoziemców do pracy. Następnie powinien skompletować dokumenty z różnych urzędów, np. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi. Pracodawca musi także dysponować dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje cudzoziemca do wykonywania konkretnej pracy, np. w charakterze elektryka. Przedsiębiorca musi obowiązkowo przejść tzw. test rynku pracy polegający na sprawdzeniu, czy na miejsce oferowane cudzoziemcowi nie znajdzie się np. odpowiedni kandydat z Polski. Sprawdzenie polega na zamieszczeniu przez firmę oferty pracy np. w prasie, internecie. Jeśli nikt nie zgłosi się na dane stanowisko, firma może złożyć do wojewody wniosek (dołączając do niego dokumenty) o wydanie przyrzeczenia zatrudnienia cudzoziemca. Po jego uzyskaniu pracodawca wysyła przyrzeczenie kandydatowi do pracy. Cudzoziemiec powinien je dołączyć do wniosku o wizę narodową uprawniającą do pracy. Kosztuje ona 75 euro, jest wydawana na okres powyżej 90 dni i uprawnia jedynie do pobytu w Polsce. Po otrzymaniu wizy cudzoziemiec przyjeżdża do Polski. Zanim podejmie pracę, musi uzyskać decyzję pobytową, np. zezwolenie na zamieszkanie w naszym kraju przez określony czas.

Następnie pracodawca informuje wojewodę o terminie rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Dopiero wówczas wojewoda na wniosek pracodawcy wydaje decyzję o zezwoleniu na jego pracę. Za wniosek o zezwolenie na okres powyżej trzech miesięcy trzeba zapłacić 100 zł.

Opisane zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę stosuje nie tylko do firm, ale także do jednostek organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także do osób fizycznych, zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

W pewnych sytuacjach pracodawca od razu będzie mógł starać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca bez uprzedniego składania wniosku o przyrzeczenie. Stanie się tak wówczas, gdy cudzoziemiec w chwili zatrudniania go w Polsce będzie posiadał już dokumenty legalizujące jego pobyt w Polsce, np.: wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski.

Czy małżonek cudzoziemca lub członek rodziny obywatela polskiego, a także członkowie zarządów spółek muszą posiadać zezwolenie na pracę?

Na podstawie art. 87 pkt 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są członkowie rodziny obywatela polskiego, jeśli są oni obywatelami państw członkowskich UE, obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE i obywatelami państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Ponadto w myśl art. 87 pkt 5a tej ustawy z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniony jest małżonek obywatela polskiego, jeżeli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Oprócz zezwolenia osoba taka musi spełniać drugi warunek, żeby móc pracować bez zezwolenia. Nie może ona być obywatelem wymienionych państw.

Członkowie zarządów spółek, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, tylko w dwóch przypadkach nie muszą mieć zezwolenia na pracę, żeby pełnić tę funkcję. Pierwszy z nich dotyczy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej. Z kolei cudzoziemcy z pozostałych państw nie muszą posiadać pozwolenia na pracę, gdy przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy i czas ich pobytu w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu nie przekracza sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W pozostałych przypadkach cudzoziemcy pełniący funkcję w zarządzie spółki zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pracę na terytorium RP.

Dla naszych wschodnich sąsiadów ustawodawca ustanowił szczególny wyjątek od zasady, że cudzoziemiec może pracować w Polsce pod warunkiem, że wojewoda udzielił zezwolenia na wykonywanie przez niego pracy. Na czym polega ten wyjątek?

Od 1 lutego cudzoziemcy pochodzący z państw graniczących z Polską, tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej nie muszą posiadać zezwolenia na pracę, jeżeli będą ją wykonywać nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski. Pracodawcy mają jedynie obowiązek zarejestrowania (bezpłatnie) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Z promesą zatrudnienia cudzoziemiec udaje się do polskiego konsulatu i na tej podstawie otrzymuje wizę z prawem do pracy pozwalającą mu na wjazd do Polski. Jeśli pracodawca jest zainteresowany dalszą współpracą, np. z Ukraińcem, musi uzyskać od wojewody zezwolenie na jego pracę.

Czy są możliwe inne przypadki zatrudnienia cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Obywatele państw członkowskich UE i państw należących do EFTA (Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce. Mają oni nieograniczony dostęp do naszego rynku pracy.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są także cudzoziemcy posiadający np. status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce.

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zostali zwolnieni m.in. cudzoziemcy prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, jeżeli potrzeba zatrudnienia cudzoziemca została potwierdzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz jeżeli język, którego nauczają, jest ich językiem ojczystym. Zezwolenia nie potrzebują także stali korespondenci zagranicznych środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji. Ponadto zezwolenia na pracę nie potrzebują cudzoziemcy wykonujący indywidualnie lub w zespołach trwające do 30 dni w roku kalendarzowym usługi artystyczne, które obejmują działania aktorów, reżyserów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, aktorów cyrkowych, tancerzy lub mimów, wygłaszających do 30 dni w roku kalendarzowym okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą. Zezwolenia nie potrzebują także sportowcy wykonujący pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski polegającą na reprezentowaniu go trakcie zawodów sportowych, jeżeli praca ma charakter okazjonalny. A także cudzoziemcy delegowani do Polski przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Zdarza się, że firmy zatrudniają cudzoziemca, mimo że wojewoda nie udzielił mu zezwolenia na pracę. Jakie konsekwencje może w tej sytuacji ponieść nieuczciwy pracodawca?

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę bądź na innych warunkach niż w nim zawarte dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny (co najmniej 3 tys. zł). Naruszeniem przepisów jest na przykład zatrudnienie cudzoziemca przed datą wydania przez wojewodę decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie przez niego pracy albo powierzenie mu przez pracodawcę innej funkcji niż ta, która została przez niego określona w załączniku dołączonym do wniosku o zezwolenie na pracę.

Sankcja w postaci grzywny nie jest jedyną negatywną konsekwencją naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia bądź zezwolenia na podstawie par. 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, w szczególności gdy pracodawca naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu kontroli nie upłynął rok.

Przedsiębiorca chce przenieść siedzibę firmy z Ciechanowa do Warszawy. Czy w tym przypadku wydane zezwolenia na pracę są nadal ważne?

Zgodnie z par. 9 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia wydane przyrzeczenie lub zezwolenie jest ważne w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę.

W takich sytuacjach pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do wojewódzkiego urzędu pracy (w tym przypadku w Warszawie) aktualnych dokumentów firmy wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę siedziby firmy. Przedsiębiorca powinien przedstawić m.in. wyciąg z rejestru handlowego, ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z ostatnich trzech miesięcy, dokument potwierdzający prawo do lokalu, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, umowę spółki.

MACIEJ CHAKOWSKI

prawnik i wspólnik w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Specjalista z zakresu prawa pracy. Autor licznych publikacji i artykułów

 

Notował PAWEŁ JAKUBCZAK

PODSTAWA PRAWNA

• Par. 4 ust. 1 pkt 4, par. 9 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 141, poz. 1002 z późn. zm.).

• Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 156, poz. 1116 z późn. zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Elektrownie atomowe korzystne dla polskiej gospodarki według ekspertów
  Polski program jądrowy będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę, do 2043 r. może podnieść polskie PKB o ponad 1 proc. - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE w 2043 r. atom może zaspokajać prawie 40 proc. polskiego popytu na energię elektryczną.
  Czy mieszkaniówka hamuje z produkcją – opinie ekspertów
  Czy nowe uwarunkowania rynkowe zmuszają deweloperów do zmiany planów? Czy kolejne projekty będą realizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami? Czy firmy poszukują atrakcyjniejszych sposobów na finansowanie inwestycji niż kredyty? O ile wzrósł koszt budowy mieszkań w ciągu ostatniego roku?
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Jaki scenariusz polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie? Znamy zdanie Polaków
  Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na energetykę w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowe inwestycje
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku Zarząd PSSE wydał 35 decyzji o wsparciu o łącznej wartości ponad 1,14 mld zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 168 nowych miejsc pracy.
  Nieruchomości luksusowe wciąż w cenie
  Nieruchomości luksusowe to segment nieruchomości, który ma się dobrze w trudnych czasach. Piętna nie odznaczyła na nim ani pandemia, ani bieżące zawirowania gospodarcze, które tak bardzo dotknęły nieruchomości z tzw. segmentu popularnego. W momentach kryzysowych rynek luksusowy zyskuje, ponieważ, zamożni nabywcy szukają nieprzeciętnych aktywów, które dają perspektywę na wzrost wartości w czasie.
  Jak urządzić 50-metrowe mieszkanie? Pomysły na aranżacje
  Popularne mieszkania o średniej wielkości można łatwo zaaranżować na wiele ciekawych sposobów. Jak dobrze urządzić swoje 50-metrowe mieszkanie?
  Trudna sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców
  Północna Izba Gospodarcza informuje o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą. Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.
  Negatywne nastroje konsumenckie - 60% oszczędza na bieżących zakupach
  Według badania pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, 6 na 10 rodaków obniża wydatki na codzienne zakupy. W III kw. ub.r. postępowało tak prawie 41% respondentów. Ankietowani szukają oszczędności przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące ceny. W co czwartym przypadku szacunkowe obniżenie miesięcznych wydatków wynosi 10-15%. Z deklaracji rodaków wynika również, że najbardziej oszczędzają na art. odzieżowych, słodyczach i przekąskach oraz napojach alkoholowych.
  Zielony Ład w Europie. Pożegnanie z ulubionymi kosmetykami?
  – Zielony Ład dotknie branżę kosmetyczną w szerokim aspekcie, mówimy tu o zmianach od molekuły aż po opakowanie – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Przejawem tej zmiany jest planowana przez Komisję Europejską rewizja rozporządzenia kosmetycznego, która spowoduje radykalne zaostrzenie zasad oceniania substancji stosowanych w kosmetykach. W efekcie – jak prognozuje branża – z rynku będzie musiało zniknąć ok. 49 proc. stosowanych obecnie filtrów UV i 70 proc. substancji konserwujących, które są w kosmetykach niezbędne. – Jeśli te regulacje wejdą w życie takim kształcie, stracimy naszą konkurencyjność. Naszą rolę przejmie Azja i Korea, bo jestem pewna, że oni za tego typu regulacją nie pójdą – ocenia ekspertka.
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?