Kategorie

Czy można ponownie skorzystać z ulgi za zakup kasy rejestrującej

Anna Potocka
Kupiliśmy kasę fiskalną w maju 2010 r. Ulgę odliczaliśmy przez cztery miesiące. Teraz kupiliśmy drukarkę fiskalną, czyli kasę fiskalną połączoną z modułem magazynowym. Czy możemy znowu skorzystać z ulgi? Nie zgłosiliśmy, że kupimy dwie kasy. Czy w przypadku gdy nie możemy skorzystać z ulgi, musimy zgłosić kasę do urzędu i dokonywać przeglądów?

rada

Tak. Firma ma obowiązek ufiskalnić nową kasę i zgłosić ją do naczelnika urzędu skarbowego w celu nadania jej numeru ewidencyjnego. Ma również obowiązek zgłaszania kasy do przeglądów technicznych u serwisanta. Nie ma natomiast prawa do ponownego skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu.

uzasadnienie

Aby kasa rejestrująca mogła pracować jako urządzenie fiskalne, musi zostać dokonana jej fiskalizacja przez uprawnionego serwisanta. Niezależnie od tego, czy nabywca jest uprawniony do skorzystania z ulgi za zakup kasy czy nie, obowiązują go te same warunki stosowania kas do ewidencjonowania. Określa je § 7 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosowania kas rejestrujących. Należy do nich m.in. obowiązek zgłoszenia kasy:

• w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; podaje się w nim informacje dotyczące miejsca złożenia zawiadomienia, danych identyfikacyjnych podatnika oraz miejsca instalacji kasy rejestrującej;

• do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta kas, w terminie co najmniej co 24 miesiące.

Na podstawie zgłoszenia fiskalizacji kasy naczelnik urzędu skarbowego nada kasie numer ewidencyjny, który trzeba nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Nadany numer ewidencyjny jest taki sam jak numer książki kasy i nie może być on przypisany innemu urządzeniu. Jest on przypisany tylko danej ufiskalnionej kasie rejestrującej. Nie ulega on również zmianie w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Zakup kasy rejestrującej, która będzie wykorzystywana do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, uprawnia do odliczenia VAT wynikającego z otrzymanej faktury VAT potwierdzającej jej nabycie.

Kwestię prawa do ulgi za zakup kas rejestrujących reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Według niego podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Na podstawie tych regulacji organy skarbowe reprezentują pogląd, że prawo do ulgi przysługuje jedynie w stosunku do kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Ulga za zakup kasy jest przywilejem, z którego podatnik może skorzystać wyłącznie wówczas, gdy spełni łącznie następujące warunki:

• dokona zapłaty całej należności za nabycie kasy i posiada dowód tej zapłaty,

• rozpocznie ewidencjonowanie w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących,

• dokona fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy,

• złoży przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-638/09-2/AZ z 13 sierpnia 2009 r., w której czytamy m.in.: Należy zauważyć, że ulga z tytułu zakupu kasy dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku). Oznacza to, że ulgą nie są objęte kasy kupowane w przypadku niezaplanowanego (w dniu rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących) rozszerzenia działalności oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

(...) Reasumując, w przypadku wniesienia przez Osobę fizyczną do nowo założonej Spółki jawnej wkładu w postaci swego przedsiębiorstwa następuje również przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W sytuacji, gdy u ww. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstał obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy (kas) rejestrującej i nabył on kasę rejestrującą z tytułu czego przysługiwało mu prawo do ulgi to Spółka, która jest jego sukcesorem prawnym, jest zobowiązana do kontynuacji rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jednakże nie będzie jej przysługiwało prawo do ulgi z tytułu zakupu kas, gdyż ulga ta jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-548/09-3/GZ z 2 lipca 2009 r., w której stwierdził, że: (...) odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

(...) Uwzględniając treść powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, iż skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia części kwot wydatkowanych z tytułu zakupu kas rejestrujących, możliwe jest jedynie po spełnieniu łącznie warunków określonych przez ustawodawcę. Podatnik jest zobowiązany między innymi do podania ilości oraz miejsca - adresu używania kas rejestrujących we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania oraz do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu zgłoszonych kas rejestrujących, nie później niż w obowiązujących terminach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania Spółka złożyła w dniu 20 czerwca 2007 r. zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 1 lipca 2007 r. w punkcie sprzedaży detalicznej pod adresem siedziby firmy oraz, że zostaną łącznie zainstalowane trzy kasy fiskalne w firmie. Ponadto, Zainteresowany dodał, że druga kasa została zainstalowana w dniu 5 maja 2009 r. w utworzonym nowym punkcie sprzedaży detalicznej przy innej ulicy i że zgłaszając instalację kas w 2007 roku, nie był w stanie podać nowego adresu, chociaż planował rozwój punktów detalicznych.

Odnosząc zatem treść powołanych przepisów do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż ww. warunki uprawniające do zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych zostały spełnione jedynie w stosunku do pierwszej kasy fiskalnej. Natomiast w odniesieniu do dwóch kolejnych kas rejestrujących, ujętych w złożonym zawiadomieniu jedynie ilościowo, Zainteresowany nie dopełnił wszystkich obowiązków, warunkujących prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych. Tym samym, Spółka nie może skorzystać z tzw. ulgi na zakup dwóch kolejnych kas rejestrujących.

Z powyższego wynika zatem, że w omawianej sytuacji firma nie ma prawa do ponownej ulgi za zakup kasy, którą zastąpiła zainstalowaną uprzednio kasę, w przypadku której z ulgi skorzystała.

Wprawdzie odmienny pogląd zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1910/08 r.), jednak należy mieć na uwadze, że dotyczył on nieco innej sytuacji niż przedstawia w pytaniu. Warto jednak przy omawianiu kwestii odliczania ulgi poznać przedstawioną w nim argumentację. Sprawa dotyczyła Poczty Polskiej, która zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym możliwości ponownego skorzystania z prawa do ulgi przy zakupie kolejnych kas fiskalnych, w sytuacji gdy wystąpi konieczność ewidencjonowania całej jej sprzedaży. Pierwszy raz Poczta Polska skorzystała z ulgi, dokonując instalacji kas w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. NSA stwierdził iż: (...) w następnej kolejności należy rozważyć zapis § 4 omawianego rozporządzenia, który stwierdza, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w paragrafach 2, 3, 3a (przedmiotowych jak i podmiotowo-przedmiotowych), nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawach i usługach wymienionych w siedmiu punktach tego paragrafu. Jeśli więc podmiot dokonuje np. sprzedaży określonych w tym paragrafie towarów zastosowanie ma przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a więc obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych każdej takiej czynności. Zatem do tych czynności nie mają zastosowania ww. zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych, zwolnienia na określony czas. Fakt, że zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży określonych towarów i usług nie powoduje, jak to wynika z wywodów Sądu I instancji, zniweczenia bytu ww. zwolnień, a więc podmiot w dalszym ciągu ma prawo korzystania ze zwolnienia z wprowadzenia kas co do całości obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, choć z wyłączeniem czynności niepodlegających zwolnieniu, ma obowiązek w określonym przepisami terminie wprowadzić kasy rejestrujące, a w konsekwencji ma prawo do stosownych odliczeń z tytułu zakupu każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma skorzysta z prawa do ulgi, powinna dokonać fiskalizacji kasy i zgłosić to do urzędu oraz dokonywać przeglądów technicznych.

Firma, która zamierza nabyć kilka kas rejestrujących w różnych odstępach czasowych, powinna zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego (zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących). Nie straci wtedy prawa do ulgi.

• art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

• § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - Dz.U. Nr 228, poz. 1509

• § 2 pkt 4, § 3, § 7 ust. 1 pkt 10 i 11, § 13 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - Dz.U. Nr 212, poz. 1338

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.