Kategorie

Czy można ponownie skorzystać z ulgi za zakup kasy rejestrującej

Anna Potocka
Kupiliśmy kasę fiskalną w maju 2010 r. Ulgę odliczaliśmy przez cztery miesiące. Teraz kupiliśmy drukarkę fiskalną, czyli kasę fiskalną połączoną z modułem magazynowym. Czy możemy znowu skorzystać z ulgi? Nie zgłosiliśmy, że kupimy dwie kasy. Czy w przypadku gdy nie możemy skorzystać z ulgi, musimy zgłosić kasę do urzędu i dokonywać przeglądów?

rada

Tak. Firma ma obowiązek ufiskalnić nową kasę i zgłosić ją do naczelnika urzędu skarbowego w celu nadania jej numeru ewidencyjnego. Ma również obowiązek zgłaszania kasy do przeglądów technicznych u serwisanta. Nie ma natomiast prawa do ponownego skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu.

uzasadnienie

Reklama

Aby kasa rejestrująca mogła pracować jako urządzenie fiskalne, musi zostać dokonana jej fiskalizacja przez uprawnionego serwisanta. Niezależnie od tego, czy nabywca jest uprawniony do skorzystania z ulgi za zakup kasy czy nie, obowiązują go te same warunki stosowania kas do ewidencjonowania. Określa je § 7 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosowania kas rejestrujących. Należy do nich m.in. obowiązek zgłoszenia kasy:

• w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; podaje się w nim informacje dotyczące miejsca złożenia zawiadomienia, danych identyfikacyjnych podatnika oraz miejsca instalacji kasy rejestrującej;

• do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta kas, w terminie co najmniej co 24 miesiące.

Na podstawie zgłoszenia fiskalizacji kasy naczelnik urzędu skarbowego nada kasie numer ewidencyjny, który trzeba nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Nadany numer ewidencyjny jest taki sam jak numer książki kasy i nie może być on przypisany innemu urządzeniu. Jest on przypisany tylko danej ufiskalnionej kasie rejestrującej. Nie ulega on również zmianie w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Zakup kasy rejestrującej, która będzie wykorzystywana do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, uprawnia do odliczenia VAT wynikającego z otrzymanej faktury VAT potwierdzającej jej nabycie.

Kwestię prawa do ulgi za zakup kas rejestrujących reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Według niego podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Na podstawie tych regulacji organy skarbowe reprezentują pogląd, że prawo do ulgi przysługuje jedynie w stosunku do kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Ulga za zakup kasy jest przywilejem, z którego podatnik może skorzystać wyłącznie wówczas, gdy spełni łącznie następujące warunki:

• dokona zapłaty całej należności za nabycie kasy i posiada dowód tej zapłaty,

• rozpocznie ewidencjonowanie w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących,

• dokona fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy,

• złoży przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Reklama

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-638/09-2/AZ z 13 sierpnia 2009 r., w której czytamy m.in.: Należy zauważyć, że ulga z tytułu zakupu kasy dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku). Oznacza to, że ulgą nie są objęte kasy kupowane w przypadku niezaplanowanego (w dniu rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących) rozszerzenia działalności oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

(...) Reasumując, w przypadku wniesienia przez Osobę fizyczną do nowo założonej Spółki jawnej wkładu w postaci swego przedsiębiorstwa następuje również przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W sytuacji, gdy u ww. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstał obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy (kas) rejestrującej i nabył on kasę rejestrującą z tytułu czego przysługiwało mu prawo do ulgi to Spółka, która jest jego sukcesorem prawnym, jest zobowiązana do kontynuacji rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jednakże nie będzie jej przysługiwało prawo do ulgi z tytułu zakupu kas, gdyż ulga ta jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-548/09-3/GZ z 2 lipca 2009 r., w której stwierdził, że: (...) odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

(...) Uwzględniając treść powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, iż skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia części kwot wydatkowanych z tytułu zakupu kas rejestrujących, możliwe jest jedynie po spełnieniu łącznie warunków określonych przez ustawodawcę. Podatnik jest zobowiązany między innymi do podania ilości oraz miejsca - adresu używania kas rejestrujących we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania oraz do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu zgłoszonych kas rejestrujących, nie później niż w obowiązujących terminach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania Spółka złożyła w dniu 20 czerwca 2007 r. zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 1 lipca 2007 r. w punkcie sprzedaży detalicznej pod adresem siedziby firmy oraz, że zostaną łącznie zainstalowane trzy kasy fiskalne w firmie. Ponadto, Zainteresowany dodał, że druga kasa została zainstalowana w dniu 5 maja 2009 r. w utworzonym nowym punkcie sprzedaży detalicznej przy innej ulicy i że zgłaszając instalację kas w 2007 roku, nie był w stanie podać nowego adresu, chociaż planował rozwój punktów detalicznych.

Odnosząc zatem treść powołanych przepisów do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż ww. warunki uprawniające do zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych zostały spełnione jedynie w stosunku do pierwszej kasy fiskalnej. Natomiast w odniesieniu do dwóch kolejnych kas rejestrujących, ujętych w złożonym zawiadomieniu jedynie ilościowo, Zainteresowany nie dopełnił wszystkich obowiązków, warunkujących prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych. Tym samym, Spółka nie może skorzystać z tzw. ulgi na zakup dwóch kolejnych kas rejestrujących.

Z powyższego wynika zatem, że w omawianej sytuacji firma nie ma prawa do ponownej ulgi za zakup kasy, którą zastąpiła zainstalowaną uprzednio kasę, w przypadku której z ulgi skorzystała.

Wprawdzie odmienny pogląd zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1910/08 r.), jednak należy mieć na uwadze, że dotyczył on nieco innej sytuacji niż przedstawia w pytaniu. Warto jednak przy omawianiu kwestii odliczania ulgi poznać przedstawioną w nim argumentację. Sprawa dotyczyła Poczty Polskiej, która zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym możliwości ponownego skorzystania z prawa do ulgi przy zakupie kolejnych kas fiskalnych, w sytuacji gdy wystąpi konieczność ewidencjonowania całej jej sprzedaży. Pierwszy raz Poczta Polska skorzystała z ulgi, dokonując instalacji kas w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. NSA stwierdził iż: (...) w następnej kolejności należy rozważyć zapis § 4 omawianego rozporządzenia, który stwierdza, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w paragrafach 2, 3, 3a (przedmiotowych jak i podmiotowo-przedmiotowych), nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawach i usługach wymienionych w siedmiu punktach tego paragrafu. Jeśli więc podmiot dokonuje np. sprzedaży określonych w tym paragrafie towarów zastosowanie ma przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a więc obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych każdej takiej czynności. Zatem do tych czynności nie mają zastosowania ww. zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych, zwolnienia na określony czas. Fakt, że zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży określonych towarów i usług nie powoduje, jak to wynika z wywodów Sądu I instancji, zniweczenia bytu ww. zwolnień, a więc podmiot w dalszym ciągu ma prawo korzystania ze zwolnienia z wprowadzenia kas co do całości obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, choć z wyłączeniem czynności niepodlegających zwolnieniu, ma obowiązek w określonym przepisami terminie wprowadzić kasy rejestrujące, a w konsekwencji ma prawo do stosownych odliczeń z tytułu zakupu każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma skorzysta z prawa do ulgi, powinna dokonać fiskalizacji kasy i zgłosić to do urzędu oraz dokonywać przeglądów technicznych.

Firma, która zamierza nabyć kilka kas rejestrujących w różnych odstępach czasowych, powinna zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego (zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących). Nie straci wtedy prawa do ulgi.

• art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

• § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - Dz.U. Nr 228, poz. 1509

• § 2 pkt 4, § 3, § 7 ust. 1 pkt 10 i 11, § 13 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - Dz.U. Nr 212, poz. 1338

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

 

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?