reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Czy można ponownie skorzystać z ulgi za zakup kasy rejestrującej

Czy można ponownie skorzystać z ulgi za zakup kasy rejestrującej

Kupiliśmy kasę fiskalną w maju 2010 r. Ulgę odliczaliśmy przez cztery miesiące. Teraz kupiliśmy drukarkę fiskalną, czyli kasę fiskalną połączoną z modułem magazynowym. Czy możemy znowu skorzystać z ulgi? Nie zgłosiliśmy, że kupimy dwie kasy. Czy w przypadku gdy nie możemy skorzystać z ulgi, musimy zgłosić kasę do urzędu i dokonywać przeglądów?


rada

Tak. Firma ma obowiązek ufiskalnić nową kasę i zgłosić ją do naczelnika urzędu skarbowego w celu nadania jej numeru ewidencyjnego. Ma również obowiązek zgłaszania kasy do przeglądów technicznych u serwisanta. Nie ma natomiast prawa do ponownego skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu.

uzasadnienie

Aby kasa rejestrująca mogła pracować jako urządzenie fiskalne, musi zostać dokonana jej fiskalizacja przez uprawnionego serwisanta. Niezależnie od tego, czy nabywca jest uprawniony do skorzystania z ulgi za zakup kasy czy nie, obowiązują go te same warunki stosowania kas do ewidencjonowania. Określa je § 7 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosowania kas rejestrujących. Należy do nich m.in. obowiązek zgłoszenia kasy:

• w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; podaje się w nim informacje dotyczące miejsca złożenia zawiadomienia, danych identyfikacyjnych podatnika oraz miejsca instalacji kasy rejestrującej;

• do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta kas, w terminie co najmniej co 24 miesiące.

Na podstawie zgłoszenia fiskalizacji kasy naczelnik urzędu skarbowego nada kasie numer ewidencyjny, który trzeba nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Nadany numer ewidencyjny jest taki sam jak numer książki kasy i nie może być on przypisany innemu urządzeniu. Jest on przypisany tylko danej ufiskalnionej kasie rejestrującej. Nie ulega on również zmianie w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Zakup kasy rejestrującej, która będzie wykorzystywana do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, uprawnia do odliczenia VAT wynikającego z otrzymanej faktury VAT potwierdzającej jej nabycie.

Kwestię prawa do ulgi za zakup kas rejestrujących reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Według niego podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Na podstawie tych regulacji organy skarbowe reprezentują pogląd, że prawo do ulgi przysługuje jedynie w stosunku do kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Ulga za zakup kasy jest przywilejem, z którego podatnik może skorzystać wyłącznie wówczas, gdy spełni łącznie następujące warunki:

• dokona zapłaty całej należności za nabycie kasy i posiada dowód tej zapłaty,

• rozpocznie ewidencjonowanie w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących,

• dokona fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy,

• złoży przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-638/09-2/AZ z 13 sierpnia 2009 r., w której czytamy m.in.: Należy zauważyć, że ulga z tytułu zakupu kasy dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku). Oznacza to, że ulgą nie są objęte kasy kupowane w przypadku niezaplanowanego (w dniu rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących) rozszerzenia działalności oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

(...) Reasumując, w przypadku wniesienia przez Osobę fizyczną do nowo założonej Spółki jawnej wkładu w postaci swego przedsiębiorstwa następuje również przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W sytuacji, gdy u ww. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstał obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy (kas) rejestrującej i nabył on kasę rejestrującą z tytułu czego przysługiwało mu prawo do ulgi to Spółka, która jest jego sukcesorem prawnym, jest zobowiązana do kontynuacji rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jednakże nie będzie jej przysługiwało prawo do ulgi z tytułu zakupu kas, gdyż ulga ta jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-548/09-3/GZ z 2 lipca 2009 r., w której stwierdził, że: (...) odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

(...) Uwzględniając treść powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, iż skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia części kwot wydatkowanych z tytułu zakupu kas rejestrujących, możliwe jest jedynie po spełnieniu łącznie warunków określonych przez ustawodawcę. Podatnik jest zobowiązany między innymi do podania ilości oraz miejsca - adresu używania kas rejestrujących we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania oraz do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu zgłoszonych kas rejestrujących, nie później niż w obowiązujących terminach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania Spółka złożyła w dniu 20 czerwca 2007 r. zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 1 lipca 2007 r. w punkcie sprzedaży detalicznej pod adresem siedziby firmy oraz, że zostaną łącznie zainstalowane trzy kasy fiskalne w firmie. Ponadto, Zainteresowany dodał, że druga kasa została zainstalowana w dniu 5 maja 2009 r. w utworzonym nowym punkcie sprzedaży detalicznej przy innej ulicy i że zgłaszając instalację kas w 2007 roku, nie był w stanie podać nowego adresu, chociaż planował rozwój punktów detalicznych.

Odnosząc zatem treść powołanych przepisów do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż ww. warunki uprawniające do zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych zostały spełnione jedynie w stosunku do pierwszej kasy fiskalnej. Natomiast w odniesieniu do dwóch kolejnych kas rejestrujących, ujętych w złożonym zawiadomieniu jedynie ilościowo, Zainteresowany nie dopełnił wszystkich obowiązków, warunkujących prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych. Tym samym, Spółka nie może skorzystać z tzw. ulgi na zakup dwóch kolejnych kas rejestrujących.

Z powyższego wynika zatem, że w omawianej sytuacji firma nie ma prawa do ponownej ulgi za zakup kasy, którą zastąpiła zainstalowaną uprzednio kasę, w przypadku której z ulgi skorzystała.

Wprawdzie odmienny pogląd zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1910/08 r.), jednak należy mieć na uwadze, że dotyczył on nieco innej sytuacji niż przedstawia w pytaniu. Warto jednak przy omawianiu kwestii odliczania ulgi poznać przedstawioną w nim argumentację. Sprawa dotyczyła Poczty Polskiej, która zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym możliwości ponownego skorzystania z prawa do ulgi przy zakupie kolejnych kas fiskalnych, w sytuacji gdy wystąpi konieczność ewidencjonowania całej jej sprzedaży. Pierwszy raz Poczta Polska skorzystała z ulgi, dokonując instalacji kas w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. NSA stwierdził iż: (...) w następnej kolejności należy rozważyć zapis § 4 omawianego rozporządzenia, który stwierdza, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w paragrafach 2, 3, 3a (przedmiotowych jak i podmiotowo-przedmiotowych), nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawach i usługach wymienionych w siedmiu punktach tego paragrafu. Jeśli więc podmiot dokonuje np. sprzedaży określonych w tym paragrafie towarów zastosowanie ma przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a więc obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych każdej takiej czynności. Zatem do tych czynności nie mają zastosowania ww. zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych, zwolnienia na określony czas. Fakt, że zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży określonych towarów i usług nie powoduje, jak to wynika z wywodów Sądu I instancji, zniweczenia bytu ww. zwolnień, a więc podmiot w dalszym ciągu ma prawo korzystania ze zwolnienia z wprowadzenia kas co do całości obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, choć z wyłączeniem czynności niepodlegających zwolnieniu, ma obowiązek w określonym przepisami terminie wprowadzić kasy rejestrujące, a w konsekwencji ma prawo do stosownych odliczeń z tytułu zakupu każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma skorzysta z prawa do ulgi, powinna dokonać fiskalizacji kasy i zgłosić to do urzędu oraz dokonywać przeglądów technicznych.

Firma, która zamierza nabyć kilka kas rejestrujących w różnych odstępach czasowych, powinna zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego (zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących). Nie straci wtedy prawa do ulgi.

• art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679

• § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - Dz.U. Nr 228, poz. 1509

• § 2 pkt 4, § 3, § 7 ust. 1 pkt 10 i 11, § 13 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - Dz.U. Nr 212, poz. 1338

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama