reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak rozliczyć w pkpir umowę faktoringu

Jak rozliczyć w pkpir umowę faktoringu

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien. Rozliczam się w pkpir. Bank, w którym posiadam rachunek firmowy, zaproponował mi podpisanie umowy faktoringu. Proszę o przybliżenie zasad opodatkowania tej umowy. Jak taką umowę rozliczyć w pkpir?

Usługi faktoringu świadczone przez faktora na rzecz faktoranta podlegają opodatkowaniu VAT. Szczegółowo wyjaśnił to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-253/09-2/PW):

Przechodząc do opodatkowania usług faktoringu, należy wskazać, iż w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...). Przeniesienie praw do wierzytelności, jako niematerialnych praw majątkowych, co do zasady, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Usługi pośrednictwa finansowego, co do zasady, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT (Sekcja J ex 65-67). Jednakże w katalogu usług, w odniesieniu do których nie stosuje się tego zwolnienia od podatku, wymieniono między innymi usługi ściągania długów oraz faktoringu. Powyższe wyłączenie usług ściągania długów i faktoringu ze zwolnienia od podatku VAT jest zgodne z przepisem art. 13B (1) (d) Szóstej Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) (Dz.U. UE L 77.145.1 ze zm.), obowiązującej do 31 grudnia 2006 r., oraz art. 135 (1) (d) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 06.347.1 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. (...) Ustawa o VAT nie uzależnia opodatkowania usług faktoringu od rodzaju umowy zawartej pomiędzy stronami, co oznacza, że każdy typ faktoringu podlega opodatkowaniu VAT. Faktoring na gruncie ustawy o VAT powinien być traktowany analogicznie jak cesja wierzytelności. Istota rozróżnienia usług (obrotu wierzytelnościami, inkasa oraz faktoringu) sprowadza się do zapisów umów łączących strony, przelewu wierzytelności, analizy ich treści oraz czynności faktycznych wynikających z tych umów. W każdym przypadku, gdy celem działania usługodawcy jest przejęcie wierzytelności (długu) innego podmiotu w celu wyegzekwowania (ściągnięcia długu) - usługę tę należy opodatkować także wówczas, gdy środkiem do tego celu jest nabycie cudzej wierzytelności (z ryzykiem lub bez ryzyka wypłacalności dłużnika), która to czynność mieści się w pojęciu szeroko pojętego pośrednictwa finansowego.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy faktoringu (prowizja, opłaty stałe), a także prowizja za gotowość faktorską podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT). Faktor powinien więc wystawić z tytułu świadczonych usług na rzecz faktoranta fakturę VAT. Wątpliwości budzi jednak, co jest podstawą opodatkowania VAT przy tej umowie. Na wynagrodzenie faktora składają się różnego rodzaju składowe, takie jak odsetki oraz prowizje (m.in. przygotowawcza, administracyjna). Wynagrodzenie to przyjmuje najczęściej postać dyskonta. Problematyczne jest, czy odsetki przysługujące faktorowi od faktoranta z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez dłużnika wchodzą do podstawy opodatkowania VAT usługi faktora.

WAŻNE!

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy faktoringu (prowizja, opłaty stałe), a także prowizja za gotowość faktorską podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2008 r. (nr IPPP3/443-1/08-2/MPe) przyjął, że odsetki te nie wchodzą do podstawy opodatkowania VAT. Jego zdaniem odsetki za nieterminową zapłatę są swego rodzaju sankcją, która pozostaje poza sferą opodatkowania VAT. Tak jest w przypadku faktycznego naliczania odsetek za nieterminową zapłatę należności przez dłużnika. Jeżeli jednak odsetki są pobierane z góry w formie dyskonta albo są naliczone od terminu zapłaty faktorantowi do terminu wpłaty faktorowi należności przez dłużnika - to powinny zostać uwzględnione w podstawie opodatkowania VAT usługi świadczonej przez faktora. W takim przypadku odsetki nie są bowiem naliczane za opóźnienie w zapłacie należności, lecz stanowią jedną z form wynagrodzenia faktora. Taki wniosek potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 kwietnia 2009 r. (nr IPPP1-443-129/09-2/JB):

Usługi faktoringu odwróconego podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku, a na podstawę opodatkowania składają się odsetki oraz wynagrodzenie prowizyjne i inne opłaty, o których mowa w zawartej umowie.

Za moment wykonania usługi przez faktora należy uznać moment zaspokojenia faktoranta tożsamy z chwilą zapłaty na rzecz faktoranta umówionej ceny wierzytelności. Obowiązek rozliczenia VAT od usługi faktoringu obciąża faktora, który przez nabycie wierzytelności zwalnia faktoranta z ciężaru dochodzenia należności od dłużnika (kontrahenta faktoranta). Ponieważ usługa powinna zostać udokumentowana fakturą, obowiązek podatkowy z jej tytułu powstanie z chwilą wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Wystawienie faktury powinno nastąpić nie później niż 7. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. W razie niewystawienia faktury w obowiązującym terminie obowiązek podatkowy powstanie 7. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Sam faktorant, sprzedając swoją wierzytelność, nie dokonuje czynności opodatkowanej VAT. Zbycie wierzytelności własnej przez faktoranta (tj. takiej wierzytelności, która powstała u sprzedającego z tytułu sprzedaży przez niego towarów albo świadczenia usług) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych nie jest usługą świadczoną przez sprzedającego wierzytelność (tak m.in. WSA w Warszawie w wyroku z 11 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3995/06).

WAŻNE!

Faktorant, sprzedając swoją wierzytelność, nie dokonuje czynności opodatkowanej VAT.

Faktorant ma natomiast prawo odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez faktora za usługi nabyte w ramach faktoringu (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Oczywiście pod warunkiem, że sprzedawana przez faktoranta wierzytelność ma związek z działalnością opodatkowaną VAT. Takie stanowisko potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 6 maja 2009 r. (nr ILPP2/443-314/09-2/AK).

Polecając rozliczenie faktoringu według koncepcji, w której sprzedaż wierzytelności nie powoduje już powstania przychodu dla przedsiębiorcy, w przykładzie przedstawiamy jego rozliczenie w pkpir.

PRZYKŁAD

Henryk Nowak prowadzi zakład produkcji okien. 12 maja 2010 r. sprzedał spółce Budex towar o wartości netto 20 000 zł. Sprzedaż została udokumentowana fakturą z 12 maja 2010 r. W tym dniu powstał dla pana Nowaka przychód należny z tej faktury, który ujął on w kolumnie 7 pkpir. Należność miała być zapłacona w terminie do 10 czerwca 2010 r. Pan Nowak, w ramach zawartej umowy faktoringu, przedstawił fakturę do wykupu bankowi 15 maja 2010 r. Bank wykupił należność z faktury za kwotę 19 500 zł. Kwotę zapłaconej prowizji w formie dyskonta (409,84 zł netto) pan Nowak zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Koszt ten ujął w kolumnie 13 pkpir - pozostałe wydatki. Podstawą zapisu jest faktura VAT wystawiona przez bank 15 maja 2010 r. (wartość brutto faktury - 500 zł). Podatek naliczony z tej faktury w kwocie 90,16 zł pan Nowak odliczył w ramach rozliczeń VAT.

Zapis w pkpir - maj

• art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473

• art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473

• rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Grzegorz Ziółkowski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama