Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy dostawy towarów mogą być uznane za transakcję ciągłą

Marcin Jasiński
inforCMS
Zamierzamy dostarczać swoje wyroby na podstawie umów długoterminowych. Dostawy dla jednego kontrahenta, w zależności od składanych zamówień, będą dokonywane co najmniej kilka bądź kilkanaście razy w miesiącu, a czynności będą miały charakter powtarzalny. Okresem rozliczeniowym przyjętym w umowie będzie miesiąc, a nabywcy to podatnicy VAT. Czy w takiej sytuacji możemy wystawiać fakturę raz w miesiącu?

RADA

Tak, w tym przypadku można wystawiać jedną fakturę na wszystkie dostawy dokonane w danym miesiącu. Nie wszystkie organy podatkowe popierają to stanowisko. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ponieważ Państwa firma będzie dokonywać dostaw towarów opodatkowanych VAT w Polsce, a nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, więc będzie zobowiązana wystawiać faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży.

W przypadku dostaw towarów zasadniczo, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązują ogólne terminy wystawiania faktur określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia. Według tych regulacji zasadą jest, że faktura jest wystawiana nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak możliwy jest wyjątek od powyższej zasady, jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży ciągłej. Wówczas faktura może zawierać jedynie wskazanie miesiąca oraz roku dokonanej dostawy i w efekcie może zostać wystawiona raz w miesiącu, najpóźniej do siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pojęcie sprzedaży o charakterze ciągłym nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o VAT, ani w przepisach wykonawczych do niej. Dlatego to pojęcie nie jest interpretowane jednolicie, szczególnie gdy chodzi o ciągłe dostawy towarów.

Generalnie zarówno organy podatkowe, jak i eksperci podatkowi w celu zdefiniowania pojęcia sprzedaży ciągłej sięgają do definicji słownikowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Znaczenie pojęcia „ciągłość” jest określane w słownikach języka polskiego następująco:

• łączność, nieprzerywający się związek jakichś faktów, brak luk, przerw w czasie albo w przestrzeni - Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,

• dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie, bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały - Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka.

Z kolei w doktrynie prawa cywilnego zobowiązanie o charakterze ciągłym oznacza zobowiązanie, którego istota polega na trwałości stosunku cywilnoprawnego oraz roli czasu w tym stosunku. Zobowiązanie ciągłe trwa przez cały okres obowiązywania umowy i nie może zostać wypełnione inaczej niż przez upływ czasu, na jaki umowa została zawarta (lub wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy).

Jak z tego wynika, aby świadczenia można było uznać za realizowane w sposób ciągły, muszą być spełnione w przedziale czasu. Ponadto o uznaniu dostawy towarów za sprzedaż ciągłą decyduje rzeczywista częstotliwość sprzedaży i jej charakter (stały i powtarzalny). W tym kontekście istotne znaczenie będzie miała regularność dostaw dokonywanych przez firmę na rzecz kontrahenta.

Takie rozumienie sprzedaży o charakterze ciągłym znajdziemy również w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Jako przykład można przytoczyć postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (sygn. PP II 443/117/50770/07), w którym stwierdzono, iż (...) w przypadku sprzedaży sukcesywnej, prawidłowe jest zakwalifikowanie jej jako sprzedaży o charakterze ciągłym w sytuacji, gdy wydanie towarów następowało 9-14 razy w miesiącu. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego przychylił się do stanowiska, iż sukcesywne dostawy wyrobów „mają charakter ciągły”, bowiem polegają na wykonaniu powtarzalnych czynności (...).

Podobne stanowisko zajął Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu w postanowieniu o sygn. US.VI/443-58/05. Przedmiotem tego postanowienia była możliwość wystawiania faktury zbiorczej za sprzedane paliwo do różnych samochodów tego samego kontrahenta. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przypadku gdy podatnik posiada (...) stałych odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy dokonują częstych tankowań paliwa do użytkowanych przez nich różnych samochodów, można uznać że na rzecz tych odbiorców dostawa paliwa ma charakter sprzedaży ciągłej.

Stanowisko spółki potwierdzają również interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Na przykład w interpretacji indywidualnej z 16 października 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1370/08-2/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że (...) dostawa towarów dokonywana przez Wnioskodawcę regularnie - dwanaście razy w miesiącu, może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Do takiego stanowiska Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przychylił się również w interpretacji z 10 października 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1369/08-2/JL), wskazując, że w przypadku gdy współpraca wnioskodawcy z odbiorcami ma stały charakter, a dostawy dla niektórych kontrahentów wnioskodawcy dokonywane są regularnie - osiem razy w miesiącu, przedmiotowa dostawa towarów może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Jednak w interpretacjach organów podatkowych możemy znaleźć również inne stanowisko, że tylko w przypadku niemożności wyróżnienia powtarzających się odrębnych czynności możemy mówić o sprzedaży ciągłej. Świadczenie ciągłe musi być realizowane stale - stan realizacji świadczenia trwa - przez określony okres, jak to dzieje się np. przy najmie czy usługach telekomunikacyjnych. Niemożność jednorazowego wykonania świadczenia o charakterze ciągłym powinna wynikać z rodzaju czynności (istoty świadczenia), a nie z okoliczności, że na mocy jednej umowy zawartej na określony czas dokonanych zostanie wiele świadczeń, które co do zasady mogą być wykonane jednorazowo.

Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 19 lutego 2010 r. (nr IPPP3-443-1125/09-4/JK), w którym uznał: W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem zapytania można wyodrębnić poszczególne dostawy będące elementami składowymi transakcji zawartej pomiędzy Spółką a jej kontrahentami. Dokonywanie sprzedaży każdorazowo na zamówienie złożone przez kontrahenta, powoduje, że każdą dostawę można wyodrębnić, odróżnić od następnej dostawy realizowanej na kolejne zamówienie. Kontrahent składa zamówienie, Spółka je realizuje. W takim przypadku mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, które są realizowane na podstawie zawartej między stronami umowy. Fakt zawarcia pomiędzy Spółką a kontrahentami długotrwałej umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Istotną cechą sprzedaży ciągłej jest brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów jej realizowania. Sprzedaż o charakterze ciągłym winna być wykonywana nieustannie. W przedstawionej sytuacji Spółka w ramach zawartej umowy będzie dokonywała odrębnych czynności, mających samodzielny charakter.

Reasumując, należy stwierdzić, że sprzedaż będąca przedmiotem zapytania nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, a co za tym idzie nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

Stanowisko to jest błędne. Nie pozwala na uznanie dostaw towarów za sprzedaż ciągłą. Natomiast ustawodawca, regulując sprzedaż ciągłą, nie dokonuje podziału na sprzedaż ciągłą usług albo towarów. Mówi tylko o sprzedaży. Samo pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w ustawie o VAT - art. 2 pkt 22. Wynika z niej, że sprzedaż to zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Dlatego pojęcie sprzedaży ciągłej ma charakter uniwersalny i obejmuje każdy rodzaj sprzedaży, zarówno usług, jak i towarów.

Dlatego w tym przypadku Państwa firma może uznać powtarzające się w danym miesiącu dostawy na rzecz poszczególnych kontrahentów za sprzedaż ciągłą.

Oznacza to również praktyczne skutki, a mianowicie przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego, gdy faktury będą wystawiane w następnym miesiącu po dokonanych dostawach. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania dostawy (art. 19 ust. 4 ustawy). Za dzień dokonania dostawy należy przyjąć ostatni dzień miesiąca. Dlatego również faktura powinna być wystawiona najpóźniej siódmego dnia następnego miesiąca.

PRZYKŁAD

Spółka dokonała na rzecz innej spółki 10 dostaw towarów - w dniach 2, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 25 marca br. Fakturę dokumentującą wszystkie dostawy wystawiła 7 kwietnia br., dlatego obowiązek podatkowy z tytułu tych dostaw również powstał 7 kwietnia. Gdyby dostawy były dokumentowane odrębnymi fakturami, obowiązek podatkowy powstałby w marcu. Jedynie gdyby faktura za ostatnią dostawę została wystawiona w kwietniu, termin powstania obowiązku podatkowego przypadłby na kwiecień.

Omawiając usługi ciągłe, warto zaprezentować stanowisko WSA w Rzeszowie wyrażone w wyroku z 11 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Rz 20/10). Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia, czy podatnik, który dokonuje dostaw ciągłych, może wystawiać dwie faktury za dany miesiąc. Przy okazji rozpatrywania tego problemu sąd potwierdził, że podatnik, których dokonuje wielu powtarzających się dostaw w miesiącu, może je uznać za sprzedaż ciągłą. Sąd nie zgodził się jednak, że podatnik ma możliwość wystawiania dwóch faktur dokumentujących sprzedaż ciągłą w danym miesiącu, zawierających tylko miesiąc i rok dokonania dostawy.

• § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1760

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Coraz więcej sztucznej inteligencji w handlu

  Wartość wdrożeń sztucznej inteligencji na globalnym rynku detalicznym w 2023 roku ma wynieść 10,76 mld dolarów. To dopiero początek.

  Onboarding – wdrożenie do pracy zdalnie. Jak zwiększyć efektywność?

  Praca zdalna daje możliwości, które jeszcze kilka lat temu były nieosiągalne. Coraz więcej organizacji stawia na ten model, dając możliwość pracy z własnego domu czy nawet z drugiego końca świata. O ile samo działanie jest już w większości przypadków bezproblemowe, warto zwrócić uwagę na proces wdrożenia w świat nowej organizacji i nowych obowiązków. 

  Wymiana opon na letnie 2023. Kiedy, jak i za ile? Sprawdźmy

  Wymiana opon na letnie 2023, czyli dziś przygotujemy dla kierowców tabletkę wiedzy na ten temat. Kiedy zmienić opony, o czym pamiętać i ile to kosztuje w 2023 roku?

  Czy 2023 Będzie Znów Rokiem Obligacji? Co z akcjami?

  Ubiegły rok na rynkach finansowych stał bez wątpienia pod znakiem obligacji. Wzrosty oprocentowania obligacji wystąpiły na niemal wszystkich znaczących rynkach. Oprocentowanie obligacji rosło zarówno w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jak i na amerykańskim rynku obligacji. Roczny wzrost na amerykańskich obligacjach dziesięcioletnich wyniósł 62,35%.

  Najem instytucjonalny – sektor PRS z ambitnymi planami budowy

  Przedłużający się konflikt w Ukrainie oraz znacznie obniżona zdolność kredytowa ludzi zwiększają popyt na wynajem mieszkań i tym samym wpływają na rozwój rynku PRS w Polsce. Według danych Eurostatu z 2021 roku, w Unii Europejskiej około 30 proc. ludności mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, podczas gdy w Polsce tylko około 13 proc.

  Czy można dostać mandat z kamery? I to na kilka sposobów

  Czy można dostać mandat z kamery? Oczywiście że tak. Co więcej, sposobów zdobywania nagrań służby mają co najmniej kilka. Poznajmy je.

  Mitsubishi L200 2024. Tak będzie wyglądać nowe wcielenie pick-up`a

  Mitsubishi L200 2024, czyli kolejna generacja modelu ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku lub na początku kolejnego. Co wiadomo o modelu?

  Volkswagen ID.2all. Tak będzie wyglądać elektryczne Polo?

  Volkswagen ID.2all zapowiada koncepcję dostępnej, elektrycznej mobilności dla Europejczyków. Jest rozmiarów modelu Polo. Trafi zatem do segmentu B.

  Na co zwracają uwagę najemcy mieszkań wybierając mieszkanie?

  Pieniądze to nie wszystko. Długa lista pytań od lokatorów do właścicieli mieszkań na wynajem                  

  Dlaczego warto kupić mieszkanie w kamienicy?

  Mieszkania w kamienicach przeżywają prawdziwy renesans! Oto 3 powody, dla których warto je teraz kupić.

  Dane GUS o sprzedaży detalicznej – komentarz rynkowy

  Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj dane na temat sprzedaży detalicznej w lutym 2023. Porównując rok do roku spadła ona aż o 5 proc. (rok temu w lutym zanotowano wzrost o 8,1 proc.), a w porównaniu ze styczniem spadek wyniósł 3,6 proc.

  Przewoźniku - dopilnuj nowego obowiązku, jeśli nie chcesz stracić zezwolenia

  Pakiet mobilności ponownie o sobie przypomina. Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, przewoźnicy są zobowiązani do spełnienia kolejnego obowiązku. Chodzi o przepis, wprowadzający konieczność zgłoszenia ilości zatrudnionych kierowców. W tym roku oświadczenie należy zgłosić już do 31 marca, a brak wypełnienia formalności może wiązać się poważnymi konsekwencjami dla przewoźników.

  Po kryzysie niektórych banków USA, cały świat patrzy na Fed

  Śmiało można stwierdzić, że dzisiejsza decyzja ws. stóp procentowych w USA, jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych w ciągu ostatnich lat. Wszystko za sprawą niedawnych wydarzeń, gdy po rynkach rozlała się fala systemowych zagrożeń w sektorze bankowym. Jeszcze przed upadkiem SVB, rynkowy konsensus zakładał, że marcowe posiedzenie amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pozostawi po sobie podwyżkę stóp o 50 pb. Przewidywania te spotkały się z falą krytyki ze strony największych banków na Wall Street. Sytuacja jednak uległa zmianie. Jaka więc będzie decyzja Fedu i co się zmieniło w kwestii dolara? 

  Coraz więcej Polek zakłada własny biznes

  Jednym z kluczowych wyzwań wymienianych przez respondentki jest niewystarczająca wiedza na temat formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz niechęć do ryzyka.

  SCT Warszawa. Warszawscy rodzice chcą ostrzejszych restrykcji

  SCT w Warszawie powstanie. Siedem postulatów wobec władz Warszawy wystosowała wspólna inicjatywa rodziców i ruchów społecznych. O co wnoszą?

  Kobieta z misją nie tylko gospodarczą

  Przedsiębiorcy, którzy w swoim regionie zrobili już wszystko, mogą nadal dużo zrobić w krajach gdzie brakuje tego, w czym oni się wyspecjalizowali. O misjach gospodarczych opowiada Beata Drzazga – Przedsiębiorca Wizjoner, który czerpie radość i energię z pomagania w biznesie i w życiu innym ludziom. 

  Mercedes GLB 2023. Lifting mocno delikatny. Zmian zbyt wiele nie ma

  Mercedes GLB 2023, czyli SUV niemieckiej marki przeszedł właśnie lifting. Co zmieniło się w modelu? Zmian prawie nie widać. To dobrze czy źle?

  Samochód do strefy czystego transportu. O czym pamiętać kupując auto używane?

  Samochód do strefy czystego transportu to pojęcie, którym Polacy interesują się coraz mocniej. O czym powinien pamiętać podczas zakupu mieszkaniec SCT?

  Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa...

  Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa? To zdanie idealnie opisuje zeszłoroczną sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

  Czy ChatGPT pomoże w walce z cyberprzestępczością?

  ChatGPT stał się groźnym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Jednak, jak przekonują eksperci z Sophos, ten zaawansowany model językowy, zdolny do pisania i analizowania nawet dłuższych tekstów, może być również bardzo pomocny w walce z hakerami i internetowymi oszustami. Sztuczną inteligencję da się z powodzeniem wykorzystać do namierzania podejrzanej aktywności, filtrowania wiadomości e-mail czy przeciwdziałania cyberatakom z wykorzystaniem komponentów wbudowanych w system Microsoft Windows (LOLBin). 

  Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart. PHEV z rajdowym sznytem. Tylko sznytem

  Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart to nowa wersja japońskiego coupe SUV-a napędzanego hybrydą plug-in. Zmiany? Te dotyczą tylko stylizacji. Szkoda...

  Mercedes GLA 2023. Mały SUV z Niemiec przeszedł drobny zabieg

  Mercedes GLA 2023, czyli mniejszy z niemieckich SUV-ów przeszedł lifting. W jego ramach nieznacznie zmienił się design, ale i paleta silników.

  Toyota Hilux powstała w 1968 roku. Kończy właśnie 55 lat!

  Toyota Hilux zadebiutowała na rynku w roku 1968. A więc jak nietrudno policzyć, powoli zbliża się do wieku emerytalnego. Tyle że pick-up ani myśli się zatrzymywać!

  Polacy kochają mięso, jedzą je nawet 6 razy w tygodniu! Jakie wybierają najczęściej?

  Polacy jedzą dużo mięsa. Prawie czterech na dziesięciu badanych sięga po nie zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu. Co trzecia osoba robi to nawet 4-6 razy w tym czasie. Na co dzień rodacy wybierają drób i wieprzowinę, ale ważne miejsca na liście zakupowej zajmują też ryby i owoce morza. Z kolei wołowina plasuje się wysoko w kategorii mięs jadanych od czasu do czasu. Natomiast dziczyzna i jagnięcina są rzadko wybierane przez konsumentów. Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego badania Kantar Polska i Grupy BLIX, przeprowadzonego na próbie blisko 1,8 tys. konsumentów.

  Śniadanie biznesowe w Gdańsku: sygnaliści w firmie, zmiany w prawie pracy 2023, ochrona danych osobowych

  18 kwietnia 2023 r. w Gdańsku odbędzie się Śniadanie biznesowe – prawo w pigułce, poświęcone praktycznym zagadnieniom prawnym obowiązującym przedsiębiorców w 2023 r. Szkolenie organizuje Rödl & Partner. Partnerem medialnym szkolenia są: portal Infor.pl, organizacja pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze, a także Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.