Kategorie

Czy można amortyzować samochód „z kratką” metodą jednorazową

Małgorzata Rymarz
inforCMS
Jestem tzw. małym podatnikiem. Moje przychody za zeszły rok wyniosły niecałe 500 000 zł. W listopadzie br. kupiłam samochód „z kratką”. Auto zostało kupione na kredyt. Ze swoich środków dokonałam wpłaty 35% wartości auta. Jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu jest przewłaszczenie własności samochodu na bank. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

RADA

Tak, możlna dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu „z kratką”, pod warunkiem uzyskania z okręgowej stacji kontroli pojazdów zaświadczenia, że jest to samochód ciężarowy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Zasadą jest, że amortyzacji podlegają środki trwałe będące przedmiotem własności lub współwłasności podatnika (art. 22a updof). Ustawa podatkowa przewiduje jednak od tej zasady wyjątki. Jednym z nich jest amortyzowanie przez kredytobiorcę samochodu przewłaszczonego na bank w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu, dokonuje bowiem dotychczasowy właściciel, w tym pożyczkobiorca lub kredytobiorca (art. 22f ust. 5 updof).

Poprzez zawarcie umowy przewłaszczenia nie dochodzi do definitywnego przeniesienia własności, ale tylko do zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej. Bank ma bowiem obowiązek przeniesienia własności rzeczy z powrotem na dłużnika, jeżeli ten spełni swoje zobowiązanie wobec banku, tj. spłaci kredyt wraz z odsetkami (art. 101 ustawy - Prawo bankowe). Respektując cel wymienionej instytucji Prawa bankowego, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom amortyzowanie środków trwałych nabytych na kredyt, pomimo ich okresowego przewłaszczenia na bank. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2008 r., nr IBPB1/415-259/07/KB, stwierdził:

Reklama

Zważywszy na treść ww. art. 22f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zauważyć należy, iż instytucja przewłaszczenia - a więc formalna zmiana właściciela dokonywana w celu zabezpieczenia wierzytelności - nie wywiera negatywnych dla podatnika skutków w przedmiocie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jak bowiem stanowi ww. przepis, odpisów amortyzacyjnych dokonuje dotychczasowy właściciel, tj. w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jako kredytobiorca.

W efekcie powyższych przepisów Czytelniczka ma prawo amortyzować samochód nabyty na kredyt w całości, pomimo że jest on przewłaszczony na bank w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. Za wartość początkową samochodu Czytelniczka przyjmie pełną cenę nabycia samochodu, powiększoną o koszty związane z jego zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania, np.: odsetki od kredytu na zakup auta, prowizje bankowe od udzielonego kredytu, opłaty związane z dokonanym przewłaszczeniem (art. 22g ust. 3 updof).

Wybór metody amortyzacji

Wybór metody amortyzacji środka trwałego należy do podatnika. Musi on jednak dokonać tego wyboru w granicach wyznaczonych przepisami updof. Amortyzacji jednorazowej mogą dokonywać tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (art. 22k ust. 7 updof). Czytelniczka spełnia to kryterium, ponieważ w 2009 r. jest tzw. małym podatnikiem. Oznacza to, że jej przychody wraz z VAT należnym w 2008 r. nie przekroczyły kwoty 4 053 000 zł (art. 5a pkt 20 updof). Należy jednak pamiętać, że amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera własną definicję samochodu osobowego w art. 5a pkt 19 (patrz Słowniczek).

Na szybkiej amortyzacji można zyskać

Dokumentem potwierdzającym uznanie samochodu „z kratką” (o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) za samochód ciężarowy jest zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów (art. 5c ust. 1 updof). Zaświadczenie to podatnik otrzymuje w wyniku dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w stacji. Stosowny wpis upoważniony pracownik stacji zamieszcza również w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Po otrzymaniu zaświadczenia podatnik powinien złożyć jego kopię do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania (art. 5c ust. 2 updof). Korzystny wyrok ETS z 22 grudnia 2008 r. (C-414/07), dający podatnikom prawo do pełnego odliczenia VAT przy zakupie samochodów „z kratką” bez uzyskiwania zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów (takie stanowisko potwierdza również pismo Ministra Finansów z 13 lutego 2009 r., nr PT3/812/4/15//CZE/09/185), nie odnosi się bezpośrednio do przepisów updof. Wobec powyższego Czytelniczka może dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu „z kratką”, pod warunkiem że uzyska ze stacji kontroli pojazdów zaświadczenie, że jest to samochód ciężarowy stosownie do przepisów art. 5a pkt 19 updof. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2009 r., nr ITPB1/415-25/09/MM:

Z Pani wniosku wynika, że zakupiony (...) samochód jest samochodem ciężarowym, co potwierdza zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów (...). Wobec tego przysługuje Pani możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego do wysokości limitu (...).

SŁOWNICZEK

Samochód osobowy (art. 5a pkt 19 updof) - oznacza pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług.

• art. 5a pkt 19, art. 5c, art. 22a ust. 1, art. 22f ust. 5, art. 22g ust. 1 i ust. 3; art. 22k ust. 7-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323

Małgorzata Rymarz

ekspert w zakresie podatków dochodowych

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!