Kategorie

Jak korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w 2008 roku

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS
Od 1 stycznia 2008 r. zmienił się limit obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Z czego wynika ta zmiana?

 

Zmiana wielkości limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynika z dostosowania przepisów polskiej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do regulacji Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 287 Dyrektywy maksymalna kwota zwolnienia przedmiotowego możliwa do zastosowania w przypadku Polski to równowartość w walucie krajowej kwoty 10 tys. euro zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia Polski do wspólnot europejskich. Kolejnymi przepisami Dyrektywy, które regulują techniczne aspekty przeliczania kwot wyrażonych w Dyrektywie w euro na walutę krajową, są przepisy artykułu 399 i 400. Zgodnie z art. 399 Polska, jako państwo członkowskie przystępujące do wspólnot europejskich po 1 stycznia 1999 r., przelicza wskazane kwoty na złotówki według kursu euro z dnia przystąpienia. W dniu 1 maja 2004 r., czyli dacie wejścia Polski do wspólnot europejskich, obowiązywał kurs Narodowego Banku Polskiego z 30 kwietnia 2004 r., który wynosił 1 euro = 4,81 zł. Z przemnożenia kwoty 10 tys. euro przez ten kurs otrzymujemy co prawda kwotę ok. 48 tys. zł, jednak, zgodnie z art. 400 Dyrektywy, państwa członkowskie podczas przeliczania kwot euro na waluty krajowe mogą zaokrąglać otrzymane kwoty do 10 proc. w górę lub w dół. W związku z tym polski ustawodawca przyjął kwotę 50 tys. zł jako wielkość limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Nowy limit 50 tys. zł wszedł w życie z początkiem 2008 roku. Jednak będzie miał zastosowanie już do obrotów 2007 roku. Dlaczego? Co to będzie oznaczać dla podatników?

Należy pamiętać, że dotychczas określenia kwoty obrotu limitującej zwolnienie przedmiotowe w złotówkach co roku dokonywał, w drodze rozporządzenia, minister finansów. Kwota ta była określana corocznie do 31 grudnia poprzedzającego dany rok, na podstawie kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października w zaokrągleniu do 100 zł. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zasady określania wielkości limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, jak również tendencję umacniania się kursu złotówki do euro, należy uznać nowe zasady, które wejdą w życie od 1 stycznia 2008 r. za korzystniejsze dla podatników, jeżeli chodzi o wielkość limitu obrotu. Przed tą datą został uchylony art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidujący delegację ministra finansów do określenia omawianego limitu. W przypadku gdyby przepis ten został uchylony z datą wejścia w życie zmian, to jest 1 stycznia 2008 r., to minister finansów miałby ustawowy obowiązek określenia w drodze rozporządzenia tego limitu. Zabieg ten ma jedynie znaczenie techniczne i nie rodzi konsekwencji dla podatników. Do końca 2007 roku limit obrotów zostanie na wysokości ustalonej w rozporządzeniu ministra finansów z 26 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, tj. 39,7 tys. zł. Należy również zauważyć, że zmiana wielkości limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r., będzie miała odniesienie do łącznej wartości sprzedaży opodatkowanej w roku ubiegłym. Zatem w przypadku zwolnienia przedmiotowego w 2008 roku podatnik będzie mógł z niego skorzystać w przypadku nieprzekroczenia kwoty 50 tys. zł łącznej wartości sprzedaży dokonanej w roku 2007.

Jaki nowy limit będą musieli stosować przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2008 roku rozpoczną prowadzenie firmy?

Oprócz zmiany kwoty (na wyższą, czyli korzystniejszą w porównaniu z dotychczasową) limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT nie nastąpiła zmiana zasady korzystania ze zwolnienia przez podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 50 tys. zł. Należy również w tym miejscu podkreślić, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Czy tylko limit obrotów decyduje o korzystaniu ze zwolnienia podmiotowego VAT?

Reklama

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnienia podmiotowego w ramach określonego limitu sprzedaży opodatkowanej nie stosuje się do niektórych kategorii podatników. Prawa do zwolnienia podmiotowego nie mają podatnicy dokonujący dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, określonych towarów opodatkowanych akcyzą, nowych środków transportu, dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Jednocześnie ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy świadczą usługi prawnicze, usługi doradztwa, a także usługi jubilerskie oraz podatnicy niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Oznacza to konieczność opodatkowania dostaw towarów oraz świadczenia usług przez wymienione kategorie podatników już z chwilą pierwszej czynności, która skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Należy podkreślić, że jest to wyłączenie odnoszące się do każdej, nawet najmniejszej wartościowo czy też ilościowo czynności opodatkowanej oraz w odniesieniu do wszelkich form działalności danego podatnika.

Dodatkowo zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostaw towarów na terytorium Polski przez podmiot zagraniczny na rzecz polskiego odbiorcy, w sytuacji gdy podmiot zagraniczny nie rozlicza VAT (dostawy towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca).

W 2008 roku zmieniły się także inne limity w VAT. Jakie to są zmiany?

Reklama

Zmianie uległ również limit wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT dotyczący możliwości wyłączenia podmiotowego niektórych czynności spod pojęcia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy to transakcji, których przedmiotem nie są wyroby akcyzowe zharmonizowane opodatkowane podatkiem akcyzowym na terenie kraju, nowe środki transportu lub towary wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Ponadto takiej samej zmianie ulegnie limit określony w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT doprecyzowujący ustalenia z art. 10 ust. 1, który stanowi, że powyższe wyłączenia podmiotowe nie mają zastosowania, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. W jednym i w drugim przypadku do końca 2007 roku powyższe kwoty określone były w rozporządzeniu ministra finansów. I podobnie jak w przypadku zwolnienia przedmiotowego z art. 113 ustawy o VAT wynosiły 39,7 tys. zł. Od 1 stycznia 2008 r. obydwie kwoty dotyczące podmiotowego wyłączenia pewnych czynności spod pojęcia wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych towarów ustalone zostały w wysokości 50 tys. zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że konsekwencją tych zmian jest również zmiana w art. 109 ust. 11 ustawy o VAT, który przewiduje, że podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji, na podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów i innych państw członkowskich, co w rezultacie ma skutkować wskazaniem dnia, w którym wartość ta przekroczy 10 tys. euro. Od 1 stycznia 2008 r. (analogicznie w stosunku do zmienionego brzmienia przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT) kwota ta określona została na poziomie 50 tys. zł.

Kolejna zmiana dotyczy limitu związanego ze sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju określoną w art. 24 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju jest opodatkowana w kraju, w przypadku, gdy łączna wartość dostaw dokonywanych przez podatnika z innego państwa członkowskiego do Polski przekroczy kwotę wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro (art. 24 ust. 2 ustawy o VAT). Jednocześnie w kolejnym ustępie art. 24 ustawy o VAT określone jest, że powyższej zasady nie stosuje się, w przypadku gdy łączna wartość dostaw dokonywanych przez podatnika z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro. Obydwie kwoty, co warto podkreślić, dotyczyły wartości dostaw pomniejszonych o kwotę podatku od wartości dodanej. Kwoty te zostały określone w złotówkach w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z rozporządzeniem do końca 2007 roku kwoty te wynosiły 139 tys. zł. Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2008 r. kwota uprawniająca do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju wynosi 160 tys. zł.

Biorąc pod uwagę omówione zmiany, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy stosując nowe limity VAT?

Najistotniejszą kwestią w przypadku zmian wysokości limitów dla przedsiębiorców korzystających z tych limitów jest dokładne określenie momentu ewentualnego przekroczenia limitu. W przypadku korzystania z systemów komputerowych, które mają określony próg limitu dla danego typu zwolnienia bądź wyłączenia, należy pamiętać o zdefiniowaniu na nowo tych limitów. Zmiany wchodzące w życie powinny okazać się korzystniejsze dla podatników z racji podwyższenia kwot limitów. Jednak wyższa kwota limitu nie powinna uśpić czujności podatnika w zakresie momentu jego przekroczenia.

Notowała Ewa Matyszewska

Podstawa prawna

• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.