Kategorie

Limit kosztów w CIT w 2018 roku - usługi niematerialne, opłaty i należności za wartości niematerialne i prawne

Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Limit kosztów w CIT w 2018 roku - usługi niematerialne, opłaty i należności za wartości niematerialne i prawne
Limit kosztów w CIT w 2018 roku - usługi niematerialne, opłaty i należności za wartości niematerialne i prawne
Od początku 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które nakładają na podatników CIT limity kosztów uzyskania przychodów odnośnie wydatków na usługi niematerialne, z tytułu opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz odnośnie kosztów dotyczących przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek.

Początek 2018 r. będzie wiązał się dla podatników CIT z koniecznością przystosowania się do szeregu zmian wprowadzanych przez ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa ta przewiduje daleko idące zmiany służące m.in. dalszemu zacieśnianiu polityki fiskalnej oraz uszczelnianiu systemu podatkowego. W niniejszym artykule omówiony został pewien wycinek tych zmian – takich, które w zamierzeniu Ustawodawcy mają powstrzymać „agresywną optymalizację podatkową”, poprzez ustanowienie ograniczenia prawa do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na usługi niematerialne oraz inne opłaty i należności o podobnym charakterze.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Istota wprowadzanych zmian

Regulacje wprowadzone od 2018 r. stanowią zupełnie nowe rozwiązanie, opisane w nowododanym art. 15e ustawy o CIT.

Istota tych regulacji sprowadza się do obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:

 • poniesionych na określone kategorie usług niematerialnych i prawnych oraz na opłaty związane z wartościami niematerialnymi prawnymi;
 • o ile, te wydatki są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych;
 • pod warunkiem, że ich wysokość przekracza ustalony limit i nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków od stosowanie tych regulacji.
Reklama

Spełnienie powyższych warunków może spowodować, że dany wydatek – niezależnie od tego, że został poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia / zachowania źródła przychodów – nie będzie pomniejszał podstawy opodatkowania CIT.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmieniającej, restrykcje te są wymierzone w agresywne optymalizacje podatkowe. Ustawodawca uznał, że w tego rodzaju działaniach bardzo często wykorzystywane są usługi, prawa i wartości o charakterze niematerialnym (np. znaki towarowe). Brak powiązania wartości niematerialnych z realnie istniejącą rzeczami oraz ich zindywidualizowany charakter powoduje bowiem, że są one narzędziem do kreowania „tarczy podatkowej” i nieuzasadnionego generowania kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki mogące podlegać wyłączeniu z kosztów podatkowych

Katalog wydatków objętych omawianym ograniczeniem obejmuje trzy kategorie: usługi niematerialne, opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz koszty dotyczące przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek.

Reklama

Świadczenia niematerialne, do których zastosowanie znajdzie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT stanowią: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Warto zauważyć, że katalog ten w znacznej mierze pokrywa się z zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT, określającym przychody, z tytułu których podatnicy są zobowiązani do poboru tzw. „podatku u źródła”. Nowowprowadzony przepis posługuje się także tożsamym sformułowaniem, wskazując na „świadczenia o podobnym charakterze” – analogicznie jak czyni to art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT.

Opierając się na dotychczasowej praktyce rozumienia pojęcia „świadczenia o podobnym charakterze” (wykształconej w odniesieniu do „podatku u źródła”) oczekiwać można, że zwrot ten będzie rozumiany, jako dotyczący świadczeń równorzędnych do wymienionych wprost w treści art. 15e ustawy o CIT. Innymi słowy, zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych będzie limitowane, jeżeli będą one dotyczyć usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT lub świadczenie będzie spełnić takie same przesłanki albo będą z niego wynikać takie same prawa i obowiązki dla stron, jak ze świadczeń wymienionych wprost w przywołanym przepisie. Lista ta obejmuje zatem także świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz zostały przez strony odmiennie nazwane.

Druga kategoria wydatków obejmuje wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT.

Z treści art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT wynika, że kategoria ta dotyczy autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej jak również wartości stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Ostatnia kategoria wydatków dotyczy kosztów związanych z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek. Wyłączenie to dotyczy pożyczek innych niż udzielonych przez banki lub SKOK-i (w tym zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze).

Współpraca z jakimi podmiotami objęta jest ograniczeniami art. 15e ustawy o CIT

Wydatki opisane powyżej będą wyłączone z kosztów podatkowych tylko jeżeli zostaną poniesione –bezpośrednio lub pośrednio – na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT.

Art. 11 ustawy o CIT wskazuje, że podmioty powiązane kapitałowo to takie, których udział w kapitale innego podmiotu jest większy lub równy 25 proc. Ponadto, art. 11 ustawy o CIT odnosi się do innych powiązań np. o charakterze osobowym, majątkowym, rodzinnym czy wynikającym ze stosunku pracy, pomiędzy osobami zarządzającymi lub kontrolującymi.

Restrykcje art. 15e ustawy o CIT znajdą zastosowanie także do wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych. Chodzi tutaj o jurysdykcje podatkowe wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozytywnie należy odnieść się do wskazania w ustawie o CIT tego, w jaki sposób należy rozumieć „pośrednie” poniesienie kosztu na rzecz podmiotu powiązanego lub podmiotu z raju podatkowego.

Ustawa o CIT wskazuje, że za koszty poniesione pośrednio na rzecz tych podmiotów, uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności lub jej części jest podmiot powiązany lub podmiot z raju podatkowego.

Warto zwrócić uwagę, że pojęcie „rzeczywistego właściciela” posiada definicję legalną. Została ona wprowadzona z początkiem 2017 r. poprzez dodanie art. 4a pkt 29) ustawy o CIT i początkowo miała służyć zasadniczo przepisom w zakresie płatności dokonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych. Zwrot ten, utożsamiany jest z pojęciem „beneficial owner” stosowanym przede wszystkim na potrzeby umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Na gruncie ustawy o CIT termin „rzeczywisty właściciel” rozumiany jest jako podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.

Ustawa, nie wskazuje jednak w tym zakresie procedur weryfikowania statusu odbiorcy świadczeń. O ile przy stosowaniu zwolnień z podatku u źródła, Ustawodawca wprowadza uproszczenie, które całość weryfikacji, sprowadza do uzyskania stosownego oświadczenia od usługodawcy, o tyle w zakresie omawianych tutaj włączeń z kosztów podatkowych, taka możliwość nie została wprost wyartykułowana.

Jak wyliczyć wydatki wyłączone z kosztów podatkowych

Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT wyłączenia z kosztów podatkowych będą dotyczyć części, w jakiej koszty (dotyczące wskazanych świadczeń i wypłaconych na rzecz wskazanych podmiotów) łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.

Zatem, w uproszczeniu, wyłączona będzie wartość kosztów przekraczająca 5% kwoty odpowiadającej wskaźnikowi EBIDTA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

Ustawa wprowadza też istotny próg kwotowy. Dopiero, kiedy zostanie on przekroczony, podatnik może obawiać się konieczności stosowania art. 15e ustawy o CIT. Omawiane ograniczenia znajdzie bowiem zastosowanie tylko do nadwyżki wartości kosztów wskazanych w art. 15e ustawy o CIT, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 3 mln zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, wartość tego progu oblicza się proporcjonalnie.

Jednocześnie, przy ustalaniu przychodów i kosztów, o których mowa powyżej odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 3 ustawy o CIT. Oznacza to, że kalkulując limit wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, nie będą uwzględniane m.in. dochody nie podlegające opodatkowaniu albo wolne od podatku, jak również straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Ponadto, przy kalkulacji limitu nie będzie się uwzględniać pomniejszeń wynikających z zastosowania art. 15e ust. 1 (tj. omawianych regulacji) oraz art. 15c ust. 1 ustawy o CIT (tj. nowych przepisów w zakresie odsetek).

Przez koszty poniesione przez podatnika, rozumiane będą też koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5 ustawy o CIT, czyli koszty związane z przychodami osiąganymi z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, że wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

Jednocześnie, omawiane regulacje uwzględniają wprowadzony do ustawy o CIT z początkiem 2018 r. podział na źródła przychodów.

Rozliczenie kosztów w czasie

Kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym na skutek zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, co do zasady, nie będzie „przepadała” w definitywny sposób.

Podatnicy będą mieli prawo do jej odliczenia w kolejnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15e ustawy o CIT oraz w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów.


Istotne wyłączenia

Opisane powyżej ograniczenie nie będzie znajdowało zastosowanie do określonych kategorii wydatków.

Po pierwsze, art. 15e ustawy o CIT nie dotyczy kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Tym samym, omawiane ograniczenie nie powinno być stosowane do kosztów bezpośrednio wpływających na koszt wytworzenia lub nabycia towarów i usług (jeżeli cena danego towaru lub usługi w istotnym zakresie jest determinowana wysokością kosztu związanego z nabyciem np. usług niematerialnych i prawnych).

Ponadto, omawiane ograniczenie nie będzie dotyczyć kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów nie powinno dotyczyć wydatków ponoszonych przez podatnika we własnym imieniu, lecz na rzecz podmiotu trzeciego, którego obciążenie następuje na podstawie „refakturowania”.

Wreszcie, art. 15e ustawy o CIT nie znajdzie zastosowanie do usług ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń o ile są one świadczone przez określone podmioty. Generalnie, dotyczy to szeroko rozumianych przedsiębiorstw finansowych (np. banków).

Ponadto, do stosowania art. 15e ustawy o CIT nie będą zobowiązane podmioty, które uzyskały tzw. uprzednie porozumienie cenowe (ang. advance pricing agreement, w skrócie: APA). W uproszczeniu, APA stanowi umowę zawartą przez podatnika z organami, w której określone są warunki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym metoda kalkulacji ceny transakcyjnej. Podmioty które uzyskały takie porozumienie, nie będą stosowały art. 15e ustawy o CIT, w odniesieniu do kosztów usług, opłat i należności w zakresie, w jakim decyzja APA obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Przepisy przewidują też szczególne regulację dla podatkowych grup kapitałowych.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać

Zgodnie z ustawą zmieniającą, omówione zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.