| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Opodatkowanie > Opodatkowanie działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca wie, że jego największym problemem są podatki, które musi zapłacić na rzecz państwa. Nie każdy jednak wie, jak poradzić sobie z tym problemem w taki sposób, by jak najwięcej zaoszczędzić i jednocześnie nie narażać się na zarzuty ze strony fiskusa.

Mały podatnik

Uproszczenia sposobu opodatkowania podatników oraz sposobu ich rozliczania się z fiskusem znajdują się nie tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych aktach prawnych. Stosowne ułatwienia przewidują także ustawy regulujące opodatkowanie na zasadach ogólnych tzn. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku od towarów i usług. Wszystkie one posługują się tym samym pojęciem małego podatnika tj. takiego, którego wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Na rok 2007 jest to kwota 3 180 000 złotych. Jedynie ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia bardziej rygorystyczny limit przychodów dla przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Wspomniane grupy przedsiębiorców utracą przymiot małych przedsiębiorców, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wraz z podatkiem VAT przekroczy równowartość 30 000 euro.

Zaliczki kwartalne

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mali podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, na skutek złożonego przez siebie zawiadomienia nie muszą co miesiąc obliczać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ani też wpłacać ich w tym terminie na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Mogą oni obliczać i wpłacać zaliczki kwartalne. Obowiązek wpłacenia zaliczki przez podatnika powstaje dopiero w tym kwartale, w którym kwota dochodów przekroczyła kwotę wolną od podatku. Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek, natomiast przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, powinni złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W takim przypadku zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego należy zapłacić w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Podatnicy uiszczają zaliczkę za ostatni kwartał w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia. Wybór kwartalnego sposobu uiszczania zaliczek przechodzi na następne lata podatkowe, chyba że podatnicy odwołają swój wybór na piśmie w terminie do dnia 20 lutego danego roku.

Zwolnienie

Innym ułatwieniem dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwość zwolnienia ich z obowiązku uiszczania zaliczek miesięcznych lub kwartalnych na ten podatek dochodowy w roku następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli oni prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, bądź też dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli dziesięciomiesięczny okres prowadzenia działalności nie został zachowany. Skorzystanie ze wspomnianego zwolnienia wymaga pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego. Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia powinni:

• osiągnąć przychód z działalności gospodarczej w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty średniomiesięcznie co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności,

• posiadać status małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,

• nie wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości udostępnionych nieodpłatnie przez najbliższych krewnych,

• być opodatkowani na zasadach ogólnych w roku korzystania ze zwolnienia.

Także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, której uregulowania odnoszą się z zasady do podatników prowadzących przedsiębiorstwa w większych rozmiarach niż osoby fizyczne, przewiduje pewne uproszczone procedury podatkowe. Pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Zwolnienie to dotyczy podatników posiadających status małych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej przez cały okres od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia. Przedsiębiorcy ci korzystają ze wspomnianego zwolnienia w pierwszym lub w drugim roku podatkowym następującym po pierwszym roku podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od tego, czy trwał on łącznie dziesięć miesięcy, czy też krócej. Podatnicy korzystający ze wspomnianego zwolnienia są obowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem. Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

ZAPAMIĘTAJ

Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Odpisy amortyzacyjne

Dodatkowym ułatwieniem dla podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jak też dla przedsiębiorców zaliczanych do grupy małych podatników jest znacznie korzystniejsze uregulowanie kwestii odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, że podatnicy ci mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej niektórych środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W roku 2007 będzie to kwota 199 000 zł. Oznacza to, że w ciągu roku podatkowego wspomniani podatnicy mogą niejako pomniejszyć swój dochód o podaną kwotę, co pozwala im na znacznie większe oszczędności.

PRZYKŁAD

Mały podatnik, który w 2007 roku zakupił urządzenie na potrzeby swojego biura, płacąc za nie 100 000 zł, będzie mógł je w całości jednorazowo zamortyzować pomniejszając o tę kwotę podstawę opodatkowania. Przedsiębiorca nieposiadający statusu małego przedsiębiorcy musiałby rozłożyć zaliczanie wydatków na urządzenie na kilka lat według obowiązujących go stawek amortyzacyjnych.

Metoda kasowa

W ustawie o podatku od towarów i usług przewidziano dla małych podatników uproszczenie polegające na możliwości wyboru tzw. kasowej metody rozliczeń podatkowych. Rozliczenie podatku VAT metodą kasową polega na przyjęciu odmiennego momentu powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z którym obowiązek ten powstaje dopiero z dniem uregulowania podatnikowi całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a nie już z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, jak to ma miejsce według zasad ogólnych. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Zastosowanie metody kasowej wymaga jednak zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca rozliczający się metodą kasową, sprzedał towar za cenę 2000 zł + VAT z zastosowaniem tzw. kredytu kupieckiego. Strony umówiły się, że kupujący zapłaci po 30 dniach od daty transakcji. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT dopiero po otrzymaniu ceny. Jeżeli jednak strony umówiłyby się na zapłatę w terminie np. 120 dni od dnia wydania rzeczy kupującemu sprzedający będzie musiał odprowadzić VAT po upływie 90 dni, choć kupujący jeszcze nie zdążył mu zapłacić.

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Należy zauważyć, że rozliczenie metodą kasową jest ściśle związane z posiadaniem przez przedsiębiorcę statusu małego podatnika. W przypadku przekroczenia przez niego wartości sprzedaży lub wynagrodzeń za usługi uprawniających go do tego statusu podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył tę kwotę.

ZAPAMIĘTAJ

Przepisy dotyczące rozliczenia metodą kasową przez małych podatników podatku VAT mają odpowiednie zastosowanie do przedsiębiorców rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych tym podatkiem, jeżeli przewidują oni, że wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwot uprawniających do uzyskania statusu małego przedsiębiorcy.

Mali podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Formalizm dotyczący wyboru metody rozliczania ulega pewnemu złagodzeniu, gdyż także mali podatnicy, którzy nie dokonali wyboru metody kasowej mogą składać kwartalne deklaracje podatkowe po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa. Jednakże w takim przypadku powrót do poprzedniego sposobu comiesięcznych rozliczeń będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, w których podatnicy ci rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. Dlatego też skorzystanie z ułatwienia, jakim w założeniu jest metoda kasowa, powinno być wcześniej dokładnie przeanalizowane przez podatnika.

Zgodnie z prawem

art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »