REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ruszają kolejne nabory wniosków w RPO

Anna Wiśniewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W województwach rozpoczyna się tegoroczna tura naboru wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach.

W większości województw pod koniec I i na początku II kwartału br. rozpocznie się tegoroczny nabór wniosków o dotacje na inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach.

REKLAMA

Każde województwo trochę inaczej zdefiniowało pomoc dla swoich firm.

Dolnośląskie

W dolnośląskim RPO wsparcie dla firm pochodzi z Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw. W jego ramach można uzyskać dotacje m.in. na:

● innowacyjne inwestycje,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● wdrażanie technologii informatycznych,

● prowadzenie działalności B + R,

● inwestycje wpływające na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, w tym na rozwój uzdrowisk,

● inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach działających od minimum dwóch lat,

● inwestycje w zakresie ochrony środowiska w małych i średnich firmach.

Firma z sektora MSP może otrzymać od 100 000 do 8 mln zł wsparcia, a mikroprzedsiębiorstwo - od 40 000 do 800 000 zł. Wysokość pomocy w przypadku działalności B + R będzie się wahać od 50 000 do 400 000 zł. Poziom refundacji wydatków kwalifikowanych może sięgnąć od 40 do 60% wartości inwestycji.

Kujawsko-pomorskie

Środki na dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim pochodzą z:

1) Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług,

2) Działania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,

3) Działania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Wsparcie e-usług ma się przyczynić do wzrostu wdrażanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działających co najmniej rok mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Dotacja może być udzielona na zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci, a także reorganizację pozwalającą na korzystanie z telepracy.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności tego sektora poprzez unowocześnianie i zwiększanie efektywności. Pomoc może być udzielona na:

● zakup nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą,

● budowę, rozbudowę lub modernizację budynków,

● unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (z wyjątkiem samochodów).

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 500 000 zł.

Pomoc dla przedsiębiorców będzie udzielana na takich samych zasadach jak dla mikroprzedsiębiorców, z tą różnicą, że maksymalna wysokość dotacji może wynieść nawet 8 mln zł. Warunkiem uzyskania wsparcia jest to, by minimalna wartość projektu firm z sektora MSP była wyższa niż 100 000 zł.

 

Lubelskie

W województwie lubelskim przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków Działania 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane wsparcie na inwestycje ma się przyczyniać do unowocześnienia oferty produktowej i technologicznej MSP, przy czym priorytetowo są traktowane projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia.

Dotacje będą przeznaczone na:

● budowę, rozbudowę, przebudowę firmy przyczyniającą się do wprowadzenia na rynek nowego lub unowocześnionego produktu lub usługi,

● dywersyfikację produkcji,

● zasadniczą przebudowę procesu produkcyjnego,

● wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,

● dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych,

● zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych.

Maksymalny poziom wsparcia może wynieść dla małych firm 70% wydatków kwalifikowanych, średnich firm - 60%. Wartość pojedynczego projektu może się wahać od niecałych 150 000 do 2 mln zł.

Lubuskie

W województwie lubuskim wsparcie trafi do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw mogą być przeznaczone na:

● unowocześnienie działalności poprzez rozwój infrastruktury informatycznej,

● zakup praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,

● rozbudowę przedsiębiorstwa,

● rozszerzenie zakresu działalności,

● zmianę produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług,

● wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów,

● inwestycje w czyste technologie.

Wysokość dotacji może wynieść nawet 2 mln zł.

Pieniądze dla małych i średnich firm mogą być przeznaczone na podobne cele jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, przy czym wsparcie może wynieść nawet 4 mln zł.

Łódzkie

Województwo łódzkie przeznaczyło dla mikro-, małych i średnich firm jedno działanie - 3.2. Podnoszenie innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez zwiększenie dostępności do źródeł finansowania. W ramach Działania 3.2 można uzyskać pomoc na:

● zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach,

● wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności,

● uzyskanie certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług,

● zakup lub modernizację systemów teleinformatycznych związanych z transportem multimodalnym,

● zakup lub modernizację urządzeń wykorzystywanych przy świadczeniu usług transportu multimodalnego,

● wsparcie systemów zarządzania środowiskowego,

● promocję przedsiębiorcy na rynku docelowym, w tym przygotowanie, druk i emisję materiałów promocyjnych, udział w targach i misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalny poziom wsparcia może wynieść 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- i małych firm oraz 60% - średnich przedsiębiorstw. Dotacja może wynieść nawet 8 mln zł.

 

Małopolskie

Dofinansowanie inwestycji sektora MSP w Małopolsce pochodzi ze środków przeznaczonych na realizację Działania 2.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Z pomocy mogą korzystać mikro-, małe i średnie firmy. Może być ona przeznaczona na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność firmy, związane z unowocześnieniem sposobu działania i oferty poprzez:

● rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,

● zmianę produkcji bądź procesu produkcyjnego,

● zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,

● unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

● zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,

● modernizację środków produkcji,

● zakup licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poziom dofinansowania może wynieść od 30 (średnie firmy) do 40% (mikro- i małe firmy) kosztów kwalifikowanych, natomiast wysokość dotacji:

● od 20 000 do 200 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw,

● od 100 000 do 1 mln zł dla małych firm,

● od 200 000 do 2 mln zł dla średnich firm.

Mazowieckie

Mazowsze przeznaczyło dla swoich mikro-, małych i średnich firm dwa działania.

REKLAMA

Ze środków Działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości wspierane będą m.in. projekty polegające na dokonywaniu inwestycji początkowych (tj. inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego, rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu w istniejącym zakładzie lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego). Pomoc będzie również przeznaczona na zmianę produkcji, produktu lub procesu technologicznego, modernizację technologii, dywersyfikację produkcji i rozbudowę firmy.

Natomiast ze środków Działania 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu wdrażania nowoczesnych technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych, a także budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

W obu przypadkach maksymalny poziom wsparcia może wynieść od 50 (średnie firmy) do 60% kosztów kwalifikowanych (mikro- i małe firmy).

 

Opolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego przewiduje wsparcie dla firm z Działania 1.1. Rozwój przedsiębiorczości. Dzieli się ono m.in. na Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach oraz 1.1.3. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

W pierwszym przypadku wspierane będą m.in. wydatki inwestycyjne oraz specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw, natomiast w drugim:

● inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

● rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

● zmiana procesu produkcyjnego,

● nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem,

● wdrożenie rozwiązań innowacyjnych,

● wdrożenie systemów teleinformatycznych.

Minimalna wartość pomocy może wynieść od 20 000 do 550 000 zł, a maksymalna od 200 000 do 7,5 mln zł.

Podkarpackie

Mikro-, małe i średnie firmy z Podkarpacia mogą ubiegać się o dotacje z Działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. Dofinansowane będą m.in. inwestycje podnoszące konkurencyjność firm, inwestycje w innowacje i zakup patentów oraz nowych technologii, a także informatyzacja, zakup technologii teleinformatycznych. Wspierana będzie również rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, zmiany w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnianie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość pomocy może wynieść od 10 000 do 1,2 mln zł.

Podlaskie

Dla podlaskich firm przeznaczone jest Poddziałanie 1.4.1 - 1.4.2. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie dla tego sektora dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć inwestycyjnych, a więc m.in.:

● rozbudowy i rozszerzenia działalności,

● zmiany procesu produkcyjnego lub świadczonych usług,

● nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,

● informatyzacji.

Wysokość dotacji może wynieść od 30 000 (mikroprzedsiębiorstwa) i 100 000 zł (małe i średnie firmy) do, odpowiednio, 500 000 i 4 mln zł.

Pomorskie

Główne źródło finansowania inwestycji w firmach w województwie pomorskim pochodzi ze środków Poddziałania 1.1.1 - 1.1.2. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MSP.

Z pierwszego źródła wsparcie można uzyskać m.in. na:

● rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

● unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności,

● informatyzację, w tym m.in. wdrożenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem,

● zakup nowych technologii informatycznych.

Wartość pomocy może wynieść od 10 000 do 1,2 mln zł.

Z drugiego źródła pomoc jest przeznaczona m.in. na wdrożenie nowoczesnych technologii, innowacyjnych procesów wytwórczych oraz wyników prac B + R.

Dotacja na innowacje może wynieść od 20 000 do 8 mln zł.

 

Śląskie

Środki unijne na Śląsku zostały podzielone między mikroprzedsiębiorstwami a sektorem MSP. Z Działania 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa wspierane są przedsięwzięcia polegające m.in. na:

● utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,

● modernizacji,

● wdrażaniu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw,

● wdrażaniu nowoczesnych technologii,

● dofinansowaniu udziału w targach i międzynarodowych imprezach wystawienniczych.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację w wysokości do 200 000 zł.

Sektor MSP jest wspierany ze środków Działania 1.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Rodzaje dotacji są podobne do tych przyznawanych mikroprzedsiębiorstwom, ale wysokość pomocy może wynieść nawet 750 000 zł dla jednej firmy.

Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim firmy mogą otrzymać pomoc ze środków Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

● budową lub rozbudową przedsiębiorstwa,

● unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością, wprowadzeniem innowacji technologicznych lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B + R lub praw własności przemysłowej albo wdrażaniem i komercjalizacją nowych technologii,

● organizacją lub udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.

Wysokość wsparcia może wynieść od 10 000 do 4 mln zł.

Władze regionu świętokrzyskiego zdecydowały także o wspieraniu kooperacji między firmami.

Ze środków Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw mogą być dotowane m.in. wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez grupę firm, a także wdrażanie nowoczesnych technologii i budowa klastrów.

Tu także dofinansowanie może wynieść od 10 000 do 4 mln zł.

Warmińsko-mazurskie

Warmia i Mazury przeznaczyły dla firm Poddziałanie 1.1.7. Wsparcie na nowe inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii. Zainteresowani mogą tu uzyskać pieniądze na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji i nowych technologii. Poziom pomocy nie może przekroczyć w przypadku średnich firm - 60, a mikro- i małych - 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim rozdzielono pomoc ze względu na wielkość firmy. Najmniejsze mogą uzyskać wsparcie z Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw, natomiast większe - z Działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP.

Dotacje dla mikrofirm mogą być przeznaczone na:

● wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizację środków produkcji, prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa,

● zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,

● dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych i prawodawstwa w zakresie BHP,

● dywersyfikację produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę i wprowadzenie nowych produktów lub usług,

● zmianę procesu produkcyjnego,

● rozbudowę przedsiębiorstwa.

Maksymalna wielkość dofinansowania może sięgnąć 400 000 zł.

Wsparcie dla sektora MSP może być natomiast przeznaczone na:

● budowę, rozbudowę lub przebudowę przedsiębiorstwa,

● dywersyfikację produkcji i wprowadzenie nowych produktów lub usług,

● zmianę procesu produkcyjnego,

● wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej lub organizacyjnej,

● zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych,

● inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B + R.

Wartość pomocy na pojedynczy projekt może wynieść do 4 mln zł.

Zachodniopomorskie

W zachodniopomorskim, podobnie jak w Wielkopolsce, podzielono wsparcie ze względu na wielkość firmy.

Działanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa przeznaczone jest dla najmniejszych podmiotów, a dotacje mogą być udzielone na:

● rozszerzenie zakresu działalności firmy,

● zmiany procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,

● zmianę wyrobu lub usługi,

● unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

● uruchomienie nowej firmy.

Maksymalna pomoc może wynieść w tym przypadku 2 mln zł.

Dla sektora MSP przeznaczone są dwa działania:

● Działanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa,

● Działanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie.

Ze środków pierwszego można wspierać m.in. dywersyfikację produkcji i świadczenia usług, wprowadzanie nowych dodatkowych produktów i usług oraz zmianę procesu produkcyjnego i usługowego. Ze środków drugiego pomoc pójdzie na wdrożenie nowoczesnych technologii.

Maksymalna wysokość pomocy może wynieść do 4 mln zł.

Anna Wiśniewska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA