Kategorie

W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie

inforCMS
 Jakie są możliwe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne na rynku ukraińskim?

 

Ukraińska ustawa z 19 marca 1996 r. o inwestycjach zagranicznych (Nr 93-96-BP ze zm.) w art. 3 stanowi, że zagraniczne inwestycje mogą przybrać jedną z następujących form: (1) zawiązanie spółek, wspólnie z ukraińskimi osobami fizycznymi lub prawnymi, lub nabycie udziałów w istniejących spółkach; (2) zawiązanie spółki przez zagranicznego inwestora; (3) utworzenie oddziału zagranicznego inwestora; (4) nabycie ruchomości lub nieruchomości; (5) nabycie praw do korzystania z zasobów naturalnych; (6) nabycie innych praw własności; (7) działalność gospodarcza na podstawie porozumień produkcyjnych. Lista ta nie jest wyczerpująca. Wszystkie możliwe narzędzia inwestycyjne i biznesowe można podzielić na dwie główne kategorie: korporacyjną i umowną, Korporacyjne narzędzia inwestycyjne i biznesowe obejmują wszelkiego rodzaju osoby prawne, za pośrednictwem których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie. Umowne narzędzia inwestycyjne obejmują joint venture, porozumienia kooperacyjne i inne umowy o podobnym charakterze. Obywatel zagraniczny może się również zarejestrować jako indywidualny przedsiębiorca, zgodnie z odpowiednią procedurą ustawową.

Na jaką formę działalności decydują się najczęściej przedsiębiorcy?

Najczęściej wykorzystywanymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, zarówno przez lokalnych przedsiębiorców jak i inwestorów zagranicznych, są spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki z o.o. istnieje ograniczenie maksymalnej liczby wspólników (ustawa zakazuje uczestnictwa powyżej dziesięciu wspólników w spółce z o.o.). W przeciwieństwie do tego ani minimalna, ani maksymalna liczba akcjonariuszy nie jest określona w przypadku spółki akcyjnej. Założycielem zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być jedna osoba fizyczna lub prawna, która staje się jedynym wspólnikiem. Nie występują żadne wymagania co do posiadania lokalnego wspólnika lub członka zarządu. Jednakże cudzoziemiec powinien posiadać pozwolenie na pracę, by móc być zatrudnionym na Ukrainie. Istnieje szereg odmienności w szczegółowym uregulowaniu zasad funkcjonowania poszczególnych typów spółek w porównaniu z uregulowaniami polskich, jednakże z reguły nie mają one charakteru zasadniczego. Dla przykładu wskazać można, że ukraińskiej spółce akcyjnej, zgodnie z zapisami art. 46 i następnych ustawy o spółkach gospodarczych - obok zarządu (dyrekcji) i rady nadzorczej (obowiązkowej w spółkach liczących powyżej 50 akcjonariuszy) - tworzy się komisję rewizyjną, wybieraną z grona akcjonariuszy. Kontroluje ona działalność finansowo-gospodarczą zarządu spółki akcyjnej. Członkowie komisji posiadają prawo uczestnictwa w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym (art. 49 ustawy). Należy również zauważyć, że w celu korzystania z przywilejów stworzonych dla inwestorów zagranicznych powinni oni zarejestrować się w odpowiednich organach władzy.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w nabywaniu przez obywateli Polski (krajów UE) lub osoby prawne z siedzibą w Polsce (lub UE) udziałów w spółkach ukraińskich?

Reklama

Ogólnie rzecz biorąc, ukraińskie prawo nie przewiduje ograniczeń w nabywaniu udziałów przez inwestorów zagranicznych. Zgodnie z art. 26 Konstytucji Ukrainy - cudzoziemcy i bezpaństwowcy mają te same prawa i obowiązki co obywatele Ukrainy, z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawach. Artykuł 4 ustawy o inwestycjach zagranicznych stanowi, że kapitał zagraniczny może być inwestowany w jakąkolwiek działalność zgodną z prawem. Pewne ograniczenia mogą zaistnieć w zależności od rodzaju prowadzonej przez spółkę działalności. Największym wyjątkiem jest działalność na rynku wydawniczym i przekazu radiotelewizyjnego. I tak poziom zagranicznych inwestycji w firmy wydawnicze nie może przekroczyć 30 proc. (art. 18 ukraińskiej ustawy z 5 czerwca 1997 r. o działalności wydawniczej Nr 318-97-BP ze zm.). Ukraińska ustawa o radiofonii i telewizji Nr 3759-XII z 21 grudnia 1991 r. z późn. zm. w art. 12 zakazuje zagranicznym osobom fizycznym i prawnym, jak również bezpaństwowcom, zakładać stacje radiowe i telewizyjne na Ukrainie. Jednakże nie ma żadnych ograniczeń w zakresie dotyczącym poziomu udziału zagranicznej inwestycji w kapitale zakładowym istniejących stacji.

Ogólną zasadą jest, że nie są konieczne żadne zezwolenia lub koncesje na prowadzenie inwestycji. Spółki powinny być zakładane zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa i zarejestrowane w odpowiednich urzędach państwowych. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, udziały w spółkach mogą być swobodnie zbywane, z zastrzeżeniem zrzeczenia się prawa pierwokupu i należytego tworzenia kapitału zakładowego. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zbycia udziałów w spółce, rozliczenie takiej transakcji powinno odbyć się zgodnie z wymogami kontroli kapitału zagranicznego, włączając w to przepisy dotyczące zagranicznych inwestycji. W ukraińskiej ustawie o spółkach gospodarczych w art. 25 dokonano podziału spółek akcyjnych na spółki akcyjne otwarte, których akcje mogą być rozprowadzane poprzez otwarte zapisy oraz kupno i sprzedaż na giełdach, oraz zamknięte spółki akcyjne, których akcje rozprowadzane są pomiędzy założycielami i nie mogą być rozprowadzane poprzez zapisy oraz kupno i sprzedaż na giełdzie.

Czy podobne zasady obowiązują przy nabywaniu akcji ukraińskich spółek?

Jeśli chodzi o publiczny obrót akcjami spółek ukraińskich, podkreślić należy, że w Kijowie od 1996 roku działa giełda First Securities Trading System (PFTS), na której notowanych jest już kilkaset spółek. Należy podkreślić, że ze względu na członkowstwo Polski w UE i wiodącą rolę GPW w Warszawie na rynku kapitałowym Europy Środkowo-Wschodniej niektóre spółki ukraińskie są zainteresowane możliwościami wiążącymi się z upublicznieniem na giełdzie warszawskiej. Udane debiuty spółek Kernel Holding czy Astarta są przykładem, że ten sposób pozyskania kapitału może się okazać bardzo atrakcyjny. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę, że w planach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie leży stworzenie regionalnego, środkowoeuropejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi, z GPW jako wiodącym elementem tego centrum. Można więc powiedzieć, że interesy ze strony polskiej i ukraińskiej są w tym zakresie zbieżne. Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że w rozmowach prowadzonych z ukraińskimi przedsiębiorcami coraz częściej pojawia się temat New Connect - nowego alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW w Warszawie - i możliwości, także dla spółek ukraińskich, związanych z wykorzystaniem tej platformy obrotu. Ponieważ nasza kancelaria posiada status autoryzowanego doradcy przy tym rynku, podmioty ukraińskie kierują do nas coraz konkretniejsze zapytania związane z planami inwestycyjnymi w Polsce właśnie przy uwzględnieniu możliwości pozyskania kapitału poprzez New Connect. Wydaje się, że zarówno dla polskich małych i średnich przedsiębiorców wiążących swą przyszłość z rynkiem ukraińskim, jak i dla ukraińskich podmiotów, w szczególności działających w szeroko rozumianych branżach o charakterze innowacyjnym, pragnących w szerszym zakresie zaistnieć w Polsce lub na innych rynkach, wejście na New Connect i pozyskanie w ten sposób środków na rozwój może okazać się optymalnym rozwiązaniem. Koszty związane z wejściem i samą obecnością na New Connect są znacząco niższe niż koszty związane z notowaniem spółki na rynku podstawowym, są także znacząco niższe od kosztów związanych z notowaniem na brytyjskim alternatywnym rynku.

Czy są jakieś ograniczenia w nabywaniu przez polskich obywateli (lub innych obywateli UE) nieruchomości na Ukrainie?

Właściwe ustawodawstwo ukraińskie nie nakłada żadnych ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości na Ukrainie przez cudzoziemców, zarówno będących osobami fizycznymi jak i prawnymi. Jednakże kodeks ziemski Ukrainy w art. 22 przewiduje dla zagranicznych osób fizycznych i prawnych zakaz nabywania prawa własności gruntów rolnych. W przypadku nabycia, odpowiednia działka powinna zostać zbyta w przeciągu roku. Należy mieć na uwadze, że nabywanie działek rolnych przez osoby prawne w całości kontrolowane przez zagraniczne podmioty może napotkać trudności w związku z niejasnymi przepisami regulującymi obecnie tę kwestię.

Zgodnie z art. 81 kodeksu ziemskiego cudzoziemcy mogą nabywać:

• działki ziemi o przeznaczeniu nierolnym w granicach miejscowości zaludnionych;

• działki ziemi o przeznaczeniu nierolnym poza granicami miejscowości zaludnionych, na których są usytuowane obiekty nieruchomości, należące do nich na zasadach własności prywatnej.

Zgodnie z art. 82 kodeksu ziemskiego zagraniczne osoby prawne mogą nabywać:

• działki ziemi o przeznaczeniu nierolnym w granicach miejscowości zaludnionych w razie nabycia obiektów nieruchomości oraz na cele budownictwa obiektów, związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorczej na Ukrainie,

• poza granicami miejscowości zaludnionych w przypadku nabycia obiektów nieruchomości.

Zwraca uwagę terminologia odbiegająca częstokroć od stosowanej w polskim systemie prawa. Dla przykładu kodeks ziemski w cytowanej regulacji posługuje się np. pojęciem działki ziemi w miejsce znanej polskiemu systemowi działki gruntu czy też pojęciem miejscowości zaludnionej. Proste znajdowanie polskich odpowiedników może jednak w pewnych przypadkach prowadzić na manowce, ponieważ tzw. pola semantyczne pojęć oryginalnych i ich polskich odpowiedników mogą nie być tożsame, co przy stricte prawniczej interpretacji może prowadzić do znaczących nieścisłości. Jest to jednak temat na odrębne spotkanie. Innym zagadnieniem jest kwestia dzierżawy ziemi. Cudzoziemcy mogą dzierżawić działki ziemi. Procedura uzyskania tytułu dzierżawy działki ziemi jest taka sama zarówno dla obywateli ukraińskich, jak i cudzoziemców.

PODSTAWA PRAWNA

• Kodeks ziemski Ukrainy z 25 października 2001 r. Nr 2768-III

• Kodeks Gospodarczy Ukrainy z 16 stycznia 2003 r. Nr 436-IV

• Ustawa o spółkach gospodarczych z 19 września 1991 r. Nr 1576-XII

• Ustawa o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. Nr 1560-XII

• Ustawa o zasadach inwestowania zagranicznego z 19 marca 1996 r. Nr 93/86-BP

Jacek Zygmunt

wspólnik kancelarii Łatała i Wspólnicy specjalizuje się w problematyce międzynarodowych struktur gospodarczych, obsłudze procesów inwestycyjnych i prawie finansowym

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.