Kategorie

Zatory płatnicze i bankructwa

jn
inforCMS
Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania często są początkiem końca firm, szczególnie w czasie globalnego kryzysu.

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej (InfoMonitor BIG), Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Związek Banków Polskich (ZBP) monitorują problem zatorów płatniczych od 2007 roku *. Na podstawie wysokości wskaźnika poziomu bezpieczeństwa działalności gospodarczej szacują skalę problemu w firmach i odczucia przedsiębiorców.

Wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej (BIG)

Reklama

W odczuciu przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 miesięcy wyraźnie wzrosło bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG wzrósł o ponad 100%, do poziomu 14,89 pkt i jest o 7,61 pkt wyższy niż podczas pomiaru we wrześniu 2009 r. W styczniu 2010 r. BIG osiągnął znacznie wyższy poziom niż w całym 2009 r., jednak jest nadal dużo niższy niż w sierpniu 2008 r., kiedy wynosił on 21 pkt.

W obecnej edycji raportu BIG zwiększył się we wszystkich ankietowanych grupach firm. W największej mierze odpowiadają za to przedsiębiorcy indywidualni, wśród których wzrósł on o 11,48 pkt. W nieco mniejszym stopniu do przyrostu przyczynili się dostawcy usług finansowych (wzrost 8,97). Najmniejszy przyrost odnotowano wśród grupy dostawców usług masowych - 3,32.

Najważniejsze liczby

14,89 pkt wyniósł BIG - wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej w styczniu 2010 r.

104% - o tyle wzrosła wartość wskaźnika BIG.

74% - do tej wartości wzrosła liczba przedsiębiorstw, w których co najmniej połowa należnych wpłat regulowana jest w terminie.

53% przedsiębiorców uważa, że obecne regulacje prawne nie pozwalają na sprawne odzyskiwanie zaległych należności.

33% przedsiębiorców jest zdania, że problemy z odzyskiwaniem zaległych należności uniemożliwiają rozwój firmy.

19% firm przyznaje się do problemów z terminowym regulowaniem należności.

14% firm deklaruje, że ich zadłużenie zmalało wobec innych podmiotów w ciągu ostatniego kwartału.

Wzrasta odsetek należności regulowanych w terminie

W stosunku do poprzedniego pomiaru, badani deklarowali zmniejszenie się problemu nieterminowego spłacania należności przez ich partnerów biznesowych. O 6 pp. więcej firm (w sumie 72%) zadeklarowało, że połowa albo więcej należności regulowana jest przez kontrahentów w terminie. Zwiększył się również odsetek badanych, wskazujących na sytuacje, w których terminowe wpłaty plasują się pomiędzy 51% a 75% wszystkich należności. Obecnie wynosi on 35%, co oznacza wzrost o 3 pp. w porównaniu do września 2009 r. Z początkiem 2010 wzrosła o 2 pp. liczba badanych, którzy deklarują, że w terminie otrzymują ponad 90% należności.

Ocena stanu prawnego

Reklama

Ponad połowa przedstawicieli firm (53%) uważa, że obecne regulacje prawne nie pozwalają na sprawne odzyskiwanie zaległych należności. Niemal co trzeci badany (29%) uznał obecny stan prawny za raczej umożliwiający odzyskiwanie długów. 15% respondentów nie miało zdania na ten temat.

Najgorzej obecne regulacje prawne dotyczące odzyskiwania należności oceniają przedstawiciele dostawców usług finansowych (aż 60% raczej lub zdecydowanie negatywnie). Najlepiej obecny stan prawny postrzega grupa dostawców usług masowych - niemal 40% badanych ocenia go raczej pozytywnie. Wśród przedsiębiorców co czwarty respondent raczej pozytywnie ocenia obecne regulacje prawne, zaś 55% uznaje obecne regulacje za barierę przy odzyskiwaniu zaległych należności.

Egzekwowanie należności a rozwój firmy

Co trzeci z badanych (33%) przedstawicieli firm uważa, że problemy z egzekwowaniem należności raczej lub zdecydowanie uniemożliwiają im rozwój firmy. Przeciwnego zdania jest ponad połowa ankietowanych (52%), a 14% respondentów nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Wśród dostawców usług finansowych odnotowano największy odsetek osób (40%) wskazujących zagrożenie dla rozwoju firmy, ze względu na problemy z odzyskiwaniem długów. W tej grupie jedynie 13% badanych uznało, że trudności z egzekwowaniem zaległych należności zdecydowanie nie wpływają na rozwój firmy. Przedstawiciele tego sektora firm uznali w największym stopniu obecny stan prawny za niesprzyjający egzekwowaniu długów. Na podstawie tych danych można przypuszczać, że dostawcy usług finansowych mogliby dynamiczniej się rozwijać, gdyby stan prawny został zmieniony.

Wśród przedsiębiorców odnotowano najmniejszy odsetek osób (25%) upatrujących zagrożenia dla rozwoju ich firm w problemach z odzyskiwaniem zaległych należności. W tej grupie znalazło się ponad dwa razy więcej osób (59%) uważających, że problemy z egzekwowaniem długów nie wpływają na rozwój firmy.

Własne zaległe płatności firm

Niemal co piąta badana firma (19%) przyznaje się do problemów z terminowym regulowaniem należności. Mimo kryzysu finansowego 79% przebadanych firm deklaruje terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań. Znaczna większość badanych (69%) twierdzi, że ich zadłużenie wobec innych podmiotów w ciągu ostatniego kwartału pozostało na tym samym poziomie, a u 14% przedsiębiorstw zmalało.

W największym stopniu zaleganie z płatnościami dotyczy przedsiębiorców, wśród których 30% deklaruje tego typu problemy. Dużo lepiej z terminowymi płatnościami radzą sobie dostawcy usług finansowych, wśród których występuje najmniejszy odsetek firm (4%) przyznających się do zalegania ze zobowiązaniami.

Bankructwa wg raportu Euler Hermes

Grupa Euler Hermes, lider w zakresie ubezpieczeń transakcji handlowych, w marcu opublikowała kolejny raport analizujący liczbę upadłości w Polsce.

Według zebranych przez Euler Hermes danych, w 2009 r. polskie sądy ogłosiły upadłość 673 przedsiębiorstw (w 2008 r. było 420 upadłości polskich firm). W przekroju całego roku liczba upadłości wzrosła więc o połowę - a konkretnie o 58%.

Najwięksi bankruci minionego roku mieli łącznie aż trzykrotnie większy obrót (wg ostatnich dostępnych publikowanych danych, w większości przypadków dot. 2008 r.) niż analogiczna grupa w roku 2008. Aż 30 przedsiębiorstw, które upadły, miało w ostatnim udostępnionym sprawozdaniu obrót powyżej 100 mln zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W 2008 r. aż 5 największych bankructw dotyczyło branży spożywczej. W ostatnim roku grupa ta była dużo bardziej zróżnicowana, znalazły się w niej m.in. firmy z branży tworzyw sztucznych, wyrobów mięsnych, tkanin i odzieży, artykułów elektrycznych, gumowych, AGD.

 

Bankrutowali mali i najwięksi

Obecne perturbacje na rynku są specyficzne właśnie dlatego, że po raz pierwszy na taką skalę, oprócz małych i średnich przedsiębiorstw, upadają także duże, publiczne spółki. Znana marka obecnie nie chroni przed kłopotami finansowymi, duże firmy nie radzą sobie lepiej niż małe. Ponad 100% więcej, w porównaniu do 2008 r. upadło spółek akcyjnych (z 30 do ponad 60). Były to zazwyczaj przedsiębiorstwa o znacznej skali działalności. Kłopoty nie omijały także spółek giełdowych (przeszło trzykrotny wzrost upadłości). Liczbowo wciąż największą grupą pod względem formy prawnej prowadzonej działalności wśród upadłych przedsiębiorstw były spółki. z ograniczoną odpowiedzialnością

Zagrożone branże

Analitykom EH trudno jest wskazać najbardziej zagrożone branże produkcyjne i dystrybucyjne. Łatwiej jest wymienić branże, które problemów nie powinny mieć; autorzy raportu wskazują tradycyjnie energetykę i farmację - tę ostatnią tylko w odniesieniu do dużych producentów, bo apteki będą znikać z rynku.

Wyroby metalowe - odlewnie, producenci wyrobów gotowych i hurt. To właśnie w hurcie stalą był to rok weryfikujący biznesplany bardzo wielu firm - niektórych zdecydowanie nieprzygotowanych do kłopotów rynkowych po kilku ubiegłych bardzo dobrych latach.

Części samochodowe - przetrwają tylko najsilniejsi. Nie ma raczej nadziei na to, aby w 2010 r. sytuacja dostawców części oraz ich klientów, producentów samochodów, miała się poprawić. Co prawda produkcja polskich zakładów, m.in. Fiata czy Opla, utrzymuje się na wysokim poziomie, a także z zagranicy napływają zamówienia, ale... Jednocześnie produkcja samochodów w Europie w br. zapewne spadnie, a ponadto w bardzo trudnej sytuacji jest wiele zagranicznych macierzystych spółek, co nie wróży dobrze ich polskim oddziałom.

Budownictwo - ograniczony ratunek ze strony inwestycji publicznych, główne dla grupy firm dużych. Niestety kłopoty dotykają bardzo wiele firm średnich i mniejszych, ogólnobudowlanych, a także wyspecjalizowanych (m.in. instalacyjnych etc.). Pogorszenie koniunktury w sektorze budowlanym sprawiło, że nowe zamówienia przyjmowane są po niższych cenach. W rezultacie obroty producentów materiałów budowlanych spadły o przeszło 20%, a liczba wniosków o upadłość gwałtownie wzrosła. W hurcie budowlanym nastąpiło dalsze nieznaczne pogorszenie kondycji płatniczej: w styczniu br. średnie opóźnienie płatności za materiały budowlane wynosiło 46 dni po terminie (o tydzień dłużej niż rok wcześniej), na bieżąco regulowane było 49,5% wartości zobowiązań (wobec ok. 57% w I 2009). Płatności za płace ogólnobudowlane regulowane były ze średnio ok. 32-dniowym opóźnieniem, a na bieżąco spłacone zostało średnio 68% wartości należności.

y Wśród innych branż widocznych w statystykach upadłości warto wymienić także m.in. producentów tekstyliów i odzieży, dystrybutorów sprzętu RTV i AGD, spółdzielnie mleczarskie, producentów mebli, stolarki okiennej. Na potwierdzenie tego, że spowolnienie dotyka bardzo wiele branż, zacytować można bieżący raport GUS o koniunkturze z lutego: „Trudności w ściąganiu należności odczuwają prowadzący działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także producenci wyrobów farmaceutycznych, papieru i wyrobów z papieru, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych”.

Z analiz Euler Hermes wynika, że w bieżącym roku liczba upadłości nie spadnie, będzie raczej rosła, dlatego można się spodziewać, że osiągnie nawet 1500. Za taką opinią przemawiają też doświadczenia z okresu poprzednich zawirowań rynkowych, m.in. z 2001 r. Mimo wzrostu na rynku (na razie raczej oczekiwań), zamówień etc. wiele firm nie udaje się wyjść ze spirali zaległości z poprzednich miesięcy i jeszcze przez 2-3 lata liczba upadłości będzie rosła. Duży wpływ na to będzie miała także sytuacja ich zagranicznych zleceniodawców lub spółek powiązanych, macierzystych. Według prognoz upadłości na większości rynków utrzymywać się będą na wysokim poziomie lub rosnąć (w 2010 r. globalny wskaźnik upadłości powinien wg Euler Hermes wzrosnąć o 2%).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Egzekwowanie należności

Respondenci zapytani, jak radzą sobie z nierzetelnymi kontrahentami, niezmiennie najczęściej wskazują na listowne wezwania. W ostatnich trzech miesiącach taką metodą posłużyło się 97% badanych. W ciągu ostatnich czterech miesięcy odnotowano wzrost zainteresowania monitowaniem klientów drogą telefoniczną lub kontaktu bezpośredniego - praktykuje to, średnio rzecz biorąc, 9 na 10 podmiotów, przy czym najczęściej robią to przedsiębiorcy. Ponad połowa respondentów korzysta z usług komornika (64%) lub wymawia umowy (58%). Te metody praktykuje przede wszystkim sektor finansowy. O 5 pp. spadło zainteresowanie usługami firm windykacyjnych, skorzystało ostatnio tylko 30% podmiotów.

Nie zmieniła się struktura przeterminowanych wierzytelności klientów indywidualnych w porównaniu z poprzednim pomiarem; jest jednak korzystniejsza niż w połowie 2009 roku. W przypadku co czwartej firmy poziom przeterminowanych należności nie przekracza 2%. W 37% firm stanowią one 3-10% wszystkich. W co piątej - przekraczają ten poziom. W przypadku klientów korporacyjnych blisko co piąta firma radzi sobie z zaległościami przekraczającymi 10%. 28% respondentów deklaruje, że przeterminowane płatności wśród kontrahentów biznesowych wynoszą 5-10% wszystkich (spadek o 5 pkt w porównaniu z wrześniem 2009). W blisko połowie firm przeterminowane należności nie przekraczają 5%.

Oprac.: jn

na podstawie: raportu BIG Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego, styczeń 2010 r. i raportu Grupy Euler Hermes Upadłości firm w Polsce w 2009 roku, marzec 2010 r.

*Badanie przeprowadzone zostało wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych (którzy stanowili 35% próby), dostawców usług masowych (35%) oraz w grupie przedsiębiorców (30%). Badanie przeprowadzono między 8 a 20 stycznia. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Respondentami były osoby odpowiedzialne za finanse firm.

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.