Kategorie

Utrata zdolności kredytowej

Urszula Krzemińska
inforCMS
Banki stosują bardzo rozbudowane wzory umów i regulaminów bankowych szczegółowo regulujące przypadki utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę w sposób zapewniający kredytodawcy maksimum uprawnień.

W przypadku nieterminowej spłaty rat kredytu bank może jednostronnie zmienić warunki jego spłaty przez wydłużenie okresu kredytowania, zmianę terminów płatności rat kredytowo-odsetkowych, zmianę waluty kredytu lub wypowiedzieć umowę o kredyt i zażądać zwrotu całej należności. Bank może wypowiedzieć umowę o kredyt także w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy zagrażającej w ocenie banku prawidłowej obsłudze kredytu. W razie zmniejszenia się wartości prawnego zabezpieczenia spłaty zadłużenia bank może żądać w każdym czasie trwania umowy o kredyt ustanowienia w określonym przez siebie terminie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank ma prawo dokonać aktualizacji wyceny zabezpieczeń prawnych zlecając jej wykonanie firmie współpracującej z bankiem i obciążyć kredytobiorcę kosztami takiej wyceny.

Typowe postanowienia zawarte w umowie o kredyt

Reklama

W przypadku niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty kapitału kredytu i odsetek w terminie określonym w harmonogramie spłat bank ma prawo - zgodnie z treścią zawartej umowy o kredyt - podjąć działania zmierzające do odzyskania wierzytelności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo bankowe i w kodeksie postępowania cywilnego.

Naruszenie przez kredytobiorcę warunków umowy o kredyt lub zagrożenie terminowej spłaty zadłużenia z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy może skutkować podjęciem przez bank działań polegających na:

1) zobowiązaniu kredytobiorcy do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia należności banku z tytułu zadłużenia,

2) podjęciu z kredytobiorcą negocjacji celem zmiany warunków umowy o kredyt,

3) zobowiązaniu kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego,

4) wypowiedzeniu umowy o kredyt w całości lub w części z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, oraz zażądaniu zwrotu od kredytobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia całej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami należnymi bankowi za okres korzystania z zadłużenia.

Wypowiedzenie umowy o kredyt

Reklama

Bank może wypowiedzieć umowę o kredyt w całości albo w części, w przypadku naruszenia przez kredytobiorcę postanowień umowy kredytu, niespłacenia dwóch kolejnych rat, utraty zdolności kredytobiorcy do spłaty zadłużenia lub odmowy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Przez niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu rozumie się wykorzystanie środków z kredytu na inny cel niż określony w umowie, nieustanowienie w terminie zabezpieczeń, złożenie w banku dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, zmniejszenie wartości ustanowionych zabezpieczeń i odmowa kredytobiorcy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Jeżeli kredytobiorca zalega ze spłatą co najmniej dwóch kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, bank wzywa go do spłaty zadłużenia w zakreślonym terminie, który biegnie od dnia otrzymania wezwania pod rygorem postawienia kwoty kredytu wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wykonalności. Brak spłaty zadłużenia we wskazanym terminie skutkuje wypowiedzeniem przez bank umowy kredytowej oraz naliczaniem odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęciem postępowania windykacyjnego. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością 7 dni licząc od następnego dnia po dniu doręczenia kredytobiorcy wypowiedzenia.

Bank zawiadamia o powstaniu zaległości w płatnościach i dokonaniu wypowiedzenia umowy osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, np. poręczycieli według prawa cywilnego, wekslowych.

Skutkiem nieterminowej spłaty może być także wstrzymanie uruchomienia kolejnych transz kredytu.

Zadłużenie przeterminowane

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i ustalane jako iloczyn stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i współczynnika ustalonego przez bank. Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego może nastąpić w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego lub wysokości współczynnika lub obu tych czynników jednocześnie. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego nie może przekraczać jednak stopy odsetek maksymalnych określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku gdy wysokość odsetek przekroczy wysokość odsetek maksymalnych określonych kodeksem cywilnym bank jest zobowiązany stosować oprocentowanie równe odsetkom maksymalnym.

Bank ma prawo pokrywać powstałe zadłużenie ze środków na rachunku kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Zgodnie z treścią art. 97 ustawy - Prawo bankowe w zakresie roszczeń banku wynikających z udzielenia kredytu kredytobiorca poddaje się - na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego - egzekucji świadczeń pieniężnych do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, opłatami i prowizjami, kosztami dochodzenia roszczeń banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umowy o kredyt, jednak maksymalnie do kwoty określonej w oświadczeniu. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w ściśle określonym terminie.

Bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do dobrowolnej spłaty zadłużenia w terminie wskazanym w tym wezwaniu, pod rygorem wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Bank przesyła kredytobiorcy pismo z zawiadomieniem o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego i skierowaniu do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Zawiadomienie banku jest przesyłane listem poleconym pod adresem korespondencyjnym kredytobiorcy wskazanym w zawartej z bankiem umowie. Nie podjęte na poczcie avizo z reguły ma skutek doręczenia po upływie 30 dni od daty jego wysłania.

Koszty wezwań do zapłaty

Kredytobiorca jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów:

1) wezwań i monitów wysyłanych do kredytobiorcy zgodnie ze stawkami wynikającymi z Taryfy opłat i prowizji,

2) opłaty od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Udostępnienie danych biurom informacji gospodarczej

Bank zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424). Bank może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu kredytobiorcy wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie wobec banku powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki (maksymalna wysokość kredytu do 80 000 zł);

2) łączna kwota zobowiązań wobec banku wynosi co najmniej 200 zł (500 zł w przypadku przedsiębiorcy);

3) świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni;

4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez bank listem poleconym, pod adresem zameldowania lub adresem do korespondencji wskazanym przez kredytobiorcę (lub siedziby przedsiębiorcy), wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Na podstawie art. 105 prawa bankowego bank jest uprawniony do przekazywania informacji określonych w art. 105 ust. 4 i 4d prawa bankowego instytucjom utworzonym przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, a kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie tym podmiotom informacji o wiążących go z bankiem zobowiązaniach.

Na podstawie art. 105 ust. 4d prawa bankowego bank może, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy i związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Bank informuje kredytobiorcę o możliwości przekazania danych dotyczących kredytobiorcy do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Związek Banków Polskich, który może je udostępniać biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 z późn.zm.), w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.), bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.

Cesja wierzytelności

Bank (za zgodą kredytobiorcy zawartą z reguły w umowie o kredyt) może przenieść wierzytelność, jaka mu przysługuje z tytułu umowy o kredyt wraz z zabezpieczeniami spłaty kredytu, na rzecz osób trzecich. Jednak taka cesja wierzytelności nie może powodować dla kredytobiorcy pogorszenia warunków kredytowania ani żadnych dodatkowych kosztów (poza zmianą wierzyciela). O przeniesieniu wierzytelności bank powiadamia pisemnie kredytobiorcę. Kredytobiorca zobowiązuje się, że przed dokonaniem przeniesienia wierzytelności złoży na rzecz osoby trzeciej przejmującej wierzytelność oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz na udostępnienie tym osobom informacji objętych tajemnicą bankową, dotyczących zawartej umowy o kredyt.

Zgodnie z art. 92c ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, kredytobiorca wyraża zgodę na przelew przez bank wierzytelności z tytułu umowy o kredyt na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny, jak również na poddanie się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie taka wierzytelność.

Windykacja prowadzona przez zewnętrzne podmioty

Bank może na podstawie umowy zawartej w trybie określonym w ustawie prawo bankowe zlecić osobie trzeciej dochodzenie od kredytobiorcy wymagalnych roszczeń. Podejmując czynności windykacyjne, bank może korzystać z pomocy firm windykacyjnych, (wymienionych na liście firm windykacyjnych prowadzoną przez bank), które mogą podejmować działania prowadzące do zaspokojenia roszczeń banku. Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez bank tym podmiotom wszystkich informacji związanych z udzielonym kredytem, w tym informacji objętych tajemnicą bankową.

Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.) kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez

bank oraz przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. przekazanych przez bank informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, w zakresie przewidzianym przepisami prawa bankowego oraz innych ustaw. Ta zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej

Kredytobiorca mający problemy z regularną spłatą rat kredytu powinien podjąć z bankiem negocjacje dotyczące zmiany warunków umowy o kredyt - najlepiej jeszcze przed powstaniem zaległości. Bank może w takiej sytuacji zaproponować obniżenie wysokości raty przez wydłużenie okresu kredytowania, karencję w spłacie kredytu polegającą na spłacie przez ustalony okres tylko odsetek od kredytu, ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, zawarcie umowy kredytu konsolidacyjnego, przystąpienie do długu, ewentualnie zawarcie umowy ugody.

Kredyt konsolidacyjny

Ten rodzaj kredytu obejmuje wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty. Następuje wydłużenie okresu kredytowania, ale jednocześnie maleje wysokość raty kredytu. Kredyt konsolidacyjny prowadzi do zmniejszenia obciążenia kredytowego. Należy jednak uwzględnić koszty takiego kredytu, tj. prowizję banku, wycenę nieruchomości, ubezpieczenie kredytu do czasu wpisania hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.

Umowa ugody

W treści umowy ugody bank określa wymagalne zadłużenie kredytobiorcy z tytułu zawartej umowy o kredyt na dzień podpisania umowy ugody, a kredytobiorca uznaje bezwarunkowo całą kwotę zadłużenia za wymagalną i niesporną.

Kredytobiorca jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na poczet zadłużenia przed podpisaniem umowy ugody i przedstawić dowód wpłaty w banku, co stanowi warunek wejścia ugody w życie.

W umowie ugody bank określa nowe terminy i kwoty spłaty kwoty zadłużenia dostosowane do aktualnych możliwość finansowych kredytobiorcy. Naliczone podczas trwania umowy ugody odsetki będą płatne w terminie płatności ostatniej raty.

Istotna rzeczą jest, że w okresie obowiązywania umowy ugody bank zobowiązuje się, że nie będzie prowadził przeciwko kredytobiorcy postępowania egzekucyjnego pod warunkiem przestrzegania przez niego postanowień umowy.

Umowa ugody nie jest odnowieniem długu w rozumieniu art. 506 § 1 kodeksu cywilnego.

Strony utrzymują w mocy prawne zabezpieczenie spłaty kredytu ustanowione na mocy umowy o kredyt. Ponadto kredytobiorca z reguły ustanawia - na żądanie banku - dodatkowe zabezpieczenie.

Bezskuteczny upływ terminu płatności spowoduje natychmiastowe odstąpienie przez bank od umowy ugody bez wyznaczania dodatkowego terminu spłaty i skierowanie sprawy do postępowania windykacyjnego. W takim przypadku nadal będzie miała zastosowanie umowa o kredyt.

Umowa o przystąpienie do długu

W treści umowy bank podaje kwotę zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej.

Przystępujący do długu, czyli osoba trzecia, przystępuje do długu kredytobiorcy wobec banku wraz z odsetkami i innymi kosztami i zobowiązuje się spłacić go na rzecz banku solidarnie z kredytobiorcą na warunkach i w terminach określonych w umowie o kredyt. Przystępujący do długu potwierdza, że otrzymał kopię umowy o kredyt. Bank wyraża zgodę na przystąpienie do długu. Przystępujący do długu zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zawarciu umowy kredytobiorcę.

Umowa restrukturyzacyjna

Celem umowy jest restrukturyzacja zadłużenia kredytobiorcy (przedsiębiorcy) wobec banku wynikającego z umowy o kredyt.

Kredytobiorca zapłaci bankowi prowizję przygotowawczą od kwoty zrestrukturyzowanego zadłużenia, płatną w dniu zawarcia umowy.

Bank określa wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec banku wynikającego z umowy o kredyt według stanu na dzień podpisania umowy, a kredytobiorca nieodwołalnie uznaje swoje wymagalne zadłużenie wobec banku. Bank ustala nowe terminy i wysokość rat zadłużenia do spłaty. Spłata zadłużenia z tytułu kapitału nastąpi w drodze pobrania przez bank środków finansowych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank na rzecz kredytobiorcy.

Oprocentowanie zadłużenia ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR i marży banku.

Z tytułu wykorzystania kwoty zadłużenia kredytobiorca zapłaci bankowi odsetki. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania zadłużenia przez zmianę liczby punktów procentowych (marży) w następujących przypadkach:

1) niespełnienia przez kredytobiorcę warunków umowy dotyczących terminowego dostarczania do banku informacji o jego sytuacji finansowej,

2) w razie wystąpienia w działalności kredytobiorcy bilansowej straty,

3) w razie opóźnienia w spłacie należności banku wynikających z umowy.

W razie opóźnienia w płatności rat zadłużenia kredytobiorca jest zobligowany zapłacić bankowi odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Niespłacona przez kredytobiorcę w terminie należność banku z tytułu zadłużenia lub odsetek w terminie płatności staje się wymagalna. Od następnego dnia po dniu wymagalności od niespłaconej kwoty zadłużenia bank nalicza oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego są niezwłocznie wymagalne. Zadłużenie przeterminowane jest oprocentowane maksymalnie według stawki zmiennej odpowiadającej czterokrotnej wysokości stopy zadłużenia lombardowego NBP.

Strony ustalają, że ustanowione zabezpieczenia spłaty zadłużenia określone w umowie o kredyt pozostają w mocy. Dodatkowo jako zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu zadłużenia można ustanowić zabezpieczenie w postaci wpływów na rachunek bieżący oraz inne rachunki kredytobiorcy. Przedmiotowe środki wpływające na rachunki kredytobiorcy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych wierzycieli.

Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia udzielonego zadłużenia ponosi kredytobiorca.

W razie istotnego w ocenie banku zmniejszenia się wartości prawnego zabezpieczenia spłaty zadłużenia bank może żądać ustanowienia w określonym przez siebie terminie dodatkowego zabezpieczenia. Brak zgody kredytobiorcy na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia upoważnia bank do wypowiedzenia umowy restrukturyzacyjnej.

W przypadku gdy kredytobiorca nieterminowo reguluje swoje zobowiązania z tytułu zadłużenia, odsetek, opłat i prowizji, bank ma prawo dokonać aktualizacji wyceny zabezpieczeń prawnych zlecając jej wykonanie firmie współpracującej z bankiem i obciążyć kredytobiorcę kosztami takiej wyceny.

Wszelkie wpłaty na rachunek rozliczeniowy pożyczki są zaliczane na spłatę należności banku w następującej kolejności:

1) koszty windykacji i upomnień,

2) prowizje i opłaty,

3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne),

4) zadłużenie przeterminowane z tytułu kapitału,

6) odsetki bieżące,

7) zadłużenie z tytułu kapitału.

Bank przesyła wypowiedzenie pod ostatnim znanym bankowi adresem kredytobiorcy, a w razie jego niedoręczenia wypowiedzenie zostanie złożone do akt sprawy ze skutkiem doręczenia - za zgodą kredytobiorcy.

W zakresie roszczeń banku wynikających z umowy kredytobiorca poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Mocą umowy kredytobiorca zobowiązuje się do:

1) przestrzegania terminów płatności i zapewnienia w określonych umową terminach płatności salda środków na rachunku wystarczającego na pełne pokrycie wszelkich należności banku wynikających z niniejszej umowy,

2) dostarczania do banku w określonym terminie licząc od daty obowiązującej sprawozdawczości następujących dokumentów: rocznych zeznań podatkowych składanych w urzędzie, kwartalnych i rocznych informacji finansowych,

3) utrzymywania na rachunku bieżącym lub innych swoich rachunkach prowadzonych w banku środków pieniężnych, w sposób umożliwiający terminowe regulowanie wierzytelności banku z tytułu umowy,

4) posiadania w okresie obowiązywania umowy wszelkich ważnych pozwoleń i licencji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,

5) utrzymywania prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku wynikających z umowy o kredyt oraz zabezpieczeń ustanowionych na mocy umowy restrukturyzacyjnej.

6) umożliwienia przedstawicielom banku prowadzenia inspekcji w zakresie związanym ze spłatą zadłużenia, oceną sytuacji finansowej kredytobiorcy, ustalenia wartości i skuteczności prawnych zabezpieczeń spłaty zadłużenia oraz dotrzymywania warunków umowy,

7) ubezpieczenia swego majątku i terminowego przedłużania ubezpieczenia na kolejne okresy w całym okresie obowiązywania umowy,

8) niezbywania oraz nieobciążania składników swego majątku w sposób zagrażający terminowej spłacie zadłużenia.

Bardzo istotną rzeczą jest to, że w okresie obowiązywania umowy restrukturyzacyjnej bank nie prowadzi przeciwko kredytobiorcy postępowania egzekucyjnego pod warunkiem przestrzegania przez niego postanowień umowy.

Umowa restrukturyzacyjna nie jest odnowieniem długu w rozumieniu art. 506 § 1 kodeksu cywilnego.

- Bank i instytucje działające na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy - prawo bankowe, tj. Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich w związku z prowadzeniem rejestru Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr są uprawnione do przekazania danych zawartych w umowie i innych informacji objętych tajemnicą bankową biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424) na zasadach określonych ustawą.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym wierzytelność kapitałową, odsetki i koszty związane z realizacją umowy, np. o kredyt, karty kredytowej, o prowadzenie rachunku bankowego, oraz wszelkie koszty związane z windykacją wierzytelności banku z tytułu umowy do dnia zapłaty całego roszczenia łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. Bank może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie określonym w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji np. do 12 lub 24 miesięcy licząc od dnia rozwiązania umowy. Na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego i po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności - do wszczęcia postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Ustawa - Prawo bankowe wprowadziła kontrolę sądu nad bankowymi tytułami egzekucyjnymi. Bank przesyła wystawiony tytuł egzekucyjny do sądu, który w ciągu 3 dni powinien nadać mu klauzulę wykonalności.

Bankowy tytuł egzekucyjny jest wystawiany na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych.

Czynności bankowe, z których mogą wyniknąć roszczenia banku, to:

1) prowadzenie rachunków bankowych,

2) udzielanie gwarancji bankowych,

3) udzielanie kredytów,

4) udzielanie pożyczek pieniężnych,

5) operacje czekowe i wekslowe,

6) terminowe operacje finansowe,

7) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

8) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

9) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

10) udzielanie poręczeń,

11) wykonywanie czynności obrotu dewizowego.

Bankowy tytuł egzekucyjny jest podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przy czym roszczenie objęte tytułem musi wynikać bezpośrednio z tej czynności bankowej.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi określać kwotę, do której dłużnik poddaje się egzekucji, oraz ostateczny termin, do którego bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny; oświadczenie to bank pobiera od dłużnika w chwili dokonywania z bankiem czynności bankowej.

Dłużnik może się poddać również egzekucji wydania rzeczy w razie ustanowienia celem zabezpieczenia roszczeń banku zastawu rejestrowego lub przeniesienia własności; oświadczenie to bank pobiera od dłużnika w chwili ustanawiania powyższego zabezpieczenia.

Bankowy tytuł egzekucyjny zawiera:

1) oznaczenie banku, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja jest prowadzona,

2) wskazanie osoby dłużnika zobowiązanego do zapłaty,

3) wysokość zobowiązania dłużnika wraz z odsetkami,

4) terminy płatności zobowiązań dłużnika,

5) oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia,

6) stwierdzenie wymagalności dochodzonego roszczenia,

7) datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego,

8) pieczęć banku i podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Bank może wystawiać dalsze tytuły egzekucyjne, jeśli prowadzi egzekucje przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika.

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, jeśli ta osoba przejęła dług wynikający z czynności bankowych wymienionych enumeratywnie powyżej; sąd będzie w tym wypadku badał również skuteczność przejęcia długu.

Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony przeciwko innym osobom, jeśli po dokonaniu wymienionej wyżej czynności obowiązek świadczenia przeszedł na inne osoby, np. w wyniku spadkobrania, przekształcenia osoby prawnej lub zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków.

Do nadania klauzuli wykonalności niezbędne jest stwierdzenie przez sąd, że roszczenie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym bezpośrednio wynika z czynności bankowych wymienionych w prawie bankowym; należy pamiętać, że jest to katalog zamknięty i nie może zostać rozszerzony.

Urszula Krzemińska

 

Podstawa prawna:

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.),

• ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 z późn.zm.),

• ustawa z 32 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 z późn.zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?