Kategorie

Jak zadebiutować na rynku NewConnect

Monika Burzyńska
inforCMS
Czym różni się wejście na rynek NewConnect w trybie emisji publicznej od emisji prywatnej?

Spółki mogą pozyskiwać kapitał na dwa sposoby - jednym z nich jest przeprowadzenie oferty prywatnej, tzw. private placement, a drugim przeprowadzenie oferty publicznej. Oferta prywatna polega na skierowaniu oferty nabycia akcji nowej emisji do nie więcej niż 99 oznaczonych adresatów. Wśród potencjalnych inwestorów znajdują się najczęściej fundusze inwestycyjne, fundusze typu venture capital, a także inni inwestorzy. Technicznie rzecz ujmując, wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu w alternatywnym systemie wymaga sporządzenia przez emitenta dokumentu informacyjnego. Jednak nie jest potrzebne jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zaletą tej drogi pozyskania kapitału jest bardzo krótki okres przygotowania i przeprowadzenia debiutu (kilka tygodni, a nie miesięcy jak w przypadku prospektu) oraz wysoka dynamika wzrostu wartości debiutujących emitentów.

Drugim sposobem pozyskania przez spółkę kapitału na rynku NewConnect jest przeprowadzenie oferty publicznej. Jej zorganizowanie podlega procedurom obowiązującym na rynku regulowanym. Z tego wynika, że spółka zamierzająca zadebiutować na rynku NewConnect powinna sporządzić prospekt emisyjny, który podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru.

Czy każda spółka przygotowująca się do wejścia na rynek NewConnect musi współpracować z autoryzowanym doradcą? Czy można powierzyć tę funkcję pracownikowi, który wyspecjalizuje się w tej problematyce?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, konstruując pozycję autoryzowanego doradcy na NewConnect, uczyniła go odpowiedzialnym za przygotowanie emitenta i jego zarządu do funkcjonowania w alternatywnym systemie notowań. Poza tym jest on zobowiązany do współdziałania z emitentem w zakresie wykonywania przez niego obowiązków określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Regulamin ASO wymaga od spółki zamierzającej wejść na rynek NewConnect zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, w której zawarte będą m.in. postanowienia dotyczące wykonywania przez niego obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie. Współpraca tych podmiotów powinna trwać co najmniej jeden rok liczony od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.

Regulamin ASO przewiduje sytuacje, w których spółka przygotowująca się do debiutu na rynku NewConnect ma możliwość, na swój wniosek, odstąpić od wymogu współpracy z autoryzowanym doradcą. Bierze się wówczas pod uwagę jej akcjonariat, który wymaga istotnego minimum 25-proc. udziału inwestorów kwalifikowanych. Duże znaczenie ma dotychczasowe jej doświadczenie i prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu ASO. Oprócz tego oceniany jest uzasadniony interes emitenta. Za odstąpieniem od obowiązku współpracy z autoryzowanym doradcą przemawia również równoległe notowanie akcji na rynku regulowanym (nie musi to być rynek polski).

Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot wpisany na listę autoryzowanych doradców (jest ona dostępna na stronie www.newconnect.pl). Wpis na tę listę następuje wyłącznie za zgodą Giełdy Papierów Wartościowych. W każdym razie nie jest możliwe powierzenie obowiązków autoryzowanego doradcy pracownikowi spółki debiutującej na rynku NewConnect, nawet jeśli specjalizuje się w tej problematyce i posiada wymaganą wiedzę.

Jaki jest zakres obowiązków autoryzowanego doradcy? Czego można od niego wymagać?

Autoryzowany doradca zobowiązany jest do badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych jest zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie ASO. Poza tym do jego obowiązków należy także ustalenie, czy spełnione zostały warunki wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie. Na autoryzowanym doradcy spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO. Jest on zobowiązany również do współdziałania ze spółką wchodzącą na rynek NewConnect w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz do bieżącego doradzania jej w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

Na czym polega różnica pomiędzy rynkiem kierowanym cenami a rynkiem kierowanym zleceniami? Czy wybór pomiędzy nimi należy do spółki, która chciałaby zadebiutować na rynku NewConnect?

Spółka zamierzająca wejść na rynek NewConnect może wybrać jeden z dwóch systemów notowań, tzn. kierowany zleceniami (z udziałem animatora rynku) albo kierowany cenami (z udziałem market maklera). W systemie kierowanym zleceniami, podobnie jak ma to miejsce na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, bieżąca cena papierów wartościowych wyznaczana będzie na podstawie aktualnego popytu i podaży. W tym przypadku zadanie animatora rynku polega na wspieraniu płynności obrotu. Obrót w tym systemie przypomina w uproszczeniu system znany z aukcji - cenę i zlecenia wystawia market maker, a inwestorzy, którym odpowiadają takie warunki transakcji, dokonują zakupu lub sprzedaży akcji. Funkcje animatora rynku pełni firma inwestycyjna przez okres co najmniej dwóch lat. Alternatywą dla animatora jest market maker, który te same obowiązki wykonuje na rynku kierowanym cenami. Decyzja o wyborze pomiędzy animatorem rynku a market makerem zależy od wyboru spółki odnośnie do systemu notowań.

Czy koszty poniesione w związku z debiutem na rynku NewCoonect są niższe od tych, które ponoszą spółki wchodzące na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych? Czy te koszty obciążają wynik finansowy spółki?

Koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect obejmują głównie wydatki na przeprowadzenie emisji oraz koszty wynagrodzenia autoryzowanego doradcy i innych doradców zaangażowanych w proces.

W związku z tym są znacznie niższe od kosztów ponoszonych przez emitentów, których papiery wartościowe są wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym. Koszty wprowadzenia instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu pokrywa się z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), pomniejszają one zatem kapitał zapasowy.

Jakie obowiązki informacyjne mają spółki, które wejdą na rynek alternatywny? Czy pokrywają się one z tymi, jakie mają spółki notowane na rynku podstawowym?

Obowiązki informacyjne spółek, których akcje notowane są na rynku NewConnect, są uproszczone w stosunku do zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych obowiązujących na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Taka spółka ma obowiązek przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową lub w jego ocenie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect, ma również obowiązek przekazywania raportów okresowych, tzn. rocznych oraz półrocznych. Wyłączony został obowiązek przekazywania rynkowi raportu kwartalnego oraz audytowania raportów półrocznych. Jako spółki publiczne powinny też wykonywać obowiązki wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. obowiązki dotyczące ujawnienia stanu posiadania czy też mające związek z informacjami poufnymi.

Czy spółka komandytowo-akcyjna może zadebiutować na rynku alternatywnym, czy też w tym celu konieczne jest jej przekształcenie w spółkę akcyjną?

Do obrotu w alternatywnym systemie wprowadzone mogą być instrumenty finansowe, jeżeli sporządzony został publiczny dokument informacyjny albo dokument informacyjny, o którym mowa w Regulaminie ASO. Drugi z wymaganych warunków dotyczy zbywalności tych instrumentów finansowych w nieograniczonym zakresie. Poza tym w stosunku do emitenta tych instrumentów nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Przez instrumenty finansowe rozumie się m.in. akcje. Spółka komandytowo-akcyjna jest emitentem akcji. Uznać zatem należy, że jeżeli zostaną spełnione wyżej wymienione przesłanki, akcje spółki komandytowo-akcyjnej mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NewConnect. Można więc stwierdzić, że nie trzeba jej przekształcać w spółkę akcyjną, aby było możliwe jej wejście na rynek NewConnect. Jednak dotychczas nie ma praktyki rynkowej w tym zakresie.

Marcin Marczuk

partner w Kancelarii prof. Marek Wierzbowski - Radcowie Prawni, gdzie kieruje zespołem przygotowującym emisje papierów wartościowych, przekształcanie i połączenia spółek kapitałowych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

 

Rozmawiała MONIKA BURZYŃSKA

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538).

Uchwała nr 575/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 6 sierpnia 2007 r. - Szczegółowe zasady działania Animatorów Rynku na rynku NewConnect.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?